Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Grunnstønad

Denne stønaden skal dekke visse ekstrautgifter som følger av barnets sykdom,

f.eks. slitasje på klær og sengetøy, særlig dyr mat og liknende.

Sykdommen og ekstrautgiftene må være varige, det vil si 2-3 år. Satsene

for grunnstønad varierer etter hvor store de nødvendige ekstrautgiftene er.

Den laveste satsen er 6 864 kroner per år (2007).

Hjelpestønad

Det kan gis hjelpestønad hvis en sykdom eller en skade er så omfattende

at barnet trenger ekstra tilsyn eller pleie. Hjelpestønad til tilsyn og pleie er

begrenset til private pleieforhold, det vil si at pleien og tilsynet utføres av

familiemedlemmer eller lønnet privat hjelp. Ved tildeling og utmåling av

omsorgslønn for privat omsorg kan kommunen kreve at det søkes om

hjelpestønad som grunnytelse. Ordinær hjelpestønad er 12 312 kroner per

år (2007). Hvis barnet trenger mer tilsyn eller pleie enn det som gir rett til

ordinær hjelpestønad, kan hjelpestønaden forhøyes, dersom dette gir

bedre muligheter for at barnet kan bo hjemme. Omfanget av tilsynet eller

pleien vil være avgjørende.

Hjelpemidler

Hjelpemidler som bedrer barnets funksjonsevne kan lånes fra NAVs hjelpemiddelsentral

i fylkene.

Barn på sykehus

Rett til å ha pårørende hos seg

Barn har rett til å ha minst en av sine pårørende hos seg under hele sykehusoppholdet.

Pårørende skal få tilbud om mat og overnatting på sykehuset.

Barn skal fritt kunne motta besøk utenom den vanlige besøkstid.

Reiseutgifter

Når sykehuset av medisinske grunner innkaller pårørende, dekker folketrygden

reiseutgifter for den som følger barnet til og fra sykehuset ved innleggelse

og utskrivelse.

Lek og undervisning

Sykehuset skal legge forholdene til rette for lek og aktivitet. Barn i skolepliktig

alder har rett til undervisning under sykehusoppholdet.

Informasjon

Barn og pårørende har rett til forståelig informasjon om sykdommen og behandlingen

som gjennomføres.

252

More magazines by this user
Similar magazines