Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Innholdsfortegnelse

Rettigheter og stønader til gravide .......................................... 231

Oppsigelsesvern ........................................................................ 232

Forbud mot diskriminering av gravide og permisjonstakere .......... 233

Rett til fri fra arbeidet ved fødsel og adopsjon .............................. 235

Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon .......................................... 236

– Opptjening av rett til foreldrepenger ............................................ 236

– Hvordan beregnes foreldrepengene ............................................ 236

– Foreldrepengeperioden .............................................................. 237

– Deling av stønadsperioden mellom mor og far ............................ 238

– Fedrekvoten .............................................................................. 239

– Utsettelse av foreldrepengeperioden .......................................... 239

– Sykdom .................................................................................... 240

– Gradert uttak av foreldrepenger ................................................ 240

– Retten til foreldrepenger ved dødfødsel eller hvis barnet

dør i stønadsperioden ................................................................ 241

– Engangsstønad ved fødsel og adopsjon ...................................... 242

– Hjemmefødsel .......................................................................... 242

– Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet .................... 242

Rett til redusert og fleksibel arbeidstid ........................................ 242

– Hvem har rett til redusert arbeidstid .......................................... 242

– Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid er hjemlet i arbeidsmiljøloven

§ 10-6 (10) ...................................................................... 243

Økonomiske støtteordninger ........................................................ 243

– Barnetrygd ................................................................................ 244

– Kontantstøtte ............................................................................ 245

– Skatteregler for barnefamilier .................................................... 246

– Pensjonspoeng til personer som har omsorg for små barn .......... 247

Stønadsordning for enslig mor eller far ........................................ 247

– Barnebidrag .............................................................................. 249

– Bidragsforskudd ........................................................................ 249

Rettigheter ved barns og barnepassers sykdom ............................ 249

– Rett til fri fra arbeidet ................................................................ 250

– Stønad for barn som har varig sykdom ...................................... 251

– Barn på sykehus ........................................................................ 252

228

More magazines by this user
Similar magazines