Vekst og utvikling i samarbeid Innovation ... - Innovasjon Norge

ekstranett.innovasjonnorge.no

Vekst og utvikling i samarbeid Innovation ... - Innovasjon Norge

Vekst og utvikling

i samarbeid

arenaprogrammet.no

Innovation through

cooperation


2

ARENA

Arenaprogrammet The Arena programme

Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte

til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

Formålet er å stimulere til økt innovasjon i næringsmiljøene

basert på samspill og samarbeid mellom

næringsaktører, FoU- og utdanningsaktører og

offentlige utviklingsaktører. Utgangspunktet skal

være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping.

Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon

Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

The Arena programme offers both specialist and

financial support for long term development of

regional business clusters. The objective of the

development processes is to strengthen the clusters

innovative ability by establishing a stronger and

more dynamic interaction between the industry,

R&D institutions, universities and the public sector.

The starting point is a clearly expressed potential for

greater value creation. Arena is a national programme

owned by Innovation Norway, SIVA and the Research

Council of Norway.

Photo: Johan Wildhagen/Innovation Norway


Innhold Contents

Trådløs framtid ....................................................................................5

MedITNor ...........................................................................................6

Arena Brønnteknologi .......................................................................7

Arena Integrerte Operasjoner ..........................................................8

IKT Grenland .......................................................................................9

Arena Bioenergi Innlandet..............................................................10

Innovative Opplevelser .....................................................................11

Arena Beredskap .............................................................................12

Teknologi akvARENA ........................................................................13

Arena Helseinnovasjon...................................................................14

Omegaland ......................................................................................15

Arena Offshorefartøy ......................................................................16

Arena Fritidsbåt ................................................................................ 17

Arena Eyde .......................................................................................18

Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) ......................................19

Arena Vindenergi .... .................................................................. .....20

MediArena ........................................................................................21

Oslo Medtech .................................................................................. 22

www.arenaprogrammet.no

Wireless Future ...................................................................................5

MedITNor ............................................................................................6

Arena Centre for smart and safe wells ...........................................7

Arena Integrated Operations ..........................................................8

ICT Grenland .......................................................................................9

Arena Bioenergy Inland ..................................................................10

Innovative Experiences .....................................................................11

Arena Preparedness & Protection .................................................12

Technology aquARENA ....................................................................13

Arena Health and Innovation .........................................................14

Omegaland ......................................................................................15

Arena Offshore support vessel ......................................................16

Arena Leisure boat manufactures ................................................. 17

Arena Eyde .......................................................................................18

Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) ......................................19

Arena Wind Energy.......... .............................................................. .20

MediArena ........................................................................................21

Oslo Medtech .................................................................................. 22

3

ARENA


4

ARENA

Omegaland

Arena Norwegian Offshore Wind

MediArena

Arena Offshorefartøy

Arena Integrerte Operasjoner

Arena Brønnteknologi

Arena Eyde

Arena Ftitidsbåt

Arena Beredskap

Innovative Opplevelser

Arena Vindenergi

MedITNor

Teknologi akvARENA

Arena Bioenergi Innlandet

Trådløs framtid

Oslo Medtech

Arena Helseinnovasjon

IKT Grenland

=

Arenaprosjekter

Arena projects


Trådløs framtid

Samler trådløs

kommunikasjon

i verdensklasse

Trådløs framtid skal bidra til å gjøre leverandørene

innen trådløs teknologi i Norge konkurransekraftige

inter nasjonalt, og øke forståelsen for gevinstene som

kan oppnås ved bruk av trådløse løsninger i samfunnet.

Framtiden vil bringe trådløs intelligens inn i alle samfunnets

funksjoner. Trådløs og intelligent teknologi muliggjør

kommu nika sjon av informasjon som identitet, tilstand, posisjon,

dokumenter, audio, video eller underholdning når som helst og

hvor helst. Gevinstene er økt livskvalitet og effektivisering

for både kommersielle aktører og offentlig sektor.

Flere norske bedrifter er helt i front innen trådløs teknologi med

store muligheter til å lykkes internasjonalt. Trådløs framtids

visjon er å samle næringen for å arbeide mot en internasjonalt

ledende posisjon. Prosjektet er rettet mot aktører som utvikler

trådløs teknologi og trådløse tjenester. Trådløs framtids

strategiske innsatsområder er de vertikale sektorene

helse, olje og gass, bygg, transport, samt mobile media.

Innen disse områdene, samt innen sikkerhet som er en

horisontal funksjon i alle mobile tjenester, er det etablert

delprosjekter med fokus på kompetanseutvikling, innovasjon,

eller internasjonalisering.

Gjennom disse prosjektene og ved å skape felles møteplasser,

felles kompetansenettverk, kunnskapsspredning og læring skal

klyngen styrke og synliggjøre næringen.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Peter Thornér

M: +47 975 89 960

peter.thorner@wfnet.no

Nettadresse/Web site:

www.tradlos-framtid.no

www.arenaprogrammet.no

Wireless Future

World class wireless

communication

www.arenaprogrammet.no

Wireless Future’s aim is to make Norwegian suppliers

of wireless technology internationally competitive,

and increase the general understanding of the

profits related to wireless communication.

The future will involve wireless intelligence in all functions of

society. Wireless and intelligent technology makes it possible

to communicate information such as identity, situation, position,

documents, audio, video or entertainment at any time from

anywhere. The benefits are increased quality of life and an

efficiency improvement within both the industry as well as the

public sector.

Many Norwegian companies are market leaders within wireless

technology and are internationally oriented. The vision of Wireless

Future is to unify the industry in order to take a leading position

internationally. The project collaborates with companies that

develop wireless technology and wireless services.

Strategic sectors are healthcare, oil and gas, construction,

transport and media, in addition to security as a horizontal

function in all mobile services.

Wireless Future organises following sub-projects:

Internationalization, Wireless Security, Healthcare – Wireless

Patient, Mobile Media, Intelligent surroundings Solutions for Oil

and Gas and Wireless Transport. The cluster aims to strengthen

and visulize the industry through these projects, networking,

organizing conferences and meeting points for sharing knowledge

and competence.

Photo: Anders Nielsen/Innovation Norway

5

ARENA


6

ARENA

MedITNor

Løsninger for

framtidens helsesektor

Fremtidens helsesektor byr på store utfordringer,

men også et stort potensial for bedrifter innen

medisinsk teknologi. MedITNor arbeider for at

norske bedrifter skal vokse og satse internasjonalt

innen IKT for helsesektoren.

Bedrifter innen medisinsk teknologi og IKT/helse har et betydelig

vekstpotensial. Et tettere samarbeid og erfaringsutveksling skal

muliggjøre større leveranser til store helseinstitusjoner og sykehus.

Nettverket som bedriftene og FoU- og kompetansemiljøet

og helseforetak representerer skal utnyttes for å få innpass i det

nasjonale og internasjonale helsemarkedet.

Regionale MedTek- og IKT-bedrifter, samt nasjonale og internasjonale

lokomotivbedrifter som Siemens, Telenor og IBM er

klyngens målgruppe, i tillegg til FoU-miljøer og institusjonene

som jobber for regionalt samarbeid. MedITNor er et nasjonalt

prosjekt med bedrifter fra hele landet.

