Er du en metallsøkerentusiast? - Kulturarv

kulturarv.aipublish.no

Er du en metallsøkerentusiast? - Kulturarv

Er du en metallsøkerentusiast?

Stadig flere driver med denne aktive hobbyen og skaffer seg slik spennende kunnskap

om vår nære fortid. Metallsøkere flest er på jakt etter mynter, personlige gjenstander og

andre småting som folk har mistet i årenes løp. En sjelden gang kan man også komme

borti ting av arkeologisk interesse, omfattet av regelverket til kulturminnevernet.

Alle gjenstander som er eldre enn 1537, samt mynter som er eldre enn 1650 er

innleveringspliktige (statens eiendom).

Kulturarv har utarbeidet noen holdepunkter som du kan og bør følge for å unngå å

skade kulturminnene. Vi ønsker at dette blir fulgt når du søker i Vestfold. I andre deler

av landet kan det være andre forhold som vektlegges.

Før du går ut

Kontakt grunneier! Dette er ekstremt viktig. Innleveringspliktige funn skal leveres Kulturarv i

fylkeskommunen. I noen tilfeller kan det bli utbetalt finnerlønn for slike funn. Grunneier har

krav på halvparten av finnerlønna. NB! Dette gjelder også der grunneier er kommune,

fylkeskommune, opplysningsvesenets fond eller annen offentlig instans.

Funnsted kommer til å bli registrert i kulturminnedatabasene Askeladden og Kulturminnesøk,

og dette kan i noen tilfeller ha betydning for grunneier. Det er derfor viktig at grunneier er

orientert om hva du driver med, har forstått hva det innebærer og godkjent søkingen.

Sjekk kulturminnedatabasen www.kulturminnesok.no. Etter lov om kulturminner § 6 har

automatisk freda kulturminner en freda sone på minimum fem meter omkring seg der det

ikke er lov til å gjøre inngrep. Husk likevel at mange av innmålingene i Kulturminnesøk er

mangelfulle. Kulturarv anbefaler å unngå helt å søke på jorder der det er registrert

automatisk freda kulturminner. Videre er det best å holde en avstand på minst 50 meter til

registrerte kulturminner. Å aktivt søke etter innleveringspliktige eller automatisk freda

kulturminner i jorda er selvsagt ulovlig.

Her er en juridisk betenkning om bruk av metallsøker, skrevet av Jørn Holme

Kulturminnesøk er dessverre ikke fullstendig, og vi har kunnskap om kulturminner som ikke

har blitt lagt til i basen fra for eksempel LIDAR-scanninger, flyfoto og faglige avhandlinger.

Hvis du har tenkt å gjennomføre et sosialt søk (tre eller flere deltakere), ønsker vi at dere

kontakter Kulturarv i forkant, så vi kan sjekke at dere ikke kommer i berøring med et

kulturminne som er kjent, men som ikke ligger i Kulturminnesøk. Den som arrangerer et


I felt

sosialt søk er ansvarlig for at funn av arkeologisk interesse holdes samlet og ikke forsvinner

ut av fylket.

Vi anbefaler at personer som bruker metallsøker er medlemmer i en forening.

Ha med GPS! Hvis du finner noe som du tror er innleveringspliktig er kartfesting svært viktig!

Ta et punkt der du gjorde funnet.

Legg funn i egen pose merket med koordinater eller nummerering slik at du vet hvilket funn

som hører til hvilket punkt. I tillegg bør du notere gårdsnavn, gårds- og bruksnummer og

dato.

Innleveringspliktige funn må aldri vaskes, renses eller pusses!

Når du har gjort ett funn som er innleveringspliktig, har du påvist at du befinner deg på en

automatisk fredet lokalitet. Da er det ulovlig å søke videre der. Hold deg minst 50 meter

unna.

Etter felt (dersom du fant et innleveringspliktig kulturminne)

Ta kontakt med arkeologene i Kulturarv så snart som mulig! Skriv epost (gjerne med bilde)

med det samme du har mulighet, og/eller ring første virkedag etter at du gjorde funnet.

Når vi har mottatt funnet og lagt inn funnstedet i Askeladden og Kulturminnesøk sender vi

det videre til Kulturhistorisk museum der det skal konserveres. Fyll derfor ut Kulturhistorisk

museum sitt funnskjema , og ta det med når du skal møte oss. Det er viktig å huske å fylle ut

punktene gårdsnavn, gårds- og bruksnummer, samt grunneiers navn og adresse i tillegg til

ditt eget. Funnskjemaet kan for øvrig også brukes for gjenstander som er funnet på en annen

måte enn med metallsøker.

Ikke oppbevar innleveringspliktige funn utenfor fylket de er funnet i!

Finnerlønn

Kontaktinfo:

Ragnar Orten Lie (ragnarortel@vfk.no, tlf 948 74 875). Horten, Tønsberg, Nøtterøy,

Stokke, Re, Sandefjord, Lardal, Andebu.

Trude Aga Brun (trudeb@vfk.no, tlf 909 61 787) Holmestrand, Larvik, Hof, Sande,

Svelvik.

Vibeke Lia (vibekel@vfk.no, tlf 991 63 153)

Kulturarv er skeptisk til utbetaling av finnerlønn, men dette har etter hvert blitt en

vanlig praksis. Det er ikke Kulturarv som innstiller til finnerlønn. Funnskjema må derfor

merkes med informasjon om hvorvidt man ønsker finnerlønn samt evt. navn og

kontonummer til både finner og grunneier.


Fylkeskommunal forvaltning

Kulturarv bruker metallsøking aktivt i vårt forvaltningsarbeid. Vi har samarbeid med

Arne Schau AS når det gjelder registreringssaker etter lov om kulturminner § 9. Det er

en fordel for oss å ha en fast samarbeidspartner, og vi har derfor sjelden behov for

ytterligere kapasitet på disse sakene. Vi kan kun samarbeide med registrerte

enkeltmannsforetak/firma.

Sosiale søk

Fra tid til annen gjennomfører vi større sosiale søk. Dette er ikke lønnede oppdrag, men

sosiale dugnader der metallsøkerhobbyen kan fylle en faglig funksjon. Vi har kapasitet

til ett eller to slike arrangement i året, og der vi er arrangør er det åpent for alle å melde

seg på. Vi ser sosiale søk som en viktig arena for å bli kjent med hverandre. Vi mener at

dette er den arbeidsformen der metalldetektorsøk har størst potensial til å gi faglig

verdifull informasjon.

Kulturarv samarbeider vanligvis med Norges metallsøkerforening (NMF) i

gjennomføringen av slike sosiale søk.

En gang i året arrangerer vi informasjonsmøter for metallsøkere som er aktive i

Vestfold.

Info til grunneier

Funn av arkeologiske gjenstander vil så å si aldri føre til driftsmessige begrensninger.

Gjenstander funnet i gårdens mark er en del av gårdens og Vestfolds historie. Ha derfor

et bevisst forhold til bruk av metallsøker, og sett deg inn i det som skjer. Er du i tvil kan

du gjerne ta kontakt med Kulturarv.

More magazines by this user
Similar magazines