Årdal kommune - Innovasjon Norge

ekstranett.innovasjonnorge.no

Årdal kommune - Innovasjon Norge

Aktør Omfang

SIVA Investert i Dooria-bygget og Norsun- bygget

Årdal

kommune

Fjord Invest

AS

Inkubas: aksjonær og kompetansepartner

Finansierer driften av Årdal Utvikling – ca 2,1 MNOK pr år

Næringsutviklingsfond – ca 1,5 MNOK pr år

Lagt til rette infrastruktur

Ingen prosjekter utenom investeringer i Dooria gjennom Fjordinvest Industri samt

aksjonær i Inkubas

En oppsummering av innsatsen er som følger:

Hydro engasjement: Offentlig engasjement

Drift av ÅFAS 20 mill Ekstraordinært 70 mill

Stiftelse /Tilskudd/lån) 105 mill IN ordinære virkemiddelapparat 47 mill

Sum ekstern virksomhet 125 mill SIVA bygg (EK+ lån) ca. 260 mill

Hydro teknologisenter 200 mill KRD via S&Fj fylkeskommune 4 mill

SUM 325 mill Årdal kommune 22 mill

Ren kommersiell satsing fra Hydro:

SUM 403 mill

NorSun (Hydro Venture) 150 mill

5.3 Konklusjon

Det må slås fast at Årdal har lyktes med sin strategi.

Det er etablert ny industri, lokale virksomheter har hatt en positiv utvikling, det er skaffet betydelige

midler til omstillingen og det er anvendt kompetent kvalitetssikring. Dette har vært avgjørende for at

målene i omstillingsprosessen ble oppnådd.

Området står nå overfor nye utfordringer som krever annen strategi, en prosess de er midt oppe i. Som

det fremgikk av prognostisert utvikling av befolkning og sysselsetting vil det være en økning de neste

årene for så igjen å få en negativ trend. Utfordringen i første omgang er således å rekruttere nok

arbeidskraft, og deretter å beholde nok arbeidsplasser for denne.

6.0 ORGANISERING OG SENTRALE AKTØRER

6.1 Generelt om organisasjonsutviklingen

I kommunestyrevedtaket i 2003 ble det besluttet at formannskapet skulle lede omstillingsarbeidet. I

2004 var det følgende operative aktører i virksomhet:

ÅFAS – som skulle fokusere på større industriell virksomhet

Årdal Utvikling – som skulle fokusere på utvikling av lokalt næringsliv

Inkubas – som skulle fokusere på avskalling av Hydro-relatert virksomhet

Ordføreren var sentral i omstillingen og det var et særlig tett samarbeid mellom ÅFAS og ordfører.

Dette var naturlig da ÅFAS hadde de store ressurser og hvor behovet for lobbyvirksomhet og politisk

styring var størst.

Spesielt i 2004 var det en viss uklarhet over hvem som skulle gjøre hva, noe som ble løst ved at

lederne for de tre omstillingsorganisasjonene hadde hyppige møter og avklarte problemstillinger seg

imellom. På den annen side skapte uklarheter også frustrasjon lokalt – hvem kunne bidra med hva. I

praksis ble nok mye styrt fra ÅFAS – som både hadde midler, ressurser og tett kontakt med ordfører

og Hydro. De to kommunale representanter som var leid ut til ÅFAS måtte både forholde seg til ÅFAS

og til kommunen. Det var ikke alltid det var samsvar mellom behovet til de to partene, noe som

medførte en viss frustrasjon og i ÅFAS.

20

More magazines by this user
Similar magazines