Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

11. For avstemninger som gjelder sjøfolk i utenriks fart, kan reglene i nr. 4

og nr. 5 tillempes ved tariffavtale mellom partene eller, hvis sådan avtale

ikke er opprettet, etter riksmeglingsmannens nærmere bestemmelse.

Endret ved lover 19 juni 1931 nr. 9, 26 juni 1934 nr. 2, 29 mars 1935

nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 28 juni 2002 nr. 58 (i kraft 1 jan 2003 iflg.

res. 28 juni 2002 nr. 655).

§ 36 Meglingens slutning

Er der gått ti dager efterat forbudet mot arbeidsstans eller i tilfelle det første

forbud blev avsendt, kan hver av partene kreve meglingen sluttet, hvis

vedkommende part ikke ved uteblivelse eller på annen måte har unddratt

sig fra pliktmessig medvirken til meglingen.

Senest fire dager, efterat lovlig krav om avslutning av meglingen er fremsatt,

skal meglingen sluttes. Har meglingsmyndigheten forelagt partene et

endelig forslag til løsning av tvisten, skal forslaget føres inn i møteboken.

Endret ved lover 19 juni 1931 nr. 9, 28 juni 2002 nr. 58 (i kraft 1 jan 2003

iflg. res. 28 juni 2002 nr. 655).

§ 37 Senere vedtagelse av et meglingsforslag

Vil noen av partene vedta meglingsmyndighetens forslag til løsning av tvisten,

efterat meglingen er sluttet, kan erklæring derom sendes til meglingsmannen,

som sender en avskrift av erklæringen til den annen part.

Godkjenner også denne part forslaget, berammer meglingsmannen et

møte mellem partene til oprettelse av tariffavtale.

§ 38 Gjenoptagelse

Om meglingen er sluttet, kan partene i fellesskap kreve den gjenoptatt.

Riksmeglingsmannen, så vel som den meglingsmannen som har behandlet

saken, kan når som helst gjenoppta meglingen.

Er det gått en måned etter at meglingen ble sluttet, uten at tvisten i mellomtiden

er løst, skal meglingsmannen gjenoppta kontakt med partene med

henblikk på å få avsluttet konflikten. Er et meglingsforslag til behandling hos

partene, skal meglingsmannen vente til behandlingen er avsluttet.

Om partenes plikt til å møte til megling gjelder reglene i § 21 nr. 1 og 2

tilsvarende.

Endret ved lover 19 juni 1931 nr. 9, 28 juni 2002 nr. 58 (i kraft 1 jan 2003

iflg. res. 28 juni 2002 nr. 655).

§ 39 Anke

Sådanne kjennelser, som § 26 nr. 2 nevner, kan ankes efter de regler, som

der er gitt.

215

More magazines by this user
Similar magazines