Kosthold blant 2-åringer - Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no

Kosthold blant 2-åringer - Helsedirektoratet

1 Innledning

I sped- og småbarnstiden skjer det store endringer i kostholdet. Barnet vokser og

utvikler seg raskt og har relativt høye ernæringsmessige behov. Sped- og

småbarnskosten har stor betydning for barnets vekst og helse. Vekst- og

ernæringsforhold i tidlige barneår kan dessuten ha betydning for helsa senere i livet.

Kunnskap om hva sped- og småbarna i Norge spiser er av stor betydning for å kunne

vurdere barnas kostholds- og ernæringssituasjon og for oppfølging og evaluering av

ernæringspolitiske tiltak og utforming av strategier for å forebygge kostholdsrelaterte

helseproblemer blant barn.

I den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant sped- og småbarn er kostholdet

undersøkt ved 6- og 12-månedersalder (Spedkost) og ved 2-årsalder

(Småbarnskost).

I denne rapporten presenteres resultater fra Småbarnskost-undersøkelsen.

Formålet med Spedkost og Småbarnskost var å øke kunnskapen om kostholdet til

sped- og småbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og

forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.

Kostholdsundersøkelsene skulle fremskaffe data som ga grunnlag for å:

• beskrive kostvaner

• vurdere den ernæringsmessige kvaliteten

• vurdere om kostholdsvanene er i tråd med de anbefalinger som blir gitt

• vurdere faktorer som forklarer forskjeller i kostholdet

• skaffe oversikt over innholdet av fremmedstoffer i kostholdet

• bidra til at det blir etablert et system for å kunne følge kostholdsutviklingen over

tid.

8

More magazines by this user
Similar magazines