08.08.2013 Views

Rasepresentasjon - Norsk Kennel Klub

Rasepresentasjon - Norsk Kennel Klub

Rasepresentasjon - Norsk Kennel Klub

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Foto: Kåre Olsen

Rasepresentasjon

Norsk elghund, grå og sort

TEKST | Ralf Campbell

FRA STEINALDER TIL UTSTILLINGSALDER

| Fra steinalderen og frem til 1877 var ”elghund”

definert som hund brukt på elgjakt. Da begynte

utstillingsalderen, og man kunne snakke om

raser ut fra eksteriørmessige kriterier. Som

raser er norsk elghund, grå og sort bare litt

over hundre år gamle. Som type er de mange

tusen år, men jakthunder, det er de fremdeles i

atomalderen. Norges to nasjonale elghundraser

er først og fremst jakthunder!

Funn fra boplasser i eldre steinalder i Norden

for mer enn 5000 år siden forteller oss at

hunder av spisshundtype har vært veidefolkets

første husdyr. De er avbildet på helleristninger

med kileformet snute, opprettstående ører og

halen rullet over ryggen. I følge den svenske

kynolog Björn von Rosen representerer dette et

”stelnad steg i utväcklingen från varg till hund”,

et uviklingstrinn som er forbundet med, og er

en naturlig konsekvens av et lavt foredlingsnivå

innen husdyr og landbruk der man ikke bevisst

har drevet utvalgsavl på bestemte bruksegenskaper.

Arkeologiske funn viser at deres anvendelsesområde

spente over et stort felt. De fungerte

som renovasjonsvesen på avfallsdyngene,

varslingssentral mot uvedkommende, matreserve

i trange tider, pelsdyr med skinn til klær,

redskapsmateriale, og som trekkhunder trakk

de sleden. Som gjeterhunder voktet de og drev

buskapen, og som jakthunder ble de brukt på

all slags vilt - men allerede før vår tidsregning

var spesialiseringen begynt.

I de typiske jordbruksområdene på kontinentet

avlet man etter hvert frem jakthunder til spesielle

formål, både drivende, støtende og apporterende,

eller de ble selektert ut fra kriterier

som resulterte i gjeter- og vakthunder. Bare i

”primitive” utkantstrøk som Norden og Russland

overlevde spisshundtypen, her var det behov

for allsidighet.

HVORDAN SÅ DE UT? | Den første vi kjenner

til som interesserte seg for noe mer enn nytteverdien

var den observante Trysilpresten Axel

Christian Smith som gir oss et innblikk i hvordan

lokale hunder så ut på slutten av 1700-tallet:

”Hunde finnes ikke i hver Gaard. Kun en del

Gaardbrugere ere dermed forsynede og nogle

Skytter, der boede hen i Fjeldene paa Steder

beqvemme til Jagten. Det er næsten af den

Aarsag vi underholde Hunde i Trysild. Almindeligt

ere de kun af en Art. og kaldes Skogshunde.

Det er Hunde afrettede til Dyre og Fugle-Jagt

i Skogene. De have korte Halse, smaa Øren,

et spids Tryne. Haarene lidet lange og stride.

Rumpen opstaaende og krøllet. Koløren jevnlig

sort, smudsgraa, mørk eller lys, graa; maadskee

en Art lignende Schweitzer -Hunde? De

bruges næsten aldrig som Fæhunde. Jægerens

Selskab er dem kjærere. De fleste af dem jage

baade Dyr og Fugle, dog dersom de ere af

bedste Slags, kjere de sig kun efter Dyret; og

den færdige Skytter kan af deres Fagter og

Adfærd let skjønne om det er en Bjørn, et Elgsdyr

eller nogle andre slags Dyr, hvis Spor de

trække efter. Saadan en Hund af bedste slags

kan være solgt for 20 Rixdaler”.

Under den store ulveperioden i Sør-Skandinavia

fra ca. 1800 – 1850, sto både ”elghunden”

og elgen i fare for å dø ut, for ulven tok ikke

bare elg, men også hunder – den gang som nå.

Elgjakten var dessuten kommet ut av kontroll.

Skotten Samuel Laing, som kom til Levanger

i 1834 og bodde der i ett år, forteller at ”Elgen,

det største av Europas ville dyr, finnes på to-tre

steder (i Norge), men er nu meget sjelden”. Da

var det heller ikke bruk for hunder. Import av

utenlandske raser, som oftest var støvere fra

kontinentet truet også ”elghundens” eksistens.

De ble paret med lokale varianter, og avkommet

av slike kombinasjoner jaktet også som støvere.

Det fungerer som kjent dårlig på elgjakt.

Denne erkjennelsen har nok ligget i bakhodet

hos de som skrev den første standarden, og

kan forklare hvorfor eksteriørmessige trekk som

forbindes med ”uren rase” straffes så strengt

i utstillingsringen i dag: lyse øyne, hengende

ører, dårlig rullet hale, og brunt-, gult - eller

rødskjær i pelsen.

