Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - Levende Skog

levendeskog.no

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - Levende Skog

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Kravpunkter

1. Arbeidskraft og kompetanse

Kravpunktet skal sikre at den som gjennomfører skogbrukstiltak har tilstrekkelig

kunnskap til å gjennomføre arbeidet på en tilfredsstillende måte i samsvar med

denne standarden.

KRAv oG ReGLeR

Skogeier skal sørge for at den som utfører arbeid i skogen får relevant informasjon

om denne skogens kjente miljøverdier. Den som utfører arbeidet skal ha kunnskap

om god og bærekraftig skogbehandling.

Skogeier og/eller den som utfører arbeid i skogen for vedkommende, skal ha

nødvendig kunnskap om arbeidsteknikk og førstehjelp, samt det regelverk som

gjelder for helse, miljø og sikkerhet ved skogsdrift.

Skogeier og/eller forvalter må kunne dokumentere at alminnelige sikkerhetsmessige

og velferdsmessige hensyn ivaretas både for egne ansatte og i entreprenørbedrifter.

Skogeier som arbeider i egen skog skal følge alminnelige sikkerhetsbestemmelser.

FoRKLARINGeR

Skogeiers ansvar for å ”sørge for at den som utfører arbeid i skogen får

relevant informasjon om denne skogens kjente miljøverdier” er begrenset til de

opplysningene som er tilgjengelige i offentlige registre eller opplysningene er av en

slik art at det er naturlig for den enkelte skogeier å være kjent med opplysningen.

Skogeiers ansvar gjelder uavhengig av egen kompetanse. Har ikke skogeier

tilstrekkelig kompetanse, må slik kompetanse skaffes til veie.

Similar magazines