Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

dism.no

Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

Trygg Havn

–Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11 – 2012 – 124. årgang–

Reisebrev fra Røst


Trygg Havn

Den indre Sjømannsmisjon

Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

drive diakonalt og evangeliserende arbeid blant

fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag

et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske

fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner

langs hele Norskekysten. Dessuten driver

misjonen Betelskipet Eliser 6.

Postadresse:

Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen

Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Telefon: 55 34 93 10

Telefax: 55 34 93 11

Fungerende daglig leder: Ingolf Solsvik

Fungerende formann: Jon Kristian Lomundal

Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og

sjøfolk kan sendes til Kontonummer:

3000.17.17258

Konto til Elieser 6: 3000.17.23983

Trygg Havn

Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon

Kommer ut med 12 nummer pr. år.

Redaksjon: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Postadresse: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Telefon: 481 51 491

e-mail: haakon@trygg-havn.no

Abonnement: astrid@dism.no

Konto: 3000.17.24238

Redaktør: Håkon C. Hartvedt

Abonnementspris: Kr. 300,- pr. år

Grafisk produksjon: Bodoni

Forsidefoto: Lundefugler på Røst.

Foto: Lomundal

2 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

MILJØMERKET

241 Trykksak 699

Innhold:

Innhold:

Tvilsom nøytralitet ...............................3

Leder – Søkelys på forkynnelsen......................................................... 3

Fariseeren og tolleren (Lukas 18,9-14) ...............4

Foreningen Fra Kilden Ekko – Det evige har rundet ord ble kjød 50 ................................................... år ..................64

Reisebrev - Giverglede......................................................................................... fra Røst ...............................85

Nytt personalutval ..............................11

Mange kjøpte komle på Kvitsøy ..................................... 6

Regning i februar ..............................11

Super sang av 13-åring ................................................. 10

– Gud gav meg de ordene jeg trengte ...............12

Musikk-velsignelse

Fisker – i dobbelt


forstand

nettet

.............................................

......................1311

Romferdssangen ...............................14

Den plassen er din ......................................................... 15

Ikkje berre ein jobb .............................15

Ja Du til er misjon ikke og glemt miljøengasjement av Gud ................................................ ...................1620

Seilingsplan ...................................22

Bøker – Nydeleg bok om fantastiske kunstnarar ................................... 24

Reiserute .....................................23

Gratulerer ..................................................................... 25

Spennende bibelske funn ............................................... 26

Gavebarometer ............................................................. 27


Tvilsom nøytralitet

Av redaktør Håkon C. Hartvedt

La meg si det med en gang: Nøytralitet i livssynsspørsmål

er en illusjon.

Det er ikke mer nøytralt å holde Gud utenfor

enn innenfor. Enten det gjelder skole, eller samfunnsliv

ellers.

Et skole der det ikke er plass for Gud er eksempelvis

ikke mer nøytral enn en skole der en ikke

snakker om kristne spørsmål og religion er utestengt.

Bygger ikke en skole på kristendom, bygger

den på noe annet. Nøytral vil den aldri kunne

være. Ethvert menneske har et livssyn, selv om

mange ikke er seg det bevisst.

Den nøytraliteten en som oftest argumenterer

med er i realiteten det jeg vil kalle livssynsrelativisme.

Når alle religioner og livssyn skal presenteres

på samme måte uten at en skole har noe

standpunkt, er det jo nettopp det en snakker om.

Men nøytralt er det ikke.

På 70­tallet snakket vi mye om «det svenske

smørgåsbordet» som et bilde på konsekvensene av

dette. Du tenker deg da et bord med mange forskjellige

retter som alle ser fristende ut. Så sier du

til barnet.: – Noen av disse rettene er svært sunne,

andre helt greie, men noen er giftige. Men hvilke som

er sunne og hvilke som er farlige, kan jeg ikke fortelle

deg. Det må du finne ut av selv. Underforstått:

Vi skal ikke påvirke deg!

Hva er det da foreldre og skolen skal gjøre annet enn

å påvirke?

Vi lærer barna våre at det er viktig å passe seg i

trafikken, spise sunn mat og at de må gå på skolen.

På skolen får de lære at det er viktig med norsk,

engelsk og matematikk. Vi sier hva som er faglig

rett, og vi sier hva som er feil. Men i livssynsfaget

skal altså barna finne ut av dette selv? Det vi da

underforstått sier er at alt er like godt, og det er så

visst ikke noen nøytral påstand, selv om mange ser

ut til å tro det.

Tidligere hadde vi kristendom og alternativ

livssynsundervisning. Da ivaretok en foreldreret­

Leder Spiss

ten, og barna fikk noe å forholde seg til, en plattform

å stå på. Da kunne vi også snakke om toleranse.

Men det går ikke an å snakke om toleranse

om en ikke selv har noe ståsted.

«Ingen har monopol på sannheten» blir det sagt

i disse kretsene. Det er en livsynsrelativisme som

dessverre også har bredt seg mellom en del som

kaller seg kristne. Så erstatter en Ordet om korset

med den overnevnte tanken.

Den indre Sjømannsmisjon forkynner kristen tro,

ikke relativisme.

Den gyldne regelen er fin. Den er noe alle kan

samles om. Men det er ikke den som viser spesifikt

hva kristendom er. Den gyldne regelen finner

vi i de aller fleste religioner og livssyn. Men den

frelser ingen. Det er det bare troen på Jesu død og

oppstandelse som gjør.

Kristen tro har aldri gitt seg ut for å være nøytral.

Jesus hevder faktisk å ha monopol på sannheten.

Han sier: «Jeg er veien og sannheten og

livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

(Johannes 14:6)

Det er det vi må forkynne, og det er det vi må

holde frem, selv om det er lite populært i den såkalte

nøytrale livsynsrelativismens tid.

