Katalog Sykepleie - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Katalog Sykepleie - Gyldendal Norsk Forlag

Katalog

Sykepleie


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

2

FOTO: SIGMUND REITE

Aktuelle fagbøker

innen sykepleie

Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som

inneholder aktuelle utgivelser innen sykepleie. Bøkene i katalogen er

gruppert ut fra rammeplanens hovedtemaer.

Bøkene presenteres alfabetisk etter forfatter under hver hovedgruppe.

Se også våre nettsider: www.gyldendal.no/akademisk

Hilsen sykepleieredaksjonen

Innhold

1. Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag ... 6

2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget ... 10

3. Medisinske og naturvitenskapelige emner ... 19

4. Samfunnsvitenskapelige emner ... 23


Bok + nett

= effektiv læring!

Variasjon i undervisning og innlæring er viktig.Derfor har Gyldendal Akademisk

utviklet egne nettsteder til flere av våre bøker.

Flere av disse nettstedene fungerer som digitale arbeidsbøker og inneholder:

• For undervisere:

Lærebibliotek med nedlastbare illustrasjoner

• For studenter og undervisere:

Skrive- og flervalgsoppgaver: De interaktive oppgavene gir studentene

umiddelbart tilbakemelding på oppgavesvar og utfordrer til refleksjon gjennom

skriveoppgaver, eksempler og illustrasjoner.

Lenker til relevant litteratur.

Videoklipp og lydfiler: Noen av nettstedene tilbyr oppsummeringer til kapitlene

som lydfiler, og videoklipp fra praksis og behandling.

Følg med på

www.gyldendal.no/akademisk

Nettressurser i helse- og sosialfag

www.gyldendal.no/37grader

www.gyldendal.no/forflytningskunnskap

www.gyldendal.no/legemiddelhandtering

www.gyldendal.no/grunnleggende-sykepleie

www.gyldendal.no/legevakthandboken

www.gyldendal.no/geriatrisksykepleie

www.gyldendal.no/digitalehelsefag

www.gyldendal.no/huden

www.gyldendal.no/menneskekroppen

www.gyldendal.no/kroppskunnskaping

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

3


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

4

En fleksibel

kunnskapspakke

i naturvitenskapelige

fag

Nettstedet 37 o skal være et nyttig hjelpemiddel for deg som underviser,

og gir deg ressurser som kan lette forberedelsene og variere undervisningen.

Som underviser får du tilgang til lærerbiblioteket, hvor alle illustrasjoner fra boken

og nettstedet ligger fritt tilgjengelig. I tillegg får du alt innholdet studentene får,

slik som interaktive oppgaver, hyperlenkede referanser, og oppsummeringer til

kapitlene både som tekst og lydfiler.

Bøkene gir grunnleggende innsikt i fagområdene

og kravet til pensum i naturvitenskaplige fag.

Pakken består av følgende fem bøker:

Legemidler og bruken av dem (2008)

Mikrober, helse og sykdom (2009)

Sykdom og behandling (2010)

Kroppens oppbygging og funksjon (2010)

Undersøkelser ved sykdom (2010)

www.gyldendal.no/37grader WWW


Hedvig Nordeng, Olav Spigset (red.)

Legemidler og bruken av dem

Legemidler og bruken av dem gir en grunnleggende innføring i klinisk farmakologi

og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie.

Boken er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i

fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser,

mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte

organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos

spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales

også naturmedisin.

Kliniske eksempler bidrar til å binde teori og praksis sammen.

Det er lagt vekt på å forklare fagstoffet med utgangspunkt i

sykepleierens hverdag. Boken er rikt illustrert.

Nettsted: www.gyldendal.no/37grader

• ISBN 978-82-05-32365-0 • 1. utg. 2007 • 488 s. • Kr 598,–

Thomas Bielecki , Bente Børdahl

Legemiddelhåndtering

Lærebok for sykepleiere og vernepleiere

Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid

innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Den er tilpasset bachelorstudiet

i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger.

Boken belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering

for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, som

trådte i kraft 1. mai 2008. Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften,

og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for

legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i mål og vekt

knyttet til legemiddelregning.

Kapitlet om kvalitetssikring av legemiddelhåndtering presenterer

kvalitetssikringsarbeid på en praktisk måte.

Nettsted: www.gyldendal.no/legemiddelhandtering

• ISBN 978-82-05-37420-1 • 6. utg. 2008. • 240 s. • Kr 350,–

Merete Steen, Miklos Degre (red.)

Mikrober, helse og sykdom

WWW

WWW

WWW – NY!

Boken gir en grunnleggende innføring i klinisk mikrobiologi og dekker

kravet til pensum i mikrobiologi for bachelorstudiet i sykepleie.

Del 1 presenterer grunnleggende kunnskap om hovedgruppene av

mikrober og mikrobenes sykdomsskapende egenskaper. Del 2 fokuserer på

samspillet mellom mennesker og mikrober. Del 3 presenterer de sykdomsskapende

mikrobene ut fra hvilke organsystemer de lager infeksjoner i.

Del 4 gir en innføring i hovedprinsipper for smittevern i samfunnet generelt

og i helsetjenesten.

Nettsted: www.gyldendal.no/37grader

• ISBN 978-82-05-32367-4 • 1. utg. 2009 • 250 s.

Sykepleie

5

Gyldendal Akademisk 09


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

6

1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Arild Bjørndal, Signe Flottorp, Atle Klovning

Kunnskapshåndtering

i medisin og helsefag

MASTER

For å være en god fagutøver i helsetjenesten må du bruke både hjernen og

hjertet. Du må treffe beslutninger som er fundert på relevant og pålitelig

kunnskap, og som er preget av pasientenes syn på saken. Det er kunnskapsbasert

praksis (evidence based health care).

For selv å praktisere på basis av god kunnskap, og bidra til bedre kunnskapshåndtering

i din organisasjon, må du bygge kompetanse i kunnskapshåndtering.

Du må kunne fornye dine kunnskaper. Denne boken trener deg

i å stille relevante og presise faglige spørsmål, effektivt søke etter forskningsbasert

informasjon, vurdere det du finner og bruke det, sammen med

annen informasjon, til å treffe beslutninger om helsespørsmål.

• ISBN 978-82-05-33498-4 • 2. utg. 2007 • 195 s. • Kr 325,–

Berit Støre Brinchmann (red.)

Etikk i sykepleien

Etikk i sykepleien gir deg grunnleggende kunnskaper om ulike etiske teorier

basert på plikter, dyder, konsekvenser, og nærhet til andre mennesker.

Dette er en forutsetning for å bli en god sykepleier.

Nytt i 2. utgaven er et kapittel om kliniske etikk-komiteer. Boken er

ajourført og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer og nye yrkesetiske

retningslinjer for sykepleiere (2007). Boken inneholder kapitler om

menneskesyn, etiske retningslinjer, forskningsetikk og juss. Dette er temaer

som gjenspeiler noen av rammene for moralske handlinger. Kapitlet om

bioetikk trekker opp en rekke problemstillinger som vi må forholde oss til

i dag, men som også kan få moralske konsekvenser i fremtiden.

«Det er en inspirerende lærebog for både nye og garvede i sygeplejen.»

(Hanne F. Mortensen, Sygeplejersken nr.1, 2006)

• ISBN 978-82-05-39128-4 • 2. utg. 2009 • 220 s. • Kr 328,–

NY UTGAVE!

Olav Dalland

Metode og oppgaveskriving

for studenter

Boken tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving.

