GLAVA TAR STØYEN

hms.cobuilder.no

GLAVA TAR STØYEN

Her er produktene du trenger

B

D

Henvisninger

I

Glava brosjyrer

Boligisolering – Konstruksjoner, forskrifter, teori.

Brann- og lydkonstruksjoner

BYGGEFORSKRIFTER

Forskrift og veiledning kap. VIII §§ 8 – 42, . Aksepterte grenseverdier

NS 8175.

BYGGFORSKSERIEN/BYGGDETALJBLADER

A522.511 Lydisolerende etasjeskillere av tre.

A522.512 Lydisolasjonsegenskaper til lette etasjeskillere.

Målte verdier.

Glava Matte A 36

For å dempe lyden I hulrommet mellom bjelker og lekter

Tykkelse/format Innhold pr. pk. Lastevolum

50 x 570 x 9200 mm 2 stk/pk - 10,49 m2 /pk 0,17 m3 /pk

70 x 570 x 6700 mm 2 stk/pk - 7,64 m2 /pk 0,17 m3 /pk

100 x 570 x 5200 mm 2 stk/pk - 5,93 m2 /pk 0,17 m3 /pk

150 x 570 x 3550 mm 2 stk/pk - 4,05 m2 /pk 0,17 m3 /pk

200 x 570 x 2800 mm 2 stk/pk - 3,19 m2 /pk 0,17 m3 /pk

Glava Plate A 36

For å dempe lyden I hulrommet mellom bjelker og lekter

Tykkelse/format Innhold pr. pk. Lastevolum

50 x 570 x 1200 mm 18 stk/pk - 12,31 m2 /pk 0,27 m3 /pk

70 x 570 x 1200 mm 14 stk/pk - 9,58 m2 /pk 0,27 m3 /pk

100 x 570 x 1200 mm 10 stk/pk - 6,84 m2 /pk 0,27 m3 /pk

150 x 570 x 1200 mm 7 stk/pk - 4,79 m2 /pk 0,27 m3 /pk

200 x 570 x 1200 mm 5 stk/pk - 3,42 m2 /pk 0,27 m3 /pk

Det oppnås tilnærmet samme lydreduksjon ved bruk av A 36 og B 39

isolasjon for å dempe lyden i hulrommet.

Glava Trinnlydplate

Trykkfast glassullplate. Benyttes til lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv

Tykkelse/format Innhold pr. pk. Lastevolum

15 x 600 x 1200 mm 13 stk/pk - 9,36 m2 /pk 0,15 m3 /pk

25 x 600 x 1200 mm 8 stk/pk - 5,76 m2 /pk 0,15 m3 /pk

Glava Lydreduksjonsbøyle

Fjærende stålbøyler for opphenging av himlingsplater

Type B For innfesting i bjelkeside,

Type D For innfesting under eksisterende himling

Type I For innfesting på I-bjelker

Glava Parkettunderlag

Matte av skummet polyetylen. Andvendes til underlag av parkett mot tregulv og betongdekke

Tykkelse/format Innhold pr. pk.

1,8 x 1,2 x 12,5 5 stk, 5 x 15 m2 /pk

3 x 1,2x 12,5 5 stk, 5 x 15 m2 /pk

(mm x m x m)

A522.513 Lydisolerende tunge etasjeskillere.

A522.514 Lydisolerende tunge etasjeskillere.

Konstruksjonseksempler

A522.515 Flytende gulv for lyd og vibrasjonsisolering

BYGGFORSKSERIEN/BYGGFORVALTNING

722.512 Gulv, etasjeskiller: Forbedring av lydisolasjon til

trebjelkelag.

722.524 Gulv etasjeskiller: Forbedring av lydisolasjonen

i tunge etasjeskillere.

GLAVA A/S Fridtjof Nansens vei 14, Postboks 5017 Majorstua, 0301 Oslo Tlf. 22 93 17 00 - Fax 22 93 17 77

e-mail:glava.oslo@glava.no - internett:www.glava.no

UTVIKLING, PRODUKSJON OG MARKEDSFØRING AV ISOLASJONSPRODUKTER

8.2000. 10.000. Reclamo Grafisk Senter. Trykket på miljøpapir.

