Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 10-6 Tjenestefri for arbeidstakere

1. Arbeidstaker med tillitsverv i fagorganisasjonen og i YS-utviklingssenter,

gis tjenestefri etter de samme regler som gjelder for tillitsvalgte, jfr.

§ 6-9.

2. Når forholdene ligger til rette, gis arbeidstaker som blir valgt eller

ansatt i lønnet tillitsverv i fagorganisasjonen, permisjon uten lønn i to

valgperioder. Ytterligere permisjon avgjøres i hvert enkelt tilfelle av

bedriften.

§ 10-7 Sluttattest

Når arbeidstaker slutter etter lovlig oppsigelse skal vedkommende ha

attest. Attesten skal bare inneholde:

a. Navn, fødselsår og dato

b. Når begynt

c. Når sluttet (uten at grunn blir gitt)

d. Fag

e. Lønn ved arbeidsforholdets opphør

f. Tid for siste ferie

g. Opplysning om hvorvidt det er søkt om sluttvederlag for arbeidstakeren

h. Hvis arbeidstaker krever det, skal det opplyses hvilke oppgaver vedkommende

har hatt.

Arbeidstaker som avskjediges har rett til attest, men arbeidsgiver kan uten

å opplyse om grunn, anføre at vedkommende er avskjediget. Hvis arbeidstaker

ønsker det, skal arbeidsgiver konferere med de tillitsvalgte.

§ 10-8 Forskyvning av arbeidstid ved alminnelig svikt i levering

av elektrisk kraft

Med mindre annet er avtalt – f.eks. etter § 6-2 nr. 2 – gjelder følgende:

1. Når arbeidstiden forskyves skal det ikke betales ekstra for arbeid fra

kl. 0600 til kl. 1800. For arbeid utenom dette tidsrom betales 20% tillegg

til ordinær lønn.

2. Bedriften plikter å forskyve arbeidstiden hvis det kan opprettholdes

drift gjennomsnittlig minst 30 timer pr. uke og minst 4 timer pr. dag.

Plikten kan bringes til opphør med 1 ukes skriftlig varsel.

3. Reglene gjelder ikke direkte for skiftarbeid. For skiftarbeid søkes truffet

avtale mellom bedriften og arbeidstakerne. Retningslinjene i pkt. 1

og 2 skal legges til grunn.

45

More magazines by this user
Similar magazines