Den gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder, som ulike måter å

samle inn data på og gjennomføring av undersøkelser. Hovedvekten ligger

på kvalitativt intervju og observasjon. Selve skriveprosessen utgjør en rød

tråd i fremstillingen, og det er lagt vekt på gode råd når det gjelder utformingen

av problemstillinger og oppgavens oppbygging, form og

presentasjonsteknikk.

• ISBN 978-82-05-34818-9 • 4. utg. 2007 • 297 s. • Kr 380,–


António Barbosa da Silva (red.)

Etikk og menneskesyn i

helsetjeneste og sosialt arbeid

Her presenteres en spennende moralfilosofisk analyse av forholdet mellom

livssyn, menneskesyn, etikk og yrkesetikk i et systematisk perspektiv.

Den teoretiske delen fokuserer på menneskesyn, virkelighetsoppfatning,

livssyn, livets verdi og mening, samt forholdet mellom dem. Praksisdelen

inneholder et kapittel om pleiepersonellets verdiskapende egenskaper, det

vil si moralske dyder som er nødvendige betingelser for god omsorg. Deretter

følger et kapittel om pleiekulturens betydning for god profesjonell

omsorg i et etisk perspektiv. Boken avsluttes med etiske perspektiver på

møtet med lidelsen i omsorgen.

• ISBN 978-82-05-34699-4 • 1. utg. 2006 • 317 s. • Kr 349,–

Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug

Kristiansen, Hans Inge Sævareid, Dag Gjerløw Aasland

Til den andres beste

En bok om veiledningens etikk

Veiledning er et samspill mellom to personer, der den som veiledes skal bevege

seg inn i et landskap der veilederen allerede er kjent. I dette samspillet

ligger det en grunnleggende etisk utfordring.

Til den andres beste tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk

prosjekt der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den

andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas’ beskrivelse

av Den andres ansikt som etikkens begynnelse, drøftes temaer

som den gode veiledning, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid

og ekspertarbeid, lytting, identitet og følelser, identitet og frihet.

• ISBN 978-82-05-38084-4 • 1. utg. 2008 • 166 s. • Kr 225,–

Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen

Nærhet og distanse

Boken gir en innføring i etikk og etisk tenkning knyttet til arbeid med

mennesker. I del I diskuterer forfatterne yrkesetikkens rammebetingelser.

Velferdsstaten er i endring, og en god profesjonsetikk er viktigere enn

noensinne. Sentrale temaer i del II er grunnvilkårene for det å være

menneske; sårbarhet, avhengighet, skjørhet og dødelighet. Ulike etiske

retninger som bl.a. pliktetikk, diskursetikk, nytteetikk, dydsetikk og

nærhetsetikk gjennomgås grundig i den tredje delen. Til slutt presenteres

KLOK-modellen som kan være til hjelp når man står i etiske dilemmaer

og skal vurdere hva som er god og riktig handling.

Nærhet og distanse dekker etikkpensum ved helse- og sosialfagutdanningene

og er også skrevet for lærer- og førskolelærerutdanningen.

• ISBN 978-82-05-35554-5 • 3. utg. 2006 • 285 s. • Kr 375,–

MASTER

MASTER

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

7


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

8

Jorunn Mathisen

Sykepleiehistorie

ideer – mennesker – muligheter

I Sykepleiehistorie tar forfatteren for seg sykepleiefagets

tradisjon og utvikling fra antikken og frem til vår tid.

Mange historiske tegninger og bilder bidrar til å belyse

innholdet.

• ISBN 978-82-05-34951-3 • 2. utg. 2006 • 238 s. • Kr 398,–

Åshild Slettebø

Sykepleie og etikk

«Denne boken er annerledes. Den går rett på sak og fører oss direkte

inn i en realistisk sykepleiehverdag ved hjelp av gode eksempler.»

(Inger Beate Larsen, Tidsskriftet Sykepleien)

Bokens hensikt er å fremme kunnskap og en reflektert holdning til ulike

etiske problemstillinger. Boken er skrevet spesielt for sykepleierutdanningen.

Forfatteren tar utgangspunkt i sykepleiefaglige dilemmaer og

belyser aspekter som ansvar, respekt, taushetsplikt, autonomi, makt, velgjørenhet

og ikke-skadeprinsippet. Samfunnsetiske temaer som drøftes er

blant annet forebygging og prioriteringer. Mange eksempler og aktuelle

problemstillinger gir denne boken en praktisk tilnærming til hvordan sykepleiere

kan benytte prinsipper og retningslinjer for å håndtere etiske dilemmaer

i sitt yrkesliv. Arbeidsoppgaver gir gode muligheter for samtale og

drøfting.

I denne 5. utgaven er lovverk oppdatert og de yrkesetiske retningslinjer

for sykepleiere (2007) er integrert i boken.

• ISBN 978-82-05-39032-4 • 5. utg. 2009 • 174 s. • Kr 229,–

Åshild Slettebø (red.), Per Nortvedt (red.)

Etikk for helsefagene

Boken belyser ulike etiske utfordringer som helsefagene står overfor i

forskjellige praksis- og forskningssituasjoner. Den er et innspill til etiske

drøftinger i mastergradsutdanning ved de ulike helsefagene. Hvilke utfordringer

møter vi som helsepersonell i vårt daglige virke enten vi er ergoterapeut,

bioingeniør, fysioterapeut, radiograf, vernepleier eller sykepleier?

Hva står på spill i pasientnære situasjoner? Etikken hjelper oss ikke alltid til

å ta valgene, men den kan hjelpe oss til å klargjøre hvilke valgmuligheter vi

har, og den kan bidra til å øke, eller utvide refleksjonen når verdier står på

spill. Som helsepersonell møter vi etiske problemstillinger knyttet til det

kliniske skjønn, ved bruk av teknologi, i møter mellom kulturer samt ved

paternalisme, maktanvendelse og ved avmakt. Dette er noen av de

problemstillingene som blir belyst og drøftet i denne boken.

• ISBN 978-82-05-34249-1 • 1. utg. 2006 • 220 s. • Kr 315,–


Magdalene Thomassen

Vitenskap, kunnskap og praksis

Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag

Boken presenterer vitenskapsfilosofien som fagfelt, samtidig som perspektiver

på vitenskap og kunnskap problematiseres i lys av egenarten ved en praksisutøvelse.

Del I tar utgangspunkt i praksis, og ser på forskjellige sider ved det

mangfoldige kunnskapstilfanget som spiller sammen i kyndig praktisk yrkesutøvelse.

I del II gjennomgås noen kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap

og kunnskapsdannelse, ulike synspunkter på hva disse kjennetegnene betyr

og hvilke kunnskapsteoretiske ståsteder synspunktene representerer.

I del III går veien fra vitenskapsfilosofi og kunnskapsteori tilbake til

praksis: Teorier som allerede er berørt i del II, settes inn i rammen av

historiske utviklingslinjer og tradisjoner i vitenskapsfilosofien.

Fremstillingen av de vitenskapsfilosofiske retningene føres videre

i en systematisk eksemplifisering av hvordan angjeldende retning

har nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis.

• ISBN 978-82-05-35609-2 • 1. utg. 2006 • 207 s. • Kr 285,–

Flere aktuelle titler:

Ebba Langum Bredland m.fl.

