Bruksanvisning Betjeningsvejledning - Nespresso

nespresso

Bruksanvisning Betjeningsvejledning - Nespresso

C90

Bruksanvisning

Betjeningsvejledning

Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk!

Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i brug!


AV/PÅ-bryter

ON/OFF kontakt

Kaff eutløp

Udtag til kaff e

Knapp til kaff e

Knap til kaff e

Kapselbeholder for 12 - 14 kapsler**

Kapselbeholder til 12-14 kapsler**

Drypperist**

Dryprist**

Dryppefat**

Drypbakke**

Første gang maskinen startes og når maskinen ikke har vært brukt på lengre tid-

Første gang maskinen startes, og når maskinen ikke har været brugt i længere tid

Fjern folien fra

drypperisten

Fjern folie

Varmer opp

Varmer op

Fyll vannbeholderen

med friskt vann

Påfyld vand

KLAR

KLAR

Hver dag før maskinen tas i bruk

Dagligt: før den første kaff e

Fyll vannbeholderen

med friskt vann

Påfyld frisk vand

Slå på maskinen

Tænd maskinen

Plasser en beholder

under kaff eutløpet

Anbring beholder

La vannet renne igjennom

Lad vand løbe igennem

Varmer opp

Varmer op

Ikke vann

Ingen vand

Håndtak

Håndgreb

Vannbeholder**

Vandbeholder**

** Reservedeler

** Reservedele

Sett støpselet i stikkontakten

og slå på maskinen

Tilslut og tænd maskine

Start Stop

se:

se: 8b

KLAR

KLAR


Espresso Lungo

Tilberedning

Tilberedelse

Forvam en kaff ekopp: 1 kopp vann

Forvarm kop: 1 kop vand

Daglig: Etter den siste kopp kaff e

Dagligt: Efter den sidste kop kaff e

Slå av

Sluk

Start Stop

Tøm kapselbeholderen +

Dryppefatet

Tøm kapselbeholder +

drypbakke

2.

1.

Sett i kapselen

Anbring kapsel

Start Stop

Gjenomløpshastigheten avhenger

av kaff esorten

Gennemløbs-hastigheden

afhænger af kaff esorten

Fjern kapselen (faller ned i kapselbeholderen)

Fjern kapsel (falder ned i kapselbeholder)

OK

Skyll og tøm

vannbeholderen

Skyl og tøm

vandbeholder

3.


v

Rengjøring: Etter behov

Rengøring: Efter behov

Bruk en fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel

Fugtig klud, mildt rengøringsmiddel

Tømming av systemet:

2.

1.

slipemiddel

slibemiddel

Tømning af systemet:

Slå av maskinen

Sluk

1. Åpne

2.Trykk og hold i 3 sekunder

1. Åbn

2. Tryk på knappen og hold

den nede i 3 sekunder

løsemidde

opløsningsmiddel

Trykk, hold knappen inne og trykk 3 ganger

tryk, hold og tryk

Lukk

Luk

oppvaskmaskin

opvaskemaskine

Hvis maskinen ikke har vært i bruk på lengre tid,

ved beskyttelse mot frost, ved reparasjon

Når maskinen ikke har været brugt i længere tid,

til beskyttelse mod frost, ved reparation

Maskinen slukker automatisk

og er blokkert i 10 minutter

Maskinen slukker automatisk

og er blokeret i 10 minutter


1.

Avkalking • Afkalkning

Les bruksanvisningen på avkalkingspakken nøye.

Avkalkingsmiddelet kan skade maskinens ytre.

Læs sikkerhedsanvisningerne på afkalkningspakken grundigt.

Afkalkningsmidlet kan angribe kabinettet.

Klargjøring • Klargøring

2.

Fjern kapselen

Fjern kapsel

Fyll på avkalkingsmiddelet

og 0,5 l vann

Påfyld afkalkningsmiddel

og 0,5 l vand

2.

fH dH

36 20

18 10

0 0

Avkalking • Afkalkning

Start Stop

Trykk inn begge knappene

i 3 sekunder

Tryk ned i 3 sekunder

Skylling • Skylning

Fjern fi lteret

Fjern fi lter

Tøm dryppefat og

kapselbeholder

Tøm drypbakke og

kapselbeholder

Still en beholder under

Anbring en beholder

1.

