Årsregnskab for moderselskabet Novo Nordisk A/S for 2003

novonordisk.com

Årsregnskab for moderselskabet Novo Nordisk A/S for 2003

Årsregnskab for moderselskabet

Novo Nordisk A/S for 2003

Årsregnskabet for moderselskabet Novo Nordisk A/S

er et uddrag af den finansielle årsrapport for Novo Nordisk for 2003.

Den finansielle årsrapport er udarbejdet i en separat publikation,

der kan modtages ved henvendelse til Novo Nordisk A/S, og det er

tilgængeligt på novonordisk.com.

Årsregnskabet for moderselskabet Novo Nordisk A/S er en

integreret del af den samlede finansielle årsrapport.

Den samlede finansielle årsrapport inklusive årsregnskabet

for moderselskabet Novo Nordisk A/S vil blive sendt til

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres.


Resultatopgørelse

Mio. kr. Note 2003 2002

Nettoomsætning 2 18.965 17.355

Produktionsomkostninger 3 9.363 8.275

Bruttoresultat 9.602 9.080

Salgs- og distributionsomkostninger 3 2.456 2.809

Forsknings- og udviklingsomkostninger 3 3.551 3.417

Administrationsomkostninger 3, 4 763 806

Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) 5 1.079 788

Resultat af primær drift 3.911 2.836

Resultat før skat af kapitalandele i dattervirksomheder 10 2.543 2.928

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 10 12 27

Finansielle indtægter 6 1.202 696

Finansielle omkostninger 6 285 187

Resultat før skat 7.383 6.300

Selskabsskat 7 2.525 2.205

Årets resultat 4.858 4.095

der foreslås fordelt således:

Udbytte til aktionærerne 1.488 1.243

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 166 2.688

Overført resultat 3.204 164

4.858 4.095

NOVO NORDISK A/S ÅRSREGNSKAB FOR 2003 2


Balance

Mio. kr. Note 31. dec. 2003 31. dec. 2002

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver 8 8 11

Materielle anlægsaktiver 9 14.983 14.298

Finansielle anlægsaktiver 10 6.120 4.595

Anlægsaktiver i alt 21.111 18.904

Varebeholdninger 11 5.230 5.023

Varedebitorer 1.158 1.196

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.515 4.047

Tilgodehavende skat 93 331

Andre tilgodehavender 2.140 1.270

Tilgodehavender 6.906 6.844

Værdipapirer 1.819 306

Likvide beholdninger 1.007 1.158

Omsætningsaktiver i alt 14.962 13.331

Aktiver i alt 36.073 32.235

PASSIVER

Aktiekapital 709 709

Overkurs ved emission 2.565 2.565

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 3.198 3.032

Overført resultat 18.752 16.622

Egenkapital i alt 12 25.224 22.928

Banker og andre kreditinstitutter 13 658 159

Hensættelse til udskudt skat (netto) 932 879

Gæld til tilknyttede virksomheder 29 524

Andre langfristede hensatte forpligtelser 14 211 191

Langfristede forpligtelser 1.830 1.753

Bankgæld 3 13

Gæld til leverandører 606 560

Gæld til tilknyttede virksomheder 6.521 4.590

Andre kortfristede gældsforpligtelser 1.711 2.233

Andre kortfristede hensatte forpligtelser 14 178 158

Kortfristede forpligtelser 9.019 7.554

Forpligtelser i alt 10.849 9.307

Passiver i alt 36.073 32.235

NOVO NORDISK A/S ÅRSREGNSKAB FOR 2003 3


1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med

Årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt øvrige regnskabsbestemmelser,

der er gældende for selskaber noteret på Københavns

Fondsbørs.

Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er den samme som for

koncernen, dog med nedenstående tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis

fremgår af note 1 i den finansielle årsrapport.

SUPPLERENDE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FOR MODERSELSKABET

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder

og associerede selskaber efter den indre værdis metode, dvs. til

den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse

virksomheder. Et positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessummen og

den indre værdi på anskaffelsestidspunktet aktiveres i moderselskabets

regnskab under ‘Finansielle anlægsaktiver’ som en del af kapitalinteresser

i dattervirksomheder (“goodwill”). Vedrørende afskrivning af goodwill se

‘Immaterielle anlægsaktiver’ i note 1 til den finansielle årsrapport.

Andel af resultat i dattervirksomheder med fradrag af urealiserede

koncerninterne fortjenester er indregnet i moderselskabets resultatopgørelse.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder, der overstiger deklareret udbytte fra virksomhederne,

henlægges under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet

– se pengestrømsopgørelsen for koncernen i den finansielle

årsrapport.