Fredning av elgen og intensivert ulvejakt ga

resultater fra midten av 1800-tallet. Ettersom

elgstammen økte i elgens kjerneområder på

Østlandet og i grensetraktene, fulgte behov for

flere ”elghunder”. Slike var det ikke mange igjen

av, og man måtte ofte langt av gårde. Noen

kom fra Finnmark, eller ble hentet fra våre tre

naboland i øst.

Den mest kjente importen var Gamle Bamse

Gram som konsul Jens Gram i Drammen

hentet fra Ångermanland i Nord-Sverige i 1865.

Denne hunden satte standarden for hvordan

en topp løshund skulle fungere i elgskogen.

Derfor ble han også benyttet mye i avl. Gamle

Bamse Gram var elghundverdens svar på

Djengis Khan, en avlsmatador i særklasse som

generøst spredte sine gener over hele landet.

En beskrivelse av ham lyder: ”Løshund af ægte

svensk graahundtype, med grovt, noget lang

krop, ikke høie ben, bredt hoved, store, ret

opstaaende øren, mørke øine, graa farve med

Foto: Pål Asbjørn Kullerud

schatteringer fra næsten sort til nær hvidt og

med indblanding af brunt på benene. Udmerket

elghund, rolig i optaget og paaholdende i

høieste grad, hvilke egenskaber den nedarvede

godt.” De fleste norsk elghund, grå i dag er

etter ham.

ELGE- OG BJØRNEHUNDE 1877 – 1899 |

Den første hundeutstilling i Norden ble arrangert

av Norsk Jæger- & Fiskerforening i Christiania

(Oslo) i 1877 for ”Bjørne- og Elgehunde”,

”Harehunde” og Fuglehunde”, altså bare for

jakthundraser. De 15 ”Bjørne- og Elgehunde”,

derav en importert fra Sverige og to fra Finland,

ble bedømt av tre dommere, konsul Jens Gram,

godseier Arne Omsted og grosserer Nils Anker,

alle storviltjegere. De var også var ansvarlig

for den første standarden der de beste

jakthundene de kjente hadde stått modell. Etter

dagens målestokk synes kravene til eksteriør

svært romslige. Om pelsfarge står det: ”Graa,

med sterkere eller lysere Toner, graabrun, brun,

brunsort – sjeldnere rødgul. Hvidt Bryst og

hvide Labber på forbenene tilladt”, og om størrelsen:

”Boghøiden er for Hanhunde ca 50 cm,

for tisper noget mindre”. I utstillingskatalogen

er fargen oppgitt for seks av dem, derav tre grå

med Gamle Bamse Gram på stamtavlen, og tre

sorte. De fleste er av ukjent avstamning.

Hundene ble bedømt ut fra hvor stor bruksverdi

de hadde til jakt på bjørn og elg, både

ut fra eksteriørmessige kriterier (basert på en

standard som beskrev de beste jakthundene)

og tidligere jaktmeritter. Det siste var kjent for

dommerne, og veide tungt når premiegraden

skulle settes. Bare to av hundene ble premiert.

Den eneste med 1.pr var Grant til sersjant

Peder Karlsrud, Ringerike. Dommerrapporten

sier følgende: ”et utpræget kraftigt Exemplar

af svensk Løshundrase. Faderen var Gamle

Bamse hvem den lignede paafallende”. Det er

interessant å merke seg at dommerne også

skilte mellom løshunder og bandhunder (ledhunder),

og hadde en egen konkurranse for det.

Som den mest typiske løshund plukket de ut en

grå, Unge Bamse, (sønn av Gamle Bamse) ”af

utpræget Race og (som) havde vist sig som et

fortrinligt Dyr paa Jagt”, og en hund med sort

pelsfarge, og ”Chr. Ankers ”Spring” fra Luleå

som den bedste af de udstillede Ledehunde”,

men ikke så god at den fikk premie. Bortsett fra

disse kommentarene fikk ingen hunder skriftlig

kritikk. Våre første eksteriørdommere var først

og fremst opptatt av type og funksjon, noe som

kommer tydelig frem i deres konklusjon etter

utstillingen om ”at det for en fornuftig Jagthusholdning

vilde være tjeneligere om man søgte

at opelske gode Ledehunde, og at Brugen af

disse blev almindeligere”. Ikke ett ord om store

ører eller lyse øyne! Her var det snakk om

jakthunder!

På neste utstilling med samme arrangør tre år

senere het rasen Elge- og Bjørnehund, som

forteller at jakt på elg er blitt viktigere enn bjørn.

Ingen førstepremier ble utdelt til de 28 Elge- og

Bjørnehunde, der nesten 25 % var importer

eller avkom av hunder fra Sverige, Finland

eller Russland. De fleste var grå, de øvrige sto

oppført med sort, sotbrun, sort og hvit og grågul

farge.