Bruk av eddik kan skade maskinen

Eddike: Risiko for skader

La avkalkingsmiddelet renne

igjennom 2 ganger

Lad afkalkningsmidlet

løbe igennem 2 gange

Tøm, skyll og fyll

vannbeholderen med

friskt vann

Tøm vandbeholderen,

skyl den og fyld den med

frisk vand

Skyll maskinen,

se 1

Skyl maskinen,

se 1

Vannets hardhet

Vandets hårdhed

3.

Avkalk etter

Afkalk efter

300

600

1200

1. Løft håndtaket, 2. Sett inn

fi lteret, 3. Lukk

1. Løft håndgreb, 2. anbring fi lter,

3. sænk håndgreb

Skyll maskinen,

se 1

Skyl maskinen,

se 1

Hvis lekkasje, se:

I tilfælde af

lækage, se:

8d

Fyll vanntanken med

avkalkningsløsningen en

gang til

Hæld afkalknings-opløsningen

tilbage i vandbeholderen én

gang

+

For å avslutte: Hold

begge knappene inne

i 3 sekunder

Exit: Tryk på begge

knapper samtidig i

3 sekunder


Ikke kaff e,

ikke vann

Ingen kaff e,

ingen vand

Feilsøking • Fejlfi nding

Maskinen starter ikke

Ingen angivelse

Teknisk data

Specifi kationer

2.

1.

Kaff en blir ikke tilstrekkelig varm

Kaff e ikke varm nok

Kapselområdet lekker

(ved vannbeholderen)

Kapselområde lækker

(vand i kapselbeholder)

Blinker med ujevne intervaller

Blinker med ujævne

intervaller

Tom vanntank –> Fyll på vann

Tom vandbeholder –> Påfyld vand

Åpne for lufttilførsel

Åbn for lufttilførsel

1. Åpne + 2. hold

1. Åbn + 2. hold

Avkalk , etter behov –> punkt 7

Afkalk evt. –> Pkt. 7

Kontroller strømmen: Stikkontakt, spenning og

sikring. Hvis lekkasje: kontakt Nespresso Club

Kontrollér eltilslutning: stik, spænding, sikring. I

tilfælde af lækage: Kontakt Nespresso Club

Start Stop

Vannet renner ut

Der kommer

vand ud

Lukk

Luk

Forvarm koppen, avkalk etter behov

Forvarm kop, afkalk evt.

Plasser kapselen korrekt.

Hvis lekkasje: kontakt Nespresso Club

Anbring kapsel korrekt.

I tilfælde af lækage: Kontakt Nespresso Club

Send maskinen til reparasjon eller kontakt

Nespresso Club

Send apparatet til reparation, eller kontakt

Nespresso Club.

Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

Nespresso avkalkingsett

Nespresso-afkalkningsmiddel

C90_Z2_01.06


Sikkerhetsanvisninger

Oppbevar denne bruksanvisningen

Ved nødsfall:

Trekk øyeblikkelig ut støpselet

fra stikkontakten.

• Maskinen er fremstilt til bruk i

private husholdninger (ikke

kommersielt bruk). Kun innendørs

bruk.

• Dra ut stikkontakten , hvis maskinen ikke

brukes over lengre tid. F. eks under ferie.

• Barn – spesielt små barn – må aldri

bruke maskinen uten kyndig tilsyn.

• Kontroller at spenningen som er

oppgitt på merkeplaten stemmer

med strømanlegget i bygningen.

• Dra ut støpselet dersom maskinen ikke skal

brukes over lengre tid. For eksempel under

ferie.

• Plasser aldri maskinen på en varm

fl ate, f. eks kokeplate. Bruk den aldri

i nærheten av åpen ild.

• Hold alltid håndtaket senket

under brygging.

• Advarsel: Putt aldri fi ngrene inn

i kapselhuset; risiko for skader.

• Bruk ikke maskinen uten dryppefat og

kapselbeholder.

• Oppbevar maskinen og ledningen

utilgjengelig for barn.

