Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon

Retten til foreldrepenger er hjemlet i folketrygdloven kap. 14.

Foreldrepenger ytes til barnets mor og far ved fødsel eller adopsjon av

barn under 15 år.

Adopsjon av ektefelles barn gir som hovedregel ikke rett til foreldrepenger.

Adoptivforelder kan likevel ha rett til foreldrepenger hvis stebarnsadopsjonen

finner sted så tidlig at stønadsperioden ved fødsel fortsatt løper.

Personer som overtar omsorgen for barn under 15 år ved tildeling av foreldreansvaret

etter barneloven, kan på visse vilkår gis rett til foreldrepenger

som ved adopsjon.

Krav om foreldrepenger settes frem på blankett som fås på NAY lokalt eller

hentes på NAY´s nettsider: www.nav.no. Dette gjelder selv om arbeidsgiver

utbetaler lønn under permisjonen.

Opptjening av rett til foreldrepenger

Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet. Både moren og

faren kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende

inntekt i minst seks av de siste ti

månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til.

Arbeidstid i et annet EØS/EU-land kan legges sammen med et senere

arbeidsforhold i Norge.

Likestilt med yrkesaktivitet er perioder med sykepenger, stønad ved barns

sykdom, foreldrepenger, svangerskapspenger, eller dagpenger under arbeidsledighet.

Likestilt med yrkesaktivitet er også perioder med lønn fra arbeidsgiver

under permisjon i forbindelse med videre- og etterutdanning, ventelønn,

vartpenger og etterlønn fra arbeidsgiver samt tidsrom med avtjening av militæreller

siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.

Den pensjonsgivende inntekten i opptjeningstiden må ha tilsvart minst

halvparten av folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. (Det vil si 31 446

kroner i 2006).

Hvordan beregnes foreldrepengene

Foreldrepenger beregnes etter inntekten til den av foreldrene som har permisjon.

Foreldrepenger for arbeidstakere dekkes med 100 prosent av inntekten.

Det ytes imidlertid ikke foreldrepenger for inntekt som på årsbasis

overstiger 6G (377 352 kroner, 2006). Arbeidstaker som liar lønn som overstiger

6G, kan imidlertid lia rett til full lønn etter avtale med arbeidsgiver.

236

More magazines by this user
Similar magazines