Kjøpmannskjær - Kulturarv

kulturarv.aipublish.no

Kjøpmannskjær - Kulturarv

RAPPORT: Arkeologisk registrering

Sak: Ny vannledning Kjøpmannskjær til Veibakken

Gbnr 82/1, 107/12 og 112/2

Kommune Nøtterøy

Saksnr 201100236

kulturarvvestfold.no

Søndre del av planområdet en tidlig januarmorgen 2011.


1

Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn for undersøkelsen ........................................................................................................... 5

2. Sammendrag ................................................................................................................................... 5

3. Tidsrom og bemanning .................................................................................................................... 5

4. Områdebeskrivelse og lokalt kulturmiljø ........................................................................................ 6

5. Registreringens/overvåkningens forløp og metoder ...................................................................... 8

6. Resultater ...................................................................................................................................... 12

6.1. ID146089 Bosetning – aktivitetsområde ................................................................................... 12

6.2. Funn ........................................................................................................................................... 18

7. Båndlagt område ........................................................................................................................... 22

8. Konklusjon ..................................................................................................................................... 23

Figurliste

Figur 1. Planområdets plassering i Vestfold (lite kart) og i Nøtterøy kommune (stort kart). ................. 3

Figur 2. Planområdet og omegn. ............................................................................................................. 4

Figur 3. Planområdet synlig på flyfoto. ................................................................................................... 6

Figur 4. Kjente kulturminner innenfor ca 1kms distanse rundt planområdet. ....................................... 7

Figur 5. Planområdet med sjakter, overvåkede områder og ikke undersøkte områder. ........................ 8

Figur 6. Bildene fra overvåkningen viser en rørleggingsetappe før (t.v.) og etter (t.h.) fjerning av

matjord. ................................................................................................................................................... 9

Figur 7. Kloa" i arbeid for å bryte telen. ................................................................................................ 10

Figur 8. Tineapparatet ligger ute der undersøkelsesområdet har vært frossent.................................. 10

Figur 9. Lokalitetenes plassering på Skauen, på eiendommen gbnr 82/1. ........................................... 12

Figur 10. Lokalitet ID146089 med enkeltminner. .................................................................................. 13

Figur 11. Ildsted ID146089-1 sett i profil med henholdsvis liggende og stående målestokk (50 cm). . 14

Figur 12. Ildstedet ID146089-2 i plan. Målestokken er 50 cm. ............................................................. 14

Figur 13. Østre del av området med ardspor. Målestokk 50 cm........................................................... 15

Figur 14. ID146089-7 i plan. T.v. foto med målestokk 50 cm, t.h. kart med plassering av profilsnitt,

kullprøve og funn. Det gamle dyrkningslaget (ID146089-5) er markert med skravering og lå delvis

over gropa. ............................................................................................................................................ 16

Figur 15. Foto av profilen (C535) gjennom ID146089-7. Målestokk 50 cm. ......................................... 16

Figur 16. Profiltegning av ID146089-7. Kullprøven ble tatt ut fra området som er markert med rødt. 17

Figur 17. Kart som viser hvor det ble gjort funn under registreringen. Funnene er markert som grønne

prikker med hvite callouts. .................................................................................................................... 18

Figur 18. Flintavslag F504 (ID146543), for- og bakside. ........................................................................ 19

Figur 19. Flintavslag F512, for- og bakside (svart-hvitt-bilde). .............................................................. 19

Figur 20. Flintknollen F539 sett fra tre vinkler (svart-hvitt-bilde). ........................................................ 20

Figur 21. Flintavslaget F555, for- og bakside (svart-hvitt-bilde)............................................................ 20

Figur 22. Funnene innenfor lokaliteten er markert med grønne prikker og hvite callouts. ................. 21

Figur 23. Oversikt over det båndlagte området. ................................................................................... 22


Tiltakshaver: Nøtterøy kommune ved Rambøll Norge AS

Adresse:

Rambøll Norge AS

Fjordgaten 15

Pb 2333

3103 Tønsberg

Kontaktperson: Thomas Thorsen

Sivilingeniør

Kommunalteknikk PL/ BL

D +47 33 30 17 36

M +47 99 38 86 98

thomas.thorsen@ramboll.no

Registrering 18. januar – 15. Ved: Julie K. Ø. Askjem og Vibeke Lia

utført:

februar 2011

Rapport utført: 27.07. –

19.08.2011

Ved: Julie K. Ø. Askjem

Undersøkelsestype Maskinell sjakting X

Overflateregistrering

Prøvestikking

Metallsøk

Overvåking X

Fornminnetype Askeladden-ID

Automatisk fredete kulturminner

i området:

