Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Del II

Kap. VII Informasjon, samarbeid og medbestemmelse ................ 100

§ 28 Mål .............................................................................. 100

§ 29 Organisering og gjennomføring ........................................ 100

§ 30 Drøftelser om virksomhetens ordinære drift .................... 101

§ 31 Drøftelser vedrørende omlegging av driften .................... 101

§ 32 Drøftelser om selskapsrettslige forhold .......................... 102

§ 33 Brudd på bestemmelsene om informasjon og drøftelse .... 102

§ 34 Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold .................... 103

§ 35 Eksterne rådgivere ........................................................ 103

§ 36 Ansiennitet ved oppsigelse på grunn av innskrenkning .... 103

§ 37 Personalarkiv og kontrolltiltak ........................................ 104

§ 38 Ansettelser.................................................................... 104

§ 39 Eierskifte i aksjeselskap ................................................ 104

§ 40 Allmøter og oppslag ...................................................... 105

§ 41 Informasjonsmøter ........................................................ 105

§ 42 Drøftelser innen et konsern ............................................ 105

§ 43 Konsernutvalg – konserntillitsvalgte .............................. 105

Kap. VIII Kompetanseutvikling .................................................... 106

§ 44 Kompetanseutvikling .................................................... 106

Del III

TILLITSVALGTE

Kap. IX Tillitsvalgte, antall og valg ............................................ 108

§ 45 Tillitsvalgtes arbeid i virksomheten – antall og fordeling

– ressurser.................................................................... 108

§ 46 Valgregler ...................................................................... 109

§ 47 Delegasjoner ................................................................ 109

Kap. X Ledelsens og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.............. 109

§ 48 Gjensidige plikter ............................................................ 109

§ 49 Utøvelse av vervet som tillitsvalgt .................................... 110

§ 50 Møter i arbeidstiden ........................................................ 110

§ 51 Godtgjørelse .................................................................. 110

§ 52 Tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte ...... 111

§ 53 Krav om at tillitsvalgt eller representant for ledelsen

skal fratre ...................................................................... 111

§ 54 Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte ............................ 112

87

More magazines by this user
Similar magazines