Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

og arbeidsgiver avgjøres av Tvisteløsningsnemda. Saken sendes først til

Arbeidstilsynet som er sekretariat for nemda. Reglene praktiseres slik at

ulempene må være betydelige før ønsket om redusert arbeidstid kan avvises.

Loven gir ikke en arbeidstaker som får redusert arbeidstid rett til å beholde

full lønn.

Redusert arbeidstid kan tas ut som kortere arbeidsdag, færre arbeidsdager

per uke, eller i form av arbeidsfrie perioder. Behovet for arbeidsfrie

perioder kan for eksempel melde seg i forbindelse med lengre skoleferier.

En arbeidstaker som ønsker redusert arbeidstid, skal gi skriftlig varsel til

arbeidsgiveren snarest mulig og senest 4 uker i forveien. Det kan søkes

om redusert arbeidstid for inntil 2 år av gangen. Når den avtalte perioden

er over, har arbeidstakeren rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid.

Når en arbeidstaker har redusert arbeidstid, regnes arbeid ut over det som

er avtalt ikke som overtid, men som merarbeid. Dette gjelder arbeid som

er innenfor alminnelig arbeidstid. Merarbeid gir ikke etter arbeidsmiljøloven

rett til overtidstillegg, se arbeidsmiljøloven § 49.

Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid er hjemlet i arbeidsmiljøloven

§ 10–6 (10)

Yrkesaktive småbarnsforeldre må ofte hjem til faste tider for å ta seg av

barna sine. De må for eksempel hente barn i barnehagen. En arbeidstaker

kan fritas for overtidsarbeid og merarbeid som går ut over omsorgen

for barnet. Dersom det er nødvendig med fullstendig fritak i lengre tid, kan

arbeidsgiveren kreve dokumentasjon, for eksempel fra ledelsen i barnehagen.

Tvist om rett til fritak avgjøres av Tvisteløsningsnemda.

Arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven § 10-2 tredje ledd rett til fleksibel

arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for

virksomheten. Dette gir småbarnsforeldre en mulighet til å få arbeidstiden

tilpasset sine behov. Fleksibel arbeidstid kan for eksempel gjennomføres

ved en avtale om at arbeidstaker arbeider mer i deler av året for å ha mer

fri i andre perioder eller at arbeidstaker innenfor visse rammer selv kan

avgjøre når på dagen vedkommende skal arbeide.

Økonomiske støtteordninger

I tillegg tilforeldrepenger gjelder ytterligere økonomiske støtteordninger og

skatteregler for barnefamilier.

243

More magazines by this user
Similar magazines