Prosjektet arbeider med å etablere møteplasser, lenke aktivitetene

sammen for å tilby mer helhetlige løsninger, og knytte dem

opp mot et internasjonalt marked. Klyngen har kategorisert sin

strategi i de fem innsatsområdene: Informasjonsaktiviteter

og hvitebok, møteplassarrangementer, utstillingsvindu for

medisinsk teknologi, leverandørutviklingsprogram, messe-

og konferansedeltakelse og kontakt mot andre nettverk.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Roald Bergstrøm

M: +47 934 35 094

roald.bergstrom@kith.no

Nettadresse/Web site:

www.meditnor.net

www.arenaprogrammet.no

MedITNor

Future solutions within

the healthcare sector

There are significant future challenges within the

healthcare sector alongside a great potential for

companies with cutting edge on medical technology.

MedITNor aims to increase growth and internationalization

for Norwegian companies, especially within ICT.

Companies within medical technology and ICT/healthcare have

a significant growth potential. Closer collaboration and exchange

of knowledge will enable greater supplies to healthcare

institutions and hospitals. The network, comprised by companies

and the R&D community and health enterprises, will represent

the industry in order to attract the national and international

healthcare market.

The cluster’s target groups are regional companies within

medical technology and ICT together with national and international

companies such as Siemens, Telenor and IBM.

The cluster collaborates with R&D communities to increase

regional cooperation. MedITNor is a national project comprised

by companies from all over Norway.

The project aims to establish meeting points, linking activities

in order to offer complete solutions both nationally and

internat i onally. The cluster focuses on following five areas:

informat ion activities and white book, meeting points, clinical

science centre/medical technology showroom, supplier development

programmes, fair and conference participation

and networking.

Photo: Hanne Olsen/Innovation Norway


Arena Brønnteknologi

Utnytter

oljereserven bedre

Arena Brønnteknologi skal utvikle løsninger og

teknologi som gir bedre utnyttelse av oljereservene.

Nettverket har en veldefinert strategi og fokuserer på

tett samarbeid med oljeselskapene og involvering

av både store og små kompetansebedrifter.

Tidligere var det nærmest bare å stikke sugerøret ned i havbunnen

og la oljen strømme. Dagens situasjon er en annen.

Stadig mindre oljereserver og høyere borekostnader setter

høye krav til utnyttelse av hvert enkelt reservoar. Planleggig,

kompetanse og ny teknologi har fått langt større betydning.

Aktørene i Arena Brønnteknologi arbeider tett med oljeselskapene,

får innspill på aktuelle problemstillinger og

involverer de selskapene og kompetansemiljøene som er best

kvalifisert og motiverte til å løse oppgavene. Den tette dialogen

med slutt brukerne er et viktig suksesskriterium.

Ved å organisere små og store bedrifter i et velfungerende nettverk

med en effektiv organisering skapes et sterkere fellesskap.

Arena Brønnteknologi skal fungere som en pådriver og motor i

næringsutviklingen.

Arene Brønnteknologi fokuserer på bedrifter som jobber med

utstyr og tjenester nede i selve brønnen. Strategien er å samle

folk for å tenke sammen. Hver aktivitet i senteret defineres som

arbeid på en av følgende arenaer: nettverksarenaen, innova sjonsarenaen

eller prosjektarenaen.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Øystein Arild

M: +47 476 72 710

oystein.arild@iris.no

Nettadresse/Web site:

www.smartandsafe.no

www.arenaprogrammet.no

www.arenaprogrammet.no

Arena Centre for smart and safe wells

Better exploitation

of oil reserves

The target of Arena Centre for smart and safe wells

(CSSW) is to develop solutions and technologies which

give a better exploitation of oil reserves. The network

has a well defined strategy, focusing on a close

collaboration between the E&P companies and the

related cluster of service- and vendor companies.

In the past, oil was easy accessible. Today the situation has

changed. The discovery of large reservoirs is rare and costs

related to well construction and production are increasing.

Therefore, the optimization of production from mature fields

and new but small fields becomes increasingly more important,

and the main drivers for achieving this are proper planning,

know-how and new technology.

Participants within CSSW have a close cooperation with the industry

and come from a variety of technology companies, R&D

institutions, academia and public institutions. A close dialogue

with end users is a key factor to success.

By organizing both small and large companies within an

effective network, a strong spirit of community is created.

The aim of CSSW is to be a driving force for the development

of new technology within the drilling and well segment of the

oil and gas industry.

Photo: Heidi Widerøe/Innovation Norway

7

ARENA


8

ARENA

Arena Integrerte Operasjoner

Smarte sanntidsoperasjoner

for oljesektoren

I tiden framover må olje- og gassindustrien gripe

mulighetene ny teknologi og nye samarbeidsformer

byr på. Arena Integrerte Operasjoner skal

bidra til å gjøre næringen verdensledende innen

e-driftløsninger.

Petroleumsvirksomhet er Norges desidert viktigste næring.

For å opprettholde og utvide aktivitetsnivået på norsk sokkel og

inter nasjonalt, er kompetanseutvikling, bedre samarbeidsformer

og ny teknologi nødvendig.

E-drift eller integrerte operasjoner betyr å ta i bruk IKT-løsninger

basert på sanntidsdata for å integrere arbeidsprosesser på

tvers av fag og mellom organisasjoner. Ved hjelp av e-drift kan

operasjoner styres uavhengig av avstand, for eksempel mellom

hav og land. Video- og visualiseringsverktøy kan brukes slik at

en ekspert hvor som helst i verden kan løse et boreproblem ”live”

et helt annet sted.

Arena Integrerte Operasjoner skal bidra til å etablere et

utviklingsmiljø som gjør klyngen verdensledende innenfor

området e-drift og sanntids reservoarstyring. Hovedmålet for

prosjektet er å bidra til økt verdiskaping i petroleumsindustrien,

gjennom økt lønnsomhet og konkurransekraft hos aktørene

i klyngen.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Martin Sigmundstad

M: +47 406 46 010

martin.sigmundstad@ipark.no

Nettadresse/Web site:

www.arenaio.no

www.arenaprogrammet.no

Arena Integrated Operations

Smart real time operations

for the oil industry

The oil and gas industry must, in the years to come,

uitilize the opportunities within new technology

and collaboration forms. The project Arena Integrated

Operations will contribute making the sector the

world’s leading industry within integrated operations.

The petroleum sector is Norway’s most important industry.

In order to maintain and develop the level of activity both in

Norway and internationally, development of expertise,

collaboration and new technology is required.

Integrated operations use ICT solutions based on real time data

to integrate work prosesses across professions and between

organizations. With the help of smart real time solutions, operations

can be managed independently of distance – for example

between platforms offshore and operation centres onshore.

By using video-and visualization tools, an expert can from anywhere

in the world solve a drilling problem in real time.

The aim of Arena Integrated Operations is to establish a thriving

industry environment with the objective of making the cluster

the world leader within integrated operations and real-time

management of reservoirs. The main objective is to contribute

to the added value within the industry through increased profitability

and competitiveness among the cluster participants.

