Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

1. å vurdere nye stillinger,

2. eventuelt å kontrollere tidligere vurderinger,

3. å omvurdere stillinger som er blitt forandret.

Omregning til penger hører ikke under komiteens område.

6. Omregning til penger

Når arbeidsvurderingsresultatene foreligger, utarbeider de vanlige

lokale forhandlingspartene på bedriften lønnsklasser ut ifra vurderingene.

Forhandlingspartene på bedriften kan ikke foreta noen forandring

i vurderingene. Eventuell forandring av en eller flere jobbers

verdi, må foretas av vurderingskomiteen.

IV. Dyktighetsvurdering

1. Anvendelse

2. Dyktighetsvurdering gir grunnlag for systematisk fastsetting av tillegg

for den enkelte arbeidstaker ut ifra dyktighet og kvalifikasjoner.

3. Innføring

4. Før systematisk dyktighetsvurdering settes i verk ved bedriften,

skal partene inngå skriftlig avtale om dette, hvis ikke annet fremgår

av tariffavtalen.

5. (Jf. pkt.I).

6. Gjennomføring av vurderingen

7. Vurderingssystemet, – dvs. faktorene og eventuelle poengverdier –

avtales mellom partene på bedriften. Faktorene skal være kjønnsnøytrale

og mest mulig relevante. Det avtales videre hvordan vurderingen

skal gjennomføres. De respektive organisasjoner kan gi veiledning

i valg av system og hvordan vurderingen bør gjennomføres.

8. Omregning til penger

Når dyktighetsvurderingsresultatene foreligger, anvendes resultatene

i det stedlige lønnssystem.

TILLEGGSAVTALE VIII

AVTALE OM EUROPEISKE SAMARBEIDSUTVALG ELLER TILSVARENDE

SAMARBEIDSFORMER

§ 1 Formål

Formålet med denne avtale er å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter

i foretak og konserner med virksomhet innenfor EØSområdet,

og derved videreføre til disse foretak de gode samarbeidsrelasjoner

som er utviklet i avtaleverk og praksis i norsk arbeidsliv.

76

More magazines by this user
Similar magazines