Så gikk det syv år til vår tredje utstilling. I

1887 var fremdeles brukstypen viktigst, men

elgjegere hadde begynt å innse betydningen av

hundens avstamning. Allerede i 1880-katalogen

sto en hund oppført med betegnelsen ”av konstant

Race”. Nå gikk utstillingsledelsen ett skritt

videre. ”Elge- og Bjørnehunde” ble inndelt i to

Til venstre: Briten L. Lloyd fra England jaktet bjørn

i Norge og Sverige 1828. Over: Foto av gamle

Bamse Gram

klasser: ”Ægte Dyrehunde” og ”Krydsninger”.

Kvaliteten var dårlig, ingen av de 23 fikk første

premie, og dommerrapporten konkluderte med

at rasen ikke hadde hatt noen fremgang siden

1877 fordi ”der ved Opdrættet ikke har været

skjelnet tilbørlig mellem Ledhunde og Løshunde,

og at flere av vore Elgjægere ... ofte bruger

Blandingsformer av Elge- og Harehunde”. Dette

forteller i klartekst at kynologsk arbeid ble sett

på som nødvendig for å få bedre jakthunder, og

brukskvalitet var koblet til eksteriør. Christiania

Jægerklub var først ute med å lage en oversikt

over hundmateriellet i Norge. I 1895 utga de

Norsk Jagthundestambog, der vi foruten hundens

navn, fødselsår, pelsfarge, hundens eier,

oppdretter og avstamning (hvis den var kjent)

får opplysninger om utstillingspremier, samt

standarder til alle datidens jakthundraser. Som

stamboknummer én finner vi Bamse, etterkommer

av Gamle Bamse Gram, farge lys grå, født

1892, eiere Kristoffer Berg, Christiania og E. H.

Rognerud, Ringerike.

Dette er bakgrunnen for dannelsen av NKK i

1898, en prosess der elghundfolk var svært aktive.

Ikke overraskende finner vi en grå elghund

i NKKs første emblem, kanskje fordi de mente

den hadde norske røtter, kanskje fordi den

hadde et godt ord på seg, kanskje fordi det var

flest av den. Derfra var ikke veien lang til å bli

anerkjent som norsk nasjonalrase. I dag glemmer

vi lett at den egentlig er like svensk som

norsk i sin opprinnelse, og at svarthunden med

like stor rett kunne ha blitt det nasjonale ikonet.

På utstillingen samme år var det siste gang alle

elghunder stilte i samme klasse uansett pelsfarge,

uansett om de ble brukt som løs - eller

bandhunder. Av de 23 Elg - og Bjørnehundene

fikk godseier Omsteds syv år gamle Bamse

28 NUMMER 8 | 2008 HUNDESPORT

HUNDESPORT

NUMMER 8 | 2008

29

BLA


Bandhundprøve. Foto: Arne Bjerkelien

ærespremie som beste dyrehund. Gamle

Bamse Gram opptrer fem ganger på stamtavlen

hans, og var i likhet med ham en fremragende

løshund. Slik beskrives han: ”Bamse rækkede

udmerket paa elgspor første gang den var i

skogen; som løshund duede den imidlertid ikke

før den var et par aar gammel, men den ble

da en udmerket løshund. Hvad der navnelig

udmerker den, er dens store forsiktighed, som

gjør at elgen bliver staaende strax i optaget.

Navnelig er den forsiktig naar den har at gjøre

med unge dyr, som den ofte ikke gaar nærmere

end paa haggelskuds hold og derfor faar til at

staa. Ligeoverfor store oxer er den stridere,

men heller ikke disse gaar den lige i benene

paa, saa længe de staar stille”. Både eksteriørmessige

og jaktlige kvaliteter gjorde ham til et

forbilde. Bamsestatuetten er oppkalt etter ham.

Det er en premie som går til den hund som uansett

rase har vunnet mest på NKKs utstillinger i

løpet av året. Hittil er Driv av Kotofjell til Reidar

Strømme den eneste norsk elghund, grå har

vunnet denne utmerkelsen. Dette var i 1966,

første gang Bamsestatuetten ble satt opp.

For hundre år siden var ikke alle løshunder grå.

I utstillingskatalogen for 1887 finner vi tre sorte

oppført som løshunder, og en annen hund, Ola,

til P.M. Anker, var kjent for at den hele tiden

prøvde å få elgen til å gå mot jegeren. Det

samme gjaldt Habbi, en svarthund som Arne

Omsted hadde fått fra Lierne i Nord-Trøndelag.

DEN GRÅ OG DEN SORTE ELGHUNDEN

EGNE RASER FRA 1900 | Det var ikke

tilfeldig at Norsk Dyrehundklub, i dag Norske

Elghundklubbers Forbund, ble landets første

spesialklubb. Kennelklubbens styre besto av

jegere, og flere av dem jaktet både elg, hare og

fugl. På en jaktprøve for stående fuglehunder i

september 1899 ble forslaget om en raseklubb

fremmet, og to måneder senere, 16.november

ble klubben stiftet på en ekstraordinær

generalforsamling i NKK. I statuttene heter det

at formålet er ”at søge og fremme Interessen

for Opdræt og Forædling af den graa og den

finnmarske (dvs sorte) Dyrehund”, og at dette

skulle gjøres ved å fastsette en standard for

hver av rasene, ved deltagelse på utstillinger,

og ved utstasjonering av godkjente avlsdyr. Vi

vet en del om utgangspunktet for etableringen

av de to rasene takket være gamle fotografier,

stambøker, utstillingskataloger og jaktlitteratur

fra tiden rundt forrige århundreskifte, der begge

er representert med lokale varianter: Ringerikshunden

og Telemarkshunden for eksempel var

alle grå.

