Fra omstilling til nyskaping - Innovasjon Norge

ekstranett.innovasjonnorge.no

Fra omstilling til nyskaping - Innovasjon Norge

REGIONAL OMSTILLING

Fra omstilling

til nyskaping


Hva skjedde i Verdal?

Krise i off shorenæringen 1999/2000:

hjørnesteinsbedriften Aker Verdal med 1 150

arbeidsplasser truet med nedleggelse.

Utfordringen var å hindre utradering av industriarbeidsplasser og

gjøre Verdal til et attraktivt sted å bo.

Det ble utarbeidet et Nyskapings- og Utviklingsprogram

2002–2007 og Innherred Vekst AS ble etablert for å gjennomføre

programmet.

Satsingsområder

Det ble satset på å styrke Verdalsamfunnets (og senere

Levangers) samlede unike fortrinn innenfor:

• Nyskapende industri, inkludert fornybar energi (vind, bio)

• Kulturbasert næringsutvikling

• Landbruksbasert forretningsutvikling, inkludert natur

og reiseliv

Resultater

• Det skapt mer enn 300 nye arbeidsplasser

• Et mer robust næringsliv

• Ledende på gründerutvikling gjennom etablering av

inkubatorer

• Realisering av Tindved Kulturhage (nybygg) og Stiklestad

Nasjonale Kultursenter som nasjonale fyrtårn innenfor

kultursektoren

• Sikret videreføring av utviklingskompetansen gjennom

etablering av utviklingsselskapet Proneo AS med 15 ansatte

Foto: Fotograf Hattrem, Levanger


Våre tjenester og verktøy

Vi tilbyr:

Innovasjon Norges nasjonale kompetansesenter for regional

omstilling består av kvalifi serte og erfarne medarbeidere

som for hvert enkelt omstillingsoppdrag skal ivareta en aktiv,

tilretteleggende og rådgivende rolle i forhold til den lokale

omstillingsledelsen.

Du kan forvente en engasjert oppdragsrådgiver som vil bistå

og utfordre omstillingsledelsen i gjennomføringen av eget

omstillingsprogram.

www.innovasjonnorge.no/regionalomstilling

4 Fra omstilling til nyskaping


Omstilling og nyskaping er en kontinuerlig utfordring for

kommuner og regioner. En vesentlig forutsetning for å kunne

opprettholde lønnsomme arbeidsplasser, ønsket bosetting

samt fremstå som en attraktiv kommune eller region for både

lokalbefolkning og mulige innfl yttere

Spesielt vanskeligstilte kommuner kan etter søknad få

innvilget omstillingsstatus. Dette innebærer at Kommunal-og

regionaldepartementet sammen med fylkeskommunen, kan

bidra med midler til gjennomføringen av en ekstraordinær

omstillingsinnsats for en tidsavgrenset periode.

Innovasjon Norge er tildelt en kvalitetssikrende rolle i de fl este

off entlige omstillingsprosjekter.

Hensikten med denne brosjyren er å gi en oversikt over de

omstillingstjenester og verktøy Innovasjon Norge over tid har

utviklet for å understøtte og kvalitetssikre omstillingsarbeidet.

og dermed bidra til gjennomføring av vellykkede

omstillingsprosesser.

Foto: Anders Nielsen/Innovasjon Norge


Våre tjenester og verktøy

• PLP Prosjektlederprosessen

som består av:

PLP Utviklingsledelse

Et halvdags seminar med formål å gi omstillingsledelsen,

det vil si den kommunale ledelse, omstillingsstyre

og administrasjon en grunnleggende forståelse av

omstillingsutfordringen og PLP som utviklingsverktøy.

PLP Utviklingsevne

Et todagers kurs med formål å gi prosjektansvarlige og

prosjektledere grunnleggende kompetanse i anvendelse av

PLP-metodikken i prosjektarbeid.

• Strategisk Utviklingsanalyse

En grunnleggende analyse som skal fremskaff e oversikt

over forventet fremtidig behov for nye arbeidsplasser

samt synliggjøre næringsmessige utviklingsmuligheter.

Analysen skal gi konkrete innspill til utviklingsprosjekter

og prosjektideer, og dermed gi omstillingsledelsen et godt

utgangspunkt for det videre arbeidet.

6 Fra omstilling til nyskaping

• Styreseminar

Ledelsen av omstillingsarbeidet er avgjørende for

gjennomføringen av et vellykket omstillingsprogram.

Styreseminaret består av fl ere moduler tilpasset de

utfordringer omstillingsledelsen møter i hver fase av

omstillingsprogrammet og har som mål å øke evnen til å

håndtere disse.