Photo: Anders Nielsen/Innovation Norway


IKT Grenland

Innovativ satsing gir

ringvirkninger

Grenland er et ledende nordisk innovasjons-

og inkubasjonssted for programvarebasert

kunnskapsindustri. Satsingen har bidratt til

en massiv økning i sysselsettingen både i

IKT-bransjen og for andre bransjer.

IKT-klynge Grenland og de 80 medlemmene er en videreutvikling

av Vekst i Grenland-prosjektet og bedriftsnett verket IKT

Grenland. Næringslivsklyngen har siden 2001 skapt en årlig

vekst i sysselsettingen på opp mot 40 prosent og bidratt sterkt til

rask økende eksport.

IKT er den viktigste vekstmotor og driver i fornyelse og effektivisering

i andre sektorer. Informasjonssektoren har i seg selv og

et stort vekstpotensial. IKT Grenlands mål er å sikre et robust

samarbeid, fortsatt vekst og økt regional evne til å ta ut mer av

verdi- og innovasjonspotensialet som innovativ bruk av IKT kan

gi i andre sektorer. Gjennom satsningen vil IKT-klyngen skape

verdier utover den veksten som skapes i selve IKT-næringen.

IKT Grenland retter seg mot programvareprodusenter og

avanserte IKT-miljøer med internasjonale markedsmessige

eller teknologiske fortrinn. Klyngens viktigste teknologiske

fokus områder er fri programvare og webteknologi.

Klyngen har sektorrettede satsninger innen helseinformatikk,

IKT i pro sess- og miljøindustri, opplæring, bioteknologi samt

kultur- og opplevelsesnæringene.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Tor-Arne Bellika

M: +47 905 38 842

tab@iktgrenland.no

Nettadresse/Web site:

www.iktgrenland.no

www.arenaprogrammet.no

www.arenaprogrammet.no

ICT Grenland

Innovative initiatives

with spin­offs

Grenland is a leading Nordic environment for

innovation and incubation within software-based

know ledge industries. The initiative has contributed

to a significant increase in employment both in the

ICT industry as well as in other industries.

The ICT cluster in Grenland Telemark, comprising 80 members,

has since 2001 contributed to an annual growth in ICT employment

of up to 40% and a substantial increase in export.

ICT is driving renewal and effici ency in other sectors, and the

information/ICT sector itself has significant potential for growth.

ICT Grenland’s aim is to ensure continued growth and inno vation

both in the ICT industry and in other industries through strong

regional collaboration with R&D institutions

and demanding innovative customers.

ICT Grenland´s core members are software producers specialized

in Web 2.0 technologies and Open Source Software.

ICT Grenland is working to build sub-clusters and specialisation

within healthcare, biotechnology, process industry, green

technologies and the arts based experience industry.

Photo: Anders Nielsen/Innovation Norway

9

ARENA


10

ARENA

Arena Bioenergi Innlandet

Ambisiøs satsing

på bioenergi

Økt bruk av bioenergi er et viktig bidrag for å møte

klimautfordringen. Arena Bioenergi Innlandet representerer

et tungt og ambisiøst kompetansemiljø på

bioenergi. Før 2010 skal klyngen redusere utslipp av

klimagasser med 130 000 tonn CO 2 .

Fylkene i Innlandet har stor tilgang til råstoff, spesielt fra skog.

Satsingen på næringsaktivitet innen fornybar energi og bioenergi

i Norge er økende. Flere miljøer med skogfylkene

Oppland og Hedmark i tet innehar bioenergikompetanse

på et internasjonalt nivå.

Arena Bioenergi innlandet retter seg mot næringsklynger

og kompetansemiljøer innen energi. Målet er å bidra til økt

verdiskapning ved å styrke samspillet og evnen til innovasjon

og videreutvikling mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

og det offentlige.

Ambisjonene er høye. Innen 2010 skal klyngen bidra til å redusere

utslipp av klimagasser med 130 000 tonn CO 2 , øke produksjonen

av biovarme fra dagens 20 til 30 prosent, innlandet skal årlig

levere tretti millioner liter biodiesel og starte eksport av biobrensel

til øvrige Norge og Norden. Satsingen skal skape minst 300 til 500

nye arbeidsplasser, og ytterligere 500 innen 2015.

Prosjektets strategi dekker hele verdikjeden med delprosjekter, og

samler deltakerne i de fem markedsarenaene storskala biovarme,

småskala biovarme, biodrivstoff, bioressurser og bioavfall.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Ole Helmer Bjørlien

M: +47 952 36 911

olehelmer@gmail.com

Nettadresse/Web site:

www.arenabioenergi.no

www.arenaprogrammet.no

Arena Bioenergy Inland

Ambitious bioenergy

initiative

The increased utilisation of bioenergy is important in

terms of meeting the challenges related to climate

change. Arena Bioenergy Inland represents a

competent and ambitious knowledge community

spezializing on bioenergy. The cluster shall reduce

the emission of greenhouse gasses by 130,000 tons

of CO 2 before 2010.

The counties in the inland region have great access to raw

materials, especially from the forest areas. There is an increasing

focus on industry initiatives within renewable energy and

bioenergy in Norway. Several environments including the forest

counties, Oppland and Hedmark being in the forefront,

possess bioenergy competence on an international level.

Arena Bioenergy Inland is aimed at business and know legde

providers within energy. The aim is to contribute towards

increased value creation by strengthening the collaboration and

the ability for innovation and further development between business

participants, knowledge providers and the public sector.

The ambitions are high. By 2010 the cluster will contribute to

reducing the emission of greenhouse gases by 130,000 tons of

CO 2 , increase the production of bioheat from today’s 20 to 30

percent. In addition, the inland regions shall supply 30 million

litres of biodiesel annually and start exporting biofuel to the rest

of Norway and the Nordics. The initiative will create between

300 to 500 new jobs, and an additional 500 by 2015.

Photo: Nancy Bundt/Innovation Norway


Innovative Opplevelser

Begeistre med opplevelser

i verdensklasse

Med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser i

verdensklasse skal Innovative Opplevelser begeistre

kresne nasjonale og internasjonale feriegjester.

Betalingsviljen for verdifulle opplevelser er økende. 29 opplevel sesproduserende

bedrifter nord i landet skal realisere potensialet

gjennom et aktivt nettverkssamarbeid i Arenaprosjektet

Innovative Opplevelser.

Bedriftsklyngen samarbeider om å utvikle nye tilbud innen

temaopplevelser tilpasset nisjemarkeder og kresne målgrupper,

internasjonalt og nasjonalt. Målet er å bli ledende på fremmøtebasert

opplevelsesproduksjon i Norge, og en viktig motor i den

videre utviklingen av næringen.

Arenaprosjektets visjon er: Sammen skal vi begeistre våre gjester

med opplevelsesprodukter i verdensklasse. Visjonen reflekterer

at klyngebedriftene ligger i naturområder i verdensklasse.

Delmålene er mer fornøyde gjester, økt grad av gjenkjøp, større

verdiskaping per gjest og økt attraksjonskraft (opplevelsesverdi)

på produktene hele året.

