Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

istå de ansatte i saker av sosial karakter som har tilknytning til forhold

på bedriften. Før opplæringstiltak settes i gang, skal studietillitsvalgte tas

med på råd.

Tillitsvalgte etter tilleggsavtale IV og VI kan velges i tillegg utover rammene

angitt i § 5-2.

Hvis arbeidstakerne er tilsluttet ulike YS-forbund med egen Hovedavtale,

kan det opptas drøftelser med bedriftsledelsen, for å oppnå en rasjonell

behandling av spørsmål vedrørende tilleggsavtale II, herunder antallet

datatillitsvalgte.

§ 5-6 Utvalg av tillitsvalgte

Hvis de ansatte ved bedriften er medlemmer i ulike fagforeninger tilsluttet

YS, kan de i felles møter velge leder for de tillitsvalgte. Lederen av YSutvalget

kan velges utenom de øvrige tillitsvalgte og uavhengig av hvilken

hovedavtale som gjelder.

Lederen kan delta i alle avtalte forhandlingsmøter etter § 2-3.

§ 5-7 Konsernutvalg

I konserner skal det etableres konsernutvalg i.h.t. reglene i avtalens kap.

XIV.

§ 5-8 Koordineringsutvalg ved oppføring av store anlegg mv.

Når flere bedrifter er engasjert samtidig i forbindelse med oppføring av

store anlegg, kan det etableres et koordineringsutvalg med 1 tillitsvalgt fra

hver av de berørte bedrifter. Det samme gjelder ved store tidsbegrensede

arbeider, så som ombygginger/opprustninger av slike anlegg. Likeledes

kan det etableres koordineringsutvalg i annen virksomhet der flere bedrifter

har oppdrag for samme oppdragsgiver på samme sted. Om nødvendig

kan møter i koordineringsutvalget holdes i arbeidstiden.

Utvalget skal arbeide med informasjon om fellesanliggender og

sosiale/kulturelle aktiviteter. Et av medlemmene i utvalget kan spesielt ta

seg av kulturelle, velferdsmessige og sosiale forhold.

§ 5-9 Valgregler

Tillitsvalgte skal velges blant anerkjent dyktige arbeidstakere med erfaring

og innsikt i bedriftens arbeidsforhold. De skal så vidt mulig ha arbeidet i

bedriften eller i selskapet som helhet de to siste år.

Arbeidstakere som i særlig grad skal være arbeidsgiverens representant –

så som arbeidstakere i særlig betrodd stilling som overordnet leder innenfor

bedriften, som personlig sekretær for bedriftsledelsen eller som skal

representere arbeidsgiveren i forhandlinger om eller ved avgjørelsen av

26

More magazines by this user
Similar magazines