• SMB Utvikling

Utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter.

Bedriftenes konkurransesituasjon og mulige

utviklingsområder klarlegges. Deretter gjennomføres

minimum et utviklingsprosjekt per bedrift primært rettet

mot utvikling av nye markeder, produkter og tjenester.


• Gründercoach

Utprøvet modell og metode for omstillingsorganisasjoner

til å organisere, utvikle og drifte et nettverk av sertifi serte

gründercoacher som et kompetansetilbud til nyetablerere og

småbedrifter med gründerpreg.

• Idéutvikleren

Idéutvikleren er et verktøy for ledere/prosjektledere i

omstillingsorganisasjoner og utviklingsmiljøer som vurderer

ideer for næringsutvikling. Den inneholder en sjekkliste og

scoringsmodell som legger vekt på viktige forutsetninger og

forhold for at en forretningsidé skal kunne lykkes og bidrar

dermed til en bedre prioritering av ideer.

• Satsing på kvinner

I omstillingsarbeide er det viktig at lokalsamfunnet

nyttigjør seg tilgjengelig lokal kompetanse. Kvinner er ofte

en lite utnyttet ressurs. Satsing på kvinner består av et

modulprogram med tilpasningsmuligheter til lokale forhold

og forutsetninger. Hver modul utgjør et kompetansehevende

tilbud i forhold til målgruppen.

• Fremtidens skapere

Unge er en viktig ressurs i omstillingsarbeidet. Fremtidens

skapere består av ulike enkelttiltak som stimulerer og hjelper

unge gründere til å etablere eller utvikle egen virksomhet.

• Næringsvennlig kommune

Et positivt og konstruktivt samarbeid mellom kommune

og næringsliv er en vesentlig forutsetning for vellykkede

omstillingsprosesser. Tjenest en skal motivere og legge til rette

for kommunens evne til å utvikle seg som en næringsvennlig

organisasjon i forhold til næringslivet.

• Regional utvikling gjennom partnerskap

Regional utvikling basert på partnerskap mellom kommuner,

næringsliv og organisasjoner kan være en aktuell innfallsvinkel

for å stimulere til økt verdiskaping, ny sysselsetting og økt

bolyst. Tjenesten skal gjennom defi nerte prosesser bidra til å

skape forutsetninger for regionale samarbeidsformer på bred

basis.

Foto: Anders Nielsen/Innovasjon Norge


• Programstatusvurdering

Oppfølging av omstillingsarbeidet er en viktig oppgave

for Innovasjon Norge som kvalitetssikrer av off entlige

omstillingsprosjekt. Tjenesten er bygget opp rundt et antall

prosess- og resultatindikatorer som gjør det mulig for det

enkelte omstillingsområde å gjennomføre en årlig evaluering

av omstillingsarbeidet samt å få konstruktive innspill til

forbedringsområder.

• Omdømmebygging

Et godt omdømme er av vesentlig betydning for at en

kommunes konkurransekraft. Formålet med tjenesten er

å bidra til at omstillingskommuner på en systematisk og

målrettet måte skal arbeide for å utvikle og opprettholde et

godt omdømme i forhold til egne innbyggere, næringslivet og

andre målgrupper.

8 Fra omstilling til nyskaping


• Videreføring av omstillingsarbeidet

I den avsluttende fasen av omstillingsprogrammet er det

viktig å planlegge for den fremtidige organiseringen og

fi nansieringen av næringsutviklingsarbeidet. Tjenesten legger

opp til en faseinndelt prosess hvor sluttleveransen er en

anbefalt og omforent løsning som kommune, næringsliv og

andre viktige aktører stiller seg bak.

• Sluttevaluering

Etter omstillingsprogrammets avslutning foretas normalt

en sluttevaluering. Etter oppdrag gjennomføres denne av

eksterne fagmiljøer med kompetanse for oppgaven.

Foto: Anders Nielsen/Innovasjon Norge


Hvorfor samarbeide?

Etter oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommuner har

Innovasjon Norge siden 1992 ivaretatt en kvalitetssikrende rolle hva gjelder anvendelsen

av off entlige omstillingsmidler i ulike kommunale omstillingsprogram.

Vårt erfaringsgrunnlag er hentet fra omstillingsarbeid i over 70 kommuner og regioner

som til sammen har disponert mer enn 2 milliarder kroner i statlige midler. Som ledd i

vår oppgave med å bidra til gjennomføringen av vellykkede omstillingsprosesser er det

i løpet av denne perioden utviklet en omfattende portefølje av omstillingstjenester og

verktøy. En oversikt over disse fi nner du i denne brosjyren.


