Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 13 Ugildhet

1. Et medlem av Arbeidsretten er ugild i de samme tilfelle som en dommer

i almindelige borgerlige saker. Når andre særlige omstendigheter

foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til et medlems uhildethet,

skal han likeledes vike sæte. Spørsmål herom kan reises både av ham

selv og av partene.

2. Retten avgjør ved kjennelse, om noen skal vike sæte som ugild.

§ 14 Stedfortreder for en dommer som er ugild eller har forfall

Hvis rettens leder og nestleder er ugilde eller har forfall, oppnevner departementet

stedfortreder.

Hvis et annet medlem av retten er ugild eller har forfall, skal rettens leder

tilkalle en av varamennene for dette medlem i den rekkefølge opnevnelsen

viser.

Varamann som er opnevnt efter innstilling fra en forening hvis innstilling

ikke er fulgt ved opnevningen av de faste medlemmer, skal i saker som

gjelder denne forening eller dens medlemmer, tilkalles til tjenestgjøring i

stedet for det medlem hvis varamann han er.

Når medlem som er opnevnt efter innstilling fra en forening, har forfall, skal

varamann som er opnevnt efter innstilling fra denne forening, tilkalles til tjenestgjøring

før andre varamenn. Er det ingen sådan varamann for vedkommende

medlem, men for et annet medlem, tilkalles først denne varamann.

Endret ved lover 28 mai 1937 nr. 3, 17 juni 2005 nr. 60 (i kraft 1 juli 2005

iflg. res. 17 juni 2005 nr. 633).

§ 15 Rettens forhandlingsdyktighet

Retten er ikke forhandlings- eller beslutningsdyktig, uten at alle medlemmer

er til stede.

Hvis et medlem av retten under forhandlingene får forfall, som må antas

å ville vare lenger enn en uke, opnevnes stedfortreder efter § 14.

De rettsmedlemmer, som har begynt på en sak, skal føre den til ende, selv

om deres tjenestetid løper ut under behandlingen av saken.

§ 16 Dommerløfte

Ingen må gjøre tjeneste som medlem av Arbeidsretten, før han har avlagt

skriftlig forsikring om, at han samvittighetsfullt vil opfylle sine plikter.

Forsikringen sendes til vedkommende regjeringsdepartement. Kongen fastsetter,

hvordan den skal lyde.

203

More magazines by this user
Similar magazines