Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - Levende Skog

levendeskog.no

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - Levende Skog

3. Beskyttelse av skogarealet

Kravpunktet skal sikre at eiendomsforvaltningen ikke forringer

ressursgrunnlaget.

KRAv oG ReGLeR

Det skal ikke gjennomføres skogbrukstiltak som kan forringe ressursgrunnlaget jf.

Skogbrukslovens bestemmelser om skogvern.

Omdisponering av skogareal til andre formål enn landbruksformål kan bare skje

når myndighetene har gitt de nødvendige tillatelser.

4. Biologisk viktige områder

Skog definert som biologisk viktige områder har betydning for et stort antall

arter i skogen. Spesielt gjelder det for arter vurdert som truet på den norske

rødlisten. Kravpunktet skal sikre slik skog.

KRAv oG ReGLeR

Minst 5 % av produktivt skogareal skal forvaltes som biologisk viktige områder.

Kravet kan ivaretas på to måter:

1. Ved sertifisering av enkelteiendom gjelder kravet på eiendomsnivå etter

regler under punkt A og B. Skogeiere i et område kan samarbeide om å oppfylle

reglenes punkt A.

2. Ved gruppesertifisering gjelder kravet etter regler under punkt A og C.

Skogeiere i et område kan samarbeide om å oppfylle reglenes punkt A. Punkt

C beskriver krav til sertifikatholder. Alternativt kan en skogeier eller en gruppe

skogeiere velge å oppfylle kravet i henhold til punkt 1.

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk 11

Similar magazines