Aktivitets – bosetningsområde ID146089

Nyere tids kulturminner i

området:

Naturvitenskapelige prøver ( 14 C)

2 C14-prøver: P522 og P554

2 makroprøver: P556 og P572

Antall timesverk: 152,5

Antall dagsverk: 20,5

Merknader:

2


Figur 1. Planområdets plassering i Vestfold (lite kart) og i Nøtterøy kommune (stort kart).

3


Figur 2. Planområdet og omegn.

4


5

1. Bakgrunn for undersøkelsen

Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er at Nøtterøy kommune skulle

legge ny hovedvannledning på strekningen Veibakken-Lysheim langs RV 308

Kirkeveien, en strekning på ca 1250 meter. Det var ikke kjent fredede

kulturminner innenfor arealet som ble berørt av tiltaket, og arbeidet i marken ble

satt i gang uten at fylkeskommunen ble varslet. Representanter fra

fylkeskommunen oppdaget arbeidet og stoppet det umiddelbart, det ble gjort en

hastebefaring og konkludert med at det kunne forventes at landskapet kunne

skjule uoppdagede funn fra forhistorisk tid og/eller middelalder. Det ble derfor

bestemt at resten av gravearbeidene skulle overvåkes av arkeolog for å oppfylle

kulturminnelovens § 9, undersøkelsesplikten, med formål å kartlegge bestanden

av automatisk fredede kulturminner og evt. konfliktpotensialet i forhold til de

fremlagte planene.

2. Sammendrag

I perioden 18. januar – 15. februar 2011 ble det foretatt en arkeologisk

overvåkning av gravearbeidene på jordene på vestsiden av RV 308 Kirkeveien

mellom Lysheim og Veibakken. Området ligger på eiendommene Skauen, gbnr

82/1, og Anilrød (Eiendal), gbnr 107/12 i Nøtterøy kommune. Undersøkelsen

bestod av at undertegnede arkeolog overvåket gravearbeidene etter hvert som

de nye vannrørene ble lagt, samt noe konvensjonell maskinell søkesjakting. Det

ble gjort funn av automatisk fredede kulturminner under registreringen:

Bosetnings- og dyrkningsspor fra vikingtiden.

3. Tidsrom og bemanning

Overvåkingen og registreringen, inkludert dokumentasjon og innmåling i felt, ble

foretatt i perioden 18. januar – 20. februar 2011 av arkeologene Vibeke Lia og

Julie K. Øhre Askjem. Etterarbeidet ble gjort i juli-august 2011 av Julie K. Øhre

Askjem. Gravemaskinen som ble brukt under registreringsarbeidet, en 22 tonns

Komatsu, tilhørte entreprenørfirmaet Marthinsen og Duvholt, som utførte

rørleggingen. Maskin og maskinførere ble stilt til disposisjon for arkeologene der

det var nødvendig.

Budsjettert tid var 200 timer til forarbeid, feltarbeid og etterarbeid for arkeolog,

samt 1 dagsverk for metallsøker og 4 dateringsprøver. Totalt var budsjettet på

193 000 kr. Utgifter til gravemaskin kommer i tillegg.

Totalt ble det brukt 20,5 dager/ 152,5 timer fra fylkeskommunens side.

Metallsøket ble ikke gjennomført pga snøen.


6

4. Områdebeskrivelse og lokalt kulturmiljø

Planområdet ligger langs RV308 Kirkeveien mellom Lysheim og Lofterød i

Nøtterøy kommune. Nærområdet er et forholdsvis smalt område med dyrket

mark, vei og boliger mellom 2 skogkledde åser.

Figur 3. Planområdet synlig på flyfoto.

Det er kjent fredede kulturminner i lokalmiljøet, to av dem rett i nærheten av

planområdet. På åsen Høgås rett øst for planområdet ligger det en stor

bygdeborg (ID31420) som antakelig er fra jernalderen, og på Lysheim rett sør

for planområdet er det blitt funnet en steinøks (C23906) fra bronsealderen.