Prosjektet er delt inn i de fire strategiske innsatsområdene

fornying og videreforedling av opplevelsesproduksjonen,

økt internasjonalisering og styrking av markedsutvikling,

tilrettelegging for kompetanse- og nettverksutvikling og innsatsområdet

mer tilpassede rammebetingelser for sikkerhet,

ansvarsforhold og forskrifter som nå gir utfordringer knyttet til

kommersiell opplevelsesproduksjon.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Bård Jervan

M: +47 909 42 560

baard@mimir.no

Nettadresse/Web site:

www.innovative-opplevelser.no

www.arenaprogrammet.no

www.arenaprogrammet.no

Innovative Experiences

World class experiences

Innovative Experiences will enthuse holiday -

makers with world class nature, culture and

culinary experiences.

The willingness to pay for quality experiences is growing. In the

north of Norway, 29 companies within the experience industry

are working together to develop this market beeing active

participants of the cluster Innovative Experiences.

Together the cluster developes the range of offers within the

experience industry designed for niche markets and fastidious

target groups, both internationally and nationally. The objective

is to be market leader within attendance based experience

industry. Further to be an important force in the development of

the industry.

“Together we shall enthuse our guests with world class

experiences” is the cluster’s vision. The vision reflects that all

cluster participants can offer world class natural surroundings.

The intermediate goals are even more satisfied guests,

increased degree of re-purchase, greater value creation per

guest and increased attractiveness (experience value) on all

products throughout the year.

The project is divided into four strategic priority areas; renewal

and further production improvement within the experience

industry, increased internationalization and strengthening the

development of the market, development of knowledge and

networks. In addition develop more customized regulations as

to safety, management and instructions which often result in

commercial challenges within the experience industry.

Photo: Terje Rakke

11

ARENA


12

ARENA

Arena Beredskap

Verdens beste beredskap

mot akutt forurensing

Norske myndigheter setter verdens strengeste

krav til kystnær beredskap. Teknologi, løsninger,

kompetanse og organisering vil kreve betydelige

forbedringer for å ivareta disse kravene.

Med dette som utgangspunkt skal Arena Beredskap være

en aktiv utviklingsaktør med målsetting om å utvikle verdens

beste beredskap. Det forretningsmessige målet er å skape et

leveran dør nettverk som kan tilby et samlet konsept for beredskap

i det nasjonale og internasjonale markedet.

Klyngen består av bedrifter i Nord-Norge. Disse opererer svært

ulikt. Noen har bred eksporterfaring, andre har kun jobbet på

hjemmemarkedet. Kystverket og oljeindustrien er viktige målgrupper.

Klyngen orienterer seg også internasjonalt. En eventuell

oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen vil ha så strenge krav

til sikkerhet og beredskap, at dersom man lykkes der, vil det

sette standarden for beredskapsløsninger i resten av verden.

Strategien er å jobbe i tett dialog med krevende offentlige og

private kunder for å øke presisjonen og kvaliteten i løsningene som

utvikles. Innovasjon og implementering av løsninger er nøkkelfaktorer

i utviklingsprosjektet. Dette vil fokusere både på utstyr og

teknologi såvel som organisering og ledelse av operasjoner.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Rune Finsveen

M: +47 481 41 595

rf@kpb.no

Ms. Kari Nystad

M: +47 415 63 745

kn@kpb.no

Arena Preparedness & Protection

Guarding the

valuble coastline

Norwegian authorities set some of the strongest

demands for preparedness in the coastal zone.

Considerable improvements are required in order to

comply with these demands regarding technology,

overall solutions, competence and organization.

The cooperating partners within Arena Preparedness & Protection

aim to be an active development group, and their objective is

to develop world-leading solutions within the field of oil-spill

preparedness. The commercial objective is to establish a competitive

network of suppliers offering integrated solutions to a

demanding national and international market.

The key companies within the cluster are situated in North

Norway. Today they operate on different levels in the sector.

While some are experienced exporters, others have concentrated

on the home market. The oil industry is the most important

customer and attracting demanding customers into the

process is important to keep up with the standards described.

Internationally orientation is obvious for this cluster.

The strategy is to work in close interaction with the stringent

demands for safety and preparedness that applies for the

national region of Lofoten and Vesterålen. Innovation and

implementation of solutions are important input factors in the

process. This will focus both on equipment, technology as well

as organization and management of operations. Eventually the

result will be new world wide standards.

Nettadresse/Web site:

www.arenaberedskap.no

www.arenaprogrammet.no

Photo: Istockphoto, Harry D. Hansen


Teknologi akvARENA

Utvikler oppdrettsnæringen

Teknologi akvARENA skal bidra til å utvikle et

verdensledende kompetansemiljø for leverandører

til oppdrettsnæringen. Samarbeid mellom leverandører,

oppdrettsselskaper og kompetansemiljø

gir akvARENA et godt utgangspunkt for å lykkes.

Oppdrettsnæringen er en ung næring som allerede har

oppnådd resultater. Det er allikevel store utviklingsmuligheter

med tanke på teknologi, bedre arbeidsoperasjoner og mer

effektiv drift.

Klyngen akvARENA henvender seg både til store og små

aktører (leverandører, oppdrettsbedrifter og kunnskapsmiljø).

Felles nevneren er at de kan bidra til at bedriftene oppnår mer

sammen enn de ville gjort hver for seg. Prosjektet involverer flere

ledende teknologileverandører, oppdrettsselskaper og internasjonalt

anerkjente kunnskapsmiljøer.

akvARENA skal bidra til kompetanseoverføring og kreativ

møteplass for de involverte aktørene. De strategiske innsatsområdene

er kompetanse og rekruttering, ny teknologi

(innovasjon), internasjonalisering og utvikling av akvARENA

som samarbeidsplattform. Prosjektet fokuserer både på settefiskproduksjon,

matfiskproduksjon og slakting og foredling,

det vil si hele verdikjeden. Den overordnede visjonen er å utvikle

verdensledende teknologi for oppdrettsfisk.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Ms. Trude Olafsen

M: +47 915 57 400

trude.olafsen@sintef.no

Nettadresse/Web site:

www.akvarena.no

www.arenaprogrammet.no

www.arenaprogrammet.no

Technology aquARENA

Developing the

fish farming industry

Teknology aquARENA shall contribute to the development

of a world leading knowledge community for

the suppliers to the fish farming industry. Collaboration

between suppliers, fish farming companies and the

knowledge providers, together with an ideal coastal

climate for fish farming, provide aquARENA with a

good foundation for success.

Fish farming is a young industry that has already achieved

results. There are still great development opportunities with

regards to technology and better and more efficient operations.

The cluster aquARENA approaches both large and small

players (suppliers, fish farming companies and knowledge

providers). The common feature is that the companies can

achieve more through collaboration than they would have

by themselves. The project involves several leading technology

suppliers, fish farming companies and internationally recognised

knowledge providers.

aquARENA shall contribute to knowledge transfer and creative

meeting places for the players involved. The strategic priority

areas are knowledge and recruitment, new technology

(innovation), internationalization, and the development of

aquARENA as a platform for cooperation. The project focuses

on hatchery produced fish, edible fish production and processing,

meaning the entire value chain. The overall vision is to develop

world leading technology for fish farming.