2 Nettoomsætning

Mio. kr. 2003 2002

Nettoomsætning fordelt på

forretningssegmenter *)

Diabetesbehandling i alt 15.901 14.432

Biopharmaceuticals i alt 3.064 2.923

Nettoomsætning i alt 18.965 17.355

Nettoomsætning fordelt på

geografiske segmenter *)

Europa 9.878 8.984

Nordamerika 3.213 2.641

Japan & Oceanien 2.722 2.454

International Operations 3.152 3.276

Nettoomsætning i alt 18.965 17.355

Nettoomsætning er fordelt på geografiske

områder efter kundens geografiske placering.

*) For definitioner vedrørende segmenter henvises til note 3

i den finansielle årsrapport.

Noter – Resultatopgørelsen

3 Personaleomkostninger

Mio. kr. 2003 2002

Lønninger 4.019 3.666

Pensioner 313 233

Andre omkostninger til social sikring 122 88

Andre personaleomkostninger 144 127

Personaleomkostninger i alt 4.598 4.114

Indeholdt i aktiver som forskydning

i lønandel indeholdt i varebeholdninger (36) 165

For informationer vedrørende vederlag til bestyrelse og direktion

henvises til note 32 i den finansielle årsrapport.

2003 2002

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

i Novo Nordisk A/S 8.883 8.228

4 Honorar til revisorer

Mio. kr. 2003 2002

Honorarer til:

PricewaterhouseCoopers 12 16

Ernst & Young 1 3

Heraf for revision til PricewaterhouseCoopers 5 4

Heraf for revision til Ernst & Young 1 1

5 Licensindtægter og

andre driftsindtægter (netto)

For informationer vedrørende licensindtægter og andre driftsindtægter

(netto) henvises til note 8 i den finansielle årsrapport.

6 Finansielle indtægter og

finansielle omkostninger

Mio. kr. 2003 2002

Renteindtægter fra dattervirksomheder

inkluderet i Finansielle indtægter

Renteomkostninger fra dattervirksomheder

23 170

inkluderet i Finansielle omkostninger

Yderligere renteomkostninger aktiveret som

131 90

finansieringsrenter under materielle anlægsaktiver 11 14

7 Selskabsskat

For specifikation af selskabsskat se note 11 og 22 i den finansielle

årsrapport.

NOVO NORDISK A/S ÅRSREGNSKAB FOR 2003 4


8 Immaterielle anlægsaktiver

Noter – Balancen

Goodwill Patenter og 2003 2002

Mio. kr. licenser I alt I alt

Kostpris ved årets begyndelse 51 19 70 66

Tilgang i året – – – 4

Afgang i året – (15) (15) –

Kostpris ved årets slutning 51 4 55 70

Afskrivninger ved årets begyndelse 44 15 59 56

Afskrivninger i året 3 – 3 3

Afskrivninger vedrørende afgang i året – (15) (15) –

Afskrivninger ved årets slutning 47 – 47 59

Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 4 4 8 11

9 Materielle anlægsaktiver

Grunde og Produktions- Andre Materielle 2003 2002

bygninger anlæg og anlæg, drifts- anlægsaktiver I alt I alt

maskiner materiel og under

inventar udførelse

og aconto

Mio. kr. betalinger

Kostpris ved årets begyndelse 6.520 6.266 1.865 5.621 20.272 16.941

Tilgang i året 28 218 135 1.564 1.945 3.497

Afgang i året (13) (184) (115) – (312) (166)

Overført fra/(til) andre poster 1.305 2.947 77 (4.329) – –

Kostpris ved årets slutning 7.840 9.247 1.962 2.856 21.905 20.272

Af- og nedskrivninger ved årets begyndelse 1.713 3.166 1.095 – 5.974 5.210

Afskrivninger i året 258 725 151 – 1.134 915

Nedskrivninger i året 16 38 39 – 93 –

Afskrivninger vedrørende afgang i året (11) (170) (98) – (279) (151)

Af- og nedskrivninger ved årets slutning 1.976 3.759 1.187 – 6.922 5.974

Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 5.864 5.488 775 2.856 14.983 14.298

Samlet ejendomsværdi af selskabets ejendomme til seneste offentlige vurdering udgør 2.343 mio. kr.

Kostprisen for ikke-vurderede ejendomme udgør 1.289 mio. kr.

NOVO NORDISK A/S ÅRSREGNSKAB FOR 2003 5


10 Finansielle anlægsaktiver

Noter – Balancen

Kapitalandele Tilgode- Kapitalandele Andre 2003 2002

i datter- havender hos i associerede værdipapirer I alt I alt

virksomheder tilknyttede virksomheder og kapital-

Mio. kr. virksomheder andele

Kostpris ved årets begyndelse 3.861 58 144 213 4.276 3.590

Tilgang i året 992 2.474 – 5 3.471 6.315

Afgang i året (596) (668) – (2) (1.266) (5.629)

Overført fra andre poster – – – – – –

Kostpris ved årets slutning 4.257 1.864 144 216 6.481 4.276

Værdiregulering ved årets begyndelse 2.888 (1) 132 (164) 2.855 713

Resultat før skat 3.127 – 16 – 3.143 3.431

Selskabsskat (987) – – – (987) (582)

