Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

tråstoffer, visse ugress- og innsektsgifter samt kullos, narkosegasser

eller andre gasser som tas opp i blodet.

Arbeidsgiver har en særlig plikt til å ta hensyn til at gravide bør unngå alle

skadelige stoffer i arbeidsmiljøet. For enkelte typer arbeid der det er særlige

risikoforhold finnes det egne regler. Arbeidstilsynet kan gi nærmere

informasjon om dette.

Menn og kvinner som har problemer med å få barn bør være oppmerksomme

på at årsaken kan ligge i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver er forpliktet

til å arbeide for at arbeidsmiljøet ikke fører til forplantningsskader for

kvinnelige eller mannlige arbeidstakere.

Svangerskapspenger

Gravide kvinner som må slutte i arbeide på grunn av risikofylt arbeidsmiljø,

kan få rett til svangerskapspenger.

Vilkårene for arbeidstakere er at kvinnen etter bestemmelser i lov eller forskrift

er pålagt å slutte i arbeidet og at det ikke er mulig for arbeidsgivere

å tilrettelegge arbeidet eller omplassere kvinnen. En gravid selvstendig

næringsdrivende eller frilanser har rett til svangerskapspenger dersom hun

er utsatt for slike risikofaktorer som gir en gravid arbeidstaker rett til

svangerskapspenger. Det er en forutsetning at risikofaktorene er dokumentert

og at hun ikke har mulighet til å tilrettelegge sitt virke.

Svangerskapspenger utbetales fra det tidspunkt kvinnen er pålagt å slutte

i arbeidet og fram til tre uker før fødselen, da kvinnen går over på foreldrepenger.

Svangerskapspenger beregnes på samme måte som sykepenger.

Oppsigelsesvern

Oppsigelsesvern er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 15-9.

Vern mot oppsigelse under graviditet og permisjon

Ingen arbeidsgiver kan si opp en kvinne fordi hun er gravid. Dette gjelder

også i prøvetiden. En gravid kvinne er vernet mot oppsigelse selv om hun

på grunn av graviditeten ikke kan gjøre det arbeidet hun ellers gjør. En

arbeidsgiver som sier opp en gravid kvinne og gir andre grunner for oppsigelse

enn graviditeten, må kunne bevise at det er saklig grunn for oppsigelsen.

Når en arbeidstaker tar permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon,

kan vedkommende ikke sies opp med virkning i fraværsperioden når

arbeidsgiveren er klar over at fraværet skyldes permisjon. Dersom en

232

More magazines by this user
Similar magazines