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 3


Andakt

Fariseeren og tolleren

(Lukas 18,9-14)

Av misjonssekretær Truls Nygaard

Men nettopp det

– å være rettferdig

for Gud – var nok også fariseerens målsetting

med sin ivrige bønn og sine to ukentlige faste­dager.

At han i tillegg prøvde å unngå å gjøre urett,

ikke drive med svindel eller ekteskapsbrudd gjør

han både i egne (og i andres øyne) til en rettskaffen

person og en aktverdig borger. I alle fall ville

han klart være å foretrekke framfor en toller – en

person som etter nåtidens standard i beste fall kan

sammenliknes med en parkeringsvakt.

Vi kan kanskje forsøke å forestille oss en parkeringsvakt

som er tidlig ute om morgenen for å bøtelegge

feilparkerte biler i byen (dvs. min bil!) med

fotoapparat og målebånd. En person vi nå har bitt

oss merke i og som selv har noen tvilsomme parkeringer

på samvittigheten, i tillegg har vi fått høre at

denne personen har en nokså dårlig privatøkonomi

og flere kortvarige forhold på samvittigheten.

Så møtes vi der, overraskende, på samme gudstjeneste

og vi gjør oss noen tanker der vi er kommet

til tiden da vi skal be. Det ser nesten ut som

om parkeringsvakten ber med på ordene som presten

sier: «Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde

til meg, syndige menneske, som har såret deg med

tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst

i mitt hjerte, for Jesu Kristi skyld, ha langmodighet

med meg, tilgi meg alle mine synder og gi meg

å frykte og elske deg alene.» Selv er du kanskje

ikke så ofte innom kirken lenger og synes stengt

tatt at mye av liturgien kan du unnvære. Du synes

kanskje at nattverden er blitt altfor åpen og nøler

litt om du skal denne gangen skal gå frem til når

4 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

De fleste som har lånt øre til liknelsen om fariseeren og tolleren

vil helst identifisere seg med den ene som fra Jesu munn får

høre at han blir regnet som rettferdig for Gud.

innbydelsen går ut: «Kom, for alt er ferdig». Så ser

du at parkeringsvakten reiser seg og går fram…

I liknelsen fra Jesu munn får tolleren som satte

seg selv lavt, del i et løfte om rettferdighet for Gud.

Fariseeren, som i sin iver kom til å se ned på andre,

fikk ikke del i dette tilsagn om rettferdighet

for Gud.

I denne liknelsen belyser Jesus at rettferdighet

er en gave fra Gud, som gis og rekkes til syndere

som ser sin synd. Denne rettferdighet gis og rekkes

synderen på bakgrunn av Jesu gjerning alene.

Og denne rettferdighet rekkes oss i et løfteord om

syndstilgivelse med opphav i Gud selv.

Eier jeg denne rettferdighet? I følge skriften lønner

det seg ikke å se på seg selv og hva en har fått

utrette av gode gjerninger, trofast tjeneste eller frimodig

forkynnelse (Jf. Matt. 7,21–23). Det lønner

seg heller ikke å prøve skjule sin synd (Jf. 1. Joh

1,8­10). Det er bare en rettferdig: Jesus Kristus,

Den Rettferdige. Han er en soning for våre synder,

ja, ikke bare for våre, men for hele verdens (Jf. 1.

Joh 2,2). Spørsmålet bør derfor bli: Eier jeg Jesus

som min eneste rettferdighet for Gud? Og oppsøker

jeg steder der løftesordet fra Jesus selv kan rekkes

meg?

Helt til slutt: Fortellingen om fariseeren og tolleren

er en liknelse fra Jesu egen munn. Vi bør derfor

lytte nøye på hva han her sier, og vi bør også

bite merke i detaljene, for det kan være et særlig

poeng i nettopp dette ordet som han her forkynner.

I oversettelsen av tollerens bønn om nåde blir

et mulig poeng utelatt i de norske oversettelsene:

Det kunne ha vært oversatt slik: «Gud, gjør soning


Illustrasjon: istockphoto

for meg en synder!». I et slikt utsagn kommer det

enda tydeligere fram at det ikke er enkelt for Gud

å tilgi en synder, at løftesordet krever et utgangspunkt,

slik som denne bønnen fra en synder som

er seg bevisst der han påkaller Guds stedfortredende

sonoffer, som tolleren ikke selv kan bringe

til veie.

I følge skriften er Jesus selv er dette offer fra

Andakt

Gud og selv en soning av synden ved sin død på

korset (jf. Rom 3,25, 1. Joh 2,2; 4,10). Jesu gjerning

er i følge skriften vår eneste redning for Guds

domstol. Måtte vi for Jesu skyld forbli skjult i hans

rettferdiggjørende gjerning inntil den dag da han

skal si: «Kom hit dere som er velsignet av min Far».

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige

Ånd.

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 5


Reportasjer

Foreningen Ekko har rundet 50 år

Av misjonssekretær Truls Nygård

Fortsatt samles flere av de som var med da

foreningen Ekko ble stiftet den 12. september

1962.

Inga Torsvik ble valgt til formann og har vært i

vervet siden, og Helene Stura har hatt kassereransvar

helt fra starten. På det meste var de 18 medlemmer,

nå er de fire aktive. De to andre som nå

er med er Anna Vermedal som kom med i Ekko

på 70­tallet, og Randi Kjærgård som begynte da

foreningen Hekla ble nedlagt. I tillegg bør det nevnes

at søstrene Alvhild og Bergljot Sætre, som ikke

Bak: Randi Kjærgård, Gudrun Undal og Helene Stura. Framme: Ruth Eriksen, Anna Vermedal og Inga Torsvik. Foto: Truls Nygård

6 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

lenger kan være med på møtene, ennå bidrar med

det de kan.

