Utskriftsvennlig versjon

hms.cobuilder.no

Utskriftsvennlig versjon

SIKKERHETSDATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato: 14.01.2009

Handelsnavn: PERI BETONGLIM, KOMPONENT B

Produkttype: EPOXYLIM

Anvendelsesområde: 2-komponent epoksylim, komp. B

Kjemikaliesynonym: PERI DICHTUNGSKLEBER B-2

Artikkelnr: 110345, Produktgruppe L10201

PR-nr: 80752

Nødtelefon1: Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00

Leverandør/omsetter: Peri Norge AS

Besøksadresse: Dråpen 9 Drammen

Postadresse: Pb. 2461

Postnummer 3036

Poststed: Drammen

Land: Norge

Telefon: 47 32 20 49 40

Telefax: 47 32 20 49 99

E-post: info@peri.no

www: www.peri.no

Kontaktperson: Knut Harald Wuttudal

HMS-datablad utarbeidet av: Haslund Consult

Telefon: 22 10 24 47

2. Viktigste faremomenter

Helsefare: Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr EC-nr Navn Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm.

Aralkylpolyaminer 60-100 Xi; R43

107-15-3 Etylendiamin 5-10 Xn; R36/38-42-43

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt

brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon

4. Førstehjelpstiltak

Sammensetningskommentar

Produktets klassifisering og merking er gitt i pkt. 15

Generelt: Kontakt lege hvis ubehag oppstår. Symptomatisk behandling.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir

Innånding:

seg.

Vask straks huden med såpe og vann. Fjern tilsølte klær.

Hudkontakt:

Kontakt lege hvis irritasjon ikke gir seg.

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes.

Øyekontakt:

Fortsett å skylle i minst 15 minutter.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Skyll munn grundig og gi mye vann å drikke. (bare hvis personen er ved

Svelging:

bevissthet) FREMKALL IKKE BREKNIGER, da oppkast kan komme ned i lungene.

Kontakt lege.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel: Vannspray, CO2, alkoholresistent skum, Pulver.

Faremomenter ved brann

Vann i full stråle kan spre brannen.

Produktet er ikke brannfarlig.

Brann- og eksplosjonsfarer:

Forbrenningsprodukter

Røyk, CO,CO2, irriterende og helseskadelige gasser.

Brannmannskap bør bruke åndedrettsvern med tilførsel av friskluft, samt klær

som er motstandsdyktige mot både hete og kjemikalier. Avløp fra brannslukking


Personlig verneutstyr ved slukking av

brann:

Annen informasjon:

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:

Egnede metoder for

skadebegrensning og opprensking:

må ikke avrenne til kloakk eller vannveier

Personlig verneutstyr : Se pkt. 8

Brannbekjempelse

Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket

Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt

Ved større utslipp kontakt SFT.

Annen informasjon: Personbeskyttelse ved søl : Se pkt 8

7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer:

Håndteringsveiledning:

Lagringsanvisning:

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ved spill bruk inert, ikke brennbart absorberende materiale. Små mengder kan

spyles bort med vann.. Samles i beholdere for videre behandling ved godkjent

anlegg for farlig avfall.

Personell som arbeider med epoksy må være orientert om stoffets helsefarlige

egenskaper. Personer med utviklet allergi eller astma bør ikke arbeide med

stoffet. Regelmessig legekontroll anbefales. Se også sikkerhetsdatabladet for

produktets komponent A.

Les og følg produsentens anvisninger. Røyking forbudt, ikke spis eller drikk når

arbeid pågår. Tilsølt arbeidstøy renses med såpe og vann umiddelbart.

Lagres ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom. Beskyttes mot frost, varme

og direkte sollys. Anbefalt lagringstemperatur 5-20 C. Oppbevares i

originalemballasjen.. Holdes unna sterke oksidasjonsmidler, baser og syrer samt

matvarer, dyrefor etc.

Lagringskategori : Uspesifisert lagring

Ingrediens navn Cas-nr ppm mg/m³ Adm.år Anm.

