Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

kan slike fordeler fortsatt bestå for de enkelte arbeidstakere så lenge de

er knyttet til bedriften. NHO kan imidlertid kreve at også slike fordeler kan

sløyfes, hvis det foreligger særegne forhold. Oppstår det i denne forbindelse

tvist som ikke løses ved forhandlinger i samsvar med § 2-3, skal

den avgjøres ved nemnd i henhold til pkt. 1 foran. Hvis den tariffavtale

som gjøres gjeldende for nyinnmeldt bedrift har bestemmelser om bibehold

av fordeler i tillegg til de tariffestede, gir slik bestemmelse ikke

arbeidstakerne rett til å kreve at fordelene skal bestå i større utstrekning

enn ovenfor nevnt, idet en tvist i tilfelle avgjøres ved nemnd.

Merknad:

Fordeler som etter vanlig praksis ikke reguleres ved tariffavtale kan

eksempelvis være fri medisin, fri skolegang for barn til arbeidstakere

eller tjenestefri med lønn i forbindelse med offentlig ombud, eller låneordninger.

§ 3-11 Bedrifter som trer ut av NHO

Dersom en tariffbundet bedrift trer ut av NHO i tariffperioden, skal NHO

varsle angjeldende forbund om uttredelsen og tidspunktet for den så snart

som mulig.

En bedrift som trer ut av NHO i tariffperioden er fortsatt bundet av de tariffavtaler

som gjaldt ved uttredelsen (jfr. Arbeidstvistlovens § 3 nr. 4).

§ 3-12 Oversikt over tariffbundne bedrifter

YS og NHO skal i revisjonsåret utveksle oversiktslister pr. 01.02 over

tariffbundne bedrifter.

Bedrifter som er oppført på oversiktslisten pr. 01.02 omfattes av samme

års tariffrevisjon, med mindre det fremgår av listene at medlemskapet i

NHO opphører før utløpet av tariffperioden. For bedrifter som omfattes av

tariffavtalen med utløp i annet halvår, vil tilsvarende dato være 2 mnd. før

tariffavtalens utløpsdato.

§ 3-13 Bedrifter som ikke lenger har organiserte ansatte

Før utløpet av første avtaleår opptar forbund og landsforening forhandlinger

om eventuelt bortfall av tariffavtale i bedrifter der YS ikke lenger har

medlemmer.

§ 3-14 Politiske demonstrasjonsaksjoner

Partene anerkjenner gjensidig retten til å iverksette politiske demonstrasjonsaksjoner.

Der er en forutsetning at formålet med aksjonen ikke er å

fremtvinge forandringer i de tariffmessig ordnede forhold.

Politiske demonstrasjonsaksjoner skal forhåndsvarsles. Den som oppfordrer

til aksjonen skal så tidlig som omstendighetene tillater varsle tariff-

21

More magazines by this user
Similar magazines