I misjonen sine lokaler

Foreningen har alltid hatt sine møter i misjonens

lokaler, først i Fiskarheimen i Domkirkegaten, siden

på Nordnes og nå samles de i kontorlokalene

på Laksevåg. Hvert år har foreningen gjennomført

EKKO­basaren, og i mars i år gav dette nok et bidrag

til misjonens øvrige arbeid. I den anledning

vanket det en blomsterbukett til de fire ansvarlige

for basaren.


Har betydd mye

Ellers i året, ca. annenhver uke, samles de fire til

felleskap, andakt og det som elles måtte stå på

programmet. Helene Stura sier at det har betydd

mye for kristenlivet å ha dette fellesskapet og engasjementet

i misjonen. De to som har vært med

fra starten hadde nok ikke sett for seg at det første

ja­et skulle bli til 50 år, men slik er det blitt, og det

vitner om stor trofasthet i tjenesten.

Fra julemessen 2007

Reportasjer

Mat og mimring

På foreningssamlingen mandag 17. september var

det stelt til ekstra oppdekking, og det var besøk av

Gudrun Undal, Ruth Eriksen og misjonssekretæren.

I tillegg til vanlig program med andakt og mat

ble det gitt rom for litt mimring med bl.a. annet

en protokollopplesning som viste 41 kr i kollekt på

den første foreningssamlingen. I dag ville dette beløpet

knapt nok rukket til fem brød og to småfisk,

men Herren har lagt sin velsignelse til, og det har

blitt mye ut av det som startet i det små for femti

år siden.

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 7


Reisebrev

Fiskarheimen ligger på øyas høyeste punkt 11 m.o.h.

Reisebrev fra Røst

Etter 70 mil på landeveien og en fire timers ferjetur

i dønninger etter siste dagers kuling, var det to

slitne landkrabber som ankom Røst en sommerdag

sent i juli. Sammen med Solfrid Nikolaisen og

Kulwant som var kokk, skulle vi ha sommerjobb

på Fiskarheimen som drives som hotell på sommeren.

At øygruppen Røst ligger langt til havs

hadde vi jo sett på kartet, og den lange ferjeturen

rett vestover i havet bekreftet dette. Men etter hvert

dukket det opp noen fjell og vi fikk også se en stripe

i horisonten som viste seg å være Røstlandet,

8 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

hvor bebyggelsen ligger. Det høyeste punktet her

er 11 meter over havet, og der ligger Fiskarheimen

Havly. Øysamfunnet er egen kommune med knapt

600 innbyggere. De fleste livnærer seg på fiske og

i fiskeindustrien. Klimaet på Røst, med milde og

tørre vintre, er perfekt for produksjon av tørrfisk.

Dette er også den største eksportartikkelen og det

som Røst er mest kjent for. Mye av tørrfisken eksporteres

til Italia.

Det var flere oppgaver å ta fatt på da vi ankom

Fiskarheimen. Den første var å gå over rommene


og gjøre dem klar for nye gjester. Det var også påkrevd

med en vindusvask, ettersom et stort antall

måker har sitt tilholdssted på taket og i nærområdet

til Fiskarheimen. Det var en møysommelig jobb å

få alle vinduene rene, men etter mange timers arbeid

og flere runder med vindusvask kunne vi si oss

fornøyde. For øvrig var det hagearbeid, vasking og

kjøkkentjeneste i skjønn forening. Det er en fordel å

være allsidig når en skal jobbe i misjonen.

Den store begivenheten på Røst i sommer var

Quirinioperaen. En operaoppsetning som tok for

seg historien om den italienske handelsmannen

som forliste nord for Irland, og til slutt kom i land

på Røst. Det var lagt store ressurser i denne operaen

som er skrevet av Henning Sommero etter

initiativ fra operasanger og røstværing Hildegunn

Pettersen. De fleste innbyggerne var engasjert i

og rundt oppsetningen. Nesten 1700 tilreisende

kom med ferje, ekstra hurtigbåt og charteret fly,

og det var plutselig et yrende liv på øya. Flere av de

tilreisende bodde på Fiskarheimen som selvsagt

var fullbooket. Svært mange var også innom for

å spise middag i løpet av helga. Kulwant som var

kokk i sommer, hadde både indisk buffet, bacalao

og andre retter på menyen. Dette slo godt an blant

de mange besøkende og opptellingen viste at det

Rommene på Havly har hotell-standard

ble solgt mat for ca. 60 000,­ på lørdag og søndag.

Mange var innom og fikk stifte bekjentskap med

Fiskarheimen, og mange skrøt også av den gode

maten de fikk servert.

Litt rekreasjon ble det også tid til innimellom

«slagene». Vi var blant annet med på en båttur

til Skomvær fyr. Fyret forsvant i skodda, men før

skodda la seg for tykk rakk vi å se en rekke fugler.

Området rundt Røst er av de beste i verden for å

se fugler med sine mange fuglefjell. Havørn, skarv

og en av verdens største kolonier med lundefugl,

var noe av det vi fikk se på fuglesafarien. Spesielt

Kulwant har laget indisk buffet og bacalao

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 9


Historisk Runde

Lundefugler

var flokkene med tusenvis av lundefugl et imponerende

syn. På veien utover til Skomvær passerte

vi Vedøya, Storfjellet og Trenyken. Vi fikk også se

Solfrid og Hildgunn nyter solnedgangen

10 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

den lille øya der Quirini og mannskapet hans kom

i land i 1492.

I løpet av oppholdet fikk vi også et innblikk i dagliglivet

både på Røst og på Fiskarheimen. Et daglig

innslag i kafeteriaen er vaffelgjengen som hver morgen

kl. 9 møter opp for å kjøpe seg kaffe og vafler.