Figur 4. Kjente kulturminner innenfor ca 1kms distanse rundt planområdet.

ID-nr Kat Art Navn Kommune Vernestatus

31420

10778

103978

109968

109970

11675

108096

7

Forsvarsanlegg Høgås Nøtterøy Automatisk fredet

Bosetning-aktivitetsområde

Nøtterøy Automatisk fredet

Skipsfunn Sevika Nøtterøy Automatisk fredet

Funnsted

Funnsted

Nøtterøy Automatisk fredet

Nøtterøy Uavklart

Gravfelt Roper'n Nøtterøy Automatisk fredet

Veianlegg

Nøtterøy Uavklart


8

5. Registreringens/overvåkningens forløp og metoder

Undersøkelsen ble gjennomført delvis som overvåkning av påbegynte

gravearbeider, og delvis som tilnærmet vanlig maskinell søkesjakting. I og med

at undersøkelsen ble foretatt i januar/februar, var både snø og kulde utfordrende

underveis, men ble taklet etter beste evne. Området med høyest funnpotensiale

ble utsatt så lenge som mulig i håp om mildere temperaturer.

Figur 5. Planområdet med sjakter, overvåkede områder og ikke undersøkte områder.

De delene av planområdet som av topografiske hensyn ble ansett å ha svært lavt

funnpotensiale, ble ikke undersøkt av arkeolog. Dette gjaldt de lavestliggende

områdene som normalt er svært fuktige og lite egnet for bosetning/dyrkning.


9

Undersøkelsesområdene var stort sett ca 6 meter brede og av varierende lengde.

Bredden ble bestemt av hvor mye man trengte å åpne for å få lagt ned rørene.

Overvåkningen ble foretatt ved at en arkeolog var til stede når matjorden ble

fjernet under arbeidet med å legge nye vannrør. Stort sett ble arbeidet gjort i 6meters

etapper, der matjorden først ble fjernet, så gravde man seg 2-3 meter

ned i undergrunnen, gruset opp bunnen av grøften, la ned nye vannrør med mer

før grøften ble fylt igjen med de oppgravde massene. Arbeidsmetoden førte til at

overvåkningen bestod av mange kortere økter ute i felt. Kontorplass ble stilt til

disposisjon i brakkeriggen i nærheten slik at arkeologen kunne gjøre

kontorarbeid i periodene mellom overvåkningsøktene. De overvåkede områdene

kan ses på figur 5.

Figur 6. Bildene fra overvåkningen viser en rørleggingsetappe før (t.v.) og etter (t.h.) fjerning av matjord.

Det ble foretatt vanlig maskinell søkesjakting i flere områder av traseen.

Arkeologisk søkesjakting foregår ved at en bruker gravemaskin til å fjerne

topplaget (i innmark oftest matjorden) slik at eventuelle strukturer, kulturlag

eller gjenstander i undergrunnen kommer til syne. Arkeologen renser

undergrunnen med krafse for å få bedre oversikt, og eventuelle funn blir

finrenset med graveskje og dokumentert i tegning og foto, samt eventuelt

kullprøve til C14-datering. De blir i tillegg innmålt digitalt med Altus CPOS GPS.

Under denne registreringen var forholdene noe annerledes enn vanlig, i og med

at den ble foretatt om vinteren. Snøen var blitt liggende over mesteparten av

området som skulle graves/undersøkes for å begrense telen i bakken så mye

som mulig, og i deler av området var det bare tele øverst i matjorda. I disse

områdene gikk det raskt og greit å fjerne matjorda med gravemaskin og

pusseskuffe.

I områdene der det hadde blitt fjernet snø for tett inntil undersøkelsesområdet,

hadde vi problemer med at matjorda var så frossen at den måtte brytes opp med

en ”klo” som ble montert på gravemaskinen. Dette ble i hovedsak gjort i

områdene som ble ansett for å ha lavt funnpotensiale, for å unngå skader på

eventuelle automatisk fredede kulturminner.


Figur 7. Kloa" i arbeid for å bryte telen.

10

I områder som hadde høyere funnpotensiale, ble telen fjernet ved at det ble lagt

ut ”tineapparat” på bakken. Dette består av lange vannslanger som er koblet til

et varmeaggregat, slik at det

løper varmtvann i slangene.