Takket være samene fikk elg - og bjørnejegere

tilgang på nytt hundemateriell. Hundene varierte

i type, noen var lettbygde, andre noe kraftigere.

De fleste hadde kort, sort pels. Enkelte hadde

stubbhale, noe vi også finner hos karelsk

bjørnhund. Kanskje er det en forbindelse? Navn

som Finnmarkshunden og Kalixhunden forteller

hvor de kom fra. Ankerhunden var en lokal

variant som ble utviklet i Halden, og inntar en

helt spesiell posisjon i norsk elghundhistorie.

De to brødrene Christian August og Nils Anker,

og deres sønner, henholdsvis Johan og Peter

Martin Anker var de første som begynte systematisk

avl på det vi i dag kjenner som norsk

elghund, sort. Andre kjente oppdrettere som

bør nevnes er Bengt Løvsjøli, Lierne, godseier

Treschow,Larvik, Ragnar Baanerud, Roverud

og Johs Mustorp, Halden. Etter tilgjenglig

fotomateriale å dømme var rasen mer homogen

og av relativt høyere kvalitet enn den grå. Dette

går tydelig frem av de mer enn hundre år gamle

bildene. Flere ville ha gjort det skarpt på dagens

utstillinger.

RASESTANDARDENE | Rasestandardene var

klare til Norsk Dyrehundklubbs utstilling i 1900,

men ikke anerkjent ut over landets grenser. Nå

var det ønskelig å gjøre noe med det, og samtidig

systematisere alle Nordens spisshundvarianter

som verken hadde navn, langt mindre

en godkjent rasebeskrivelse. For å ordne opp

i kaoset ble det et par år senere nedsatt en

komité bestående av medlemmer fra NKK,

Norsk Dyrehundklub og SKK. Nasjonalismen

blomstret i Europa på denne tiden, ikke minst i

Norge, og hunderaser inngikk blant nasjonale

ikoner. Problemet for den grå elghunden var at

den var like mye svensk som norsk, og partene

kunne ikke komme til enighet. SKK ønsket å

lage en felles rasebeskrivelse med det vi i dag

kaller jämthund, men det ble ikke godtatt av

NKK og NDK. De politiske stridigheter som

førte til unionsoppløsningen i 1905 bidro heller

ikke til å bedre forhandlingsklimaet på kennelklubbnivå.

Resultatet var at vi fikk to standarder for samme

rase, en norsk og en svensk. I den norske versjonen

for ”Den graa dyrehund” (svensk: Jämt-

hund) heter det at høyden kan variere mellom

45 og 55 cm, en presisering av versjonen fra

1900 der det sto ”skulderhøyde for hanhunde

omtrent 50 cm, for tisper noget mindre”. Den

svenske standarden rommet både den ”lille”

varianten som så ut som dagens norsk elghund,

grå og den ”store” som tilsvarte dagens

jämthunder. Først i 1937 innså man i Sverige

at dette var uholdbart, og i 1946 ble jämthund

skilt ut som egen rase. Derved fikk Norge

30-års forsprang med å konsolidere rasen og

luke ut utypiske varianter. Det hadde ikke vært

mulig uten dyktige opprettere og relativ enhetlig

bedømmelse av en liten, sammensveiset

dommerstand med solid bakgrunn som tolket

standarden nesten identisk. Av disse har ingen

betydd mer for rasen enn Carl Omsted. Mellom

1904 og 1939 dømte han på 27 av 34 større

utstillinger. Dommerne hadde katalogen for

hånden, og kjente hundene, så det var ikke rart

at sprik i bedømmelsen var et ukjent begrep!

Eksteriøret til gråhunden bedret seg langsomt,

noe som bekreftes av dommerrapporter så vel

som stamboken. Der er pelsfarge oppgitt på

hver hund. Basert på opplysninger om de 800

første grå elghunder som ble registrert i Norge

(1900-1934) sank andelen av avvikende farge

fra grå/mørk grå/lys grå fra 5% hos de 200

første (1900 – 1919) til 1% hos de siste 200

(1932-34). Selv om vi må regne med en viss

feilmargin, er det ikke tvil om at den grå elghunden

ble stadig mer grå!

Svarthunden hadde sin glansperiode omkring

forrige århundreskifte, men kom inn i en blindgate

på slutten av mellomkrigstiden. Først på

1950- 60 tallet, takket være dyktige oppdrettere,

særlig i Nord-Trøndelag, kom den seg på

fote igjen. Avlen ser nå ut til å være i de beste

hender, og det fine samarbeidet kommer alle til

gode. Det er de vellykkede svarthundtreffene et

bevis på.