Det handler om verdighet

Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid

• ISBN 978-82-05-29941-2 • 2. utg. 2002

• 252 s. • Kr 360,–

Ken Heap

Gruppemetode for

sosial- og helsearbeidere

• ISBN 978-82-05-32813-6• 5. utg. 2005

• 326 s. • Kr 465,–

Jan-Olav Henriksen

Menneskesyn

Historisk arv og varig aktualitet

• ISBN 978-82-05-34251-4 • 1. utg. 2005

• 176 s. • Kr 265,–

Torborg Aalen Leenderts

Person og profesjon

Om menneskesyn og livsverdier

i offentlig omsorg

• ISBN 978-82-00-42996-8 • 2. utg. 1997

• 299 s. • Kr 365,–

Lars Gunnar Lingås

Etikk og verdivalg i helseog

sosialfag

• ISBN 978-82-05-38783-6 • 4. utg. 2008

• 280 s. • Kr 398,–

Per Nortvedt, Harald Grimen

Sensibilitet og refleksjon

Filosofi og vitenskaps-teori for helsefag

• ISBN 978-82-05-31418-4 • 1. utg. 2004

• 247 s. • Kr 345,–

Per Nortvedt, Arne Johan Vetlesen

Følelser og moral

• ISBN 978-82-41-70684-4 • 2. utg. 1996

• 265 s. • Kr 355,–

Henny Olsson, Stefan Sörensen

Forskningsprosessen

Kvalitative og kvantitative perspektiver

• ISBN 978-82-05-30185-6 • 1. utg. 2003

• 191 s. • Kr 325,–

Arne Johan Vetlesen (red.)

Nærhetsetikk

• ISBN 978-82-417-0625-7 • 1. utg. 1996

• 182 s. • Kr 285,–

MASTER

MASTER

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

9


Sykepleie

10

Gyldendal Akademisk 09

Grethe Dåvøy, Petrin Eide

og Ingeborg Hansen (red.)

Operasjonssykepleie

2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Hallbjørg Almås (red.)

Klinisk sykepleie I-II

Klinisk sykepleie omhandler sykepleie til pasienter med somatiske sykdommer

og gir teoretiske og praktiske kunnskaper som sykepleieren behøver i

sin daglige praksis.

Bind 2 inneholder også et kapittel som består av oppgaver knyttet ulike

pasientsituasjoner, og som er velegnet til selvstudium og gruppearbeid i

studiene.

Alle forfatterne har førstehånds erfaring fra sine respektive felt, og

faginnholdet er dessuten vurdert av sykepleiefaglige og medisinskfaglige

konsulenter. Bøkene er rikt illustrert.

Klinisk sykepleie er en lærebok for sykepleierstudenter og et oppslagsverk

for sykepleiere i ulike praksisfelt, både i og utenfor institusjoner.

BIND I • ISBN 978-82-05-28764-8 • 3. utg. 2001 • 575 s. • Kr 789,–

BIND II • ISBN 978-82-05-28765-5 • 3. utg. 2001 • 656 s. • Kr 789,–

Berit Heir Bunkan

Kropp, respirasjon og kroppsbilde

Denne boken beskriver samspillet mellom kropp og sinn, som kommer til

uttrykk i kroppsholdning, respirasjon, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde.

Den er et viktig bidrag i den psykomotoriske tradisjonen i Norge og

presenterer en omfattende kroppsundersøkelse som tar utgangspunkt i

pasientens egne ressurser.

Boken, som nå foreligger i 4. reviderte utgave, er i første rekke beregnet

for fysioterapistudenter, men vil også være av nytte for utøvere av alternativ

behandling og andre som arbeider systematisk med kroppen, menneskets

plager og sykdommer. Boken er rikt illustrert med fargebilder.

Berit Heir Bunkan er dr.philos. og seniorforsker ved Høgskolen i Oslo.

• ISBN 978-82-05-35184-4 • 4. utg. 2008 • 452 s. • Kr 495,–

Grethe Dåvøy, Petrin Eide og Ingeborg Hansen (red.)

Operasjonssykepleie

MASTER – NY!

Boka Operasjonssykepleie er en innføringsbok.

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar belyses

ut fra både erfarings- og forskningskunnskap, og utgangspunktet i framstillingen

er voksne pasienter. Boka består av totalt 3 hoveddeler.

Del 1 omhandler operasjonspasienten, operasjonssykepleierens

funksjons- og ansvarsområde og selve operasjonsavdelingen.

Del 2 omhandler den direkte pasientrettede sykepleierfunksjonen

beskrevet ut fra operasjonssykepleierens forebyggende, behandlende og

lindrende funksjon.

Del 3 omhandler den indirekte pasientrettede sykepleierfunksjonen.

Temaene som belyses er dokumentasjon, administrasjon, pedagogikk,

fagutvikling og forskning.

• ISBN 978-82-05-39130-7• Kommer høsten 2009 • Ca. 320 s.


Jan Erik Haugen, Øistein Knudsen jr. (red.)

Akuttmedisinsk sykepleie

utenfor sykehus

Hva bør sykepleiere og andre helsearbeidere vite om akuttmedisin utenfor

sykehus? Dette spørsmålet belyses både teoretisk og praktisk innenfor områdene

traumatologi, akuttmedisinske tilstander, hjerte- og lungeredning,

frostskader, drukning og emosjonell førstehjelp. I tillegg drøftes tiltak ved

storulykker, masseskader og katastrofesituasjoner.

Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens

ansvar for å medvirke i akuttsituasjoner. Dessuten redegjøres det for den

akuttmedisinske beredskapen i Norge, samt for hvordan kommunikasjon

og samhandling er organisert på dette området.

Boken er rikt illustrert, men med mye instruktiv kasuistikk. Den dekker

pensum på fagområdet akuttmedisin i bachelorutdanning i sykepleie.

Boken kan også leses med stort utbytte av annet helsepersonell som vil

vite det som trengs om akuttmedisinske tiltak for å kunne handle og

eventuelt ta ledelsen når ulykken er ute.

Denne 2. utgaven er oppdatert på alle sentrale områder.

• ISBN 978-82-05-33537-0 • 2. utg. 2008 • 339 s. • Kr 475,–

Kristin Heggdal

Kroppskunnskaping

Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser

WWW

Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker

stadig etter nye veier til mestring og bedring. Bokens to hovedfokus er hva

den enkelte fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan

helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser.

Pasientens kunnskap om hvordan en kan forebygge tilbakefall og

oppnå bedring utvikles gjennom en prosess som forfatteren kaller «Kroppskunnskaping».

Begrepet er fundert på forskning og brukermedvirkning.

Boken henvender seg til alle som ønsker å styrke ressurser hos mennesker

som lever med langvarige helseproblemer, til helsefagutdanninger,

til pasienter og deres pårørende.

Nettsted: www.gyldendal.no/kroppskunnskaping

• ISBN 978-82-05-33172-3 • 1. utg. 2008 • 354 s. • Kr 449,–

Kristin Heggdal

Sykepleiedokumentasjon

I Sykepleiedokumentasjon belyser forfatteren helsemyndighetenes nasjonale,

juridiske rammer og yrkesetiske retningslinjer for dokumentasjon. Sykepleiedokumentasjon

inneholder praktiske eksempler som gir en basis for

utdypning av faglig innhold og utforming av sykepleiedokumentasjon.

Boken belyser også faglige utfordringer knyttet til overgangen fra

fritekst til standardisering av dokumentasjonsarbeidet. Forfatteren

diskuterer også hvordan hensynet til det individuelle kan ivaretas i et

standardisert dokumentasjonssystem.