Mange av de fastboende er også innom for å spise

middag i løpet av uka. Slik er Fiskarheimen en møteplass

for mange også i sommermånedene. Det er

alltid hyggelig å bli kjent på et nytt sted og å treffe

nye mennesker. Vi sitter igjen med mange gode

minner etter årets «sommerjobb». Vi kan sterkt anbefale

et besøk på Røst for å oppleve naturen, folket

og atmosfæren på Fiskarheimen.

Hildgunn og Jon Kristian Lomundal


Nytt personalutval

I landsstyremøte den 07.08.

2012, blei det gjort vedtak om

å opprette eit personalutval

som skal behandle alle personrelatertepersonalspørsmål,

og kome med tilråding

til Landsstyret i personalsaker.

Personalutvalet består av:

Reidar Kvilhaug (formann)

Landsstyrets formann (medlem),

Arbeidstakarvalde sin representant til Landsstyret

(medlem).

Regning i februar:

Neste år kommer regningene på Trygg Havn

abonnementet til alle abonnenter i februar 2013.

Slik som det nå har vært har regningen blitt

sendt ut til forskjellige tider, etter når folk bestilte

Personalutvalet skal behandla alle saker som er

personalrelaterte, og gje innstilling til landsstyret

Dersom nokon har personalspørsmål som ein

vil ha drøfta, eller avgjort kan ein ta kontakt med

formannen direkte – adr:

Vestvegen 50, 4276 Vedavågen,

mailadr: reidar.kvilhaug@haugnett.no

telefon: 975 87 278.

Eller ein kan ta kontakt med hovedkontoret

tlf. 55 34 93 14

Trygg Havn, men i 2013 kommer altså regningen

i februar, melder Astrid Greve på hovedkontoret.

Takk for at du abonnerer på Trygg Havn.

Red.

Den indre Sjømannsmisjon søker

Kontorsekretær i Bjørgvin krets

50 % stilling

Stillingsinnhold:

• Administrative oppgaver i kretsen

vedr. kontakter, utsendinger og enkle

regnskapsoppgaver.

• Assistanse ved kretsens arrangementer.

• Foreningsandakter og lignende.

Stillingskrav:

• Kontor og dataferdigheter.

• Misjonsengasjement.

Stilling ledig: Fra 1. januar 2013

Søknad med CV sendes til:

Den indre Sjømannsmisjon,

PB 1904 Damsgård,

5828 Bergen

(evt. mail til ingolf@dism.no)

innen 15. november 2012.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Misjonssekretær:

Truls Nygaard (55 34 93 13)

eller til Daglig leder:

Ingolf Solsvik (55 34 93 17)

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 11


12 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

– Gud gav meg

de ordene jeg

trengte

To dager før høstleir var jeg litt lite

motivert for å komme å være leder. Jeg

var veldig sliten og visste at det å skulle

være leder ville kreve en del både i

arbeid og tilsyn hos barna.

Da ringte jeg Johanne (god venninne)og hun

sa med en gang: Les i Bibelen. Jeg valgte da og

lukke øynene, åpne Bibelen på en ubestemt

side og legge hånda på den delen av siden det

føltes mest rett. Hånden min falt hele tiden

tilbake på nederste høyresiden av boka. Da

jeg åpnet var jeg i Jesaja 32, og hånden lå på

vers 3–9.

I tillegg ble blikket mitt vendt mot: «du sorgløse

kvinne» litt lenger frem i kapitlet.

Dette ble veldig sterkt for meg og var akkurat de

ordene jeg trengte da. Det var sanne opp muntrings­

og motivasjonsord. Jeg fikk en ny lyst til å dra på

leir og visste at det var noe Gud ville jeg skulle. Gud

kan virkelig gjøre store ting.

Med hilsen

Marte Leithaug


Musikk-velsignelse på nettet

Av Håkon C. Hartvedt

Internett er så mangt. Det kan være

en kilde til velsignelse, så vel som forbannelse,

som alle andre kommunikasjonsmidler.

Av ungdommene mine har jeg

lært meg å gå inn på Itunes. Det er et

inter nasjonalt program der en kan kjøpe

musikk av alle slag, og jeg har kjøpt mye

flott musikk på denne måten.

Men det er ikke alt du må betale for. Blant annet

kan du gå inn på en rekke radiokanaler, herunder

mange kristne, som sender musikk døgnet rundt,

og det koster altså ingenting å lytte til dem.

Jeg klikker meg da inn på radio i menyen, og velger

så religious i musikkutvalget.

En dag jeg gjorde dette, kom jeg over en radiokanal

som kalte seg CGCRadio.com.

Det viste seg å være en kristen kanal med svært

mye oppbyggelig kristen musikk med fine, ransakende

tekster. En av sangene festet seg slik at jeg

ikke ble kvitt verken tekst eller melodi, og til slutt

resulterte den i den frie oversettelsen nedenfor.

Han har gitt meg

det levende vannet

Når jeg føler meg ussel og liten,

når jeg snubler meg fram på Hans veg,

kan jeg merker Hans kjærlige omsorg,

og Hans nåde som omslutter meg.

Helt uverdig står jeg i Hans nærhet

Mine hender er flekket av skam,

Men Han løfter meg opp full av godhet

- og jeg lovpriser Guds offerlam.

Refr.

Han gitt meg det levende vannet,

Han har tilgitt og renset min sjel.

Mine brister, min synd og min halvhet

rettet Han opp og gjorde meg hel.

Så kan jeg, som med leirkarets svakhet,

kjenner på mine brister og feil,

likevel med frimodighet tjene

min Herre, og heise Hans seil,

et seil som med Himmelske vinder

bringer tro og nytt liv til enhver

som vil åpne sitt hjerte for Jesus

i tro på at Han har dem kjær.

Mel: Small piece of clay,

sunget av Sharron Kay King.

