Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

utlønningsperioden. Omlegging til månedlig utlønning krever en overgangsperiode.

I denne overgangsperioden gjelder gamle pkt. 1 og 2 i §

11-1.

2. Ved månedlig utlønning er det behov for en viss forlengelse av tiden fra

lønningsperiodens utløp til utlønning. Tariffpartene eller partene på

bedriften bør derfor finne praktiske ordninger som tilgodeser behovet.

§ 11-2 Utlønning over bank

Utlønning skal foregå over bank hvis bedriften ønsker det. I så fall gjelder

følgende:

a. Arbeidsgiver foretar lovmessig trekk av skatt, trygder mv. og trekk som

arbeidsgiver/arbeidstaker skriftlig avtaler.

b. Arbeidstaker får på lønningsdagen en slipp som viser lønnsutregning,

bruttobeløp, foretatt trekk og netto lønn overført til arbeidsgivers bank.

c. Arbeidsgivers bank foretar fellestrekk eller andre trekk etter oppgave

fra bedriften eller arbeidstakeren. Netto lønn minus trekk foretatt av

banken settes inn på arbeidstakers lønnskonto og skal stå til disposisjon

på lønningsdagen. Hvis arbeidstaker ønsker lønnskonto i annen

bank skal bedriften eller arbeidstaker gi banken beskjed om overføring.

d. Kontantuttak (uttak over skranke og/eller minibank) fra lønnskonto forutsettes

å være gebyrfritt. Brytes denne forutsetning kan hver av partene

kreve forhandlinger om hvilke regler som da skal gjelde. Oppnås

ikke enighet kan § 11-2 og 3 sies opp med 3 måneders varsel.

Nærmere detaljer vedrørende utlønning over bank fastsettes i spesiell

avtale mellom arbeidsgiver og dennes bankforbindelse.

§ 11-3 Trekk av fagforeningskontingent

Bedriften skal i egen regi eller gjennom bank sørge for trekk av fagforeningskontingent

og forsikringskontingent dersom denne er en del av medlemskapet,

når tillitsvalgte – eller hvor tillitsvalgte ikke er valgt – arbeidstakernes

forbund krever det.

De tillitsvalgte eller deres organisasjon skal levere oppgave over organiserte

arbeidstakere ordningen skal gjelde for, og er ansvarlige for at oppgaven

til enhver tid er korrekt.

Trukne beløp overføres hver lønningsperiode hvis det ikke treffes avtale

om en annen ordning.

Ved prosentberegning av fagforeningskontingent fastlegger tariffpartene

retningslinjer for gjennomføringen. Beregningsgrunnlag skal være brutto-

47

More magazines by this user
Similar magazines