Kongsbergs kvaliteter

ekstranett.innovasjonnorge.no

Kongsbergs kvaliteter

Kongsbergundersøkelsen 2007

• Hva må til for å gjøre Kongsberg til

en enda mer attraktiv by å bo og

jobbe i

• Resultatene skal bidra til å finne

frem til en felles måte å profilere

Kongsberg på


Antall svar

• 1211 personer svarte

• 493 fikk invitasjon på e-post

• Av disse svarte 293 (svarprosent =

59,4 prosent)

• Fokusgrupper for utdypende svar


Hvem har svart

• 50/50 innflyttere/ ”innfødte”

• 50/50 kvinner/ menn

• 65 prosent bor i enebolig

• +40 prosent har mer enn 3 års

høyskoleutdannelse

• 26,5 prosent har matematiske-,

tekniske- eller ingeniørfag i

hovedutdanningen


Resultatene

• ”Alle” trives bra eller svært bra i

Kongsberg

– Kvinnene noe mer positive

– Trivselen stiger med alderen

• Jobb, kjærlighet og utdanning

trekker innflytterne til Kongsberg


Hva er det mest attraktive ved

å bo på Kongsberg

• Beliggenhet

• Natur og omgivelser

• Gode oppvekstvilkår

• Passe liten og passe stor

• Spennende jobbmuligheter

• Gode studietilbud

• Jazzfestivalen


Hva savnes mest

Bedre lokalt kollektivtilbud

Innendørs stor scene, kulturarr.

Annet

Mer mangfoldig uteliv

Flere arrangementer

Flere arb.muligh. ektefelle/partner

Større utvalg av butikker

Flere leiligheter i sentrum

Flere studentboliger

0 5 10 15 20 25 30

%


Hvor fornøyd/misfornøyd med

ulike tilbud i Kongsberg

Karrieremuligheter

Utdanningsmuligh.

Utvalg butikker

Regio. Kollektivtilb.

Grunnskole

Fritidsaktiviteter

Utvalg bolig/tomter

Andre k.tjenester

Kulturtilbudet

Helsetilbudet

Utelivet/utvalg utest

Omsorgstilbud

Lokale kollektivtilb.

Svært fornøyd Fornøyd Nøytral Misfornøyd Svært misfornøyd

Barnehage

Jobbmuligheter

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Enig/uenig i påstander om

Kongsberg

Det er vesentlig med sykehus i byen

Kongsberg er et trygt og godt sted å bo

Kongsberg har et interessant høyskolemiljø

Kongsberg er attraktiv pga nærheten til fjellet

Kapasitet hovedveinett er et problem

Det er ønskelig at Kongsberg er en by i vekst

Kongsberg er en passe stor by

Kongsberg er en mangfoldig by

Utvalget av boliger er bra

Byen har et variert kulturliv

Bymiljøet i sentrum er trivelig

Idrettstilbud favner både bredde og topp

Det regionale kollektivtilbudet er godt

Det er lett å bli kjent med folk som bor i byen

Det er bra med opplevelser og arrangementer

Bra tilbud serverings-/ utesteder

Prisnivået i boligmarkedet er overkommelig

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enig

Nøytral

Uenig


God kjennskap til NCE

• 64 % av de som deltok i

undersøkelsen vet at Kongsberg

har fått status som

ekspertisesenter innen systems

engineering


Holdninger til

Kongsbergindustrien

Kjennetegnes av innovasjon/utvikling

Industrimiljøet har godt omdømme

Jobb i industrimiljø er et springbrett

Konkurransedyktige betingelser

Mangfoldig næringsliv

Bra karrieremuligheter

Mange jobbmuligheter for meg

Mange interessante jobber off.sektor

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enig

Nøytral

Uenig


Profileringen av Kongsberg

Industri og teknologi

Trygge omgivelser, oppvekst

Innovasjon og nyskaping

Jobb- og karrieremuligheter

Vekst og utviklingsmuligheter

Nærhet til natur og kultur

Miljø og klima

Kultur og opplevelser

Beliggenheten

Tradisjon og historie

Annet

0 5 10 15 20 25

%


Hvorfor attraktivitetsutvikling?

