Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Kap. III Megling

§ 27 Meglingsmenn

Kongen opnevner en fast meglingsmann for det hele rike (riksmeglingsmann)

og en eller flere faste meglingsmenn for enkelte meglingskretser

(kretsmeglingsmenn). De opnevnes for tre år. Meglingskretsene fastsettes

av Kongen.

Derhos kan vedkommende regjeringsdepartement efter innstilling fra riksmeglingsmannen

opnevne særskilte meglingsmenn for enkelte tilfeller

eller for de saker riksmeglingsmannen bestemmer i et begrenset tidsrum.

Meglingsmennene må opfylle betingelsene i § 10 nr. 3 første avsnitt.

Riksmeglingsmannen er kretsmeglingsmennenes og de øvrige meglingsmenns

overordnede. Det nærmere forretningsforhold mellem dem fastsettes

ved instruks som utferdiges av Kongen.

Endret ved lover 19 juni 1931 nr. 9 og 28 mai 1937 nr. 3.

§ 27 a. Meglingsmennenes virksomhet

1. Riksmeglingsmannen skal med opmerksomhet følge arbeidsforholdene

i landet. Det samme skal kretsmeglingsmennene gjøre, hver innen sin

krets. Kretsmeglingsmennene skal sende melding til riksmeglingsmannen

om forhold som de mener kan true arbeidsfreden innen deres kretser.

2. Mener riksmeglingsmannen at arbeidsstans vil kunne bli følgen av at

forhandling om ordning av arbeidsforholdene ved en bedrift eller innen

et yrke ikke fører frem, kan han kreve oplysninger av partene om

arbeidsforholdene og om krav som er reist. Sådanne oplysninger plikter

partene å gi efter reglene i § 19,4.

Finner riksmeglingsmannen det formålstjenlig, kan han gå til megling

efter reglene i dette kapitel, selv om arbeidsopsigelse ikke har funnet

sted.

Riksmeglingsmannen kan la en kretsmeglingsmann eller en efter § 27,

annet ledd, opnevnt meglingsmann foreta undersøkelser eller megling

som foran nevnt. Har en kretsmeglingsmann eller særskilt meglingsmann

oppnevnt etter § 27 annet ledd ledet meglingen, skal han snarest

mulig sende riksmeglingsmannen beretning om saken. Denne skal

inneholde det endelige meglingsforslag, hvis sådant er fremsatt.

3. Vedtak etter dette kapitlet truffet av riksmeglingsmannen eller annen

meglingsmann oppnevnt etter loven her, kan ikke påklages.

Tilføyd ved lov 26 juni 1934 nr. 2, endret ved lov 28 juni 2002 nr. 58

(i kraft 1 jan 2003 iflg. res. 28 juni 2002 nr. 655).

210

More magazines by this user
Similar magazines