Mens idealet for svarthunden var tidlig klart for

dommerne, var det større avstand mellom teori

og praksis når det gjaldt de grå. Først da Skrub

av Glitre til dyrlege Hemsen kom på banen falt

brikkene på plass. Slik skulle det korrekte hodet

se ut! Så kvadratisk skulle kroppen være! Han

var en av stjernene fra midten av 1920-tallet, og

ble mye brukt i avl. Med ham hadde dommerne

fått en ”fasit” som de kunne sammenligne andre

hunder i ringen med, og oppdrettere hadde fått

et mål å strebe etter. På den måten har Skrub

betydd like mye for fortolkningen av rasestandarden

i Norge som Bamse Omsted har hatt for

oppfatningen av hva som er en god løshund.

Bildet av Skrub ble benyttet som logo for NKK

frem til 1998.

Standarden for norsk elghund, grå har i prinsippet

forandret seg svært lite siden den første

kom i 1900, og idealet har vært det samme

siden rasen ble konsolidert på 1930-tallet. Dette

gjenspeiles i dagens avlsmål: ”særlig vekt på

mørk maske, små ører, kvadratisk og sterk

kropp, høyt ansatt og godt krøllet hale midt over

rygglinjen, god pels og farge (grå) uten sot,

god vinkling og gode bevegelser”. Alle hunder

måles i ringen og mankehøyden påføres kritikken,

som for alle elghundrasene. Idealstørrelse

for hannhunder er 52cm, og for tisper 49cm.

Rasestandarden krever også mørke øyne og

saksebitt. Tannmangel er ikke noe problem,

derfor aksepters bortfall av P1, men mer enn to

stk P2 gir nedsatt premiegrad. Aggresjon mot

mennesker skal ikke forekomme, det er utypisk

og gir 0 premie, mens ukontrollerbar aggresjon

mot andre hunder gir nedsatt premiegrad.

Mens den grå dyrehunden fikk sin standard

godkjent av NKK allerede i 1903, måtte sort

dyrehund vente et par år fordi det ble reist tvil

om det var en ren rase, særlig var SKK skeptisk.

Standarden ble godkjent av NKK allerede

i 1905, men SKKs godkjennelse kom først i

1935. I likhet med standarden for den grå har

svarthundens gjennomgått få justeringer opp

gjennom årene. Da idealmålet skulle fastsettes

for tyve år siden, måtte det bli diskusjon, 47

eller 48 for hannhunder? Det ble 47, noen protesterte,

men alt tyder på at ballen er lagt død

for alltid. Svarthunden skal jo være ”en typisk

lettvekter”, som Kristian Herjuaunet og Bjarne

Rian skrev i Elghunden i 1980, ”men med den

innebygde stålfjær”. Det er den minste av de

ni elghundrasene, like kvadratisk, like spenstig

som den grå, med en hale som er hardt krøllet

over ryggen, og en sort, skinnende pels, Litt

hvitt i bryst og på labber er tillatt. Som hos

gråhunden aksepteres bortfall av P1.

REGISTRERINGER | Registreringstallene for

elghundrasene etter 1900 gjenspeiler økningen

i elgbestanden, men inntil like etter andre verdenskrig

var ikke alle registrert. Grå elghunder

med ukjente foreldre kunne inntil 1949 meldes

på til en utstilling, og hvis de fikk minimum 3.pr,

ble de registrert i stamboken. Det samme gjaldt

for svarthunden til 1980. Rasen har bestandig

vært liten, og derfor var det viktig å fange opp

så mange ”ukjente” hunder som mulig for å øke

genpoolen.

Norsk elghund, grå er den mest internasjonale

av de ni elghundrasene. Den finnes på alle fem

kontinenter, med størst konsentrasjon i Norden,

i de tre landene der den benyttes til jakt. Finland

har flest, dernest Norge, og som nummer tre

kommer Sverige. I USA, med over fire millioner

etterkommere av norske utvandrere, har rasen

bestandig stått sterkt, men det var ikke bare

nostalgi og rasens sosiale egenskaper som

gjorde den populær ”over there”. Det hjalp også

at den ble assosiert med kjente og vellykkede

mennesker, feks. President Hoover. Han fikk en

grå elghund i gave fra Norge som takk for økonomisk

bistand til fattige nordmenn i USA etter

første verdenskrig. I 1974 registrerte American

Kennel Club hele 9034 ”Norwegian Elkhounds”!

Siden har interessen dabbet av, og i den senere

tid har ”bare” ca 1000 blitt registrert i året.

Øvrige land med mer enn en håndfull av rasen

er Storbritannia (ca 100/år), Irland (ca 100) og

Nederland (ca 20).

Norsk elghund, sort oppfattes som en eksotisk

rase av hundefolk utenfor Norden, noe for de

spesielt interesserte. Bare i Tyskland, Nederland

og USA har enkelte blitt registrert fra år til

annet.