• Ta ikke i bruk maskinen dersom

strømledning eller støpsel er

skadet. For å unngå ulykker

måreparasjon av slike skader utføres av et

godkjent Nespresso servicesenter

• La aldri ledninger ligge i

nærheten av eller i kontakt

med varme deler av maskinen,

varmekilde eller en skarp kant.

• Ta ikke på ledningen med våte hender

• Trekk ikke støpselet ut av stikkontakten ved

å trekke i ledningen.

• Ta ikke i bruk maskinene dersom

strømledning eller støpsel er skadet. La

Nespresso servicesenter ta seg av all

reparasjon av maskinen.

Sikkerhedsforskrifter

Gem denne betjeningsvejledning

I nødstilfælde:

Træk stikket ud af stikkontakten.

• Denne maskine er fremstillet

til brug i private husholdninger

(ikke til erhvervsmæssig brug) og

kun til indendørs brug.

• Træk stikket ud af stikkontakten, hvis maskinen

ikke bruges i længere tid, under ferie etc.

Lad kun børn betjene maskinen, hvis

de er under opsyn af en voksen.

• Kontrollér, at spændingen

på mærkepladen svarer til

den aktuelle spænding.

• Maskinen skal altid tilsluttes jord. Ved ukorrekt

tilslutning bortfalder garantien.

Undlad at anbringe maskinen på en

varm fl ade (f.eks. en varmeplade) og

anvend den ikke i nærheden af åben ild.

Emballagen er fremstillet af

genbrugsmaterialer

• Hold altid håndgrebet

sænket. Løft det ikke, når

maskinen kører.

• Stik ikke fi ngrene ind i kapselrummet

eller -skakten; risiko for skader.

• Anvend ikke maskinen uden drypbakke og

dryprist.

• Opbevar maskine og ledning utilgængelige

for børn.

Anvend ikke maskinen, hvis

den ikke fungerer, som den

skal, eller hvis der er tegn på

beskadigelse. Kontakt i stedet Nespresso Club

• Undlad at beskadige ledningen

med varme dele eller skarpe

kanter etc.

• Berør ikke ledningen med våde hænder.

• Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at

trække i ledningen.

• Anvend ikke maskinen, hvis ledningen er

beskadiget. For at undgå beskadigelse må

reparationer og udskiftning af ledningen kun

foretages af et autoriseret service vaerksted.

Les denne sikkerhetsanvisningen nøye.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig

for skade som følge av misbruk eller av

at maskinen brukes på feil måte.

• Påse at maskinen er slått av ved

rengjøring og vedlikehold av

maskinen.

• Unngå å regngjøre stikkontakt, og maskin med

en våt klut eller å legge deler i bløt.

• Unngå rengjøring av støpselet

med våt klut eller å legge deler i

bløt.

• Alt annet enn allminnelig bruk, rengjøring

og vedlikehold skal foretas av et godkjent

servicesenter.

• Avkalking:

7c) Unngå å åpne håndtaket

under avkalking.

7d) Skyll vanntanken og rengjør maskinen for å

fj erne eventuelle rester av avkalkingen.

Innpakningen er laget av

resirkulerbare materialer.

Ta vare på miljøet! Denne maskinen

består av materialer som kan

gjenvinnes eller resirkuleres. Leveres

på en miljøstasjon.

Maskinen kan udgøre en sikkerhedsriko,

hvis denne betjeningsvejledning og

sikkerhedsforskrifterne ikke følges

• Tag stikket ud af stikkontakten,

og lad maskinen

køle af før rengøring/ vedligeholdelse.

• Undlad at rengøre stik, ledning og maskine med

en våd klud eller at nedsænke delene i vand eller

anden væske

• Undlad at åbne maskinen eller putte

ting ind i åbningerne.

• Alt andet end almindelig brug,

rengøring og vedligeholdelse skal foretages af et

autoriseret serviceværksted.

Afkalkning:

7c) Undlad at løfte

håndgrebet under afkalkning.

7d) Skyl vandbeholderen og rengør maskinen for

at fj erne evt. afl ejringer af afkalkningsmiddel.

Hjælp med at beskytte miljøet!

Din maskine indeholder værdifulde

materialer, der kan genindvindes eller

genbruges. Afl ever den til et

indsamlingssted.

More magazines by this user
Similar magazines