Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

nr. 60 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 633), 30 juni 2006

nr. 50 (i kraft 18 aug 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 778), 21 des

2007 nr. 129.

§ 8 Søksmål i anledning av en tariffavtale

Er en tariffavtale sluttet mellom en fagforening, dens underavdelinger og

medlemmer på den ene side og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening,

dens underavdelinger og medlemmer på den annen side, er det bare den

overordnede fagforening eller arbeidsgiverforening eller den enkeltstående

arbeidsgiver som har søksmålsrett. Den overordnede fagforening eller

arbeidsgiverforening kan dog skriftlig overdra sin søksmålsrett til en

underavdeling som har undertegnet tariffavtalen. Overdragelsen som

skriftlig skal meddeles Arbeidsretten og tariffmotparten, kan begrenses til

en enkelt tvist, men den kan også foretas med virkning for hele tariffperioden.

For så vidt det foreligger overdragelse av sistnevnte karakter, kan

vedkommende underavdeling saksøkes direkte og alene av den annen

søksmålsberettigede part i tariffavtalen.

Medlem eller underavdeling som etter første ledd ikke har søksmålsrett,

kan heller ikke opptre som partshjelper medmindre den som har søksmålsrett

gir sitt samtykke.

Vil en part nedlegge påstand mot særskilt nevnte medlemmer av en forening,

skal disse stevnes ved siden av foreningen. Tilsvarende gjelder om det skal

nedlegges påstand mot andre særskilt nevnte personer, jfr. § 4 annet ledd.

Endret ved lover 10 juni 1966 nr. 8, 27 feb 1976 nr. 9, 17 juni 2005 nr.

90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26

jan 2007 nr. 3.

§ 9 Krav, som utspringer av arbeidsavtaler

Under sak om en tariffavtale kan også inndras krav, som utspringer av en

arbeidsavtale, hvis kravet vil få sin umiddelbare avgjørelse ved dommen i

hovedsaken.

Har Arbeidsretten i sin domsslutning fastslått en viss forståelse av en

tariffavtale, gjelder denne forståelse også for enhver arbeidsavtale, som

er bygget på tariffavtalen.

§ 10 Arbeidsrettens medlemmer

1. Arbeidsretten skal bestå av en leder, en nestleder og fem andre medlemmer.

2. Arbeidsrettens leder og nestleder er embetsmenn. De øvrige fem medlemmene

og minst to varamedlemmer for hvert av rettens sju medlem-

201

More magazines by this user
Similar magazines