Utskriftsvennlig versjon

hms.cobuilder.no

Utskriftsvennlig versjon

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato: 08.04.2003

Handelsnavn: ANTIPARASIT FARVELØS

Produkttype: TREIMPREGNERINGSMIDLER

PR-nr:

Nødtelefon1: 22 59 13 00

Leverandør/omsetter: Arcus Kjemi AS, avd. Drøbak

Postadresse: Postboks 1004

Postnummer 1441

Poststed: DRØBAK

Land: Norge

Telefon: 64 93 79 00

Telefax: 64 93 79 10

Kontaktperson: Ken Thomassen

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr EC-nr Navn Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm.

64742-82-1 White Spirit (Aromatinnh.


Annen informasjon:

7. Håndtering og oppbevaring

SMÅ SPILL: Tas opp med ikke brennbart absorberende materiale, f. eks jrd,

sand.

STORE SPILL: Absorberes med sand eller lign. og tett brønner etc. Pump eller øs

opp væsken. God utlufting. Ved behov kontakt brannvesen.

Ved søl til vann/avløp kontakt lokale vannverk og renseanlegg.

Hold mennesker og dyr unna det forurensede området.

Spill representerer miljøfarlig avfall.

Spesielle egenskaper og farer: Dampene samles ved bakken.

God luftutveksling - mekanisk ventilasjon eller punktutsug kan behøves.

Håndteringsveiledning:

Beholdere holdes så langt som mulig lukket. Ikke røking, ild, gnister eller

sveising. Øyedusj og nøddusj skal være tilgjengelig.

Oppbevares i kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere.

Lagringsanvisning:

Gulv/gulvbelegg skal være tette og bestandige mot løsningsmidler. Utfør

forholdsregler for å forhindre lekkasje til avløp, vassdrag etc.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn Cas-nr ppm mg/m³ Adm.år Anm.

White Spirit (Aromatinnh.


13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:

UN-nr:

Farlig gods ADR/RID: Nei

Farlig gods IMDG: Nei

Farlig gods IATA/ICAO: Nei

Generell transport info:

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn: ANTIPARASIT FARVELØS

Brytes relativt raskt ned av naturlig forekomst av mikroorganismer

Utslipp til miljøet bør hvis mulig forhindres. Skal håndteres som spesialvafall

(uorganisk løsningsmidler, ikke klorert).

Kfr. : Forskrift om spesialavfall geldende fra 01. 01. 97. Søk råd hos lokale

myndigheter ved håndtering av avfall.

Farebestemmende komponenter: White Spirit (Aromatinnh.

More magazines by this user
Similar magazines