Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

dommer. Likevel kan en dom ankes til Høyesterett til oppheving på det

grunnlag, at saken ikke hører under Arbeidsrettens domsmyndighet.

Fristen for sådan anke er en måned.

Endret ved lover 28 mai 1937 nr. 3, 19 des 1980 nr. 65, 5 juni 1981

nr. 46, 14 juni 1985 nr. 71, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg.

res. 14 des 2001 nr. 1416), 17 juni 2005 nr. 60 (i kraft 1 juli 2005 iflg.

res. 17 juni 2005 nr. 633), 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg.

res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 26 b. Saker for tingrett

1. For saker som efter § 7, nr. 3 og 4 hører under tingrett gjelder denne

lovs regler om rettergangsmåten for Arbeidsretten.

2. Retten settes med to meddommere. En av dem skal være arbeidsgiver

og den annen skal være arbeider. Meddommerne oppnevnes av rettens

leder etter forslag fra partene. Hvert av forslagene skal omfatte tre

navn. De som blir foreslått må ha erklært seg villige til å overta vervet.

Er forslag ikke kommet frem til rettens leder innen den frist han har

satt, oppnevner han meddommerne etter reglene i domstolloven § 94.

Som meddommer må ingen oppnevnes som er ugild etter § 13 eller er

tjenestemann i arbeidsgiverforening eller fagforening eller lønnet tillitsmann

i sådan forening med tillitsmannsstillingen som sitt hovedverv.

3. Anke over dom i sak som nevnt i nr. 1 går til Arbeidsretten. For ankeretten

gjelder ingen verdigrense. Anke over kjennelse som avviser en

sådan sak fra tingrett, hører også under Arbeidsretten.

Ankefristen er en måned.

4. For anke til Arbeidsretten gjelder reglene i tvisteloven kapittel 29 med

de endringer som følger av denne lov. Anken behandles av

Arbeidsretten efter de regler som gjelder for andre arbeidsrettssaker.

5. For anke over andre kjennelser enn i nr. 3 nevnt og for anke over

beslutninger gjelder reglene i tvisteloven kapittel 29.

Tilføyd ved lov 28 mai 1937 nr. 3, endret ved lover 10 juni 1966 nr. 8,

3 juni 1977 nr. 52, 13 juni 1980 nr. 39, 5 juni 1981 nr. 46, 14 juni

1985 nr. 71, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des

2001 nr. 1416), 17 juni 2005 nr. 60 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17

juni 2005 nr. 633), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15

juni 2007 nr. 654), 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26

jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

209

More magazines by this user
Similar magazines