Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsoppsigelse som nevnt i annet ledd skal fylle kravene i § 28.

Tvist om hvorvidt vilkårene for arbeidsoppsigelse etter denne paragrafs

annet og tredje ledd er til stede, avgjøres av Arbeidsretten.

2. Så snart riksmeglingsmannen har fått melding om, at forhandlinger

ikke er optatt eller at de er avbrutt eller så snart han på annen måte

er blitt kjent med avbrytelsen, skal han forby arbeidsstans inntil megling

efter dette kapitel er sluttet, hvis han antar at arbeidsstansen

enten på grunn av bedriftens art eller på grunn av sitt omfang vil medføre

skade for almene interesser.

Blir arbeidsopsigelsen utvidet, skal han under samme betingelser forby

den derved tilsiktede arbeidsstans.

Forbudet rettes i telegram eller i rekommandert brev til den fagforening,

arbeidsgiver, arbeidsgiverforening eller hovedorganisasjon, som

har sendt eller skulde ha sendt meldingen om arbeidsopsigelsen, og

meddeles samtidig til motparten.

Forbudet må, for å være bindende, være sendt innen utløpet av 2 dager

efter at riksmeglingsmannen har fått melding om at forhandlinger ikke

er optatt eller at de er avbrutt eller arbeidsopsigelsen utvidet.

Hvis det nedlegges forbud mot arbeidsstans i tvist hvor kommune, fylkeskommune

eller sammenslutning av slike er part, jf. kommuneloven

§ 28, kan riksmeglingsmannen samtidig bestemme at de frister som

følger av tjenestetvistloven § 14 tredje ledd og § 17 første og annet

ledd skal gjelde for meglingen.

Dersom megling har vært prøvet efter § 27 a nr. 2, kan forbud mot

arbeidsstans undlates.

3. Riksmeglingsmannen kan overlate til en annen meglingsmann oppnevnt

etter § 27 første eller annet ledd å forby arbeidsstans etter

reglene i nr. 2.

Endret ved lover 19 juni 1931 nr. 9, 26 juni 1934 nr. 2, 27 feb 1976

nr. 9, 9 jan 1998 nr. 5, 28 juni 2002 nr. 58 (i kraft 1 jan 2003 iflg. res.

28 juni 2002 nr. 655).

§ 30 Meglingsmennenes ugildhet og forfall

Reglene om ugildhet i § 13 gjelder også for meglingsmennene.

Anser riksmeglingsmannen sig for ugild, eller har han forfall, eller er han

optatt med megling i en annen sak, melder han det uten ophold til vedkommende

regjeringsdepartement. Er departementet enig i, at han ikke

bør behandle tvisten, overdrar det behandlingen til en kretsmeglingsmann

eller til en som det opnevner for saken.

Er en kretsmeglingsmann i noe tilfelle som er nevnt i annet ledd, melder

han det uten ophold til riksmeglingsmannen. Denne kan enten selv overta

behandlingen av saken eller overdra den til en annen kretsmeglingsmann

212

More magazines by this user
Similar magazines