• ISBN 978-82-05-33027-6 • 2. utg. 2006 • 224 s. • Kr 320,–

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

11


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

12

Jan Kåre Hummelvoll

Helt – ikke stykkevis og delt

Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse

Boken har i mange år gitt en bred og grunnleggende innføring i psykiatrisk

sykepleie, og har bidratt til å prege tenkning og praksis innen fagspesialiteten.

Ved siden av at den teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen om

psykiatrisk sykepleie og psykisk helse løftes frem, vies både personalets og

pasienters erfaringskunnskap stor plass. Boken har derfor en klar forankring

i praksis. I denne sjette utgaven er de kapitlene som er ført videre revidert,

og flere kapitler er nyskrevet. De nye kapitlene dreier seg om psykiatrisk

sykepleie som fagområde, grunnleggende etiske begreper i psykisk helsearbeid,

samarbeid med psykotiske mennesker, og psykiatrisk sykepleie og

psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet.

• ISBN 978-82-05-31629-4• 6. utg. 2004• 614 s. • Kr 575,–

Rita Jakobsen

Klar for fremtiden?

– om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleie

I denne boken setter forfatteren søkelyset på sykepleierens lederansvar.

Klar for fremtiden? er i tråd med ny kunnskap og samfunnspolitiske

endringer innenfor helsevesenet og utdanningen.

Temaet konflikt og konflikthåndtering er ytterligere utdypet. Fordi

kulturforståelse er avgjørende for å kunne lykkes med lederoppgavene,

er dette et tema som har fått stor plass. Boken inneholder spennende

eksempler som belyser sykepleierens lederfunksjon og utfordringer i denne

forbindelse.

Målgruppen for boken er sykepleiestudenter, sykepleiere og mellomledere

i sykepleietjenesten.

• ISBN 978-82-05-32666-8 • 2. utg. 2005 • 173 s. • Kr 299,–

Berit Johannessen (red.)

Komplementær og alternativ

behandling

En grunnbok for sykepleiere

Det har vært stor økning i alternative behandlingstilbud de senere

årene. For sykepleiere er det derfor viktig å ha kunnskaper om hva

alternativ behandling er, hva som regulerer disse tilbudene og hvor sykepleieren

kan finne god informasjon. Det er mange likhetspunkter mellom

sykepleie og alternative behandlingsformer, blant annet fokus på det å

støtte pasientenes egne selvhelbredende krefter. Ulike former for berøring,

musikk og ernæring ligger i skjæringspunktet mellom sykepleie og alternativ

behandling. Disse områdene behandles derfor eksplisitt.

Boken vil dekke pensum for bachelorutdanningen i sykepleie. Den vil

også gi god innsikt i og oversikt over dette temaet for andre helsearbeidere.

• ISBN 978-82-05-37998-5 • 1. utg. 2008 • 236 s. • Kr 295,–


Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb,

Anette Hylen Ranhoff (red.)

Geriatrisk sykepleie

God omsorg til den gamle pasienten

WWW

Boken tar utgangspunkt i den gamle pasienten, og beskriver prinsippene

og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har den egne kapitler

om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del

av boken konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og

plager hos gamle. Siste del av boken omhandler livets slutt.

Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende

sykepleie blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene,

se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og

bidra til den gamles mestring.

Nettsted: www.gyldendal.no/geriatrisksykepleie

• ISBN 978-82-05-35776-1 • 1. utg. 2008 • 519 s. • Kr 725,–

Per Halvor Lunde

Forflytningskunnskap

Boken gir kunnskap om hvordan man kan hjelpe en person med forflytning

uten å løfte eller bære ham. Ved å bruke forflytningsteknikk reduseres

risikoen for belastningslidelser i arbeidet, og pasienten aktiviseres gjennom

å bruke sitt naturlige, friske bevegelsesmønster. Boken er bygd opp med en

teoridel og en bildebasert oppslagsdel, som idégrunnlag for egen praksis

med pasientene.

Per Halvor Lunde er cand.mag. og fysioterapeut med videreutdanning

i forebyggende fysioterapi og ergonomi.

Ny utgave kommer høsten 2009.

Nettsted: www.gyldendal.no/forflytningskunnskap

• ISBN 978-82-05-30204-4• 3. utg. 2003 • 200 s. • Kr 355,–

Turid Martinsen, Kari Arntzen

Prosedyrekunnskap

i sykepleien

Boken tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap

og nasjonale retningslinjer som ligger til grunn for

utføring av prosedyrer.

Boken er rikt illustrert og det er god plass til egne

notater. I tekst og illustrasjoner beskrives de vanligste

prosedyrer en sykepleier må kunne utføre.

Bokens form gjør at den er praktisk å bruke

i klinisk sykepleiepraksis.

• ISBN 978-82-05-35224-7 • 5. utg. 2006 • 536 s. • Kr 548,–

NY UTGAVE!

13

Gyldendal Akademisk 09


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

14

Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie inneholder teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet

i sykepleien. God og forsvarlig sykepleie bygger på kunnskaper, men også på respekt

for det enkelte menneskets liv og verdighet. Samspillet mellom pasient og sykepleier er

viktig, derfor er pasientens opplevelser og reaksjoner vektlagt i presentasjonen av hvordan sykepleieren

kan hjelpe pasienten med å ivareta sine grunnleggende behov. De enkelte kapitlene

inneholder kliniske sykepleiefortellinger og oppgaver som skal stimulere studenten til

egen tenkning og kritisk refleksjon. Sykepleieoppgaver og prosedyrer er utførlig beskrevet der

det er aktuelt.

Læreverket bygger på forskningsbasert sykepleiekunnskap, erfaringsbasert sykepleiekunnskap

og pasienterfaringer. Bøkene er tilrettelagt for sykepleiestudenter.

Grunnleggende sykepleie består av fire bind. De fire bøkene danner en helhet, men kan også

brukes enkeltvis. I bind 1 er det fokus på sykepleierens møte med pasienten, der den individuelle

samhandlingen skjer. Bind 2 og 3 presenterer kunnskaper som er nødvendig for å

hjelpe pasienten til å få dekket sine grunnleggende behov, samt emner som er sentrale i sykepleie,

som trygghet, håp, lindring av lidelse og mestring. Bind 4 belyser ulike sykepleieteoretiske

perspektiver og setter sykepleie inn i en samfunnskontekst.

Redaktører for de fire bindene er Nina Jahren Kristoffersen,

Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug.

Forfatterne er hovedsakelig sykepleiere som har bidratt med sin teoretiske og kliniske kompetanse

og undervisningserfaring fra høyskole og universitet.

Pakkepris bind 1–4: • ISBN 978-82-05-34950-6 • Kr 1499,–

Til læreverket er det utviklet nettressurser som er tilgjengelig på

www.gyldendal.no/grunnleggende-sykepleie

WWW

Grunnleggende sykepleie – Bind 1

Læreverkets bind 1 omhandler forholdet mellom sykepleier og

pasient. De tre første kapitlene beskriver bl.a. sykepleierens tilnærming

til pasienten, ulike syn på helse, objektiv og subjektiv

forståelse av sykdom, kultur og dens innvirkning på sykdom og helse.

I kapittel fire settes fokus på pasientens egen kropp og selvbilde, og

kapittel fem viser sykepleier og pasient i samhandling, bygget på humanistisk

verdigrunnlag og menneskesyn. De to siste kapitlene tar for seg

beslutningsprosesser i sykepleie, samt begrepene kunnskap og kompetanse.

Disse er med på å synliggjøre de tankeprosesser, analyser,

vurderinger og beslutninger som ligger til grunn for sykepleierens valg.