Hvordan jobber vi?

Hvert omstillingsprogram blir organsiert som et eget oppdrag med en

oppdragsrådgiver og en oppdragsansvarlig. Oppdragsrådgiveren skal ivareta

vår operative og kvalitetssikrende innsats i det enkelte omstillingsprogram.

Oppdragsansvarlig har et overordnet ansvar for at prosessen forløper slik den

skal i henhold til Kommunal-og regionaldepartementets og fylkeskommunens

premisser for tildeling av omstillingsmidler. I samråd med oppdragsrådansvarlig

utarbeider oppdragsrådgiver hvert år en oppdragsplan for egen innsats i det enkelte

omstillingsprogram . Planen skal behandles og godkjennes av oppdragsansvarlig

og omstillingsstyret.

Foto: Pål Bugge/Innovasjon Norge


Innovasjon Norge

Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo

Telefon: 22 00 25 00, Faks: 22 00 25 01

post@innovasjonnorge.no

www.innovasjonnorge.no

ostfold@innovasjonnorge.no

T: (+47) 69 13 91 40, F: (+47) 69 13 91 41

www.innovasjonnorge.no/ostfold

osloogakershus@innovasjonnorge.no

T: (+47) 22 00 25 00, F: (+47) 22 00 29 49

www.innovasjonnorge.no/osloogakershus

hedmark@innovasjonnorge.no

T: (+47) 62 51 99 50, F: (+47) 62 51 99 60

www.innovasjonnorge.no/hedmark

oppland@innovasjonnorge.no

T: (+47) 61 27 98 30, F: (+47) 61 27 98 40

www.innovasjonnorge.no/oppland

buskerud@innovasjonnorge.no

T: (+47) 32 21 97 00, F: (+47) 32 21 97 01

www.innovasjonnorge.no/buskerud

vestfold@innovasjonnorge.no

T: (+47) 33 01 89 20, F: (+47) 33 01 89 21

www.innovasjonnorge.no/vestfold

telemark@innovasjonnorge.no

T: (+47) 35 58 86 60, F: (+47) 35 58 86 50

www.innovasjonnorge.no/telemark

agder@innovasjonnorge.no

T: (+47) 37 00 53 30, F: (+47) 37 00 53 33

T: (+47) 38 12 99 70, F: (+47) 38 12 99 80

www.innovasjonnorge.no/agder

rogaland@innovasjonnorge.no

T: (+47) 51 54 51 00, F: (+47) 51 54 51 03

www.innovasjonnorge.no/rogaland

hordaland@innovasjonnorge.no

T: (+47) 55 55 93 55, F: (+47) 55 55 93 93

www.innovasjonnorge.no/hordaland

sognogfj ordane@innovasjonnorge.no

T: (+47) 57 65 19 40, F: (+47) 57 65 19 50

www.innovasjonnorge.no/sognogfj ordane

moreogromsdal@innovasjonnorge.no

T: (+47) 70 11 64 50, F: (+47) 70 11 64 90

www.innovasjonnorge.no/moreogromsdal

I Innovasjon Norge arbeider mennesker som har lokal- og internasjonal kompetanse slik

at en idé kan bli en forretningssuksess. Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele

verden er det lett å komme i kontakt med oss.

Vi skal bidra til at norsk næringsliv utvikler seg, spesielt med tanke på fornyelse

og innovasjon både for bedrifter og enkeltprodukter.

Jobben vår er blant annet å utvikle distriktene og styrke og profi lere norsk næringsliv

i Norge og utlandet.

Vi skal også få fl ere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke utenlandske turister hit.

Vi gir lokale ideer globale muligheter

sortrondelag@innovasjonnorge.no

T: (+47) 73 87 62 70, F: (+47) 73 87 62 99

www.innovasjonnorge.no/sortrondelag

nordtrondelag@innovasjonnorge.no

T: (+47) 74 13 54 00, F: (+47) 74 13 54 01

www.innovasjonnorge.no/nordtrondelag

nordland@innovasjonnorge.no

T: (+47) 75 54 20 00, F: (+47) 75 54 20 50

www.innovasjonnorge.no/nordland

troms@innovasjonnorge.no

T: (+47) 77 60 61 00, F: (+47) 77 60 61 60

www.innovasjonnorge.no/troms

fi nnmark@innovasjonnorge.no

T: (+47) 78 95 56 00, F: (+47) 78 95 56 39

www.innovasjonnorge.no/fi nnmark

Layout: Blanke Ark. Forsidefoto: Anders Nielsen/Innovasjon Norge. 08283/3000/10/08