Photo: Siv Nærø/Innovation Norway

13

ARENA


14

ARENA

Arena Helseinnovasjon

Innovasjon i helse

og omsorg

Det er et økende press på helsevesenet grunnet et

aksellerende budsjett innen spesialisthelsetjenesten

og en stadig økende andel eldre i befolkningen. Større

fokus på forebygging, og ikke minst bruk av teknologi

må til for å løse morgendagens helse og omsorgsutfordringer.

Arena Helseinnovasjon har hovedfokus

nettopp på dette; hvordan gi folk flest best mulig helse i

eget hjem og behandling hvor og når man trenger det.

De fleste bedrifter innen helseteknologi og IKT er i dag i stor grad

rettet inn mot sykehusmarkedet. Trenden er at pasienter i mye

større grad skal behandles i egne hjem. Dette gjelder spesielt

innen eldreomsorg. Innovasjonstakten innen helse og omsorg

har opp til nå vært lav i forhold til helsemarkedet for øvrig. Behovet

for nye produkter og tjenester innen dette markedet er derfor stort.

Buskerud med Drammensregionen som kjerneområde har

flere komparative fortrinn for å innta en posisjon som nasjonalt

pilotområde for de nye løsningene innen helse og omsorg.

I næringslivet finnes det mange bedrifter med spennende

teknologier og kompetanse som ønsker å satse på helse og

omsorg. Det er dessuten etablert et unikt treparts FoU-

samarbeid på feltet helse og omsorg mellom Drammen

Kommune, Høgskolen i Buskerud og Vestre Viken Helseforetak.

Sju kommuner med Drammen Kommune i spissen utvikler nå

en felles FoU-strategi innen helse og omsorg. I tillegg har

Drammen kommune et eget forebyggende team som besøker

alle innbyggere over 75 år.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Ms Hilde Holm

M: +47 976 77 380

hilde.holm@pi-as.no

Nettadresse/Web site:

www.helseinnovasjon.no

www.arenaprogrammet.no

Arena Health and Innovation

Innovation in

health and care

Health services are experiencing increasing pressure

and demands due to ever-increasing budgets

and costs dues to the steadily growing percent of

the elderly in the overall population. A greater focus

on prevention and the use of technology is required

to solve tomorrow’s health care challenges. This

is precisely the main focus of Arena Health and

Innovation - how to provide people with the best

possible health care in their own homes where and

when it is needed.

The majority of companies within healthcare technology and

solutions are directed towards the hospital market. This is being

countered by a clear ongoing trend emerging that is focused

on patient treatment and care in their own homes. This trend

is especially true related to health care for the elderly, where

innovation related towards new products and services has

been low in comparison to other areas of health-care.

The Buskerud Drammen region has a number of comparative

advantages geared to take a position as the national cluster

site for new methods in health-care. The level of activity here is

high, and the region is attracting the attention of many companies

seeking to explore investment and technology possibilities

within the sector. Communication is at the core of success, and

to facilitate this, the region has established a unique three-part

R&D cooperation between the Municipality of Drammen; Buskerud

University College and Western Viken Health Trust.

Photo: Innovasjon Norge/Heidi Widerø


Omegaland

Verdensledende på Omega­3

Omegaland skal bidra til å realisere det store

potensialet for Omega-3 produkter. Gjennom

samarbeid, innovasjon og kommersialisering

skal næringen på Nordvestlandet forsterke sin

verdensledende posisjon innen foredling av marine

oljer til humant konsum og helseprodukter.

Stadig flere blir opptatt av helseeffekter med Omega-3, og

etterspørselen øker. Det er et stort potensial for produksjons-

og produktutvikling av Omega-3 kosttilskudd, functional food og

legemidler. I dag står næringsklyngen på Nordvestlandet for 40

prosent av Omega-3 produksjonen på verdensbasis. Det finnes

norske selskaper i hele verdikjeden, og leverandørene er kjent

for produkter med høy kvalitet.

Felles utfordringer for videreutvikling av landets Omega-3 miljø,

gjelder utvidelse av råvaretilgang og sikring av råvarekilder,

rekruttering av kompetent arbeidskraft og økt kunnskap og

kunnskapsorientering. Det betyr at man må styrke kapasiteten

og kvaliteten på forskning og utvikling av tjenester. Her er det

allerede inngått et samarbeid med Møreforskning og Høgskolen

i Ålesund. Prosjektet er også i gang med å utvikle fellesfunksjoner

for å øke kapasitet og kunnskapsspredning, blant annet et felles

analyselaboratorium og dokumentasjon for marine oljer.

Nye faglige og sosiale møteplasser og sirkulering av medarbeidere

er andre viktige tiltak.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Robert Wolff

M: + 47 994 49 579

robert.wolff@omegaland.no

Nettadresse/Web site:

www.omegaland.no

www.arenaprogrammet.no

www.arenaprogrammet.no

Omegaland

The Omega­3 industry leader

Omegaland’s objective is to develop the great

potential of Omega-3 products. Through collaboration,

innovation and commercialization, the industry

situated on the north-western coast of Norway aims

to strengthen its position as world leader within

processing of marine oils for human consumption

and health products.

More and more consumers are becoming aware of the health

effects of Omega-3 and the demand is increasing. There is

a huge potential for production and product development of

Omega-3 dietary supplements, functional food and medicines.

The cluster currently accounts for 40 percent of the Omega-3

production world wide. Norwegian companies are included

in the value chain and the suppliers are well-known for high

quality products.

Common challenges for further development of Norway’s

Omega-3 environments are; increased access to raw materials,

securing the raw material sources, recruitment of a competent

workforce, increased expertise and focus on knowledge.

This leads to a strengthening of the capacity and quality within

R&D. A partnership has already been etablished with Møreforskning

(research institute) and Aalesund University College.

The project is already developing common functions to increase

capacity and knowledge distribution, such as a common

analysis laboratory and documentation for marine oils.

Other important initiatives include organizing meeting points

and circulation of employees.

Photo: Napro Pharma AS

15

ARENA


16

ARENA

Arena Offshorefartøy

– teknologi og operasjoner

Unik offshorekompetanse

på dypt vann

Offshorefartøy – teknologi og operasjoner skal utvikle

næringsklyngen i Haugaland og Sunnhordland til

å bli internasjonalt ledende på komplekse offshoreoperasjoner

og fra skip.

Framtidig oljeleting og boring i Arktis og nordområdene gir

nye utfordringer med dypere vann, tøffere klima og operasjoner

som er fjernere fra land. Dette gjelder spesielt fra skip

til havbunnen. Haugaland og Sunnhordland er regioner

med sterke kunnskapsmiljøer, rederier, verft, tjeneste- og

utstyrsleverandører som er tett integrert i olje- og gasskjedene.

De nye utfordringene gir klyngen unike muligheter innen

utvikling av innovativ teknologi, produkt- og bedriftsutvikling.

Gjennom prosjektet etableres det møteplasser, samarbeidsarenaer

og nettverk, og legges til rette for at man kan ta tak i

felles utfordringer og nye arbeidsoppgaver med et stort utviklingspotensiale.

Den petro-maritime næringsklyngen omfatter i dag

120 bedrifter som utvikler teknologi og driftsløsninger for utføring

av komplekse operasjoner på og fra offshorefartøy. Prosjektets

mål er å gi økt konkurransekraft og verdiskaping i denne

maritime klyngen.