Det siste kapitlet setter fokus på teoretisk og klinisk kompetanse, og bruk

av intuisjon og faglig skjønn. Disse forholdene er spesielt viktige for at den

nyutdannede sykepleieren skal fortsette sin utvikling etter endt utdanning.

• ISBN 978-82-05-31602-7 • 2. utg. 2005 • 280 s. • Kr 388,–


Grunnleggende sykepleie – Bind 2

Bind 2 utdyper sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov.

Alle kapitlene har en felles oppbygging som omhandler de grunnleggende

behov sin betydning for helse og velvære, identifisering av behov for sykepleie,

pasientsituasjoner og sykepleiehandlinger.

Bind 2 inneholder 8 kapitler og beskriver følgende fagområder:

• Sirkulasjon • Respirasjon • Temperatur • Ernæring • Eliminasjon

• Hygiene • Aktivitet • Søvn og hvile.

I alle kapitlene er opplevelsesdimensjonen vektlagt. I tillegg er basiskunnskap

fra sykdomslære/patologi integrert. De enkelte kapitlene inkluderer

også relevante sykepleieprosedyrer og observasjoner. Bind 2 egner seg godt

som oppslagsverk i praksisstudiene.

• ISBN 978-82-05-31603-4 • 2. utg. 2005 • 358 s. • Kr 528,–

Grunnleggende sykepleie 3

Menneskets grunnleggende behov, og sykepleierens møte med menneskets

erfaringer og opplevelser som pasient, blir drøftet i dette bindet. De første

kapitlene tar for seg ulike temaer som trygghet, kjærlighet, nærhet og seksualitet.

Videre beskrives forutsetninger for kontakt hos personen selv og i

sosiale nettverk. I tillegg vises sykepleierens rolle i forhold til isolasjon, ensomhet

og sosial overbelastning.

Et eget kapittel handler om hvordan identitet og egenverd kommer til

uttrykk i ulike situasjoner, og hvordan vi støtter og bevarer dette i truende

livssituasjoner. Lidelse, livsmot og håp beskrives i neste kapittel, og illustreres

gjennom pasienthistorier hvor pasienten opplever og uttrykker lidelse.

Et eget kapittel er viet stress, mestring og endring av livsstil. Det settes

også fokus på sykepleierens pedagogiske funksjon og mulighet for å fremme

pasientens og pårørendes læring og mestring.

Bindets siste kapittel omhandler livets avslutning. Reaksjoner hos sykepleier,

pasient og pårørende beskrives, samt de følelsesmessige og kroppslige

plager hos den syke – samt betydningen av skikker og ritualer.

• ISBN 978-82-05-31605-8 • 2. utg. 2005 • 344 s. • Kr 482,–

Grunnleggende sykepleie – Bind 4

Dette siste bindet handler om samfunnets krav til sykepleieren og sykepleieutøvelsen.

Bindet starter med en grundig gjennomgang av flere teoretiske

perspektiver på sykepleie; interaksjon mellom pasient og sykepleier, ivaretakelse

av grunnleggende behov og omsorg for det lidende mennesket.

Et samfunn i stadig endring stiller sykepleieren overfor nye krav til utøvelsen

av yrket. Nyere lovgivning, samt stadige omorganiseringer byr på

utfordringer i sykepleiehverdagen. Krav til dokumentasjon, klassifisering av

sykepleie, kvalitet og kvalitetsutvikling er noen av områdene som drøftes.

Sykepleieren har mange arbeidsområder, og dette stiller krav til tverrfaglig

og tverretatelig samarbeid i og utenfor helsetjenesten. Ledelse og

administrasjon står også sentralt.

Siste kapittel ser på utfordringer og fremtidsperspektiver for sykepleiere.

Samsvarer helsetjenestens organisering med sykepleierens verdier og mål?

Hvilke samfunns- og organisasjonsendringer kan vi vente oss, og hvordan

påvirker dette sykepleierollen inn i fremtiden?

• ISBN 978-82-05-31606-5 • 1. utg. 2005 • 264 s. • Kr 387,–

15

Gyldendal Akademisk 09


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

16

Anna Marie Moesmand , Astrid Kjøllesdal

Å være akutt kritisk syk

Om pasientens og de pårørendes psykososiale

reaksjoner og behov

Boken er skrevet for sykepleiere i videreutdanning i operasjons-, anestesiog

intensivsykepleie, og for dem som arbeider innenfor et av disse feltene.

Akutt kritisk sykdom medfører en endret livssituasjon både for pasient

og pårørende. Hovedsiktemålet med sykepleien til disse pasientene er å

stabilisere pasientens tilstand, forhindre komplikasjoner og bidra til at

helse-tilstanden kan gjenopprettes eller forbedres. Men overvåkningen

og behandlingen fører i seg selv til belastninger for pasienten og hans

pårørende, og det er av stor betydning at sykepleieren er i stand til å

møte deres psykososiale behov.

• ISBN 978-82-05-31152-7 • 2. utg. 2004 • 288 s. • Kr 419,–

Randi Nord, Grethe Eilertsen, Torhild Bjerkreim (red.)

Eldre i en brytningstid

«Fordelen med å bli eldre avtar med årene», sies det! Dette er en bok om eldres

hverdag. Hvordan de bor og lever og de eldres ressurser. Boken tar opp

hvordan våre holdninger og politisk vilje kan tilrettelegge for at de eldre

skal bevare sin verdighet og ikke føle seg funksjonshemmet fordi de har

nedsatt bevegelighet og et svekket sanseapparat. 23 profilerte artikkelforfattere

representerer et mangfold av erfart visdom og spesialisert kunnskap.

Boken henvender seg til alle som er opptatt av eldreomsorg. Studenter,

helse- og sosialarbeidere som arbeider med eldre mennesker og ikke minst

alle som kjenner eldre mennesker.

• ISBN 978-82-05-33704-6 • 1. utg. 2005 • 287 s.• Kr 328,–

Tone Rustøen, Astrid Klopstad Wahl (red.)

Ulike tekster om smerte

Fra nocisepsjon til livskvalitet

MASTER

I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor

deler av fagfeltet smerte. Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av

smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som

kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte.

Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv til håp og

smerte. Det presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster slik

som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmerter, øyesmerter, fantomsmerter,

kreftsmerter, samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for

seg kroniske smerter generelt, samt smerte hos intensiv- og postoperative

pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv.

Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte

kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres.

Selv om boken tar opp tema som utvilsomt er av tverrfaglig interesse, er

boken spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles

relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis.

• ISBN 978-82-05-37216-0 • 1. utg. 2008 • 384 s. • Kr 445,–


Rolf Jarl Sjøen, Lene Thoresen

Sykepleierens ernæringsbok

Sykepleierens ernæringsbok tilbyr den basiskunnskap sykepleieren trenger for

å ivareta ernæringsbehovet hos gamle og unge, syke og friske mennesker.

En praktisk rettet bruksbok som er aktuell både for sykepleierstudenter og

sykepleiere i alle deler av helsetjenesten. Boken har tre hoveddeler:

• Generell ernæring • Forebyggende ernæring • Klinisk ernæring.

Boken er gjennomgående oppdatert og revidert både når det gjelder nye

forskningsresultater og emner i norsk ernæringspolitisk debatt. Boken

henviser til en del internettadresser i teksten, og gir en fyldig oversikt over

aktuelle internettadresser inndelt i emner.

