Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

arbeidstaker blir lovlig oppsagt i løpet av permisjonstiden, regnes oppsigelsestiden

utenom permisjonstiden. Hvis halve oppsigelsestiden er gått

når permisjonen begynner, kom mer den andre halvparten av oppsigelsestiden

når permisjonsperioden er over. Dette absolutte oppsigelsesvernet i

forbindelse med fødsels- og adopsjonspermisjon gjelder i inntil ett år.

En arbeidstaker som tar ut delvis permisjon eller ulønnet permisjon utover

det første året, kan ikke av den grunn sies opp. Det gis med andre ord et

vern mot oppsigelse som skjer på grunn av permisjonsfraværet. En arbeidsgiver

som sier opp en arbeidstaker som tar permisjon utover ett år, må

kunne bevise at det er saklig grunn for oppsigelsen.

En arbeidstaker kan selv si opp sin stilling under hele permisjonstiden,

med den oppsigelsesfristen som gjelder for arbeidsforholdet.

Retten til å gå tilbake til samme stilling

Arbeidstakeren har krav på å komme tilbake til den samme stillingen som

vedkommende hadde før permisjonen. Dette gjelder også når perioder

med delvis permisjon er over, samt permisjoner utover den lovfestede retten

til permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon og omsorgsovertakelse

for fosterbarn.

Dette er en rett som følger av avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Unntaksvis kan det likevel være rimelig grunn til å omplassere en arbeidstaker

som har hatt permisjon. Det kan ha med arbeidsavtalen å gjøre, eller

komme under styringsretten til arbeidsgiveren.

Men omplassering skal ikke komme på grunn av permisjonen.

Hvis det under fødselen oppstår skader som gjør det vanskelig for moren

å fortsette i den stillingen hun hadde før fødselen, skal stillingen primært

tilrettelegges for den nye situasjonen som har oppstått. Ved overføring til

ny stilling skal moren og hennes tillitsvalgte tas med på råd.

Forbud mot diskriminering av gravide

og permisjonstakere

Likestillingsloven beskytter mot diskriminering på grunn av kjønn. I

utgangspunktet er all forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel og

uttak av permisjonsrettigheter i strid med likestillingsloven.

Loven gir imidlertid et sterkere vern under permisjon som er forbeholdt ett

av kjønnene. Det vil si at kvinner ikke kan forskjellsbehandles på grunn av

233

More magazines by this user
Similar magazines