Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

edriftens avgjørelse i første utvalgsmøte etter at avgjørelse er truffet.

Når saker som er nevnt under avsnitt 2-9 i denne paragraf blir tatt opp

til behandling, skal opplysninger som blir gitt av bedriften holdes absolutt

hemmelige i den utstrekning bedriftsledelsen krever det.

Bedriftsutvalget bør selv konsentrere seg om arbeid og tiltak av generell

karakter som gjelder hele eller større deler av bedriften. For øvrig

bør utvalget i størst mulig utstrekning delegere myndighet og ansvar til

avdelingsutvalgene i saker som kan avgjøres på avdelingsnivå.

§ 12-9 Protokoller

Fra utvalgets møter føres protokoll.

Ved avstemningen skal eventuelt både flertallets og mindretallets standpunkt

protokolleres.

Utdrag av protokollen tilstilles ledelsen, medlemmer av bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg

samt tillitsvalgte for ansatte som ikke er representert i

utvalget. Hovedorganisasjonene kan innhente rapport over utvalgets

arbeid.

Utvalget skal gjøre resultatet av sitt arbeid kjent for de ansatte slik at interessen

for samarbeid økes.

§ 12-10 Lønns- og arbeidstidsspørsmål

Utvalget behandler ikke lønns- eller arbeidstidsspørsmål eller tvister om

fortolkning av tariffavtale eller arbeidsavtale. Slike saker behandles etter

reglene i Del A.

Utvalget kan generelt drøfte arbeidstidsspørsmål og lønns- og akkordsystemer,

men ikke inngå avtale om dette.

§ 12-11 Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg – sammensetning, valg og

funksjonstid

Felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg sammensettes dels av personer valgt

etter reglene i §§ 12 – 2 til 5, – dels av personer valgt etter reglene i

arbeidsmiljøloven og forskrifter om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Utvalget trer i funksjon umiddelbart etter valgene etter arbeidsmiljøloven.

§ 12-12 Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalgets ledelse

Leder velges etter forskrifter om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Sekretær

velges blant utvalgets medlemmer for ett år av gangen. Når bedriftsledelsen

har lederen skal de ansatte ha sekretæren og omvendt. Når

utvalget behandler miljøsaker, har bare medlemmer valgt etter forskrifter

om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (verne- og helsepersonalet unntatt)

stemmerett.

53

More magazines by this user
Similar magazines