UTSTILLINGER | Antall utstillinger for elghunder

er tidoblet etter andre verdenskrig, fra.5-6 pr

år til ca 60 i dag, dvs. 60 muligheter til å vinne

Cert for hvert kjønn. Dette deles kun ut til vinner

av Brukshundklassen, der hundene på forhånd

har oppnådd en premie på jaktprøve, men det

er ingen automatikk i dette. Første vinner uten

Cert er surt, men det skjer hvis kvaliteten ikke

er god nok.

Med få unntak brukes alle elghunder i Norge,

Sverige og Finland til jakt, og kommer på

utstilling fordi det er inngangsbillett til prøver.

Først når de er premiert i skogen meldes de

på igjen i håp om å få de to røde sløyfene som

er eksteriørkravet til jaktchampionat, eventuelt

de tre cert’ene for å bli dobbeltchampion. Så er

utstillingskarrieren over for de fleste. Derfor er

Brukshundklassen (med jaktpremierte hunder)

nesten bestandig den største, og championklassen

den minste.

30 NUMMER 8 | 2008 HUNDESPORT

HUNDESPORT

NUMMER 8 | 2008

31

fakta

BLA

Norske Elghundklubbers Forbund er Norges eldste

spesialklubb. Historien starter med stiftelsen av

Norsk Dyrehundklubb i 1899, et navn den hadde frem

til 1949. Da ble den omdøpt til Norsk Elghundklubb.

Fra 1967 til 1978 var elghundfolket i Norge splittet i

to leirer, Norges Elghundforbund og Norsk Elghundklubb.

Etter gjenforeningen i 1978 viderefører Norske

Elghundklubbers Forbund de stolte tradisjonene som

Norsk Dyrehundklubb la grunnlaget for.

I dag består Forbundet av 22 områdeklubber som

dekker hele landet og ivaretar elghundinteressene lokalt og nasjonalt gjennom

Representantskapet, som er Forbundets øverste myndighet. Områdeklubbene,

som er svært aktive i sitt arbeid for elghundens fremme, arrangerer utstillinger,

jaktprøver, sporprøver, og står for utdannelsen av prøvedommere for dømming

internt i egen klubb, men også som en støtte til naboklubbene for gjennomføring

av prøver.

Medlemsmassen har økt voldsomt, fra ca 300 i 1950 til ca 5.200 i 2007.

Norsk Elghundklubbers Forbund sin hjemmeside: www.elghundforbundet.no

Fotos: Tore Storhaug


HVOR STÅR NORSK ELGHUND, GRÅ OG

SORT I DAG EKSTERIØRMESSIG? | Jeg

vil påstå at vi har mange flotte representanter

for begge raser i Norge som er gode nok til å

vinne Best in Show på de største utstillingene,

men få eiere tar seg tid til det. Det er ikke tradisjon

for å delta på utstillinger mer enn høyst

nødvendig – det er mye viktigere å bruke tiden

på jakttrening. Norsk elghund, sort holder et

jevnt, godt nivå, mens noen påstår at kvaliteten

på norsk elghund, grå har gått ned de siste

årene. Da tror jeg de tenker bare på stjernene,

og glemmer det store flertallet som gikk ut med

blå og gule sløyfer, enten de var for store, eller

for små, eller med smalt hode, store ører, lyse

øyne, lang rygg, jämthundhale og uren pelsfarge.

At det var stor variasjon tidligere - som

i dag - kommer tydelig frem på fotografier fra

utstillinger på 1970 og -80 tallet, der det ble tatt

bilder av hver eneste hund, ikke bare vinneren.

Mens norsk elghund, sort knapt finnes i land

utenfor Norden, har norsk elghund, grå spesialklubber

både i England, Skottland, Irland

og USA. Alle som har dømt i USA har sett at

kvaliteten jevnt over er høyere enn i Norge. I

utstillingsringen, ja, men egentlig er det umulig

å sammenligne de to landene, fordi kulturen

er så forskjellig. Av 250 påmeldte hunder i

USA vil gjennomsnittlig 80 være championer

(ca en tredjedel). I Norge? Kanskje 4-5? Jeg

tror faktisk ikke at kvaliteten på en tilsvarende

utstilling i Norge ville ha vært noe dårligere hvis

vi hadde klart å overtale eierne til de 50-60 som

har oppnådd NUCH de siste årene til å stille,

men det kommer ikke til å skje.

Så lenge vi ikke begynner å tukle med gen-

manipulasjon vil det vil alltid være variasjon på

begge elghundrasene, men takket være kravet

om 1. premie eksteriør til jaktchampionat er det

håp om at ikke spriket skal bli større, for det er

jaktchampionene som styrer avlen. Det hadde

vært mye enklere å forbedre eksteriøret ytterligere

ved kun å avle på eksteriør, men hvem vil

i våre dager ha valper etter foreldre som ”bare”

er utstillingschampioner?

JAKT OG JAKTPRØVER | Da de to elghundrasene

ble etablert for litt over hundre år siden

ble det årlig felt ca ett tusen elg i Norge. Det var

før elgjakten ble en årlig mobilisering i bygdene.