• ISBN 978-82-05-38743-0 • 3. utg. 2008 • 346 s. • Kr 429,–

Asbjørn Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe

Tuseth, Tor Fjeldstad

Klienten – den glemte terapeut

Brukerstyring i psykisk helsearbeid

I psykisk helsevern, men også helse- og sosialvesenet generelt, ligger det en

forestilling om at hjelperne vet mer og ser mer enn brukerne. Derfor må de

gode hjelperne ta styringen når klienter søker hjelp. Brukernes kunnskaper,

erfaringer, ønsker og behov vektlegges i liten grad når psykisk helsevern

står på dagsorden, og dette til tross for at omfattende behandlingsforskning

viser at pasientmedvirkning gir de beste behandlingsresulteter!

I Klienten – den glemte terapeut presenteres forskning og kunnskap som

legger brukerne og deres innsats for å få det bedre til grunn. Boken er et

viktig bidrag i utvikling av praksisformer hvor brukermedvirkning gis et

reelt innhold, og inspirerer til utviklingen av brukerstyrte praksisformer.

• ISBN 978-82-05-37126-2 • 1. utg. 2007 • 388 s. • Kr 419,–

Solfrid Vatne

Korrigere og anerkjenne

Relasjonens betydning i miljøterapi

Boken handler om miljøterapi i psykiatrien, og hvordan man kan utøve

grensesetting på en faglig og verdig måte både for pasienter og hjelpere i

spesialist- og primærhelsetjenesten.

To perspektiver er sentrale: korrigering og anerkjennelse. Forfatteren

har arbeidet spesielt med det anerkjennende perspektivet og presenterer

både teorier om dette perspektivet, og anerkjennende tilnærmingsformer

i praktisk arbeid. Følelses- og verdikonflikter presenteres og drøftes.

Boken inneholder mange eksempler som bidrar til å binde teori og

praktisk tenkning sammen, og den gir bred teoretisk og praktisk kunnskap

om miljøterapeutisk arbeid. Den gir sentral kunnskap til studenter

i grunnutdanninger i helse- og sosialfag, studenter i tverrfaglige

videreutdanninger i psykisk helsearbeid og miljøarbeidere innenfor

psykisk helsearbeid.

• ISBN 978-82-05-34250-7 • 1. utg. 2006 • 216 s. • Kr 299,–

MASTER

MASTER

Sykepleie

17

Gyldendal Akademisk 09


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

18

Tiril Willumsen, Marianne Wenaasen,

Zahra Armingohar, Jenny Ferreira

Sykepleie og oral helse

Guide til godt munnstell hos pasienter

med funksjonssvikt

Boken formidler teoretisk og praktisk kunnskap om munnhulen og munnstell,

og er rikt illustrert. Den gir en oversikt over de vanligste tannrestaureringer

og protesetyper, og gir praktiske råd om prosedyrer og hjelpemidler.

Det fokuseres også på praktiske tips til å lage egne hjelpemidler som individuelle

munnstellkort og hvordan avdelingene kan planlegge munnstellet i

en travel hverdag.

En egen del av boken omhandler noen av de vanligste sykdommene vi

ser hos pasienter med nedsatt funksjonsevne og hvordan disse sykdommene

påvirker munnhulen og tannhelsen.

Boken er spesielt beregnet på sykepleierutdanningen og helsefagarbeidere,

men kan også benyttes som en oppslagsbok til bruk for alle som

jobber på sykehus, sykehjemsavdelinger med langtidssyke og i hjemmesykepleien.

• ISBN 978-82-05-37995-4 • 1. utg. 2008 • 100 s. • Kr 218,–

Flere aktuelle titler:

Ivar Lie

Rehabilitering og habilitering

Prinsipper og praktisk organisering

• ISBN 978-82-417-0760-5 • 2. utg. 1996 • 124 s. • Kr 225,–

Cornelia Ruland

Helse- og sykepleieinformatikk

• ISBN 978-82-417-1222-7 • 1. utg. 2000 • 216 s. • Kr 329,–

Marit Solheim , Kjell Arne Aarheim

Kan eg komme inn?

Verdiar og val i heimesjukepleie

• ISBN 978-82-05-30272-3 • 2. utg. 2004 • 328 s. • Kr 335,–


3. Medisinske og naturvitenskapelige emner

Petter Elstrøm og Per Espen Akselsen (red.)

Smittevern i

helseinstitusjoner

Denne reviderte utgaven gir en grundig innføring i smittevern. Smittevern

og hygiene drøftes ut fra konsekvenser for pasienter og samfunn. Boken

gir studentene godt grunnlag for å innarbeide holdninger, kunnskaper og

ferdigheter som er nødvendig i arbeid med smittevern.

Kapitlene er oppdaterte, blant annet ut fra endringer i lover og forskrifter.

Det er lagt vekt på den pedagogiske framstillingen av fagstoffet. I tillegg

er boken tilpasset kunnskapspakken 37 oC både i design og pedagogisk

oppbygning.

Boken er primært skrevet for helsefagstudenter og dekker pensumkravet

i hygiene for bachelorutdanningen i sykepleie. I tillegg er boken nyttig som

oppslagsbok for praksis, og til fordypning i arbeidet med smitteverntiltak

innenfor alle områder i helsetjenesten.

• ISBN 978-82-05-38067-7 • 2.utg. høsten 2009 • Ca. 200 s.

Olle Henriksson, Ingalill Lennermark

Verdt å vite om væskebalansen

– vann-, elektrolytt- og syre/base-balansen

Analyse av pasientens væskebalanse er sentralt i pleie og behandling av

syke mennesker. I flere år har dette lille heftet om væskebalansen vært til

god nytte i undervisning om et tema som for mange kan være vanskelig

tilgjengelig. Heftet trekker opp de store linjene i dette temaet, og er en god

støtte som introduksjon til faget, samt repetisjon.

• ISBN 978-82-05-32912-6 • 2. utg. 2004 • 64 s. • Kr 185,–

Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen,

Trond Buanes, Olav Røise

Medisinsk illustratør Kari C. Toverud

Sykdomslære

Indremedisin, kirurgi og anestesi

NY UTGAVE!

NY UTGAVE!

I denne 2. utgaven er stoffet blitt grundig revidert med flere nye illustrasjoner

og faglige oppdateringer. Den innledende delen omhandler historikk

om indremedisin, kirurgi og anestesi, og generelt om sykdommer. Boken

har tre hoveddeler: 1) Sykdomslære, 2) Skader og ulykker, 3) Anestesi,

overvåking og intensivmedisin. Mange kliniske eksempler bidrar til å knytte

det teoretiske stoffet til praksissituasjonen. Gode ordforklaringer gjør det

lettere å forstå og å lære den medisinske terminologien. Gode kasuistikker

med refleksjonsspørsmål hjelper studenten til å knytte det teoretiske fagstoffet

opp mot den praktiske hverdagen. En oversiktlig innholdsfortegnelse

og et fyldig stikkordregister gjør det enkelt å orientere seg i boken.

• ISBN 978-82-05-39041-6 • 2. utg. juni 2009 • Ca. 700 s. • Kr 898,–

Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen,

Baard Ingvaldsen, Trond Buanes,

Olav Røise

SYKDOMS

LÆRE

Sykepleie

19

Gyldendal Akademisk 09


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

20

Einar Kringlen

Psykiatri

MASTER

Psykiatri foreligger nå i sin 9. reviderte utgave. Som i tidligere utgaver gir

boken en grundig innføring i individuell psykopatologi. Den kliniske inndelingen

følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boken gir dessuten

en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler

om barnepsykiatri, søvnforstyrrelser, seksuelle overgrep, psykiatrisk

epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder,

rettspsykiatri og psykiatrisk etikk.

Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning

og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske

synspunkter. Psykiatri er skrevet for alle med faglig tilknytning til psykiatrien

– leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og studenter innen

helsefag, men også andre grupper, som jurister, helsebyråkrater og

politikere vil finne stoff av interesse.

• ISBN 978-82-05-38785-0 • 9. utg. 2008 • 634 s. • Kr 545,–

Rolf Kåresen, Erik Wist (red.)

Kreftsykdommer

En basisbok for helsepersonell

Kreftsykdommer, først utgitt i 2000, foreligger nå i 3. reviderte utgave.

Boken er som før inndelt i fire tematiske hoveddeler:

I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi

og medikamentell behandling samt metodikk ved klinisk forskning.

Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer.

Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer

som kan utføres i allmennpraksis, og del fire gir en oversikt over psykososiale

forhold, støtteordninger ved kreftsykdom og alternativ medisin.

Boken inneholder bidrag fra ledende kreftspesialister fra hele landet,

som skriver om emner de er spesielt godt oppdatert på. Dermed ligger

også informasjonen tett opptil forskningsfronten. Boken er rettet mot allmennpraktikere

som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter,

spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som stråleterapeuter og

kreftsykepleiere, vil ha nytte av den.

• ISBN 978-82-05-38485-9 • 3. utg. 2009 • 441 s. • Kr 585,–

NY UTGAVE!

Stein Kaasa (red.)

Palliasjon

Nordisk lærebok

Boken omhandler temaer innen palliasjon - med spesielt fokus på pasienter

med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Første del av boken tar

for seg møtet med den alvorlig syke pasienten, der kommunikasjon og

samhandling står i fokus. Den andre delen tar for seg smertebehandling.

Tredje del omhandler symptombehandling hos alvorlig syke.

Denne 2. utgaven er revidert og oppdatert på alle sentrale områder og

inneholder bidrag fra ledende norske, svenske og danske fagpersoner.

Boken er beregnet for medisinstudenter, sykepleiere i videreutdanning,

leger og andre grupper av fagpersoner tilknyttet helse- og sosialsektoren.

• ISBN 978-82-05-35181-3 • 2. utg. 2008 • 690 s. • Kr 780,–

MASTER


Arne Langøen (red.)

Huden

Pleie, pleiemidler og sårbehandling

Dette er en fagbok som fokuserer på hvordan normal hud fungerer og hva

som skjer når det oppstår problemer. Forfatteren har lagt vekt på å trekke

ut de store linjene av den rikholdige litteraturen som finnes om hudpleie og

sårhandling. Boken gir grundig omtale av pleie av hud som har blitt utsatt

for påkjenninger som kjemikalier, vaskemidler, forurensing og ultrafiolett

stråling. To av kapitlene omhandler sårbehandling. Disse tar for seg sårfysiologi,

faser i sårtilhelingen, hjelpemidler i sårbehandlingen, årsaker til

og behandling av beinsår, decubitus, og diabetessår.

Boken er beregnet på alle som er i befatning med hudpleie og sårbehandling:

sykepleiere, studenter, hjelpepleiere, leger, hudpleiere og

farmasøytisk personell. Boken er godt illustrert med fargebilder.

Nettsted: www.gyldendal.no/huden

• ISBN 978-82-05-30335-5 • 3. utg. 2006. • 284 s. • Kr 399,–

Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo,

Håvard Østerås (red.)

Aldring og bevegelse

Fysioterapi for eldre

WWW

Denne boken fokuserer på forebyggende arbeid, spesielt med vekt på tilpasset

fysisk aktivitet for personer med ulike funksjonsnivå. Boken er tenkt

som utgangspunkt for refleksjon over egen praksis, som en idébase for fagutvikling

og som en «sjekkliste» over relevante aspekter ved fysioterapipraksis

innen ulike virksomhetsområder hvor den eldre personen er i fokus.

Aldring og bevegelse er bygd opp slik at det enkelte kapittel kan leses

uavhengig av de andre. Boken har først en generell del som omhandler

basiskunnskap som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med, eller skal

jobbe med eldre. Den følges så opp med enkeltkapitler om spesifikke tilstander

og lidelser hos eldre, hvor fysioterapeuten har viktige bidrag å

komme med.

Aldring og bevegelse er først og fremst en bok for fysioterapistudenter

på grunnutdannings- og videreutdanningsnivå og for fysioterapeuter som

jobber eller ønsker å jobbe med eldre, men også andre interesserte kan ha

glede og nytte av boken.

• ISBN 978-82-05-36566-7 • 1. utg. 2007 • 403 s. • Kr 495,–

Knut Laake

Geriatri i praksis

Forfatteren har lagt stor vekt på å beskrive kliniske funn hos gamle og

tydeliggjøre den diagnostiske prosessen, særlig sammenhengen mellom

sykehistorie, funn, differensialdiagnoser og supplerende prøver. Dette er

blant annet gjort ved hjelp av nyutviklede diagnostiske flytskjemaer.

Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også

være av stor nytte for helsepersonell tilknyttet fagområdet geriatri.

Knut Laake er professor i geriatri ved Ullevål universitetssykehus.

• ISBN 9788205305069 • 4. utg. 2003. • 381 s. • Kr 485,–

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

21


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

22

Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug,

Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud (ill.)

Menneskekroppen

Fysiologi og anatomi

WWW

Menneskekroppen – Fysiologi og anatomi er beregnet på studenter i helsefaghøgskolene.

Boken er gjennomgående illustrert. Oversiktlig layout og gode

illustrasjoner bidrar til at det er lettere å tilegne seg stoffet. Til hvert kapittel

er det laget spørsmål som bidrar til å repetere og sikre forståelse av viktige

sider ved stoffet. Boken innholder kliniske eksempler som illustrerer viktige

fysiologiske og anatomiske prinsipper.

Et nettsted for undervisere!

• Last ned illustrasjoner fra læreverket til Menneskekroppen – GRATIS!

• Bruk illustrasjonene i din undervisning – alle er tilgjengelige

Nettsted: www.gyldendal.no/menneskekroppen

• ISBN 978-82-05-34807-3 • 2. utg. 2006 • 544 s. • Kr 895,–

Øystein V. Sjaastad, Kari C. Toverud, Olav Sand, Jan G.

Bjålie, Egil Haug

Arbeidsbok til menneskekroppen

Fysiologi og anatomi

Denne 2. utgave er tilpasset 2. utgave av Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi

og er beregnet på studenter på høgskolenivå. Boken inneholder ulike

typer oppgaver og illustrasjoner som vil lette tilegnelsen av stoffet og hjelpe

studenten til å få en bedre forståelse av fysiologiske prinsipper, og hvordan

kroppen er oppbygd og hvordan organene fungerer.

Det er fasit til alle oppgavene.

• ISBN 978-82-05-34808-0 • 2. utg. 2006 • 208 s. • Kr 219,–


4. Samfunnsvitenskapelig emner

Harlene Anderson, Per Jensen (red.)

Inspirasjon

Tom Andersen og reflekterende prosesser

Inspirasjon er en bok i to deler til ære for Tom Andersen (1936–2007).

I første del anskueliggjør bidragsyterne nytten av arbeidsformen Andersen

introduserte, den reflekterende samtaleprosessen, og viser bruken av dens

mange varianter på tvers av kulturer, sammenhenger og språk. Bokens

andre del består av hilsener som både gir et bilde av Toms varme, omsorg

og engasjement, og hans evne til å utfordre mange av våre kulturelle, politiske

og etiske tradisjoner, samt hans mot, kreativitet og engasjerte bidrag

til psykiatri og familieterapi.