• Rekordlav arbeidsledighet

• Kamp om arbeidskraften

• Flinke folk kan velge og vrake i

jobber overalt

• Stedskvaliteter blir avgjørende

• Byer med gode stedskvaliteter

tiltrekker seg flinke folk


Felles merkevare for byen

• Kongsberg – sterk historisk

identitet

• Må finne ny felles merkevare

• Hvilket etterlatt inntrykk ønsker vi

omverdenen skal ha av

Kongsberg?


Vekst

• 60 prosent av deltakerne i

Kongsbergundersøkelsen synes at

Kongsberg skal vokse

• Ønsker gradvis og kontrollert vekst

• Ønsker å beholde den urbane

småbyen


Befolkningsvekst i Kongsberg

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

1951

1955

1959

1963

1967

1971

1975

1979

1983

1987

Årlig vekst i %

Befolkning

1991

1995

1999

2003

2007

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0


Befolkningsvekst

1,5 prosent vekst årlig: 2,5 prosent vekst årlig:

2006 23 444 2006 23 444

2010 24 883 2010 25 877

2015 26 805 2015 29 278

2020 28 877 2020 33 125

2025 31 109 2025 37 478

2042 40 069 2028 40 360

Viser årlig vekst i befolkningen ved henholdsvis en øking

på 1,5 og 2,5 prosent.


Hvordan skal Kongsberg

vokse?

• Det utarbeides en helhetlig plan

for Kongsbergs fremtidige vekst;

– Innpendlerkommune?

– Utpendlerkommune?

– Ja, takk begge deler?

• Trekkes inn i arbeidet med

Kongsbergs kommuneplan


Boligmarkedet

• Myter om boligmarkedet; dreier seg dels om

faktiske forhold, dels om subjektive oppfatninger

• Gir et inntrykk av at boligmarkedets omdømme

ikke er så godt

• Det må utarbeides klar strategi for

boligpolitikken i kommunen

• Mangfold i utvalg av boliger må sikres;

selvbyggertomter og sentrumsleiligheter

• Tomte- og boligtilbudet må kommuniseres til

innbyggerne og potensielle innbyggere


Bymiljø

• Kongsberg kommune må utvikle en

helhetlig og langsiktig byutviklingsstrategi

• Målet er et mer levende bysentrum

som appellerer til folkeliv

• Forslag: Baderamper ved Lågen, flere

grøntområder, lekeplasser, levende byrom,

triveligere innkjøringer til byen, få bort

siloen!


Kultur og uteliv

• Mange myter om Kongsbergs uteliv; er

det bedre enn sitt rykte?

•Høy kafé-faktor

• Mye som skjer – også utenfor

Jazzfestivalen

• Sterk vekst i næringslivet gir økt

grunnlag for økt satsing på kultur og

uteliv

• Viktig med dialog for forbedring og

utvikling av tilbudet


KIFT- arbeidsplasser

• Viktig å legge til rette for flere

KIFT-arbeidsplasser

• Viktig å beholde offentlige

tjenester og servicefunksjoner

• Viktig å beholde Blefjell sykehus


Kongsbergs kvaliteter

• Innpendlerne relativt godt kjent med

Kongsbergs kvaliteter

• Noen kvaliteter er allikevel lite eller

dårlig kjent. Disse bør kommuniseres til

innpendlerne - og til byens innbyggere!

• Rett kommunikasjonen mot yngre

voksne

• Kongsberg – i ny innpakning!


Kunnskap om Kongsbergindustrien

• Respondentene og innpendlerne

mener at Kongsbergindustrien har

et godt omdømme

• Kunnskapsspørsmålene viser at

innbyggerne trenger mer

informasjon

• Det må skapes større åpenhet om

Kongsbergindustrien


Kongsbergs merkevare

• Industri og teknologi

• Trygge omgivelser og gode

oppvekstvilkår

• Innovasjon og nyskaping

• Nærhet til alt

• Den urbane småbyen

• Kultur og natur

• Jobbmuligheter


Konklusjon

• Undersøkelsen og analysen

stadfester at Kongsberg er relativ

attraktiv og har et godt

omdømme, selv om ikke alle

kvalitetene ved byen er like godt

kjent

• Kongsberg trenger ingen

”snuoperasjon”


Anbefalt tiltak

• Kongsberg må forankre en felles

plan for attraktivitetsutvikling

• Hele Kongsbergsamfunnet må dra i

samme retning og bygge opp om

Kongsbergs merkevare gjennom

målrettet kommunikasjon med de

ulike målgruppene

More magazines by this user
Similar magazines