Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Avtalen er inntatt som tilleggsavtale VIII til denne hovedavtale.

Partene er enige om at de prinsipper Hovedavtalen bygger på i § 9 – 1 og

i Del B skal være retningsgivende også for praktiseringen av ovennevnte

avtale.

Med utgangspunkt i Europaparlamentets og rådsdirektiv 2009/38/EF om

innføring av europeiske samarbeidsutvalg, som erstatter rådsdirektiv

1994/45, vil avtalen bli oppdater i løpet av perioden.

§ 14-5 Bærbarkraftig arbeidsliv

YS og NHO understreker betydningen av et anstendig og bærekraftig

arbeidsliv. Partene viser i denne forbindelse til de prinsipper OECD s retningslinjer

for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact bygger på.

Aktuelle bedrifter oppfordres til å legge slike prinsipper til grunn for sin

virksomhet hjemme og ute.

Kap. XV

Informasjonsmøter og bedriftskonferanser

§ 15-1 Informasjonsmøter

Minst en gang pr. år skal det holdes informasjonsmøte for ansatte i bedriften

eller dens enkelte avdelinger hvor ledelsen gir generell orientering om

bedriftens forhold og fremtidsutsikter. Finner bedriftsutvalget det ønskelig

kan møte holdes oftere.

§ 15-2 Bedriftskonferanser

Blir leder og sekretær i bedriftsutvalget enige om det innkalles medlemmene

av bedrifts- og avdelingsutvalg til bedriftskonferanse hvor ledelsen

orienterer om bedriftens situasjon og oppgaver i tiden fremover, og utvalgenes

videre arbeid drøftes.

Kap. XVI

Kompetanseutvikling

§ 16-1 Innledning

Næringslivets Hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

erkjenner den store betydning øket utdanning har for den enkelte,

bedriftens utvikling og samfunnet. Dette gjelder både almennutdanning,

yrkesutdanning, voksenopplæring, etterutdanning og omskolering.

57

More magazines by this user
Similar magazines