Det var en tid da en dyktig elgjeger var noe i

likhet med presten eller lensmannen, en person

man så opp til. Det gjaldt også hunden hans.

Den fikk ofte navn etter eieren, en tradisjon som

går tilbake til Gamle Bamse Gram. To andre

kjente storjagere - begge grå - var Bamse

Omsted til godseier Arne Omsted i Solør og

Finn Belgum til Knut Belgum, valdrisen som er

hovedperson i ”Elge-Knut”, en roman av Mikkjel

Fønhus.

Gråhunden benyttes mest som løs-, band eller

støkkhund. I fjor løste over 57.000 jegere jakt-

kort for elg i Norge, og 35.000 ble felt. I Sverige,

Finland og Estland brukes den som løshund

på elg og bjørn. I resten av verden er den kjent

som utmerket familiehund og turkamerat, og

deltar på utstillinger, lydighet- og agilitystevner,

men ikke på jakt, bortsett fra noen få i Canada

(elg) og på New Zealand (villsvin, hjort, kenguru

og kaniner).

En løshund jakter, som navnet sier, løs. Hunden

bør ha raske og effektive søksturer, ikke så korte

at elgen blir var jegeren og forsvinner, og ikke

for lange, slik at den bare jakter for seg selv.

Det ideelle er at den får elgen til å stå i uttaket,

men resultatet er aldri gitt, for det er store individuelle

forskjeller både på hund og losdyr. Hvis

den går på for hardt, drar bare elgen av gårde.

Målet skal være godt hørbart og lostakten høy,

kort sagt skal hunden bråke og distrahere elgen

så mye at jegeren ubemerket kan komme til

skuddsjanse etter å ha sjekket at det er ”riktig”

dyr. Hvis ikke, er det nyttig å ha trent innkalling.

Dersom losdyret drar av gårde før skudd blir

løsnet (ikke på jaktprøve), skal hunden taust

å følge etter og prøve å stoppe dyret. For liten

interesse i å følge etter er en stor feil, men for

stor påholdenhet regnes heller ikke som ideelt,

REGISTERING AV NORSK ELGHUND GRÅ/SORT I DE NORDISKE LAND DE SISTE FEM

ÅR

2003 2004 2005 2006 2007

Norge 1038 / 132 1053 / 112 1130 / 130 1044 / 136 957 / 156

Sverige 996 / 29 910 / 16 776 / 13 765 / 27 679 / 21

Finland 1740 / 0 1669 / 0 1478 / 1 1215 / 0 1185 / 0

Danmark 3 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0

Norsk elghund, sort. Fotos: Tore Storhaug. Infeldt bilde: NKKs første logo fra 1898. Ikke overraskende finner vi en elghund, en grå i NKKs første emblem, kanskje fordi

de mente den hadde norske røtter, kanskje fordi den hadde et godt ord på seg, kanskje fordi det var flest av den. Derfra var ikke veien lang til å bli anerkjent som norsk

nasjonalrase.

for da står man lett i beit for hund.

På det punktet avviker idealet fra gamle dager,

den gang elgbestanden var liten og terrengene

store. Da far min jaktet med børsemaker Ferdinand

Sveberg fra Elverum i 1928, hadde de

rett til å felle ett dyr i et terreng som strakte seg

fra Elverum til Rena, totalt ca 300.000 mål. Det

noen kaller ”jaktidiot” i dag, en ”langjager” som

aldri gir seg, ville den gang vært et hedersnavn,

men tidene forandrer seg. Dagens prøveregler

er tuftet på praktisk jakt i relativt små terreng

med stor elgbestand.

Bandhund - ledhund - lurhundjakt, kjært barn

har mange navn for en jaktform som er like

gammel som noen annen. En utbredt misforståelse,

til og med blant noen elgjegere, er at

uttrykket bandhund er identisk med sporhund.

Det er feil. Selvfølgelig må den kunne spore,

men ikke slavisk som en god dachshund.

Svarthunden og gråhunden er like gode som

bandhunder, hva man foretrekker kommer an

på personlig smak. Førstnevnte er nok mer

overværshund enn den grå og følger ikke sporet

slavisk. Svarthunden, som de siste hundre

år er renavlet som bandhund, er like effektiv på

elg- som på hjortejakt. Størst utbredelse har

den i Trøndelag og på Vestlandet, der mesteparten

av årskvoten på ca 30.000 hjort blir felt.

En bandhund skal føres mot vinden eller i

sidevind for om mulig få overvær av elgen,

og kroppsspråket skal være så lett å lese at

jegeren kan se når det er elg i nærheten. Den

skal føres i sele og på en stille og effektiv måte

lokalisere elgen og føre jegeren frem til denne

ved å utnytte terrenget og alle sine sanser. For

at jakten skal lykkes må både hund og fører ta

seg frem uten å lage støy. Hunden må være

helt taus både under opptrekket og når den

ser eller hører dyret, og må ikke dra så hardt i

bandet at den peser eller hoster. ”Den lydløse

jakten” kalles denne jaktformen.