Etylendiamin 107-15-3 10 25 2007 A

Forebyggende tiltak:

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen :

Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Brannslukkingsapparat er

relevant utstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon evt. punktavsug.

Ventilasjon : Sørg for god ventilasjon.

Hygieniske rutiner : Spising, røyking og drikkefontener ikke tillatt nær

arbeidsstedet. Bruk hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Regelmessig

sjekk av huden hos legen er å anbefale for jevnlige brukere av dette produktet.

Åndedrettsvern skal være i henhold til ISO/TC94/SC15: ”Respiratory protective

devices”. Ved fare for eksponering over Adm.norm og ved bruk i trange rom bør

Åndedrettsvern:

man bruke åndedrettsvern med Filter A brun. Ved fare for støvdannelse

anbefales støvfiltermaske, type FFP2S.

Øyevern: Bruk vernebriller med sidebeskyttelse.(EN166). Ved fare for sprut: ansiktskjerm.

Skal være i henhold til CEN-standarden CEN/TC/162

Arbeidshansker:

Bruk vernehansker i Butyl (EN 374) med en testet gjennomtrengningstid på mer

enn 8 timer.

Skal være CE-merket. Kontakt leverandøren av verneutstyr for egnet materiale

Verneklær:

for verneklærne.

Ingredienskommentar: AN=Norske administrative normer for forurensning i

arbeidsatmosfæren 2007

Tilføyelsen A under mg/m3 tilsier at produktet kan fremprovosere allergi.

Annen informasjon:

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform: Viskøs væske

Lukt: Karakteristisk.

Farge: Grå.

Tetthet: 1,54 g/ml

Løslighet i vann: Lite løselig

Damptrykk: Lavt

Flammepunkt: 101 °C

Tenntemperatur: >300 °C

Annen informasjon: pH : Alkalisk

10. Stabilitet og Reaktivitet

Merk: Alt verneutstyr skal være testet i hen hold til CEN-standarder. Alt

verneutstyr skal være CE-merket. Korrekte CEN-standarder må vurderes ut fra

produktets egenskaper og bruksmåte,samt bruk av verneutstyret. Kontakt evt.

leverandør av verneutstyr for nærmere informasjon.

Stabilitet: Stabil under normale forhold.

Reagerer med: Sterke oksideringsmidler, syrer og baser.


Farlige spaltningsprodukter: Karbonoksider, helseskadelige gasser.

Annen informasjon:

11. Opplysninger om helsefare

Risikoforhold : Ingen spesielle

Farlig polymerisering : Produktet polymeriserer ved blanding av base og

herdekomponent.

Opptaktsvei : Hud, Innånding.

Generelt:

Medisinsk informasjon : Symptomatisk behandling

Liten fare for innånding av større mengder, men kan gi snue og evt. åndenød.

Innånding:

Ved mekanisk bearbeiding av herdet produkt kan det dannes irriterende støv.

Hudkontakt: Irriterende.

Øyekontakt:

Sprut i øynene kan gi irritasjon og forbigående smerte. Kontakt lege hvis

irritasjon vedvarer.

Svelging: Lite sansynlig, men kan gi sår hals, kvalme, oppkast og diare.

Akutte og kroniske skadevirkninger: Ingen kroniske effekter er dokumentert.

Allergi:

12. Opplysninger om miljøfare

Mobilitet: Emulgeres og kan spres med vann.

Produktet kan forårsake sensibilisering ved innånding og hudkontakt. Personer

med utviklet allergi kan reagere kraftig, selv ved meget lav eksponering.

Nedbrytbarhet: Produktet er langsomt biologisk nedbrytbart.

Akkumulering: Bioakkumulering er ikke kjent.

Økotoksitet:

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:

Produktet er ikke miljøfarlig i henhold til gjeldende kriterier,men kan forårsake

uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Større utslipp kan være farlig for

vannlevende organismer.

Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings –

eller mottaksstasjon.