For å bedre rekruttering og kompetanseutvikling er det blant

annet inngått partnerskap med Høgskulen Stord-Haugesund.

Det legges også vekt på å få til et tettere samarbeid mellom

bedriftene, det maritime miljøet og andre FoU-miljøer.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Øyvind Olsen

M: +47 472 89 616

oyvind.olsen@hkpark.no

Nettadresse/Web site:

www.hkpark.no/arenaprogrammet

www.arenaprogrammet.no

Arena Offshore support vessel

– offshore technology and operations

Unique deep water

offshore expertise

Advanced technology within offshore operations is

the core expertise of the offshore cluster in Haugaland

and Sunnhordaland. The cluster aims be an international

leader within complex offshore operations

both on board and from ships.

Future oil prospecting and drilling in the Arctic and the northern

regions provide new challenges with regards to deeper water,

tougher climatic conditions and operations that are more

remote from the mainland. This especially applies to activities

from the ship to the seabed. Haugaland and Sunnhordland

are regions with strong knowledge environments, the majority

of Norway’s shipping companies, shipyards and suppliers all

closely integrated with the oil and gas value chain. The new

challenges provide the cluster with a unique opportunity

developing technology, products and the industry .

The cluster currently comprises 120 companies developing

technology and operational solutions for the performance of

complex operations on board and from offshore vessels. The

aim of the project is to provide increased competitive power

and value creation within this maritime cluster.

To improve recruitment and competence development, the

cluster has entered into collaboration with Stord/Haugesund

University College. Closer cooperation between the cluster

participants, the maritime industry and other R&D environments

is also emphasised.

Photo: DeepOcean AS


Arena Fritidsbåt

Et felles løft for norske

fritidsbåtprodusenter

Gjennom Arena Fritidsbåt kan produsenter og fagmiljøer

samarbeide om langsiktige tiltak for en sterk

og framtidsrettet båtproduksjon i Norge, der vi tar

vare på det beste fra vår maritime tradisjon.

Norske fritidsbåter er kjent for god kvalitet og basert på en solid

håndverkstradisjon. Agder har den største næringsklyngen

med 118 båtprodusenter og 40 prosent av alle norske fritidsbåter

som blir produsert, men det finnes også et tungt miljø i

Hordaland og produsenter og underleverandører i resten av

landet. Felles utfordringer er en sterk og økende konkurranse

fra storskalaprodusenter og lavkostland. I tillegg kommer store

markedsmessige svingninger nasjonalt og internasjonal,

ettersom dette er en konjunkturømfintlig bransje.

For å styrke enkeltaktører og norsk fritidsbåtbransje som helhet,

skal Arena Fritidsbåt være en møteplass der man kan lære

av hverandre og andre fagmiljøer, bransjer og enkeltbedrifter.

Det legges også opp til et tettere samarbeid med FoU-miljøer.

Ambisjonen er å gi hele bransjen og Agder-regionen et løft

gjennom langsiktige og helhetlige løsninger der det fokuseres

på de riktige tiltakene for en sterk og innovativ båtproduksjon

i Norge. Det legges til rette for formaliserte samarbeidsprosjekter

og tiltak som gir kostnadseffektivisering for den enkelte

aktør, blant annet innen industrialisering og produksjonsutvikling,

markedsorientering og kompetanseheving. Miljøvennlig

produksjon og felles tiltak for å øke eksporten av norske

fritidsbåter er andre viktige satsingsområder.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Bjørnar Henriksen

M: +47 959 39 306

bjornar.henriksen@sintef.no

Nettadresse/Web site:

www.arenafritidsbaat.no

www.arenaprogrammet.no

Arena Leisure boat manufactures

In collaboration

Through the cluster, manufacturers and specialist

environments seek collaboration on long term

initiatives strenghtening the boat manufacturing

industry in Norway and taking care of the best

of our maritime tradition.

Norwegian leisure boats have a reputation for high quality

based on solid craftsmanship. The largest business cluster is

located in Agder county and comprises 118 boat manufacturers

and 40 percent of all Norwegian boat manufacturing. The common

challenge being faced is strong and increasing competition from

large scale manufacturers in low-cost countries. In addition the

industry is highly affected by economic fluctuations.

By sharing competence between cluster participants and other

specialist environments, smaller businesses and the Norwegian

leisure boat industry as a whole will be strenghened. The

cluster will also seek collaboration with R&D institutions. The

ambition is to strengthen the entire industry and the Agder

region through long term collaboration resulting in a strong

and innovative boat manufacturing industry in Norway. Formalised

collaboration projects and initiatives improving cost

efficiency are initiated within areas such as industrial development,

product development, market orientation and increasing

competence. Other important focus areas are environment

friendly manufacturing production and joint initiatives aiming to

increase the export of Norwegian leisure boats.

Photo: Nancy Bundt /Innovation Norway

17

ARENA


18

ARENA

Arena Eyde

Utvikler industrielle

løsninger for miljø­ og

klimautfordringer

Sørlendingen og industrigründeren Sam Eyde la grunnlaget

for mer enn 100 år siden. I dag representerer

Eyde-nettverket verdensledende spisskompetanse

som bidrar til effektive, industrielle løsninger for

miljø- og klimautfordringene. Gjennom Arena Eyde

samarbeider elleve prosessindustribedrifter

på Sørlandet om å videreutvikle den kraftbaserte

prosessindustrien som livskraftig næring i Norge.

Bedriftene har hver for seg utviklet spisskompetanse innenfor

materialteknologi, spesielt rettet mot voksende markeder

innenfor miljøteknologi, fornybar energi og helse. Gjennom et

mangeårig regionalt samarbeid har industrien på Sørlandet

bygget kompetanse og satset på utvikling av teknologi og

prosesser spesielt innenfor energieffektivisering. Resultatene

har kommet gjennom en kontinuerlig satsing på utvikling

av teknologi og prosesser gjennom et samspill mellom høyt

utdannede teknologer og erfarne og kompetente operatører.

Bedriftene jobber mot ulike markeder, men har mange felles

utfordringer blant annet i forhold til miljø og klima. Det stilles

blant annet krav i forhold til miljø- og klimautfordringene.

Hovedsatsinger i Arena Eyde er energi effektivisering, kontinuerlig

forbedring av produktivitet og kvalitet, langsiktig rekruttering

samt forskning og innovasjon.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Ms Helene Falch Fladmark

M: +47 480 10 532

helene@eyde-nettverket.no

Nettadresse/Web site:

www.eyde-nettverket.no

www.arenaprogrammet.no

Arena Eyde

Developing industrial

solutions for environmental

and climate challenges

Sam Eyde, a southern Norwegian industrial

entrepreneur, laid the foundation for “Arena Eyde”

more than 100 years ago. Today, the Eyde-network

represents world-leading expertise that contributes

to effective, industrial solutions for environmental and

climate challenges.

Each of the eleven companies in Arena Eyde have developed

individual niche expertise within materials technology that is

specifically aimed at emerging markets within the areas of

environmental technology, renewable energy and health.

Through many years of regional cooperation, this southern

Norwegian innovative cluster has built upon competence in the

development of technology and processes, especially related

to energy efficiency. Positive results have been achieved

through a continuous commitment to the development of

technology and processes through an interaction between

the highly educated technology experts with experienced and

competent cooperative partners.

