Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

2. Skrivefeil, regnefeil, utelatelser og andre åpenbare feil kan rettens

leder rette av eget tiltak. Om rettelsen skal han uten ophold underrette

partene gjennem rekommandert brev.

Er noen av partene misfornøiet med rettelsen, kan han kreve saken

forelagt for den samlede rett. Begjæringen må rettes til rettens leder

senest en uke, efterat meddelelse om rettelsen er mottatt. Rettens

leder skal uten ophold forelegge saken for retten.

3. Er dommen ufullstendig eller uklar, kan den rettes av den samlede rett

efter begjæring fra en av partene, og efterat den annen part er hørt.

Begjæringen må være kommet til rettens leder senest 2 uker efterat

dommen er avsagt.

4. Prosessledende kjennelser og andre beslutninger kan retten omgjøre,

hvis ingen erhvervet rett er til hinder for det.

Endret ved lover 10 juni 1966 nr. 8, 9 jan 1998 nr. 5, 20 juni 2003 nr.

45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 17 juni 2005 nr.

60 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 633).

§ 26 Anke

1. Kjennelse hvorved Arbeidsretten avviser en sak fra Arbeidsretten eller

fra tingrett, kan ankes til Høiesteretts ankeutvalg. Ankefristen er en

måned.

2. Den, som ikke er part, kan anke en kjennelse eller beslutning som

pålegger ham å avgi forklaring eller forsikring, fremlegge eller gi adgang

til skriftlige bevis eller andre ting eller gjøre tjeneste som sakkyndig,

eller som ilegger ham straff- eller omkostningsansvar. Partene kan

anke kjennelser, som ilegger dem selv straff- og omkostningsansvar

efter §§ 41 og 43.

Anken må erklæres straks, hvis vedkommende er til stede i retten,

men ellers senest tre dager, efterat han har fått meddelelse om avgjørelsen.

Såfremt noen har optrådt som motpart eller kan betraktes som

motpart, bør han underrettes om anken. Den har opsettende virkning

for den ankende.

3. Rettens leder sender uten ophold ankeerklæringen med de nødvendige

dokumenter og utskrifter til Høiesteretts ankeutvalg. Retten, den

ankende og andre, som anken har betydning for, kan gi skriftlig uttalelse

om saken. Påberopes kjennsgjerninger, som ikke tidligere er

nevnt, skal uttalelsen alltid sendes gjennem retten.

4. Arbeidsrettens dommer og andre kjennelser enn de som nevnes under

nr. 1 og 2, er endelige og kan fullbyrdes efter reglene for høyesteretts-

208

More magazines by this user
Similar magazines