01.08.2013 Views

Innkallingsbrev aktivitetsdata avtalespesialister ... - Helsedirektoratet

Innkallingsbrev aktivitetsdata avtalespesialister ... - Helsedirektoratet

Innkallingsbrev aktivitetsdata avtalespesialister ... - Helsedirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Avtalespesialister

Innkalling av aktivitetsdata for 2012

Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering

Avdeling norsk pasientregister

Deres ref.:

Vår ref.: 12/9310-1

Saksbehandler: Marte Kjelvik

Dato: 19.11.2012

Norsk pasientregister (NPR) har som formål å innhente, kvalitetssikre og stille til

rådighet pasientdata fra spesialisthelsetjenesten til bruk i oppfølging, styring og

kvalitetssikring av spesialisthelsetjenesten. I tillegg brukes data til nasjonal statistikk,

media og forskning.

Vi ber med dette om rapportering av virksomhetsdata for hele driftsåret 2012. Det skal

rapporteres for perioden fra og med 1. januar til og med 31. desember.

Rapporteringen skal skje i 2 separate forsendelser:

1. Aktivitetsdata levert på format NPR-melding v.48.0.2.

2. Egen forsendelse med NPR-ident som inneholder bl.a fødselsnummer

FRIST FOR RAPPORTERING TIL NPR ER 3. JANUAR 2013.

En liste over de som ikke har rapportert innen fristen sendes de regionale

helseforetakene 21. januar 2013. Purring sendes spesialisten noen dager før.

Innsending til NPR

Innsending bør skje elektronisk via EDI-løsning – se:

http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregisternpr/innrapportering/innsending-av-data/Sider/default.aspx

For spesialister som ennå ikke har etablert løsning for elektronisk sending, kan

rekommandert post benyttes. Ved rekommandert forsendelse skal datafilene lagres på

cd/minnepenn og sendes til:

Norsk pasientregister

Avtalespesialister

Postboks 5744 Sluppen

7437 TRONDHEIM

NB!

Aktivitetsdata og NPR-ident skal IKKE sendes i samme konvolutt.

Konvoluttene skal sendes rekommandert, hver for seg.

Konvolutt med NPR-ident skal merkes «Q».

Postboks 6173, Sluppen • Besøksadresse: Sluppenveien 12 C, Trondheim • Tlf.: 810 20 050

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no


Vedrørende rapportering til NPR

Ved rekommandert innsending til Norsk pasientregister, vennligst kontroller at

rapportene faktisk er produsert og lagret på cd/minnepenn.

Vi ber om at vedlagte dokumentasjonsskjema returneres i utfylt stand om det er

endringer. Stadig mer kommunikasjon går nå via epost slik at det er viktig at korrekt

epost-adresse sendes til NPR.

Vedlagt følger en oversikt over kodeverket 8451 Fagområde som skal beskrive hvilket

fagområde helsehjelpen er innunder. Vi ber om at dette fylles ut i ditt

pasientadministrative system.

Det skal rapporteres til NPR per driftshjemmel, inkludert juniorer, alle praksisplasser og

bruk av vikarer som sorterer under den enkelte driftsavtale med regionalt foretak.

Diagnosekoder rapporteres etter gjeldende kodeverk – ICD-10.

Takster rapporteres etter gjeldende takst-forskrifter.

Innen somatiske fagområder skal prosedyrekoder registreres og rapporteres

etter det nasjonale prosedyrekodeverket.

De som har avtale om forskrivelse av biologiske legemidler skal i tillegg

registrere nasjonale særkoder og kode for resept.

Spesialister på senior/junior-avtaler – der skal begge rapportere på senior sin

reshID. Senior må sørge for at junior også rapporterer.

Registreringsveileder for avtalespesialister

For spørsmål om korrekt registrering, viser vi til Registreringsveileder for

avtalespesialister, som kan lastes ned fra våre hjemmesider:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/registreringsveileder-foravtalespesialister-rapportering-til-norsk-pasientregister-npr/Sider/default.aspx

Veilederen er ikke rettet mot noe spesielt pasientsystem, men er ment som en generell

registreringsveileder uansett hvilket system dere benytter.

Spørsmål og tilbakemeldinger på veilederen eller spørsmål knyttet til rapporteringen

bes sendt på epost til npr@helsedir.no.