Over slangene legges det

isolasjonsmatter slik at varmen

blir spredd over hele området

som skal tines. Tinearbeidet er

forholdsvis tids- og arbeidskrevende,

men i og med at det

var korte tidsfrister for å få

rørledningen ferdig, ble det

vurdert som nødvendig for å

gjennomføre registreringen så

raskt som mulig. Figur 8 viser

tineapparatet i bruk, etter at det

har ligget på i 2 døgn og

isolasjonsmattene er fjernet.

Figur 8. Tineapparatet ligger ute der

undersøkelsesområdet har vært frossent.


11

Det ble åpnet totalt 2652,69 m 2 under registreringen. Dette fordeler seg på

følgende måte:

- Området som ble overvåket under rørlegging var 908,22 m 2 .

- Områdene som ble konvensjonelt maskinelt sjaktet var på totalt 1744,47

m 2 .

Området som allerede var gravd da undersøkelsen startet opp var 1161,78 m 2 .

Fordelingen kan ses på figur 5.


12

6. Resultater

Det ble funnet både dyrkningsspor og bosetningsspor i løpet av registreringen.

Disse lå i området der det var forventet å finne fornminner: En forhøyning på

jordet, 65-155 meter nord for innkjøringen til Kirkeveien 401 (gbnr 82/1).

Figur 9. Lokalitetenes plassering på Skauen, på eiendommen gbnr 82/1.

6.1. ID146089 BOSETNING – AKTIVITETSOMRÅDE

Lokaliteten består av 2 ildsteder, en grop og et område med ardspor. I tillegg

ligger det 2 gamle dyrkningslag i området. Utstrekningen av lokaliteten er bare

satt litt bredere enn sjaktenes bredde, samt området mellom sjaktene som ikke

ble åpnet og antas å skjule flere automatisk fredede kulturminner. Det er store

muligheter for at lokaliteten strekker seg utenfor dette, men den virkelige

utstrekningen vil bare kunne påvises ved en utgravning/flateavdekking. Det

antas at lokaliteten strekker seg over hele høydedraget og sammenfaller

noenlunde med området som ligger innenfor høydekote 28 m, og nord i tillegg

strekker seg innenfor høydekote 27 m (se fig. 10).

Figur 10 på neste side viser lokaliteten med enkeltminner. Høydekotene er også

synlige som smale brune streker.


Figur 10. Lokalitet ID146089 med enkeltminner.

13


14

ID146089-1: Tilnærmet ovalt ildsted, mål ca 110x90 cm. Kullstøv og kullbiter i

overflaten og i fyllmassene. Dybde ca 15 cm. Påvist ved maskinell sjakting og

innmålt med Altus CPOS GPS. Snittet under registreringen (etter å ha blitt skadet

av gravemaskinen) og fotografert i profil. Svakt buet bunn, klart avgrenset mot

gul undergrunnssand. Kullprøve tatt ut - datert til vikingtid (2 Sigma kalibrert til

AD 770-900 og AD 920-950).

Figur 11. Ildsted ID146089-1 sett i profil med henholdsvis liggende og stående målestokk (50 cm).

ID146089-2: Rundt ildsted, ca 120 cm i diameter. Kull og kullstøv i overflaten.

Påvist ved maskinell sjakting, innmålt med Altus CPOS GPS og fotografert i plan.

Figur 12. Ildstedet ID146089-2 i plan. Målestokken er 50 cm.


15

ID146089-4: Gammelt dyrkingslag under nåværende matjord. Mørkere og mer

kullholdig enn matjorda, og mer porøst pga større andel sand. Påvist ved

maskinell sjakting. Innmålt utstrekning kun der det var synlig i sjakta.

Utstrekningen strekker seg også delvis utenfor lokaliteten. Ble fjernet i sjakta for

å komme til den opprinnelige undergrunnen. Makroprøver ble tatt ut.

ID146089-5: Gammelt dyrkingslag under nåværende matjord, og under

ID146089-4. Mørkere og mer kullholdig enn ID146089-4, og mer porøst pga

større andel sand og silt. Påvist ved maskinell sjakting. Innmålt utstrekning kun

der det var synlig i sjakta. Utstrekningen strekker seg også delvis utenfor

lokaliteten. Ble fjernet i sjakta for å komme til den opprinnelige undergrunnen.