Af- og nedskrivninger på goodwill (1) – (4) – (5) (5)

Modtaget udbytte (1.973) – (1) – (1.974) (129)

Valutakursreguleringer (564) – – – (564) (462)

Øvrige reguleringer 26 1 – (11) 16 (111)

Værdiregulering ved årets slutning 2.516 – 143 (175) 2.484 2.855

Overførsel til modregning i dattervirksomhedstilgodehavender

ved årets begyndelse 17 – – – 17 10

Tilgang i året (14) – – – (14) 7

Ved årets slutning 3 – – – 3 17

Ikke-realiseret intern fortjeneste ved årets begyndelse (2.553) – – – (2.553) (2.360)

Ændring for året (584) – – – (584) (472)

Valutakursreguleringer 289 – – – 289 279

Ved årets slutning (2.848) – – – (2.848) (2.553)

Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 3.928 1.864 287 41 6.120 4.595

I den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder indgår aktiveret goodwill netto med 1 mio. kr. ved årets slutning (2 mio. kr. i 2002).

Der har ikke været afgang eller tilgang i 2003.

I den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i associerede virksomheder indgår aktiveret goodwill netto med 13 mio. kr. ved årets slutning

(17 mio. kr. i 2002). Der har ikke været afgang eller tilgang til goodwill i året.

Oversigt over virksomheder i Novo Nordisk-koncernen er angivet på siderne 46– 47 i den finansielle årsrapport.

11 Varebeholdninger

Mio. kr. 2003 2002

Råvarer og hjælpematerialer 1.033 845

Varer under fremstilling 3.331 3.180

Færdigvarer 866 998

Varebeholdninger i alt 5.230 5.023

Indirekte produktionsomkostninger inkluderet i varer under fremstilling og færdigvarer 2.077 1.854

NOVO NORDISK A/S ÅRSREGNSKAB FOR 2003 6


12 Egenkapitalopgørelse

Noter – Balancen

Aktie- Overkurs Reserve Overført 2003 2002

kapital ved for netto- resultat I alt I alt

Mio. kr. emission opskrivning

Ved årets begyndelse 709 2.565 3.032 16.622 22.928 20.137

Overført fra årets resultat 3.204 3.204 164

Foreslået udbytte

Overført fra årets resultat til reserve for nettoopskrivning

1.488 1.488 1.243

efter indre værdis metode 166 166 2.688

Køb af egne aktier (1.619) (1.619) (386)

Salg af egne aktier 15 15 39

Vedtaget udbytte (1.243) (1.243) (1.161)

Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder

Tilbageførsel af udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring

6 6 (85)

af pengestrømme ved årets begyndelse

Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af

(534) (534) (188)

pengestrømme ved årets slutning 698 698 534

Øvrige reguleringer 115 115 (57)

Ved årets slutning 709 2.565 3.198 18.752 25.224 22.928

Vedrørende gennemsnitligt antal aktier se note 12 i den finansielle årsrapport.

Vedrørende antallet af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og egne aktier se note 20 i den finansielle årsrapport.

13 Banker og andre kreditinstitutter

Mio. kr. 2003 2002

Prioritetsgæld 658 160

heraf prioritetsgæld, der forfalder inden for et år – 1

658 159

Gæld, der forfalder efter fem år fra balancedato, udgør 504 155

14 Andre hensatte forpligtelser

Hensættelse Andre 2003 2002

Mio. kr. til returvarer hensættelser I alt I alt

Ved årets begyndelse 331 18 349 309

Tilgang i året 195 – 195 175

Tilbageført i året – – – (1)

Anvendt i året (155) – (155) (134)

Ved årets slutning 371 18 389 349

Specifikation af hensatte forpligtelser:

Andre langfristede hensatte forpligtelser 195 16 211 191

Andre kortfristede hensatte forpligtelser 176 2 178 158

371 18 389 349

NOVO NORDISK A/S ÅRSREGNSKAB FOR 2003 7


15 Eventualaktiver, eventualfor-

pligtelser og verserende retssager

Mio. kr. 2003 2002

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser 376 315

Kontraktlige forpligtelser vedrørende

investeringer i materielle anlægsaktiver 445 652

Garantier for dattervirksomheder 3.008 3.182

Forpligtelser vedrørende forsknings-

og udviklingsprojekter 485 983

Andre garantier og forpligtelser 734 487

Sikkerhedsstillelse

Grunde, bygninger og installationer mv.,

regnskabsmæssig værdi 1.668 731

For oplysning om verserende retssager og andre eventualaktiver og

-forpligtelser henvises til note 34 i den finansielle årsrapport.

Noter – Supplerende oplysninger

16 Transaktioner med nærtstående

parter

For oplysninger om transaktioner med nærtstående parter henvises til

note 35 i den finansielle årsrapport.

NOVO NORDISK A/S ÅRSREGNSKAB FOR 2003 8

More magazines by this user
Similar magazines