Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

telse av søksmålsfristen at tariffavtale skal gjennomføres i samsvar

med det krav som er fremsatt.

§ 3-10 Den faste tvistenemnd

1. Den faste tvistenemnd skal bestå av en representant fra henholdsvis

YS og NHO og en nøytral oppmann utpekt av partene i fellesskap. Blir

partene ikke enige, utpeker Riksmeglingsmannen oppmannen.

Nemndas funksjonstid skal følge Hovedavtalens varighetsperiode.

2. Nemnda skal treffe sin avgjørelse på grunnlag av de retningslinjer som

fremgår av pkt. 3. Ved valg mellom flere anvendbare tariffavtaler, skal

nemnda foreta en realitetsavgjørelse. Finner nemnden at ingen av de

påberopte tariffavtaler er anvendbare, blir tvisten å behandle etter

arbeidstvistlovens § 6 nr. 3.

Hvis partene er enige om det, kan nemnda treffe sin avgjørelse på

grunnlag av skriftlig behandling.

3. Ved vurderingen av bedriftens art, skal det tas hensyn til dens drift og

arbeidsforhold og til arten og utførelsen av arbeidet. Bedriftens betegnelse

skal ikke være avgjørende, idet nemnda først og fremst skal ta

sikte på å gjennomføre den tariffavtale som produksjons- og bransjemessig

er naturligst for bedriften.

4. Der vedkommende tariffavtales lønnssatser (time-, dag-, måneds- eller

prosentlønn eller akkordsatser) ikke naturlig kan anvendes umiddelbart,

forhandles i samsvar med § 2-3. Blir partene ikke enige, avgjøres tvisten

av en nemnd sammensatt som fastsatt i pkt. 1 foran. Det samme

gjelder hvor tariffavtalen mangler lønnssatser for enkelte kategorier ved

bedriften, eller hvor særegne forhold gjør det påkrevet å ta med bestemmelser

som ikke finnes i den tariffavtale som gjøres gjeldende.

5. Foreligger det ved innmelding av en bedrift plassoppsigelse til støtte

for krav om å få opprettet tariffavtale ved bedriften eller er megling

besluttet, kan det ved nemnd fastsettes at det for utført arbeid i det

forløpne tidsrom helt eller delvis skal etterbetales i samsvar med de

lønnssatser som gjøres gjeldende for bedriften. Når det dreier seg om

nyopprettelse av tariffavtale ved bedriften, skal lønnssatser etterbetales

fra den dag kravet ble skriftlig fremsatt. Hvis det dreier seg om revisjon

av tidligere tariffavtale for bedriften, kan etterbetaling ikke gjøres

gjeldende før fra det tidspunkt den tidligere avtale utløp.

6. Hvis arbeidstakere ved bedriften tidligere har hatt visse fordeler som etter

vanlig praksis ikke reguleres ved tariffavtale, og som det ikke har vært

tatt hensyn til ved fastsettelsen av de tariffestede lønns- og arbeidsvilkår,

20

More magazines by this user
Similar magazines