GLAVA TAR STØYEN

Lydisolering mellom etasjene med Glava Trinnlydplate

og Glava Lydreduksjonsbøyle

JULI 2000

BYGG

KATALOGDEL 3


Støy er uønsket lyd Slik demper du støyen

Støy kan kort og godt defineres som uønsket lyd.

Fottrinn fra rommet eller leiligheten over kan til tider

være svært sjenerende. Det samme gjelder musikkanlegget

som langt fra spiller dine favorittlåter. Disse

former for uønsket lyd kan det gjøres noe med både i

planleggingsfasen av nye bygg, eller når du står overfor

rehabiliterings eller ombyggingsarbeider.

Denne brosjyren fokuserer på lydisolering mellom etasjene

og hvordan konstruksjonsløsninger med Glava

Trinnlydplate og Glava Lydreduksjonsbøyle kan gi gode

resultater.

I forbindelse med lydisolering mellom etasjene står vi

overfor to former for lyd: luftlyd og trinnlyd. Men aller

først noen ord om decibelskalaen.

Decibel (dB)

Måleenheten for lyd er decibel (dB). Ørets følsomhetsområde

er veldig stort. Smertegrensen er 1 million

ganger mer enn høregrensen. Det er derfor uhensiktsmessig

å bruke en lineær skala for å angi lydtrykket.

Istedenfor benyttes det en logaritmisk skala.

Høregrensen er satt til 0 dB og smertegrensen blir

liggende på 120 dB som kan illustreres med lyden fra et

jetfly.

Hva er luftlyd?

Luftlydisolasjon beskriver en konstruksjons evne til å

isolere mot luftlydoverføringer (f.eks. tale) i bygninger.

Luftlydreduksjon, R´w (dB) forteller hvor mye en konstruksjon

demper støyen fra naborommet. Har vi f.eks.

en lydkilde, som sender ut 100 dB i et rom og lydnivået

i rommet over, måles til 45 dB, sier vi at lyden er blitt

dempet med 55 dB. Jo større verdien til R´w er, desto

bedre isolerer konstruksjonen mot luftlyd.

120 dB

100 dB

80 dB

60 dB

40 dB

20 dB

0 dB

Hva er trinnlyd?

Nedre høregrense

Trinnlyd er støy fra fottrinn, banking o.l. som overføres

i en bygningskonstruksjon. Verdien for trinnlyd angis

som L´n,w (dB). Forenklet sett bestemmes tallet ved at

en standardisert bankemaskin plasseres på etasjeskilleren

over og lydtrykknivået måles i rommet under. Jo

lavere nivå man måler, desto bedre isolerer konstruksjonen

mot trinnlyd.

mellom etasjene

Det viktigste prinsippet med hensyn til å forbedre lydisoleringen er å unngå lydbroer og bryte

faste forbindelser i konstruksjonen. Her kommer to løsninger:

Flytende gulv med Glava Trinnlydplate

Den enkleste formen for trinnlydisolering er bruk av

myke gulvbelegg som tepper eller vinyl. I mange tilfeller

ønsker man parkett, laminatgulv eller gulvbord. Da er

løsningen å gå over på en konstruksjon med flytende

gulv.

Flytende gulv vil si at overgulvet og bærekonstruksjonen

ikke har noen mekanisk forbindelse. Det gjøres ved

å legge inn et elastisk sjikt ved hjelp av Glava

Trinnlydplate.

Elastisk opphengt himling med Glava

Lydreduksjonsbøyle

For å lydisolere en etasjeskiller på undersiden er den

enkleste løsningen å benytte fjærende stålbøyler i form

av Glava Lydreduksjonsbøyler som festes til bærekonstruksjonen.

I stålbøylene festes lekter og så den

endelige himlingen. På denne måten får man en brutt

konstruksjon noe som er helt avgjørende for maksimal

lydisolering.

Basert på behov og muligheter kan støyen dempes

med et flytende gulv med Glava Trinnlydplate eller en

himling med Glava Lydreduksjonsbøyle. Totalresultatet

blir imidlertid best ved å kombinere de to konstruksjonsløsningene.

Krav til luftlydisolasjon og

trinnlydisolasjon

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven angir funksjonskrav

bl.a. for luft og trinnlydisolasjon til skillekonstruksjoner.

I Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven

er kravene til lydforhold oppgitt som overordnede

funksjonskrav. Bygningen skal utformes slik at den oppfyller

brukerens behov for tilfredsstillende lydforhold i

arbeid, søvn, hvile og rekreasjon ved forventet bruk av

bygningen. Hvis man legger veiledningen til Teknisk forskrift

til Plan og bygningsloven til grunn for dokumentasjon

kan forskriftskravene for nybygg anses å være

oppfylt når grenseverdiene i klasse C etter NS 8175 er

oppfylt. Denne standarden stiller minimumsskrav til feltmålt

luftlydisolasjon og feltmålt trinnlydnivå. Innbyrdes

mellom ulike boenheter og mellom boenheter og fellesarealer

(fellesgang) er kravet til luftlydisolasjon R’w =

55 dB og høyeste tillatte trinnlydnivå L’n,w = 53 dB.

Luftlyd Trinnlyd

R’w (dB) L’n,w (dB)

Forskriftskrav 1987 ≥ 52 ≤ 58

Forskriftskrav 1997 ≥ 55 ≤ 53

Som det fremgår av ovenstående tabell er det skjedd

en vesentlig skjerping av kravene i forskriftene fra 1997,

spesielt når det gjelder trinnlydnivå.

Forskriftene setter ikke krav til lydisolering mellom rommene

innen et brukerområde (samme boenhet). For å

oppnå gode lydforhold ved egenprodusert støy anbefales

det likevel å lydisolere mellom etasjene. Det

benyttes vanlig lett Glava Bygningsisolasjon. Det er

ikke nødvendig å benytte tung og dyr mineralullisolasjon.

2 3


4

Flytende gulv med

Glava Trinnlydplate

Viktig å vite

• Langs veggene legges kantavstivning med 5-10

mm spalte mot vegg for å hindre lydoverføring. Husk å

tette med fugemasse. Som kantavstivning til 25 mm

Glava Trinnlydplate brukes f.eks. 23 x 73 mm bord.

(Kantavstivningen bør være litt tynnere enn tykkelsen

på trinnlydplaten.) Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten

vil kunne oppta mindre ujevnheter.

• Over 25 mm Glava Trinnlydplate legges 22 mm

gulvsponplate med limte skjøter. 15 mm Glava

Trinnlydplate kan benyttes sammen med 15 mm gulvsponplate.

15 mm Trinnlydplate og 15 mm gulvsponplate

benyttes gjerne ved rehabilitering på grunn av

ønske om minst mulig byggehøyde. Sponplatene må

ha not og fjær.

• Ved bruk av parkett eller laminatgulv legges et sjikt

av skummet polyetylen f.eks Glava Parkettunderlag

under parketten/laminatgulvet. Parkettunderlaget gir fri

bevegelse mellom platelag og hindrer sammenliming.

• Glava Trinnlydplater legges inntil hverandre på hele

gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til

hverandre (forskutte skjøter). Glava Trinnlydplate legges

med den dukbelagte siden opp.

• Ved flytende gulv oppnår man størst virkning når

underlaget under trinnlydplaten kan evakuere luft til hulrommet

under. Underlaget bør ha en perforeringsgrad

på 10 – 20% jevnt fordelt over hele arealet. Dersom

man tar bort eksisterende overgulv kan man velge å

benytte spaltegulv eller slissede sponplater som undergulv

for trinnlydplatene. Det er mulig, men arbeidskrevende

å fjerne deler eller gjennomhulle eksisterende

overgulv for å oppnå samme fordel.

• Glava Trinnlydplate kan også benyttes under

armert påstøp. På Trinnlydplaten legges først et

sammenhengende lag med plastfolie. For å hindre at

støpen trenger ned i trinnlydplaten teipes folien i skjøtene.

Plastfoliene bør føres litt oppover veggen.

Deretter legges en ca. 50 mm armert påstøp med 5 - 10

mm spalte mot vegg. Det tettes med fugemasse.

Løsning med armert påstøp over Glava Trinnlydplate

Himling med Glava

Lydreduksjonsbøyler

Viktig å vite

• Type B benyttes på nye konstruksjoner og festes i

bjelkesiden. Nedbyggingshøyden er 4 – 5,5 cm pluss

platelag.