Although these companies focus on different markets,

they have many common challenges, espesially in relation

to environmental and climate issues. Arena Eyde’s main areas

of focus include increasing energy efficiency; continuous

improvement of productivity and quality; a long-term

perspective regarding recruitment; and an ongoing

commitment to research and innovation.

Photo: Siv Nærø/Innovation Norway


Arena NOW (Norwegian Offshore Wind)

­ Selger norsk havvindsteknologi

til Europa

Fra det brede energirelaterte industri- og forskningsmiljøet

i Hordaland og Rogaland har det vokst frem

en innovativ og vekstkraftig bedriftsklynge som

satser bredt og ambisiøst internasjonalt på offshore

vindkraftproduksjon.

Det er planlagt utbygget mellom 20-40 TW offshore vindkraft

i Nordsjøen frem mot 2020. Dette tilsvarer opp mot 10.000

vindturbiner. Den årlige markedsveksten i Europa for offshore

vind de neste 10 år forventes å være ca 25%. Dette betyr at det

skal installeres 1.000 MW i 2010, og 8.000 MW i 2020. Offshore

vind er derfor et av de raskest voksende markedene i Europa og

satsingen på offshore vind er solid forankret i EUs energistrategi.

Offshore vindklyngen er ung, men teller allerede over 50 aktører,

hvorav flere allerede leverer til utbyggingsprosjekter eksempelvis

i UK, Tyskland, Baltikum, USA og BeNeLux. Noen av disse

leve ransene omfatter også hele bredden fra engineering,

innkjøp, produksjon samt installasjon (EPCI-kontrakter).

Gjennom Arena NOW skal klyngen iverksette tiltak for å øke

innovasjons takten og kapasiteten i klyngen gjennom økt sam handling

mellom bedriftene, forskningsmiljøene samt myndighetene.

Arena NOW skal gi økt konkurransekraft og verdiskaping i

offshore vindklyngen på Vestlandet. Prosjektet skal bidra til å

utvikle klyngens samlede ferdigheter og samarbeid gjennom

pilotinstallasjon i 2012 av et komplett norskprodusert offshore

vindturbin anlegg installert og satt i drift av klyngen i Norge.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Asle Lygre

M: +47 913 21 225

asle.lygre @ idevekst.com

Nettadresse/Web site:

www.arenaprogrammet.no

www.arenaprogrammet.no

Arena NOW (Norwegian Offshore Wind)

Providing Norwegian

Offshore Wind to Europe

The broad and innovative scope of the energy-related

industrial and research environment in Norway’s

Hordaland and Rogaland counties has led to the

development of a strong business cluster that focuses

on a key element of the future of energy production.

Offshore wind is one of the fastest growing markets in Europe,

and investment in offshore wind is a core part of EU’s energy

strategy. To meet this trend, current plans leading up to 2020

will see between 20-40 TW of offshore wind power being

developed, an equivalent to up to 10,000 wind turbines. With

the annual market growth in Europe for offshore wind in the

next 10 years expected to be approximately 25%, this means

that there will be a need for installation of 1,000 MW in 2010

increasing to 8,000 MW in 2020.

The offshore wind cluster Arena NOW is young, but already

features over 50 companies, several of which already involved

in developmental projects in the United Kingdom, Germany,

the Baltic States, the United States and Benelux. This participation

includes the entire range of engineering, procurement, production

and installation (EPCI-contracts). Through Arena NOW, this

dynamic cluster will implement measures to increase the innovation

rate and capacity in the cluster through increased interaction

between enterprises, research institutions and authorities.

One important project that will contribute to the continuing development

of the cluster’s overall skills and cooperation will be a

pilot installation in 2012 of a complete Norwegian

produced offshore wind turbine facility.

Photo: Innovation Norway/Robin Strand

19

ARENA


20

ARENA

Arena Vindenergi

Norges svar på

Bremerhaven

Arena Vindenergi er klyngen hvor offensive industribedrifter,

kraftselskaper og sterke forsknings- og

utviklingsmiljøer sammen skal legge grunnlaget for

en internasjonalt sterkt posisjonert leverandørindustri

innen offshore vind i Midt-Norge.

Over 40 industribedrifter og kraftprodusenter i regionen, har

i tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører innen

vindkraft, vært delaktig i mobiliseringen av klyngen. Drivkraften,

både for etablerte aktører og nye bedrifter, er et strategisk

samarbeid for å posisjonere seg mot EUs storstilte utbyggig av

offshore vindparker fram mot 2020.

Klyngesamarbeidet er et resultat av en lang historikk. Regionale

kraftselskaper som Trønderenergi og Nord-Trøndelag

Elektrisitets verk har sammen med NTNU/ SINTEF bygd kompetanse

og erfaring innen vindenergi siden 1980-tallet. I Verdal industripark

videreutvikler Aker Verdal sin kompetanse fra olje og gass

til å omfatte utvikling av understell til offshore turbiner, og Scan-

Wind (nå oppkjøpt av GE Energy) har her produsert turbinene til

NTEs vindpark på Hundhammerfjellet.

Klyngesamarbeidet vil utvikles gjennom felles utviklingsprosjekter,

nettverksbygging og internasjonalisering.

Det er allerede etablert en slagkraftig allianse mellom Arena

Vindenergi, vindklyngen Arena NOW på Vestlandet, og

forsknings sentrene innen offshore vind, NOWITECH ved NTNU/

SINTEF og NORCOWE ved CMR.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Mr. Viggo Iversen

M: +47 474 56 601

viggo.iversen @ proneo.no

Nettadresse/Web site:

www.arenaprogrammet.no

Arena Wind Energy

Norway’s answer

to Bremerhaven

Arena Wind Energy is the cluster where innovative

industrial companies, power companies and strong

R & D communities together provide the foundation

for a strong international position in the supply of

offshore wind from mid-Norway.

Over 40 industrial companies and power producers are

located in the region; and in close cooperation with the

R & D segment have been key in the mobilization of the cluster.

The driving force for both established businesses as well as

newcomers is a strategic partnership that positions Arena

Wind Energy in preparation for the EU’s large-scale

development of offshore wind farms leading up to 2020.

Cluster cooperation is the result of a long history of success

in mid-Norway. Regional power companies as TrønderEnergi

and Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk have had a fruitful cooperation

with NTNU / SINTEF in developing expertise and experience in

wind energy since the 1980s. In Verdal Industrial Park, Aker

Verdal continues to develop expertise gained from the oil and

gas sector to now encompass the development of substructures

for offshore turbines. In this same industrial park, ScanWind

(now acquired by GE Energy) produced the turbines for NTEs wind

farm on Hundhammer fjellet. Cluster partnership will continue to

be developed through joint projects, networking and the ongoing

internationalization process. Already, a strong alliance has been

established between Arena Wind energy; the wind cluster Arena

NOW on the west coast; and research centers in offshore wind -

NOWITECH at NTNU / SINTEF and NORCOWE by CMR.

Photo: Innovation Norway/Robin Strand


MediArena

Utvikler fremtidens

løsninger for produksjon og

fomidling av digitalt innhold

Mediebyen Bergen skal bli et nasjonalt ledende og

internasjonalt høyt anerkjent miljø for utvikling av

innovative løsninger for produksjon og formidling av

digitalt innhold.

