Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

som partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for hovedorganisasjonene

til endelig avgjørelse.

Merknad:

Med konserner menes i denne forbindelse: Sammenslutninger av juridiske

og/eller administrative selvstendige enheter (f.eks. aksjeselskaper

og/eller divisjoner) som finansielt, og delvis også administrativt og kommersielt

danner en enhet.

For øvrig henvises til konserndefinisjonen i aksjeloven §§ 1-3 og selskapsloven

§ 1-2.

§ 14-2 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For den tid som medgår til drøftelser i henhold til § 14-1, første og annet

ledd, skal de tillitsvalgte godtgjøres som bestemt i § 6-8. I de tilfeller det

er nødvendig med reiser i forbindelse med slike drøftelser, betaler konsernet

kostgodtgjørelse etter avtalte satser og medgåtte reiseutgifter.

§ 14-3 Konserntillitsvalgt

Hovedorganisasjonene er enige om at det i konsern med flere enn 200

ansatte kan være behov for en ordning med konserntillitsvalgt. Det kan

inngås avtale om at en av de tillitsvalgte i konsernets bedrifter velges til

denne funksjon. Den konserntillitsvalgte kan velges av konsernutvalg etter

kap. XIV, eller det kan inngås avtale om andre valgordninger.

Den konserntillitsvalgte skal ivareta de ansattes interesser overfor konsernledelsen

i saker som behandles på konsernnivå og som kan ha betydning

for de ansatte i konsernet som helhet. Den konserntillitvalgtes arbeid skal

ikke gripe inn i eller erstatte partenes rettigheter og plikter på bedriftsnivå.

Rettigheter og plikter for den konserntillitsvalgte skal følge bestemmelsene

i Hovedavtalens del A om tillitsvalgte.

Den konserntillitsvalgtes øvrige rettigheter og plikter reguleres i avtale

med konsernet. Avtalen kan blant annet inneholde bestemmelser om

– ansettelsesforhold, arbeidsgiveransvar og lønnsforhold

– valg/valgperiode

– den tillitsvalgtes arbeidsforhold, herunder kontorplass, teknisk utstyr etc.

– hel/deltid

§ 14-4 Europeiske samarbeidsutvalg

«Avtale om europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer»

opprettet mellom NHO og LO 30. november 1995, er allmenngjort

ved kgl.res. av 18. oktober 1996.

56

More magazines by this user
Similar magazines