• Type D festes under eksisterende himling.

(Eksisterende trekonstruksjon, tunge etasjeskillere i

betong, lettklinkerelementer o.s.v.). Nedbyggingshøyden

er 5 cm pluss platelag.

• Type I benyttes i forbindelse med I-bjelker.

Nedbyggingshøyde er 5 cm pluss platelag.

• Bøylene skrues fast med en avstand på 1200 mm

langs hovedbjelkene med 600 mm forskyvning på

annenhver bjelke. (se montasjeskisse vedr. plassering

av bøyler). I bøylene festes lekter 30 x 48 mm med senteravstand

på 600 mm. Forbruk av bøyler er 1,5 – 2

stk/m 2 .

• Som platelag/himling brukes såkalte lydstrålingsminskende

plater (tunge og bøyelastiske) i form av

spon eller gips. (12 – 13 mm) eller en kombinasjon av

disse. Det er en stor fordel med to lag, men platene må

ikke limes sammen. Bruk spiker eller skruer.

• Platekledningene som skal virke lydstrålingsminskende

har normalt en flatevekt på opptil 10 kg/m 2

hver. Lydreduksjonsbøylene er dimensjonert for å klare

200N eller 20 kg pr. bøyle og ligger innenfor belastningene

av vekten av to platelag.

• Som isolasjon mellom lektene/bjelkene benyttes

vanlig lett bygningsisolasjon. Tunge og dyre mineralullplater

gir ingen forbedring av lydisoleringen mellom to

tette platesjikt. Ved å legge Glava matte eller plate i hulrommet

forbedres luftlydisolasjonen med 5 – 6 dB.

• Det er viktig med tetting av alle fuger og sprekker.

Utettheter kan oppstå i forbindelse med plateskjøter,

overgang vegg, tak og gulv i forbindelse med gjennomføringer

osv. Til tetting brukes en elastisk fugemasse.

Flanketransmisjon

Lyd som ikke overføres direkte gjennom skillekonstruksjon

kalles med en fellesbetegnelse for flanketransmisjon. Jo

strengere krav det settes til lydisolasjonen, jo viktigere blir

det å redusere flanketransmisjonen slik at lydisolasjonsegenskapene

til skillekonstruksjonen blir utnyttet maksimalt.

Pga. flankeoverføringer av lyd til tilstøtende konstruksjoner

vil luftlydisoleringen være minst 3-4 db dårligere

enn for tilsvarende laboratoriemålte verdier.

Type D

Type B

Plassering av bøyler

Eksempel på flanketransmisjon

5


6

Ny lett etasjeskiller

For å tilfredsstille forskriftskravene benyttes 22 mm

slissegulv over bjelkene og flytende gulv med Glava

Trinnlydplate. Langs veggen legges bord, litt lavere enn

trinnlydplaten, som kantavstivning. Som trykkfordelende

sjikt legges to sponplatelag (12 + 22 mm). 12 mm

gipsplate kan erstattes med 13 mm gulvgipsplate. På

undersiden av bjelkene monteres elastisk opphengt

himling med Glava Lydreduksjonsbøyle.

Isolasjonstykkelse

(mm)

Lydisolasjon

Luftlydreduksjon R’w (dB) Trinnlydnivå L’n,w (dB)

15 + 200 59 50

25 + 200 59 50

Lydisolert ny etasjeskiller. Luftlydreduksjon og trinnlydnivå. Feltmålte

verdier.

Forbedring av eksisterende lett

etasjeskiller

Ved etterisolering av etasjeskillere i eksisterende boliger kan det gjøres forbedringer både på

overgulvet og i himlingen.

Isolering fra oversiden

På eksisterende gulv legges det flytende gulv med

Glava Trinnlydplate og gulvsponplate med not og fjær.

Minst oppbyggingshøyde oppnåes med 15 mm Glava

Trinnlydplate og 15 mm sponplate med not og fjær.

Husk kantavstivning langs vegger og ved dører!

