Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Søknader om permisjoner blir behandlet av vedkommende rulleførende

enhet. Sjefen for vernepliktverket er klageinstans. Søknad om fødselspermisjon

bes innlevert i god tid.

Permisjonstid kan fastsettes når permisjonen påbegynnes.

Pedagogiske tilbud for førskolebarn og dagmamma/

praktikantvirksomhet

Barnehager

Barnehagen er et pedagogisk tilbud som skal bidra til å gi barn en utviklende,

stimulerende og trygg førskoletid. Barnehagetilbudet varierer med

hensyn til eierforhold, pedagogisk innhold og oppholdstider. Barna blir tatt

opp etter søknad, og etter regler som er fastsatt av barnehageeier (kommunal

eller privat eier). Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn

av alle barnehagene i kommunen.

Alle barnehager skal være helsemessig tilfredsstillende og lokalene skal

være godkjent av kommunen (evt. helsemyndighetene, evt. godkjent

gjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler).

Etter barnehageloven skal barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved

opptak. Barn kan få spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (se Spesialpedagogisk

hjelp). Det finnes også spesielle ordninger for å ivareta behovene

til minoritetsspråklige barn, nyankomne flyktningers barn og samiske

barn.

Kontakt barnehageadministrasjonen i kommunen for søknadsskjema og

nærmere informasjon.

Familiebarnehager

En del kommuner og privatpersoner har opprettet familiebarnehager der

barna får være i private hjem. Familiebarnehagene ledes som andre barnehager

av en førskolelærer.

Lover og forskrifter: Barnehageloven, kommunehelsetjenesteloven og forskrift

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrift om familiebarnehager.

Åpen barnehage

I noen kommuner/bydeler finnes det åpne barnehager, som er et gratis

korttidstilbud for familier som ikke har ordinær barnehageplass. I dette tilbudet

må barnet komme i følge med en omsorgsperson (foreldre, dagmamma,

praktikant m.m.). Åpen barnehage er ment å skulle være et møtested

255

More magazines by this user
Similar magazines