Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

edriften. I bedrifter med felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg skal utvalget

i tillegg til de lovbestemte funksjoner for arbeidsmiljøutvalget også

behandle nedenstående arbeidsområde som ellers vil være tillagt bedriftsutvalget.

Hvis begge utvalg opprettholdes, skal en søke å finne frem til en

praktisk arbeidsfordeling mellom utvalgene. Arbeidsområdet er:

Orienterende og fortrolige meddelelser fra bedriftsledelsen om bedriftens

økonomiske forhold og stilling innenfor bransjen, samt om forhold

som er av betydning for produksjonsvilkårene og avsetningsmulighetene.

Regnskapsmessige opplysninger gis i denne forbindelse skriftlig i

samme omfang som normalt gis aksjonærene gjennom det på et selskaps

årlige generalforsamlings fremlagte regnskap. Hvis medlemmene

i utvalget ber om det, skal det være anledning til å komme tilbake

til regnskapet i et senere utvalgsmøte.

Spørsmål av vesentlig betydning for de ansatte og deres arbeidsforhold

som angår bedriftens virksomhet, større investeringer og endringer i

produksjonsopplegg og metoder, kvalitetsspørsmål, produktutvikling

samt planer om utvidelser og innskrenkninger eller omlegninger, skal

forelegges utvalget til uttalelse før avgjørelse fattes.

Redegjørelser for bedriftens virksomhet og de planer som foreligger

med hensyn til driften i den nærmeste framtid.

Slike redegjørelser og drøftelser skal finne sted så tidlig som mulig slik

at utvalgets uttalelse kan foreligge på et slikt tidspunkt at uttalelse kan

få innflytelse på den endelige avgjørelse.

Hvis saker som nevnt i dette punkt skal behandles i bedriftens styre

eller bedriftsforsamling, skal utvalgets uttalelse følge saksdokumentene

med mindre det på grunn av tidsnød ikke har vært mulig å innhente

slik uttalelse.

Utvalget skal arbeide for sunn og riktig rasjonalisering. Gjennom opplysningsarbeid

skal det skape forståelse for den store samfunnsmessige

og bedriftsmessige betydning av dette.

Utvalget har myndighet og ansvar for fastsettelse av generelle retningslinjer

vedrørende yrkesopplæring for de ansatte i bedriften og som

utvalgets medlemmer er enige om. Det samme gjelder vedrørende rettledning

for nye ansatte.

Videre kan bedriftsutvalget være et forum for de ansattes aktive medvirkning

i generelle utdanningsspørsmål. Innenfor en fastsatt budsjettramme

kan bedriftsledelsen gi utvalget myndighet og ansvar for iverksettelse

av vernetiltak. Dette innskrenker ikke arbeidsmiljøutvalgets

beslutningsmyndighet etter arbeidsmiljøloven.

Innenfor en fastsatt budsjettramme kan bedriftsledelsen gi utvalget

myndighet og ansvar for iverksettelse av sosiale velferdstiltak.

Når bedriftsutvalget har avgitt uttalelse i en sak, skal bedriftsledelsen

behandle saken så snart som mulig og gi utvalget underretning om

52

More magazines by this user
Similar magazines