Sponplate

Glava Trinnlydplate

Eksisterende gulv

2 lag plater

30 x 48 mm trelekt

Lydreduksjonsbøyle

Glava Plate / Matte

Isolering fra undersiden

Under den eksisterende himlingen monteres det en

elastisk opphengt himling. Løsningen består av lydreduksjonsbøyle

type D som monteres direkte i himlingen,

lekter og to lag med plater som ny himling.

Hullrommet isoleres med 50 mm Glava Plate/Matte.

Isolasjonstykkelse

Uisolert, opprinnelig bjelkelag m/sponplate,

leire, panel ca. 31 ca. 84

15 mm Trinnlydplate + 200 mm i bjelkelaget 47 – 50 67 – 70

25 mm Trinnlydplate + 200 mm i bjelkelaget 48 – 51 67 – 70

200 mm i bjelkelaget + lydhimling 53 – 55 58 – 61

15 mm Trinnlydplate + 200 mm i bjelkelaget

+ lydhimling

Parkett

Glava Parkettunderlag

22 mm sponplate

12 mm sponplate

Glava Trinnlydplate

22 mm slissegulv

Trebjelke

Glava Plate

38 x 48 mm trelekt

Lydreduksjonsbøyle

2 lag 13 mm gipsplater

Lydisolasjon

Luftlydreduksjon Trinnlydnivå

R’w (dB) L’n,w (dB)

55 – 58 54 – 57

Tabellverdiene gjelder bjelkelag isolert med 200 mm mineralull.

Dersom bjelkelaget inneholder stubbloftsleire skal verdier for luftlydreduksjon

R’w og trinnlydnivå L’n,w reduseres med 2 dB.

En forbedring på 8 – 10 db oppfattes av øret som en

halvering av støynivået.

Ny etasjeskiller av lettklinkerdekke

Lettklinkerdekke med porøs, upusset overside og poretettett

underside (2 lag sandsparkling). Langs veggen

legges bord, litt lavere enn trinnlydplaten, som kantavstivning.

På dekket legges Glava Trinnlydplate i forskutte

skjøter med overliggende trykkfordelende sjikt,

her vist i form av en gips- og en sponplate.

Isolasjonstykkelse

(mm)

Lydisolasjon

Luftlydreduksjon R’w (dB) Trinnlydnivå L’n,w (dB)

15 55 52

25 55 51

Lydisolert dekke av lettklinker. Luftlydreduksjon og trinnlydnivå.

Feltmålte verdier.

Forbedring av eksisterende

etasjeskiller av lettklinkerdekke

Ved etterisolering av etasjeskillere i eksisterende boliger kan det gjøres forbedringer både på

overgulvet og i himlingen.

Isolering fra oversiden

På eksisterende gulv legges det flytende gulv med

Glava Trinnlydplate og gulvsponplate med not og fjær.

Minst oppbyggingshøyde oppnåes med 15 mm Glava

Trinnlydplate og 15 mm sponplate med not og fjær.

Husk kantavstivning langs vegger og ved dører!

Sponplate

Glava Trinnlydplate

Lettklinkedekke

Glava Plate / Matte

30 x 48 mm trelekt

Lydreduksjonsbøyle

2 lag gipsplater

Under den eksisterende himlingen monteres det en

elastisk opphengt himling. Løsningen består av lydreduksjonsbøyle

type D som monteres direkte i underkant

dekket, lekter og to lag med plater som ny himling.

Hullrommet isoleres med 50 mm Glava Plate/Matte.

Isolasjonstype og tykkelse

Gulvbelegg

22 mm Sponplate

13 mm Gipsplate

Glava Trinnlydplate

200 mm Lettklinkerdekke

Lydisolasjon

Luftlydreduksjon Trinnlydnivå

R’w (dB) L’n,w (dB)

Opprinnelig etasjeskiller 250 mm

lettklinkedekke

51 80

15 mm Trinnlydplate 55 52

25 mm Trinnlydplate 55 51

lydhimling 56 52

15 mm Trinnlydplate + lydhimling 59 50

Lydisolert dekke av lettklinker. Luftlydreduksjon og trinnlydnivå.

Feltmålte verdier.

En forbedring på 8 – 10 db oppfattes av øret som en

halvering av støynivået.

7

More magazines by this user
Similar magazines