Norsk tekst: Håkon C. Hartvedt.

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 13


Romferdssangen

– Etter at den første vellykka romferda var gjennomført,

skrev min onkel denne sangen som viser

en annen romferd som skal skje, når klarsignalet

fra Gud blir gitt, dette at Jesus skal hente sine

hjem. En romferd vi skal få se fremover mot med

14 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

Jeg venter å bli med på en herlig romferd snart

en reise bort fra jorden, i hast med lynets fart.

Jeg reiser ei alene, det blir en skare stor,

av alle jordens slekter, som på sin frelser tror.

en «hellig forventning». En utellelig skare, med

folk fra alle nasjoner – en stor dag!! Vi har «det

beste» igjen. Håper «DU» blir med, skriver misjonssekretær

Ragnar Hansen som har sendt oss

denne sangen.

Kor:

Snart pilgrimsskaren hentes hjem til herlighetens land

til staden der hvor Gud og Lammet bor.

Skal du da bli tilbake her på tidens mørke strand,

når trengselsnatten senkes over jord.

På ferden gjennom rommet til staden over der,

jeg trenger intet romskip av Verdens vise her.

Hver sjel som finnes rede, ved Herrens blod forløst,

skal rykkes opp fra jorden med overengels røst.

Min Frelser har beredt meg et skjønt og Herlig sted,

der Faderhuset venter med Salighet og Fred.

Og snart så skal han komme fra Himmelhjemmet ned,

og jeg skal åpenbares med han i Herlighet.

Før Dommens vredesskåler skal tømmes over jord,

jeg reiser til den staden der Gud og Lammet bor.

Mitt legem skal forvandles lik Jesus skal jeg bli,

fra alt som hindrer ferden, jeg blir fullkommen fri.

En fremmed og en pilgrim i verden jeg jo er,

min skatt er ei på jorden, mitt rike er ei her.

Bak alle stjernetåker og kloder uten tall,

der er mitt skjønne hjemland, og dit jeg reise skal.

Av Sigurd Brusdal


Ikkje berre ein jobb

Av Håkon C. Hartvedt

– Arbeidet i misjonen har ikkje berre

vore ein jobb, men heile livet mitt. Det

seier Solfrid Nikolaisen som no går inn i

pensjonistane sine rekkjer.

Trygg Havn har stilt ho ein del spørsmål i samband

med at ho no sluttar i løna teneste.

– Korleis og kvifor kom du inn i teneste i Den indre

Sjømannsmisjon?

– Eg hadde arbeid i posten, og på den tida vart

mange postkontor nedlagde. Det same skjedde med

mitt kontor på Follese. Alt var så usikkert, og eg bad

til Gud om at Han måtte vise meg vegen vidare.

Så ein dag kom Ove Aksnes som då var generalsekretær

og spurde om eg kunne tenkja meg å begynna

i DISM på rekneskap. Det såg eg som Guds

veg for meg vidare. Eg kjente misjonen godt frå før

gjennom forskjellige verv i krets og på landsbasis.

Dessutan vaks seg opp i ein misjonsheim der

DISM stod sterkt.

– Kva har vore dei største utfordringane?

Den største utfordringa har nok vore å skulle tale

på møte. Det ble etter kvart ikkje behov for meg på

rekneskap, så eg fikk nye arbeidsoppgåver. Eg liker

godt å komme rundt å ha møte, men talar har eg

aldri vore og blir det heller ikkje. Men då er det fint

å kunne bruke songen og musikken!

– Kva har gledd deg mest?

– Det må være arbeidet på fiskarheimane. Først var

det Skrova, og så Røst. Det har vore fantastisk å få

arbeida for og blant fiskarane. Mange hektiske dagar

med slit, men det er gløymt i forhold til dei mange

gode opplevingane. Også det å få vere med om bord

på Elieser har vore ei stor glede.

Men eg trur at det som har gleda meg aller mest

er å få møte alle foreiningsdamene, for det er helst

Reportasjer

damer. Det er herlege menneske som eg har lært

mykje av. Trufast i arbeidet og kjærleik til misjonen;

det er fantastisk å oppleve. Dessutan har eg

møtt mange flotte menneske over heile landet!

– Kva for utfordringer og kva for potensial ser du for

organisasjonen vår i dag?

– Utfordringane for misjonen er at vi må få fleire

interessert i arbeidet vårt, og då gjerne unge menneske

med kall og pågangsmot. Eg har mellom

anna eit bønneemne som handlar om at nokon

barn/barnebarn av dei som har gått føre oss vil ta

arven vidare. Nokon har nok gjort det, og det er

kjempeflott, men vi treng fleire! Det er bruk for

DISM i dag også. På Sjømannskirken, om bord

i Elieser, på fiskarheimane og i møte på små og

større plassar langs kysten vår.

– Kva ønskjer du å bruke pensjonisttida til ?

– Får eg være frisk, vil eg nok fortsett vere med

i Guds rikes arbeid. Så vil eg besøke familie og

venner meir enn eg har hatt anledning til før. Men

arbeidet i misjonen har ikkje berre vore ein jobb,

men heile livet mitt. Så det er ikkje berre å setje

strek…, seier Solfrid Nikolaisen, til slutt.

Me ønskjer Solfrid ei velsigna pensjonisttid.

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 15


Johannes Kleppa

Ja til misjon og

miljøengasjement

Av Johannes Kleppa

Fritt ord

Han er tidlegare redaktør i Dagen, og har etter dette drive som forkynnar,

bibellærar, føredragshaldar og skribent på fri basis. Har har òg hatt engasjement

som lærar ved Fjellheim bibelskole, Tromsø.

Den viktigaste oppgåva kristne har her på jorda,

er å driva misjon slik at folk kan verta frelste.