ID146089-6: Område med ardspor som lå under 2 gamle dyrkningslag

(ID146089-4 og-5). Ved avdekking var ardsporene godt synlige som

mellombrune striper i ellers lys gulbrun sand, men ettersom de tørket , ble de

vanskeligere å se. Det avdekkede området var på ca 9,5 m 2 , men har trolig

større utstrekning utenfor sjakta. I vestkanten var det ødelagt av en moderne

grøft. Alle ardsporene ble innmålt individuelt med Altus CPOS GPS.

Figur 13. Østre del av området med ardspor. Målestokk 50 cm.

ID146089-7: Avlang, ujevnt formet grop som ligger i utkanten og under gamle

dyrkningslag. Mål: Ca 4,6x1,2 meter. Dybde: Ca 45 cm. Det ble funnet et

flintavslag i bunnen av gropa (F555). Påvist ved maskinell sjakting. Innmålt

digitalt og fotografert i plan. Gropa ble snittet for å få klarhet i funksjonen, men

snittet gav intet entydig svar. Snittet ble innmålt, profilen tegnet og fotografert,

og kullprøve ble tatt ut for datering. Kullprøveresultatene gav en 2 Sigma

kalibrering på BC 1130-970 og BC 960-940, dvs bronsealder.


16

Figur 14. ID146089-7 i plan. T.v. foto med målestokk 50 cm, t.h. kart med plassering av profilsnitt,

kullprøve og funn. Det gamle dyrkningslaget (ID146089-5) er markert med skravering og lå delvis over

gropa.

Figur 15. Foto av profilen (C535) gjennom ID146089-7. Målestokk 50 cm.


Figur 16. Profiltegning av ID146089-7. Kullprøven ble tatt ut fra området som er markert med rødt.

17


18

6.2. FUNN

Det ble gjort noen gjenstandsfunn under registreringen. Alle gjenstandene var av

flint, og vises i tabellen på neste side. Plasseringen av funnene kan ses i figur 17.

Figur 17. Kart som viser hvor det ble gjort funn under registreringen. Funnene er markert som grønne

prikker med hvite callouts.


19

Intrasisnr

(F)

Askeladden-

ID

Materiale Beskrivelse

Funnsted/

lokalitet

Gbnr

F504 ID146543 Flint Tynt avslag av brun flint Løsfunn 107/12

F512 Flint Avslag av lys grå flint

Løsfunn innenfor

ID146089

82/1

F539 Flint

Brent flintklump uten klare spor av bearbeiding. Kan

være naturlig.

Løsfunn innenfor

ID146089

82/1

F555 Flint

Avslag av mørk grå, noe spettete flint av dårlig

kvalitet. Har cortex på den ene siden. Forsiden er

svært hakkete og uten bearbeidingsspor.

I bunnen av gropa

ID146089-7

82/1

Tabell 1. Funnliste

F504, et tynt avslag av brun flint, ble funnet i nordenden av traseen, på gbnr

107/12 og er et løsfunn uten annen kontekst. Avslaget ble funnet under

maskinell sjakting, i skillet mellom matjord og undergrunn. Området var relativt

omrotet pga gamle grøfter, veibygging og annen aktivitet. Funnet er lagt inn i

Askeladden som løsfunn (ID146543).

Figur 18. Flintavslag F504 (ID146543), for- og bakside.

F512, et avslag av grå flint, lå i skillet mellom matjord og undergrunn, innenfor

lokaliteten ID146089. Det ble funnet på lettdrenert sandgrunn, omtrent på det

høyeste punktet lengst sør på lokaliteten. Avslaget har tydelige slagbuler og

bølgeringer på baksiden, og avspaltningsarr på forsiden.

Figur 19. Flintavslag F512, for- og bakside (svart-hvitt-bilde).


20

F539 lå rett sør for området med ardspor (ID146089-6), på lettdrenert sandig

undergrunn. Flintklumpen er gråhvit i farge og tydelig krakelert etter kraftig

varmepåvirkning. Den har flere underlige avspaltningsflater, men det kan være

varmen som har skapt avspaltningene.

Figur 20. Flintknollen F539 sett fra tre vinkler (svart-hvitt-bilde).

F555, et stort avslag av mørk grå, spettete flint av dårlig kvalitet, ble funnet i

gropa ID146089-7, lengst nord på lokaliteten. Den ble funnet helt i bunnen av

gropa (se fig. 16). Avslaget har en noe ruglete slagbule på baksiden, og på den

ene delen av forsiden er det cortex. Den dårlige kvaliteten på flinten gjør at

avslaget fremstår som temmelig rufsete.

