Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Omsorgslønn

Omsorgslønnsordningen tar sikte på å gi økonomisk godtgjøring til personer

som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgslønn er en av de tjenestene

kommunene plikter å ha etter sosialtjenesteloven, og den tildeles

etter en skjønnsmessig vurdering av brukerens behov og hvilke andre tjenester

som kan være aktuelle. Omsorgsyteren har ikke noe rettskrav på

omsorgslønn på lik linje med andre sosiale tjenester.

Rundskriv I-42/98 om omsorgslønn gir en veiledning om ordningen

Hjemmetjenester

Kommunene har etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven

plikt til å ha tilbud om hjelp i hjemmet til de som har særlige hjelpebehov.

Særlige hjelpebehov kan oppstå på grunn av foreldres eller barns funksjonshemning,

sykdom eller andre årsaker.

Kommunen vurderer behov og omfang.

15-1298 Barne og unge med nedsatt funksjonsevne, hvilke rettigheter har

familien?; www.shdir.no

Familievern

Familieverntjenesten er hjemlet i lov om familievernkontorer.

Familiemedlemmer som opplever problemer eller vanskeligheter innad i

familien, kan ta kontakt med familieverntjenesten som kan gi råd og veiledning

enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Det finnes

familievernkontor i hvert fylke. Tjenesten er gratis.

Familieverntjenesten driver også mekling i forbindelse med separa

sjon/samlivsbrudd. Meklingen er obligatorisk for alle ektepar og samboerpar

med felles barn under 16 år. Formålet med meklingen er at foreldre

skal få hjelp til å komme fram til en god avtale om hvor barna skal bo,

samværsordning etc. etter samlivsbrudd.

Foreldreveiledning

Tilbud om foreldreveiledning gis bl.a. på helsestasjonen, i barnehagen og

i skolen. Her kan foreldre utveksle erfaringer og ta opp spørsmål som gjelder

det å oppdra egne barn og få informasjon og veiledning om barns

behov og utvikling. Helsestasjonen, barnehagen og skolen kan også hjelpe

til med å finne fram til andre hjelpeinstanser når foreldrene ønsker det.

Mer informasjon samt en oppdatert oversikt over materiell som er utgitt

finnes på: www.bufetat.no/foreldreveiledning

258

More magazines by this user
Similar magazines