Vårt engasjement på dette området bør vera

sjølve testspørsmålet på om vi prioriterer livet

vårt rett. Ikkje noko er viktigare enn at folk vert

frelste, og då må dei få møta den bodskapen som

fører til det.

Samstundes er det eit ord som seier at «noko må

gjerast, og noko anna må ikkje latast ugjort». Midt

i at ein prioriterer det viktigaste først, er det altså

slik at det også er mange andre ting som må og

skal gjerast. Det å prioritera står med andre ord

ikkje i strid med eit breitt engasjement. Kristent

sett betyr det at vi midt i det vi prioriterer misjon,

også skal forvalta den jorda vi lever på, på beste

måten. Vi skal forvalta i tråd med det oppdraget vi

fekk ved skapinga, og i samsvar med at mennesket

er skapt i Guds bilete – altså til samfunn med Gud

og til ansvar for Gud.

For min del har det vorte stadig tydelegare at vi i

den rike Vesten lever materielt uforsvarleg, både

med tanke på fattigdom og undertrykking, klima­

og miljøspørsmål og gjevarteneste. Vi brukar

våre ressursar feil med tanke på at jorda skal

16 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

ha eit sunt miljø og eit sunt klima, og at goda på

jorda skal fordelast rett med tanke på folk under

alle himmelstrøk. Som kristne brukar vi i tillegg

våre materielle verdiar feil ved at vi i alt for stor

grad brukar dei på oss sjølve i staden for på misjon.

Materialismen er ei destruktiv åndsmakt

som øydelegg for skaparverket, menneskeslekta

og misjonen.

I løpet av hausten har det kome nokre overraskande

utspel frå generalsekretærane i våre

største misjonsorganisasjonar. Dei har talt for

eit sterkare engasjement for miljøet og klimaet.

Nokre har reagert negativt på dette, men eg vurderer

det som positivt. Hovudgrunnen til min

positive reaksjon er at materialismen og alle negative

konsekvensane av denne med dette vert

fokusert. Det bør gjerast ut frå eit bibeltru og

evangelisk utgangspunkt. Då kan vi få eit rett

forhold mellom det som må gjerast, og det som

ikkje må latast ugjort. Vi skal heller ikkje undervurdera

forkynninga si omskapande verknad på

dei aktuelle områda.

I luthersk teologi skil vi mellom det åndelege og

det verdslege regimentet, altså mellom det som


gjeld forkynninga av Guds ord og misjon totalt

sett, og det som gjeld samfunnet og styresmakta

sitt arbeid. Dette er uttrykk for Guds to styringsmåtar

med tanke på det evige livet og livet her på

jorda. Som kristne høyrer vi til i og har ansvar i

begge regimenta. Misjonsorganisasjonane høyrer

derimot berre til i det åndelege regimentet.

Difor er det ein balansegang når leiarar i slike

organisasjonar uttalar seg i spørsmål som impliserer

politikk. Det utelukkar likevel ikkje eit engasjement

frå misjonsleiarar inn i det verdslege

regimentet eller med tanke på folk sitt forvaltaransvar

på jorda – tvert imot har dei eit ansvar også

på dette område og faktisk ei plikt til å uttala seg.

Dette ser vi tydeleg når det gjeld abortspørsmålet

og ekteskapslovgjevinga.

Poenget er at forkynnarar og kristne leiarar skal

tala prinsipielt og profetisk inn i samfunn, inn i

det verdslege regimentet med adresse til politikarar.

Det er del av lova si forkynning som rettleiar.

Den same lova må også forkynnast til Guds folk

som dom og formaning på alle livsområde, også

det som gjeld samfunnet og naturen. Det må gjerast

om ein skal ta skapinga og syndefallet på fullt

alvor. Konkretisering på det politiske planet høyrer

ikkje forkynninga og den kristne leiarskapen

til, det ligg til politikarane og styresmakta.

Eg synest Dagen (8. okt.) samanfattar desse problemstillingane

på ein grei måte i ein leiarartikkel:

«For den kristne kirke må det aldri være tvil

om hva som er hovedsaken: Å forkynne Kristus,

og ham korsfestet. Etter vår oppfatning er dette

også kirkens beste bidrag til miljøkampen. Sann

omvendelse til Gud fremmer en livsstil preget av

gudsfrykt og nøysomhet, noe apostelen Paulus

kaller en stor vinning. Vekkelseskristendom kan

skape god «miljøkristendom», men kristen miljøkamp

skaper i seg selv ikke vekkelse.»

Flotte møter og

godt frammøte

Av Håkon C. Hartvedt

– Vi har hatt flotte møter med godt frammøte,

forteller skipper Magne Kalstø til

fitjarposten, like før Trygg Havn går i

trykken.

– Det har vært mellom 30 og 50 til stede på

95 prosent av møtene, opplyser Kalstø videre,

altså godt med folk om bord. I tillegg til mannskapet:

Magne Kalstø, Geir Edvardsen, Reidun

Aspelund og Helge Krosli var disse i tjeneste om

bord: Sigurd Medhaug, Sigmund Kindervåg,

Oddbjørn Pedersen, Einar Sunde, Rolf Brevik og

Einar Sunde om bord. Så det mangler ikke på

sang­ og talerkrefter. Nils Skrunes var med som

passasjer.

Helge Krosli nevner ellers Årdal spesielt: – Her

har vi ikke vært siden 80­tallet, men vi fikk en fantastisk

velkomst av dem som var til stede, smiler

han.

Da vi tok kontakt med Elieser skulle de ha møter

på Finnøy. Før de kom dit hadde båten vært på

Fogn, Årdal og Talje. Etter Finnøy stod Halsnøy

for tur, før båten gikk videre nordover.

Trygg Havn vil komme tilbake med en lengre

reportasje om Betelskipet i desembernummeret.

