Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Kap. XII

Bedriftsutvalg – felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg

§ 12-1 Opprettelse

I bedrifter med minst 100 ansatte skal det opprettes bedriftsutvalg med

representanter for den ansvarlige bedriftsledelse og de ansatte.

Bedriftsutvalg skal også opprettes ved bedrifter med færre enn 100 ansatte

hvis en av partene forlanger det og partenes hovedorganisasjon er enig

i det.

Det kan etableres felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg etter reglene i §§ 12-

11, 12-12 og 12-13, hvis partene på bedriften ikke blir enig om noe annet.

Representanter som skal delta i behandlingen av saker etter arbeidsmiljølovens

§ 7-2, skal være valgt etter § 5 i forskrifter om verneombud og

arbeidsmiljøutvalg. Ved avstemning i slike saker har bare disse representanter

stemmerett. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Andre representanter i felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg har tale- og forslagsrett

i slike saker.

For øvrig gjelder reglene om bedriftsutvalg så langt de passer.

§ 12-2 Sammensetning

Ledelsen i bedrift med fra 100-400 ansatte kan oppnevne inntil 5 representanter.

De ansatte skal ha 5 representanter.

Arbeidstakerne velger 3, hvorav fungerende leder for Arbeidsutvalget er

selvskreven. Arbeidslederne kan velge 1 og de tekniske og merkantile

funksjonærer 1. Ledelsen i bedrift med mer enn 400 ansatte kan oppnevne

inntil 7 representanter. De ansatte skal ha 7 representanter. Arbeidstakerne

velger 4, hvorav fungerende leder og nestleder, eller i dennes sted

et annet medlem av Arbeidsutvalget, er selvskrevne.

Arbeidslederne, tekniske funksjonærer og merkantile funksjonærer kan

velge 1 representant hver.

Opprettes bedriftsutvalg ved bedrift med færre enn 100 ansatte skal utvalget

bestå av inntil 3 representanter for ledelsen. Arbeidstakerne velger 2,

hvorav den ene skal være leder for Arbeidsutvalget for arbeiderne. Arbeidslederne

og de tekniske og merkantile funksjonærer kan velge 1 felles

representant.

Har ledelsen bare en representant kan denne ha en personlig sekretær

som kan delta i utvalgets møter, men uten de rettigheter som tilligger medlemmene.

50

More magazines by this user
Similar magazines