Vennlig hilsen

Knut Ivar Johansen e.f.

seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg: Dokumentasjonsskjema og Fagkodeverk

Kopi: RHF, PSL, NPF og Systemleverandørene

- 2 -

Marte Kjelvik

rådgiver


Dokumentasjonsskjema 2012

Følgende opplysninger er registrert hos oss i forbindelse med din behandlingsaktivitet innenfor driftsavtalen med ditt regionale

helseforetak (RHF’et)

Sjekk at opplysningene er korrekte og returner skjemaet til NPR om det er endringer.

NB: - Vikarer skal rapportere på hjemmelhavers RESH-ID.

- For Senior / junior – avtaler skal junior rapportere på seniors RESH-ID.

1. Navn på driftsavtalens innehaver:

2. Fagområde: (se vedlagt kodeverk)

3. RESH-ID:

4. Regionalt helseforetak:

5. E-postadresse for tilbakemelding:

6. Telefonnummer:

7. Postadresse:

8. Har du driftsavtale kun for deler av 2012 – fyll inn Angi periode:

9. Benyttet pasientdatasystem (navn):

Vi har registrert følgende praksissted(er) på din driftsavtale. Hvis du har flere praksissteder – skriv adresse med mer i tabellen

nedenfor.

Hvilket pasientdata- Er praksisstedet med i

Praksissted Klinikk/adresse

system er benyttet? innsendt NPR-melding?

1: Ja / Nei

2: Ja / Nei

3: Ja / Nei

Hvis du har brukt vikarer i løpet av 2012, fyll inn navn på vikar og for hvilken periode dette gjelder.

Vikarens navn Vikariatets varighet (angi periode)

hele perioden (jan.– des. 2012)

angi periode:

hele perioden (jan.– des. 2012)

angi periode:

hele perioden (jan.– des. 2012)

angi periode:

- 3 -


KODEVERK 8451 FAGOMRÅDE

10 Generell kirurgi

20 Barnekirurgi (under 15 år)

30 Gastroenterologisk kirurgi

40 Karkirurgi

50 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi)

60 Thoraxkirurgi (inklusiv hjertekirurgi)

70 Urologi

80 Kjevekirurgi og munnhulesykdom

90 Plastikk-kirurgi

100 Nevrokirurgi

105 Mamma- og para-/tyreoideakirurgi Ny kode fra 2008

110 Generell indremedisin

120 Blodsykdommer (hematologi)

130 Endokrinologi

140 Fordøyelsessykdommer

150 Hjertesykdommer

160 Infeksjonssykdommer

170 Lungesykdommer

180 Nyresykdommer

190 Revmatiske sykdommer (revmatologi)

200 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp

210 Anestesiologi

220 Barnesykdommer

230 Fysikalsk medisin og (re) habilitering

231 Rehabilitering Ny kode fra 2012. Delmengde av 230

232 Habilitering Ny kode fra 2012. Delmengde av 230

233 Habilitering barn og unge Ny kode fra 2012. Delmengde av 232

234 Habilitering voksne Ny kode fra 2012. Delmengde av 232

240 Hud og veneriske sykdommer

250 Nevrologi

260 Klinisk nevrofysiologi

290 Øre-nese-hals sykdommer

300 Øyesykdommer

310 Psykisk helsevern barn og unge

320 Psykisk helsevern voksne

330 Yrkes- og arbeidsmedisin

340 Transplantasjon, utredning og kirurgi

350 Geriatri Ny kode fra 2004

360 Rus Ny kode fra 2005

365 LAR - Legemiddelassistert rehabilitering Ny kode fra 2008

370 Spillavhengighet Ny kode fra 2009

821 Klinisk farmakologi Ny kode fra 2004

822 Medisinsk biokjemi Ny kode fra 2004

823 Medisinsk mikrobiologi Ny kode fra 2004

830 Immunologi og transfusjonsmedisin Ny kode fra 2004

840 Medisinsk genetikk Ny kode fra 2004

851 Nukleærmedisin Ny kode fra 2004

852 Radiologi Ny kode fra 2004

853 Onkologi Endret tekst i 2011

860 Patologi Ny kode fra 2004

900 Annet Ny kode fra 2004

999 Ukjent Ny kode fra 2004

- 4 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!