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 17


Julemesse

Forhåndssalg julemessa i Salten krets

18 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

Forberedelsene til Julemessa

i Salten krets er i full gang

Loddlister er sendt ut rund i kretsen og misjonsvenner

er i full gang med loddsalget til Julemessa

Lørdag 10. november i Betania Bodø.

Og venner av DISM er også igang og produserer varer

til salg og utlodning.

Fra 15. oktober og ca 4 uker

sitter misjonsvennene i Bodø på kjøpesenter og selger lodd;

2 uker på Sambo (Coop) i storgata og

2 uker på nye City Nord kjøpesenter. Og mange er det som kjøper

lodd og støtter Den indre Sjømannsmisjons arbeide.

Kjell P. Eliassen

Julemesse i Bjørgvin

Sted: Betania/ Laksevåg

Fredag 9. og lørdag 10. november

Julemessen åpner kl.13 (fredag) og kl.12 (lørdag)

Åresalg, Hovedtrekning og salg av mat mm.

Møtetidspunkter fredag 9.11: kl. 14 og 17.

lørdag 10.11: kl. 13 og 16.

Talere: Per Fimreite, Tor Ø. Sandaker,

Otto Høvik og Ingolf Solsvik

Sang: Frikirkens seniorkor, Ternes musikklag m. fl.

Hjertelig velkommen!


Julesalget på Hallarheim Leirsted

Årets julesalg på Hallarheim finner sted

lørdag 17. november,

med et innledende åpent møte

Sangevangelist Dagfinn Sandal

og misjonssekretær

Gudmund Eikrem deltar.

Fredag kl. 19.00 etter at forberedelsene til julesalget er ferdig.

Lørdag kl. 10.00 Åpning med andakt

kl. 12.00 Appell, kl. 15.00 Avslutningsfest

Som vanlig samarbeider vi med Normisjon.

Alle er hjertelig velkommen

Namdal krets av Den Indre Sjømannsmisjon

Julemesse på Oslo Sjømannskirke

Admiral Børresens vei 7

fredag 16. og lørdag 17. november 2012

Dørene åpnes begge dager kl. 11.00

Fredag: kl. 13.00 formiddagstreff

Andakt v/ Aud Kvalbein, fløyte og sang v/ Lars Knutsen

Kl. 18.00 møte

Andakt Gunnar Prestegård, sang v/ Blakstadgruppa

Lørdag: kl. 15.00 avslutningsmøte med hovedtrekning

Andakt v/ Haakon Korsgaard, sang og musikk v/ Rolf Strøm og Synnøve Lier

Basarbord – salgsbord - åresalg – lynlotteri – kafereria

Velkommen til hyggelige dager!

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 19


Julemesse

Julesalget

i Havlysentret

fredag 9. og lørdag 10. november

Sangevangelist Dagfinn Sandal

og misjonssekretær Gudmund Eikrem

Fredag: kl. 11.00 Åpning – kl. 12.00 Andakt.

Etter andakt: åresalg, salg av lapskaus og riskrem.

Kl. 18.00 Kveldsmøte. Sangevangelist Dagfinn Sandal taler.

Lørdag: kl. 11.00 Salget fortsetter – kl. 12.00 Andakt.

Etter andakt: åresalg, salg av karbonadesmørbrød og riskrem – kl. 15.00 Sangstund.

Trekning

Åresalg. Hele dagen er det salg av kaffe og matvarer og fine handarbeider.

Alle er hjertelig velkommen!

Trøndelag krets av Den indre Sjømannsmisjon.

Møre og Romsdal Krets Julemesse

20 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

På Spjelkavik Bedehus

laurdag 17. nov. frå kl. 11.00

Salgsvarer, tombola, loddsalg og sal av varmrett, kaffi og kaker.

Andakt V/ Andrè Sætre. Song av SUNNMØRSGUTTENE.

Vi tek med glede og takk imot gevinstar,salgsvarer og mat!

Det er fint med strikka og sydde ting,

heimelaga småkaker, lefser, syltetøy og anna mat.

Andrè Sætre, misjonssekretær – tlf. 900 54 587


Karmsund Krets Julemesse

Haugesund Bedehus 23. – 24. november

Taler: Harry Wiig Andersen

Fredag 23. november

Kl. 10.00 Åpning

Salg av messevarer, flotte håndarbeider,

gravdekorasjoner, julebrød, småkaker,

lapper, potetkaker, røkelaks m. m.

Åpen kafe med salg av bl.a. smørbrød, pannekaker, kremkaker og kaffi

Kl. 11.30 Andakt v. Harry Wiig Andersen. Sang av Georg Kallevåg

Åresalg. Salget fortsetter.

Kl. 19.00 Misjonsfest.

Tale v. Harry Wiig Andersen.

Sang av Aksjonskoret fra Aksdal.

Bevertning. Åresalg. Aftentrekning

Lørdag 24. november

Kl. 10.00 Salget fortsetter. Åpen kafe.

Kl. 11.00 Andakt v. Harry Wiig Andersen. Sang av Hellen Kallevåg.

Åresalg. kl. 13.00 Hovedtrekning

Vi er takknemlig for gevinster og salgsvarer av alle slag.

Så ønsker vi hjertelig velkommen

fra bygd og by til rike dager om ordet og misjonen!

Julemessa 2012

Haugesund bedehus.

Torsdag 22.11kl. 11.30. Innlevering av salgsvarer og gevinster.

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 21


Oktober:

Seilingsplan

Karmsund krets:

29.10.: Nedstrand kl. 19.00: Kjell Arne Simonsen

30.–31.10.: Åmsosen kl. 19.00: Kjell Arne Simonsen.

November:

Karmsund krets:

01.11.: Bokn kl. 19.00: Kjell Arne Simonsen.