Figur 21. Flintavslaget F555, for- og bakside (svart-hvitt-bilde).


Figur 22. Funnene innenfor lokaliteten er markert med grønne prikker og hvite callouts.

21


22

7. Båndlagt område

Den nye vannledningen mellom Lysheim og Veibakken skulle forsyne over 1000

husstander med vann og var planlagt tilkoblet i løpet av mars 2011. Dette var

dermed en hastesak med stor samfunnsmessig nytte, og det ble nødvendig å

finne løsninger for å holde progresjonen i rørleggingsarbeidet, samtidig som de

automatisk fredede kulturminnene i området fikk godt vern. Vinterværet

medførte at det umulig kunne gjennomføres ytterligere arkeologiske

undersøkelser (flateavdekking/utgravning) i området der de automatisk fredede

kulturminnene ble påvist innen fristen for ferdigstillelsen av rørleggingen.

Man valgte derfor å gå for en løsning der et visst område av ledningstraseen ble

båndlagt, i en utstrekning som gjorde det mulig å bore rørene under

kulturminnene.

Områdene inntil det

båndlagte området ble

nøye undersøkt av

fylkeskommunens

arkeolog under

registreringen. Etter

vanlig registreringspraksis

ble noen

kulturminner utgravd,

dokumentert og

fjernet innenfor

traseens bredde for å

klarlegge deres

funksjon, og komme til

den opprinnelige

undergrunnen. Dette

gjelder ID146089-1

som var et ildsted og

ble skadet av

gravemaskinen,

ID146089-4 og -5 som

var deler av gamle

dyrkningslag og ble

fjernet for å komme til

den opprinnelige

undergrunnen, og

ID146089-7 som var

en grop med ukjent

funksjon.

Figur 23. Oversikt over det

båndlagte området.

Figur 23 viser det

båndlagte området, lokalitetens utstrekning og hvilke kulturminner som ble

fjernet. Området mellom sjaktene (lyseblå) midt i det båndlagte området (rosa)

antas å romme flere automatisk fredede kulturminner. Av bevaringshensyn ble

matjorden ikke fjernet i dette området.


23

8. Konklusjon

I perioden 18. januar til 20. februar 2011 ble det foretatt en arkeologisk

overvåkning og registrering av området mellom Lysheim og Veibakken langs RV

312 Kirkeveien, i Nøtterøy kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen var

Nøtterøy kommunes arbeid med å legge ny vannledning på strekningen. Deler av

undersøkelsen ble utført som overvåkning, mens resten ble vanlig registrering

med maskinell sjakting. Vinterforholdene gjorde undersøkelsen relativt

tidkrevende. Det ble funnet automatisk fredede kulturminner under arbeidet.

Dette førte til at deler av rørledningen måtte bores under det fredede området.

Vedlegg:

- Fotoliste

- Prøveliste

- Utskrift fra Askeladden

Tønsberg, 19. august 2011

_____________________________

Julie K. Øhre Askjem

Feltleder


Fotoliste

24

Nr Motiv Retning Dato Sign

DSCN2259 Anlegget på sørsiden av innkjøring til

Kirkevn 401, mot sør

S 18.01.2011 JKØA

DSCN2260 Anlegget på sørsiden av innkjøring til

Kirkevn 401, mot sørvest

SSV 18.01.2011 JKØA

DSCN2261 Fjerning av matjord under overvåkning NØ 18.01.2011 JKØA

DSCN2263 Matjorden fjernet Ø 24.01.2011 JKØA

DSCN2265 Graver i kulda, med klo NV 26.01.2011 JKØA

DSCN2266 Graver i kulda, med pusseskuffe N 26.01.2011 JKØA

DSCN2267 Kloa river opp frossen matjord V 26.01.2011 JKØA

DSCN2268 Nordre del av planområdet, ved Veibakken S 01.02.2011 JKØA

DSCN2269 Varierende undergrunn nord i traseen N 02.02.2011 JKØA

DSCN2272 Varierende undergrunn nord i traseen S 02.02.2011 JKØA

DSCN2276 Nord for planområdet med Høgås i

bakgrunnen

S 02.02.2011 JKØA

DSCN2278 Registreringsområdet nord for innkjøringsvei

til Kirkeveien 401, snøfjerning før sjakting

N 07.02.2011 JKØA

DSCN2279 Registreringsområdet nord for innkjøringsvei

til Kirkeveien 401, toppen på jordet synlig

N 07.02.2011 JKØA

DSCN2283 Lokaliteten ID146089 før undersøkelsene NNØ 07.02.2011 JKØA

DSCN2284 Søndre del av registreringsområdet etter

snøfjerning. Delvis frossen matjord.

