Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 12-13 Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalgsmøter

Møte til behandling av miljøsaker holdes minst 4 ganger i året. Hvis to

medlemmer valgt etter forskrifter om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

krever det skal slikt møte holdes. Vedrørende møte til behandling av andre

saker og forslag til saker som utvalgets medlemmer ønsker behandlet,

henvises til § 12 – 7.

Kap. XIII

Avdelingsutvalg

§ 13-1 Opprettelse

Bedrifter med mer enn 200 ansatte og selvstendige avdelinger under egen

ledelse med myndighet til å treffe avgjørelse i spørsmål vedrørende avdelingen,

bør opprette avdelingsutvalg. Avdelingsutvalg bør også opprettes

ved mindre bedrifter med selvstendige avdelinger hvis de er geografisk

spredt eller det av andre grunner er naturlig.

For bygg/anlegg/offshore:

Avdelingsutvalg erstattes med plassutvalg. Avdeling erstattes med bygge/

anleggsplass.

§ 13-2 Sammensetning, valg og stemmerett mv.

Partene på bedriften kan treffe avtale om avdelingsutvalgenes sammensetning,

valg og stemmerett, funksjonstid og ledelse. Dog skal et medlem utpekt

av avdelingsledelsen, den hovedtillitsvalgte ved avdelingen og et medlem

utpekt av avdelingens arbeidsledere være selvskrevne medlemmer. Eventuelle

andre fra avdelingen bør innkalles avhengig av hvilke saker som behandles.

§ 13-3 Arbeidsområde

Avdelingsutvalg kan behandle spørsmål som nevnt i § 12 – 8 når de bare

angår avdelingen. Det bør spesielt behandle rasjonalisering, saker vedrørende

den daglige drift og planer for avdelingens utvikling. Det skal

behandle saker det blir forelagt av bedriftsledelsen eller bedriftsutvalget.

§ 12-10 gjelder tilsvarende.

Behandlingen bør, hvis mulig, foregå på grunnlag av skriftlige underlag,

produksjonsplaner og budsjetter som avdelingsledelsen benytter.

Utvalget bør gis anledning til å fremme forslag under forberedelse av planer

og budsjetter for avdelingen.

Etter fullmakt fra bedriftsledelsen eller bedriftsutvalget kan utvalget treffe

avgjørelser i saker som bare angår avdelingen når medlemmene er enige.

54

More magazines by this user
Similar magazines