02.11.: Slåttevik kl. 19.00: Kjell Arne Simonsen.

03.11.: Kopervik kl. 19.00: Kjell Arne Simonsen.

04.11.: Førresfjorden kl. 19.00: Kjell Arne Simonsen.

05.11.: Avaldsnes kl. 19.00: Kjell Arne Simonsen.

06.11.: Haugesund kl. 11.00: Formiddagstreff:

Georg Kallevåg

06.11.: Torvastad kl. 19.00: Tone Kallevåg.

07.11.: Røvær kl. 19.00: Georg Kallevåg.

08.11.: Langevåg kl. 19.00: Georg Kallevåg.

09.11.: Ølensvåg kl. 19.00: Georg Kallevåg.

10.11.: Fjære kl. 17.00: Basar: Georg Kallevåg.

11.11.: Skånevik kl. 19.00: Georg Kallevåg.

12.–13.11.: Haraldseidvågen kl. 19.00: Georg Kallevåg.

14.11.: Mosterhamn kl. 19.00: Tone Kallevåg.

15.11.: Urangsvåg kl. 18.00: Basar: Tone Kallevåg.

16.11.: Melingsvåg kl. 18.00: Basar: Georg Kallevåg.

17.–18.11.: Melingsvåg kl. 19.00: Georg Kallevåg.

Gavebarometer

700000

630000

560000

490000

420000

350000

280000

210000

140000

70000

0

457.726

Gave «Elieser 6»

22 Trygg Havn - nr. 11 - 2012

111.950

282.592

Gave DISM

153.944

330.776

Gavekalender

313.500

216.250

Innstikk Trygg Havn

124.714

333.150

Ned med gjeld

294.313

Bjørgvin krets:

19.11.: Huglo kl. 19.00: Truls Nygaard.

20.11.: Fitjar kl. 19.00?: Truls Nygaard.

21.11.: Steinsland/Sund kl. 19.00: Truls Nygaard.

22.11.: Torangsvåg kl. 18.00: Utlodning: Truls Nygaard.

23.11.: Florvåg kl. 19.00? : Basar/Lanternen Hetlevik.

24.11.: Bergen kl. 12.00: Formiddagstreff: Henry Skogvoll.

25.11.: Bergen kl. 15.00: Middag.

25.11.: Bergen kl. 17.00: Sang og musikkmøte:

Henry Skogvoll.

26.11.: Os kl. 19.00?: Dagfinn Sandal.

27.11.: Varaldsøy kl. 17.00: Dagfinn Sandal.

28.11.: Norheimsund/Framnes kl. 20.00: Dagfinn Sandal.

29.11.: Jondal kl. 18.00: Dagfinn Sandal.

30.11.: Uskedalen kl. 18.00: Dagfinn Sandal.

Desember:

01.12.: Borgundøy kl. 15.00: Dagfinn Sandal.

02.12.: Sagvåg kl. 19.00: Dagfinn Sandal.

Telefonnumre og e-post for ev. kontakt:

Betelskipet M/S «Elieser 6»: 913 74 211, elieser@dism.no

Karmsund krets:

Misjonssekretær Georg Kallevåg 906 87 847, georg@dism.no

Bjørgvin krets:

Misjonssekretær Truls Nygaard 909 25 642, truls@dism.no

Koordinator:

Tor Øyvind Sandaker, Den Indre Sjømannsmisjon/Betelskipet

M/S «Elieser 6», Tlf. 55 34 93 14 (ordinært onsdager).

Mobil 411 03 087. tor@dism.no

314.379

Vintergaven

2012

Gaver per 9. oktober 2012

259.728

224.825

Vårt Behov

216.180

330.762

Sommergaven

353.025

389.128

Gaver per 31. oktober 2011

Høstoffer

600.800

Ekstragaven

2011


Reiserute

Dagfinn Sandal:

Uke 45–46: Trøndelag

Uke 47: Fri, Uke 48: Bjørgvin

Paul Mattis

Nørstebø:

Uke 45: Helgeland

Uke 46: Fri

Uke 47: Møre og Romsdal

Uke 48: Trøndelag

Ragnar Hansen:

Uke: 45: Helgeland

Uke: 46–48: Møre og

Romsdal

Solfrid Nikolaisen:

Uke 45: Kontoret/Bjørgvin

Uke 46: Svolvær krets

Uke 47: Kontoret/Bjørgvin

Uke 48: Kontoret

Verv en venn eller bli selv Trygg Havn-abonnent

og få Eliserboken i gave

Trygg Havn er organet til Den indre Sjømannsmisjon, men har samtidig allment kristent

stoff, intervjuer og reportasjer – i tillegg til en spennende Fritt Ord-spalte skrevet av

kjente kristne personligheter i vår tid.

Bladet kommer ut med 12 nummer i året og koster bare kr. 300,- på årsbasis. Verver

du en ny abonnent, eller tegner abonnement selv, får du boken «Et fyrlys langs kysten»

(om Betelskipene) i vervepremie. (Har du den selv er den en ypperlig gave du kan gi

videre!)

Navn på ny abonnent: ..........................................................................................................................

Adresse og telefon-nummer: .................................................................................................................

Ververens navn: ...................................................................................................................................

Adresse og telefonnummer: ..................................................................................................................

Send kupongen til: Trygg Havn, Postboks 1904, Damsgård, 5828 Bergen, eller ring

opplysningene inn på tlf. 55 34 93 10. Du kan også sende e-post til: tryggh@online.no

Trygg Havn - nr. 11 - 2012 23


24 Trygg Havn -nr. 04 – 2011

Historiebildet

Titran fiskarhem

1949

B

Retur: Trygg Havn

Postboks 1904 Damsgård

5828 Bergen

More magazines by this user
Similar magazines