N 07.02.2011 JKØA

DSCN2290 Del av ildsted ID146089-1 som satt fast i

teleflak. Målestokk 50 cm.

NV 07.02.2011 JKØA

DSCN2291 Ildsted ID146089-1 i plan – det som lå

igjen. Målestokk 50 cm

V 07.02.2011 JKØA

DSCN2292 Ildsted ID146089-1 i profil, liggende

målestokk (50 cm)

Ø 07.02.2011 JKØA

DSCN2293 Ildsted ID146089-1 i profil, stående

målestokk (50 cm)

Ø 07.02.2011 JKØA

DSCN2294 Ildsted ID146089-2 i plan. Målestokk 50 cm. N 07.02.2011 JKØA

DSCN2295 Sjakt 517. Ildstedene ID146089-1 og-2

under isolasjonsmattene.

S 07.02.2011 JKØA

DSCN2296 Nordenden av undersøkelsesområdet på

Skauen (gbnr 82/1), der sjakt 523 starter

S 09.02.2011 JKØA

DSCN2297 Området vest for planområdet, med Kirkevn

401 i bakgrunnen og Høgås til høyre i bildet.

SV 09.02.2011 JKØA

DSCN2298 Nordre del av sjakt 523 med omegn S 09.02.2011 JKØA

DSCN2299 Nordre del av sjakt 523 S 09.02.2011 JKØA

DSCN2301 Hvite sandlinser i undergrunnen (T533) NØ 09.02.2011 JKØA

DSCN2302 ID146089-7 avlang grop/nedgravning i plan.

Målestokk 50 cm.

N 09.02.2011 JKØA

DSCN2303 Østre området med ardspor, ID146089-6.

Målestokk 50 cm

N 09.02.2011 JKØA

DSCN2304 Snitt C535 gjennom nordre del av

ID146089-7. Liggende målestokk (50 cm)

S 09.02.2011 JKØA

DSCN2305 Snitt C535 gjennom nordre del av

ID146089-7. Stående målestokk (50 cm)

S 09.02.2011 JKØA

DSCN2306 Tineapparatet på vestsiden av sjakt 523 N 14.02.2011 JKØA

DSCN2308 Vestre del av ardsporområdet med grøft til

høyre i bildet.

SSV 14.02.2011 JKØA


25

Nr Motiv Retning Dato Sign

F504 Gjenstandsfoto F504, flintavslag 18.08.2011 JKØA

F512 Gjenstandsfoto F512, flintavslag 18.08.2011 JKØA

F539_side1 Gjenstandsfoto F539, brent flintknoll 18.08.2011 JKØA

F539_side2 Gjenstandsfoto F539, brent flintknoll 18.08.2011 JKØA

F539_side3 Gjenstandsfoto F539, brent flintknoll 18.08.2011 JKØA

F555 Gjenstandsfoto F555, flintavslag 18.08.2011 JKØA

Prøveliste

Intrasisnr

Fra anlegg nr

(Askeladden-ID)

Anleggstype Prøvetype Analysested Resultat

P522 ID146089-1 Ildsted C14 Beta Analytic Inc.

P554 ID146089-7 Grop C14 Beta Analytic Inc

P556 ID146089-6 Ardspor C14/makro Uppsala?

P568 ID146089-6 Ardspor C14/makro Uppsala?

P572 ID146089-4? Dyrkningslag C14/makro Uppsala?