Spesialavfall : ja

Avfallsklasse : Avfallkategori i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL):

080409 H5 Helseskadelig

08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske

Avfallsgrupper(EAL-koder):

løsemidler eller andre farlige stoffer

Avfallsstoffnummer(NORSAS): 7052 Maling, lim, lakk m.m., 2-komponent

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:

UN-nr:

Farlig gods ADR/RID: Nei

Farlig gods IMDG: Nei, Marine Pollutant: Ja

Farlig gods IATA/ICAO: Nei

VED UHELL KONTAKT: PERI Norge A/S TLF: 32 20 49 40.

Generell transport info:

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Veitranspørtopplysninger : Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADR

2007.

IMDG-Klasse : Ikke ansett som farlig gods.

IATA-klasse : Ikke ansett som farlig gods.

Handelsnavn: PERI BETONGLIM, KOMPONENT B

Farebestemmende komponenter: Aralkylpolyaminer (60-100%), Etylendiamin (5-10%)

R36/38 Irriterer øynene og huden.

R-setninger:

R42 Kan gi allergi ved innånding.

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

S-setninger:

S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

S23 Unngå innånding av støv/røyk/damp.

S24 Unngå hudkontakt.

S26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og

kontakt lege.

S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.


EF-etikett: Nei

Referanser:

Annen informasjon:

16. Andre opplysninger

S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis

etiketten om mulig.

Forskrift om endring av forskrift 16 juli 2002 om klassifisering,

merking m.v av farlige kjemikalier, sist endret 20.02.2004

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren

2007

Norsk stoffliste 2002 med endringer i henhold til den 29.

tekniske tilpasning til rådsdirektiv 67/548/EØF

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrenisning

av kjemikalier datert 30/5-2008 (REACH)

ADR-2007

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

SFT`s Prioritetsliste

SFT`s OBS-liste

Arbeidstilsynets brosjyre ”Åndedrettsvern”

Arbeidstilsynets publikasjon ”Personlig verneutstyr”

Arbeidsmiljøsenterets publikasjon ”Hanskeguiden”

Deklarasjonsnummer: 80752

EU-direktiv: 2004/73/EF

Erstatter HMS-datablad av: 25.09.2008

Viktigste anvendelsesområder, og evt. begrensninger :

B-komponent for 2-komponent epoksylim.

Leverandørens merknader:

Risiko-setninger(fra pkt. 2):

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av HMS-databladet (ikke norske):

Produsentens datablad datert 22.09.2005

Dangerous properties of industrial chemicals N.Sax

The condensed chemical dictionary.

Reinhold

The Merck Index

EU`s nye kjemikalieforordning REACH

Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECHAs kandidatlist

Opplysninger som er nye, slettet eller revidert:

Sikkerhetsdatabladet er revidert og

kvalitetssikret av :

Haslund Consult Tlf: 22 10 24 47 i henhold til: ”Forskrift om registrering,

vurdering, godkjenning og begrensning av

kjemikalier ” datert 30/5-2008 (REACH)

Produktet inneholder ingen ingredienser nevnt i: ”Prioritetslisten”, ”OBS-listen”

REACH. eller ECHAs kandidatliste

Endringer foretatt i pkt: 1,8,15,16

Denne informasjon gjelder kun det ovennevnte produkt og gjelder ikke

nødvendigvis dersom det brukes sammen

med annet (andre) produkt(er) eller i noen prosess.

Opplysningene er så vidt vi vet riktige og fullstendige og gitt i god tro, men uten

ansvarsforpliktelse. Det er brukerens eget ansvar å forvisse seg om at

opplysningene

er riktige og fullstendige for hans spesielle bruk av produktet.

Utgivelsesdato: 14.01.2009

Databladstatus: Godkjent

Dato: 14.01.2009 Signatur: Johan Fredrik Haslund

R36/38 Irriterer øynene og huden.

R42 Kan gi allergi ved innånding.

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

More magazines by this user
Similar magazines