Bergen har et mangfoldig og kreativt miljø av bedrifter i skjæringspunktet

mellom mediebasert innholdsproduksjon og teknologi.

I den ene enden av skalaen finner vi teknologi bedrifter som utvikler

nye og innovative tekniske løsninger for formidling av digitalt

innhold. I den andre enden finner vi mediebedrifter og andre

innholdsutviklere på jakt etter nye måter å nå ut til sine brukere

basert på bærekraftige forretnings modeller. Rundt 20 bedrifter

med til sammen 2 600 ansatte befinner seg i dette raskt voksende

næringsmiljøet preget av innovasjon og nyskaping.

Den nasjonale og internasjonale mediebransjen er inne i en

omfattende omstruktureringsprosess forårsaket av finanskrise

og sviktende reklameinntekter på den ene siden, og en mer

grunnleggende endring av det tekniske landskapet på den

andre. Dette har gitt det lokale næringsmiljøet store utfordringer,

men representerer samtidig unike muligheter for aktører med

evne til å utvikle framtidens teknologi og tjeneste- og

forretningsmodeller. MediArena skal styrke nettverkene mellom

aktørene for å øke samarbeid om innovasjon, produktutvikling

og profilering. Prosjektet skal bidra til utvikling og tilgjengeliggjøring

av kompetanse på områder som teknologi, tjenestemodeller,

forretningsmodeller og markedskunnskap.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Ms Torill Svege

M: +47 905 31 167

torill.svege@bergenmediaby.no

Nettadresse/Web site:

www.arenaprogrammet.no

www.arenaprogrammet.no

MediArena

Future solutions for

develop ment and dissemination

of digital content

“Media City Bergen” – the home of MediArena

– aims to be both national leader as well as an

internationally highly recognized environment for

developing innovative solutions for the production

and dissemination of digital content.

Bergen has a diverse and creative environment of companies

where media-based content production and cutting-edge technology

intersect. One end of the spectrum features technology

companies that develop new and innovative technical solutions

for dissemination of digital content. At the spectrum’s other end,

media companies and other content developers seek new ways

to reach out to their users based on sustainable business models.

In total, some 20 companies with a total of 2,600 employees are

located in this rapidly growing business environment marked by

innovation and creativity.

The national and international media industry is in a

comprehensive restructuring process, made necessary by the

financial crisis and declining advertising revenues. This, coupled

with a more fundamental change in the “technical landscape”,

challenges the local business environment - but at the same time

represents unique opportunities for the development of future

technologies and services and business models.

Photo: Johan Wildhagen/Innovation Norway

21

ARENA


22

ARENA

Oslo Medtech

Utvikler medtek

næringen i Norge

Oslo Medtech er en klynge bestående av bedrifter,

sykehus, investerings-, kunnskap og forskningsinstitusjoner

som fokuserer på medisinsk teknologi

og innovasjon.

Norge står ovenfor store helseutfordringer knyttet til håndtering

av en økende aldrende befolkning, store folkesykdommer og

dramatiske kostnadsøkninger i helsevesenet. Parallelt besitter

norsk forskning og næringsliv kompetanse og teknologi som

kan anvendes i nye produkter, tjenester og systemer som kan

bidra til å løse utfordringene i helsevesenet.

Oslo Medtech skal gjennom utvikling av relasjoner mellom

klyngens aktører generere samarbeid mellom medtek næringen

og helsevesenet, igangsette innovasjonsprosesser og bidra til

utvikling av produkter og tjenester innen medisinsk teknologi.

Det er klyngens mål at dette vil bidra til at norsk helsevesen

effektiviseres og settes i stand til å håndtere fremtidens

store helseutfordringer, samtidig som norsk medtek næring

videreutvikles.

Oslo Medtech har som ambisjon å bidra til utvikling av en

betydelig, internasjonalt anerkjent og konkurransedyktig

medtek næring i Norge.

KontaKtinformasjon/ContaCt DEtaiLs:

Prosjektleder/Project Manager:

Ms Kathrine Myhre

M: +47 930 69 634

Kathrine.myhre@oslomedtech.no

Nettadresse/Web site:

www.oslomedtech.no

www.arenaprogrammet.no

Oslo Medtech

For better living and

better healthcare

Oslo Medtech is a cluster that consists of companies,

hospitals, investment firms, as well as knowledge

and research institutions - all with a focus on medical

technology and innovation.

Norway, together with the rest of the world, faces major health

challenges related to the handling of an increasing aging

population, large population diseases and dramatic cost

increases in health care. The Oslo Medtech cluster addresses

these issues, facilitating cooperation within the areas of

R & D, industry expertise, and technology; to be used in new

products, services and systems that can contribute to solving

challenges within health care.

Oslo Medtech works to facilitate close cooperation between the

cluster participants, generating cooperation between medicaltechnical

industry and health care, initiating innovation

processes, and contributing to the development of products

and services in medical technology. The cluster’s goal is that

these activities will contribute to a more efficient Norwegian

health care system and be able to deal with future major

health challenges, while continually developing that Norwegian

medical-technical industry.

Oslo Medtech’s ambition is to contribute to the development of

a major, internationally recognized and competitive medicaltechnical

industry in Norway.

Photo: Innovation Norway/Heidi Widerø


Following clusters have been a

part of the Arena programme.

CLustEr PErioD

Innovasjon Møre 2001 - 2003

Bluelight 2003 – 2005

Marin Vest 2003 – 2005

Kunnskapsbyen Lillestrøm 2003 – 2005

InnoTech 2003 - 2005

BIOINN 2003 - 2006

Sjømatklynge Nord 2003 – 2006

Innovasjon Midt-Norge 2003 – 2006

MiljøEnergi 2003 – 2006

Trepiloten 2004 – 2005

Arena Bioklynge Nord 2004 - 2006

Bioklynge Nord 2004 – 2006

Arena Lettmetall 2004 – 2006

Plastinnovasjon Østfold 2004 – 2007

Arena Innovasjon Havbruk 2004 - 2007

Innovativ Fjellturisme 2004 – 2008

MåltidsArena 2005 - 2007

Romklyngen SIREN 2005 – 2008

KONVEKST 2005 – 2009

ReiseslivsArena Finnmark 2006 – 2008

Gass i Vest 2006 – 2008

NODE 2006 – 2009

Arena Bil 2007 – 2009

Innovativ Fjordturisme 2007 – 2009

Arena Miljøvennlig energihandel 2007 – 2009

www.arenaprogrammet.no

23

ARENA


www.arenaprogrammet.no

Arena er et nasjonalt program,

eid av Innovasjon Norge, SIVA

og Norges Forskningsråd.

For nærmere informasjon, kontakt

Arena programsekreteriat

T: +47 22 00 25 00

The Arena programme is jointly owned

and implemented by the three main

Norwegian innovation agencies:

Innovation Norway, the Research Council

of Norway and SIVA.

For further information, please contact

The Arena Programme Secretariat

P: + 47 22 00 25 00

Design: www.blankeark.no. Front page photo: Innovation Norway/ Heidi Widerø. 10018/03/2010/ 3000

More magazines by this user
Similar magazines