2 Sigma cal: AD 770-900 og AD 920-

950

2 Sigma cal: BC 1130-970 og BC 960-

940


November 17, 2011

Dr. Vibeke Lia

Vestfold Fylkeskommune

Svend Foynsgate 9

Tonsberg, 3126

Norway

RE: Radiocarbon Dating Results For Samples Barkaker 2011 P509, Bolstad 2011 A616, Bolstad 2011

A622, Bolstad 2011 AK618, Kjaer-Damgata S.7.1, Kjopmannskjaer P554, Skjerve 2011 P543, Skjerve

2011 P553, Sondersrod-Berg P6018, Sondersrod-Berg P6071, Sondersrod-Berg P6072, Sondersrod-Berg

P6073, Sondersrod-Berg P6098

Dear Dr. Lia:

Enclosed are the radiocarbon dating results for thirteen samples recently sent to us. They each

provided plenty of carbon for accurate measurements and all the analyses proceeded normally. As usual,

the method of analysis is listed on the report with the results and calibration data is provided where

applicable.

As always, no students or intern researchers who would necessarily be distracted with other

obligations and priorities were used in the analyses. We analyzed them with the combined attention of

our entire professional staff.

If you have specific questions about the analyses, please contact us. We are always available to

answer your questions.

Our invoice has been previously emailed. Please, forward it to the appropriate officer or send

VISA charge authorization. Thank you. As always, if you have any questions or would like to discuss

the results, don’t hesitate to contact me.

Page 1 of 18

Sincerely,

Digital signature on file


Dr. Vibeke Lia Report Date: 11/17/2011

Sample Data Measured 13C/12C Conventional

Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 309256 310 +/- 30 BP -23.3 o/oo 340 +/- 30 BP

SAMPLE : Kjaer-Damgata S.7.1

ANALYSIS : AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 1450 to 1640 (Cal BP 500 to 310)

____________________________________________________________________________________

Beta - 309257 2880 +/- 30 BP -25.4 o/oo 2870 +/- 30 BP

SAMPLE : Kjopmannskjaer P554

ANALYSIS : AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1130 to 970 (Cal BP 3080 to 2920) AND Cal BC 960 to 940 (Cal BP 2910 to 2890)

____________________________________________________________________________________

Beta - 309258 1930 +/- 30 BP -26.8 o/oo 1900 +/- 30 BP

SAMPLE : Skjerve 2011 P543

ANALYSIS : AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 30 to 40 (Cal BP 1920 to 1920) AND Cal AD 50 to 140 (Cal BP 1900 to 1810)

____________________________________________________________________________________

Beta - 309259 2440 +/- 30 BP -25.4 o/oo 2430 +/- 30 BP

SAMPLE : Skjerve 2011 P553

ANALYSIS : AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 750 to 690 (Cal BP 2700 to 2640) AND Cal BC 660 to 640 (Cal BP 2620 to 2590)

Cal BC 590 to 580 (Cal BP 2540 to 2530) AND Cal BC 570 to 400 (Cal BP 2520 to 2350)

____________________________________________________________________________________

Page 3 of 18


CALIBRATIO N O F RAD IOC ARB ON AG E TO C ALENDAR YEARS

Radiocarbon age (BP)

2 980

2 960

2 940

2 920

2 900

2 880

2 860

2 840

2 820

2 800

2 780

2 760

(V ariables: C13/C12=-25.4:lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-309257

Conven tion al rad iocarbon age: 2870±30 B P

2 Sigm a calib rated results:

(95% prob ab ility)

287 0±30 BP

Cal BC 1130 to 970 (Cal B P 3080 to 2920) an d

Cal BC 960 to 940 (Cal BP 2910 to 2890)

Intercept data

Intercept of radiocarbon age

with calibration curve: Cal BC 1020 (Cal BP 2970)

1 Sigma calibrated results:

(68% probability)

Cal BC 1110 to 1100 (C al BP 3060 to 3050) and

Cal BC 1080 to 1060 (C al BP 3030 to 3010) and

Cal BC 1060 to 1000 (C al BP 3000 to 2950)

References:

Databa se used

I NTC AL0 9

References to INTC AL09 da ta base

Heaton ,et.a l.,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):11 11 -11 50,

Stu iver,et.al,19 93 , Rad io ca rbo n 35(1):13 7-189, Oeschger,et.al.,1975,T ellus 27:168-192

Mathematics used fo r ca libra tion scenario

A S implified App roa ch to Calibrating C14 Dates

Ta lm a, A. S., Vo gel, J. C., 19 93, Radiocarbon 35(2):317-322

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667-51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

C harred m ate rial

114 0 1120 1 100 1 080 10 60 10 40 102 0 1000 9 80 9 60 94 0 920

Cal BC

Page 11 of 18

More magazines by this user
Similar magazines