Prøvereglene for bandhunder gir et speilbilde

av praktisk jakt. Dommeren skal i løpet av de

seks timene prøven varer vurdere hunden ut

fra fem parametere, der to viktigste er ”evnen

til å finne elg” og ”oppførsel når den stiller

innpå”. I tillegg kommer ”oppførsel framfor/ved

syn av elgen”, ”oppførsel ved søk etter elg” og

”sporing”. Norge og Sverige er eneste land som

arrangerer bandhundprøver.

Allerede på Renautstillingen i 1901 foreslo Louis

Saxlund at klubben skulle forsøke å avholde

”prøver med ledhund”, en jaktform som hadde

lange tradisjoner i Østerdalen, men etter som

prøver bare kunne holdes i jakttiden, var ingen

villige til å kaste bort tid på det. Derfor varte det

helt til 1916 før Bratsberg Amts (Telemark) JFF

tok initiativet til å arrangere en prøve, nå for

løshunder. Fin 2083 til Tov Olsen Deildkaasa fra

Sauland, som var eneste deltager, ble innstilt

til ærespremie av dommer godseier F. M.

Treschow, som også hadde stilt prøveterreng

til disposisjon. Prøven gikk over to dager med

seks timer i skogen hver dag.

Så gikk det 31 år før eksperimentet ble gjentatt,

denne gang i Nordre Vang almenning som to

av Norsk Dyrehundklubs styremedlemmer,

Sven Mjærum og Erik V. Enberg hadde leid

høsten 1948. Klubben sto som arrangør av

løshundprøven. Ingen av de seks påmeldte grå

elghunder ble godkjent. Den første bandhundprøven

ble arrangert av Trøndelag Elghundklubb

i 1954.

Det ble gjevt å oppnå premie på jaktprøve, og

snart kom kravet om at dette måtte bli obligatorisk

for utstillingschampionat. I begynnelsen

holdt det med en 3.pr, i dag kreves en 1.pr. En

viktig milepæl i elghundens historie er innføringen

av jaktchampionatet i 1964. Før endagsprøver

ble innført på slutten av 60-tallet var

kravet to førstepremier, enten som løshund eller

bandhund. I dag må den ha tre, derav minst én

2-dagers.

HAR SÅ VÅRE TO ELGHUNDRASER BLITT

BEDRE JAKTHUNDER DE SISTE HUNDRE

ÅR? | Statistisk sett er svaret ja, og personlig

er jeg overbevist om det, selv om det er umulig

å bevise for forholdene har forandret seg så

mye. Det avles stort sett bare på jaktmeriterte

foreldre, og bra er det, men dessverre har antall

individer som brukes i avl sunket de siste tyve

årene, så genpoolen har minket.

Hvor har det blitt av de mannevonde bikkjene

som ikke tillot noen å komme bort til fallet,

bortsett fra eieren? De står ikke lenger bundet

til en låvevegg mesteparten av året, de har

blitt sosialisert og har lært å omgås folk på en

helt annen måte enn tidligere. Så viser det seg

også at omgjenglige hunder fungerer bedre på

jakt enn sinte, uten at de derved har mistet den

sterke personligheten.

Begge raser er kjent som utmerkede familiehunder,

og er like allsidige som den gang de for

mange tusen år siden trådte inn i lyskretsen fra

leirbålet, men fremdeles er de først og fremst

jakthunder.

Kilder:

Campbell, Ralf, Elghunden fra steinalder til utstillingsalder,

Hundesport 9-1972

Smith, Axel Christian, Topografisk Journal for Norge 1797

Lloyd, L., Field Sports of the North of Europe, comprised in a

personal narrative of a residence in Sweden and Norway in the

years 1827–28, Henry Colburn and Richard Bentley, London

1830

Laing, Samuel, Journal of a residence in Norway during the

years 1834, 1835 and 1836, Longman, Orme, Brown, Green

and Longmans, London 1837

De Nordiske Spidshunde, ved Norsk Kennel Klub og Norsk

Dyrehundklub, Kristiania, W.C.Fabritius & Sønner A/S 1910

Norsk Jagthundstambog 3. Hefte 1903

Norsk Jagthundstambog 1. Hefte 1895

Norsk Kennel Klubs Tidsskrift 1916, 1909

Omsted, Arne, Hvordan Bamse blev elghund, Fra et langt

jegerliv, Oslo 1940

Omsted, Arne, I skog og mark, erindringer og optegnelser, Oslo

1943

Storholm, Karl, Svarthundens historie, NEKFs jubileumsmsbok

1899-1999

Omsted, Arne, Den sorte dyrehund, De Nordiske Spidshunde

Fønhus, Mikkel, Elg, artikkel i ”Valdres” 7/10-1983

Fossum, Tore, Ferdinand Sveberg, en kjent skytter og børsemaker

i Elverum, Afarheim, Årbok for Elverum historielag 1988

32 NUMMER 8 | 2008 HUNDESPORT

HUNDESPORT

NUMMER 8 | 2008

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!