Inspirasjon retter seg mot terapeuter og ansatte i helse- og sosialsektoren

som allerede er inspirert av eller ønsker å bli kjent med Tom Andersens

arbeid med reflekterende prosesser som forståelsesrammen for arbeid med

mennesker.

• ISBN 978-82-05-38234-3 • 1. utg. 2008 • 264 s. • Kr 325,–

Ole Petter Askheim, Bengt Starrin

Empowerment

i teori og praksis

MASTER

Empowerment i teori og praksis tar for seg begrepet fra ulike perspektiver.

De første kapitlene gir en kritisk granskning av hvordan begrepet oppsto,

og hvordan det blir brukt. De påfølgende kapitlene tar opp forskjellige

empowermentorienterte prosjekter med ulike utsatte grupper, som for

eksempel personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, langtidsledige

og personer med rusproblemer.

Boken er beregnet for høgskole- og universitetsutdanninger innen

områder som helse- og sosialfaglig arbeid, folkehelse og velferdsstudier.

Den henvender seg også til praktikere som arbeider med lokale utviklingsprosjekter

med utsatte grupper, og til forskere som er opptatt av temaet

empowerment.

• ISBN 978-82-05-37822-3 • 1. utg. 2007 • 222 s. • Kr 285,–

MASTER Anne-Marie Aubert, Inger Marie Bakke

Utvikling av relasjonskompetanse

Nøkler til forståelse og rom for læring

Relasjonskompetanse innebærer å møte den andre med respekt og anerkjennelse.

Den profesjonelles evne til å la seg følelsesmessig og kroppslig

berøre kan gjøre en forskjell i situasjoner der noe står på spill for den andre.

Boken viser hvordan observasjon av relasjoner, veiledning og skriftlighet

kan være måter å komme i kontakt med og utforske seg selv og sine egne

opplevelser. På grunnlag av empirisk materiale får leseren «nøkler» til å

forstå kompliserte prosesser knyttet til utvikling av relasjonskompetanse.

• ISBN 978-82-05-38042-4 • 1. utg. 2008 • 227 s. • Kr 299,–

MASTER

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

23


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

24

Torkil Berge, Arne Repål (red.)

Håndbok i kognitiv terapi

God anvendelse av kognitiv terapi, i aktivt samspill med klienten, krever

inngående kjennskap til behandlingsformen og evne til å tilpasse metoden

til klientens unike verden. I denne boken, med til sammen 30 bidrag, gis et

bredt bilde av hva som er godt kognitivt håndverk. Gjennom bruk av

kasusistikker, som beskriver konkrete terapiforløp, flettes teori og praksis

sammen og knyttes til en behandlingshverdag terapeuter kan kjenne seg

igjen i. Boken inneholder både kapitler som tar opp generelle problemstillinger

knyttet til for eksempel selvhjelp, bruk av tester og behandlingsformens

ulike anvendelsesområder, og kapitler som behandler spesifikke

problemområder som kronisk depresjon og personlighetsforstyrrelser.

Alle forfatterne er de fremste på sine respektive områder i Norge.

• ISBN 978-82-05-37124-8 • 1. utg. 2008 • 805 s. • Kr 675,–

Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.)

Mellom mennesker og samfunn

Sosiologi og sosialantropologi for helseog

sosialprofesjonene

Boken gir en generell innføring i enkelte temaer innenfor fagene sosiologi

og sosialantropologi; som profesjon, makt og sosial kontroll, velferd, fattigdom,

kultur og kulturelle fortolkningsrammer og barn og barndom.

Kapitlene om fattigdom og om barn og barndom er nye.

Dette er temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene og som på

hver sin måte griper inn i situasjoner der sosial- og helsearbeidere utøver

sitt fag. Temaene er presentert med praktiske eksempler. Boken kan brukes

på alle helse- og sosialfaglige utdanninger, og vil kunne gi ny innsikt og

faglig påfyll for yrkesutøvere innenfor disse profesjonene.

• ISBN 978-82-05-38823-9 • 2. utg. 2009 • 300 s. • Kr 419,–

MASTER

Barry Duncan, Jaqueline Sparks

I fellesskap for endring

En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis

MASTER

NY UTGAVE!

Denne boken viser deg hvordan brukermedvirkning gjennomføres i

praksis. Likeverdig samarbeid med og systematiske tilbakemeldinger fra

klienten er helt nødvendig for å oppnå ønskede resultater. Her gis du

steg-for-steg-instruksjoner i hvordan drive klient- og resultatstyrt terapi.

ISBN 978-82-05-37482-9 • 1. utg. 2008 • 214 s. • Kr 335,–


Hilde Eide, Tom Eide

Kommunikasjon i relasjoner

Samhandling, konfliktløsning, etikk

Hjelpende kommunikasjon er en kunst, men

• hvordan kan vi som hjelpere utvikle vår evne til å kommunisere bedre?

• hva innebærer det å informere godt?

• hvordan kan god kommunikasjon fungere som hjelp til å sikre kvalitet

og redusere stress?

• hva er forholdet mellom etikk og kommunikasjon i relasjoner?

• hvilke mestringsoppgaver står pasient, pårørende og hjelpere overfor?

• hvordan kommuniserer vi godt med barn, unge og eldre?

Boken gir en grunnleggende innføring i kommunikasjon i sykepleie

og andre helsefag, og i denne reviderte utgaven er det blant annet

tatt inn kapitler om psykologiske relasjonsteorier, kommunikasjon

med barn og eldre, og forandringsveiledning og samarbeid i grupper.

• ISBN 978-82-05-32689-7 • 2. utg. 2007 • 445 s. • Kr 525,–

Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen (red.)

Meistring og myndiggjering

Reform eller retorikk?

Meistring, myndiggjering og brukarmedverknad er ord som flittig blir

brukte i helse- og sosialsektoren, både i politikken og blant fagfolk. Dei

handlar om at pasientar, brukarar og pårørande skal kunne ta i bruk ressursane

sine, og vere aktive deltakarar i eiga behandling, og ha medbestemming

når det gjeld tenester og omsorg som vert ytt dei. I helsesektoren har

ein også lovfesta pasientane sine rettar til informasjon, og legg stor vekt på

helsepedagogikk og læring som ein del av behandlinga.

Det paradoksale er at samstundes som ein har lagt vekt på dette, har

ein også innført nye måtar å styre og organisere denne sektoren på som

hemmar den fleksibiliteten som då trengst.

• ISBN 978-82-05-37491-1 • 1. utg. 2007 • 253 s. • Kr 349,–

Ingrid Hanssen

Helsearbeid i et flerkulturelt

samfunn

Hvordan skal helsearbeidere forholde seg til andre sykdomsforklaringer og

forventninger til behandling enn de vi er vant til? Hvilken betydning har en

persons kultur og tro for hans eller hennes møte med vårt behandlingsapparat?

Hva er det som gjør møter mellom kulturer vanskelig og spennende?

Boken har som mål å gi helsearbeidere hjelp til å sette seg inn i ulike pasientgruppers

tenkesett og bakgrunn. På den måten blir det lettere å stille

relevante spørsmål til disse pasientene på en god måte, og å håndtere nye

situasjoner som kulturforskjeller fører med seg.

Denne reviderte utgaven gir en god innføring i tverrkulturell etikk, kommunikasjon

og samhandling, og gir en grundig presentasjon av pasientgrupper

med forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn.

• ISBN 978-82-05-32699-6 • 3. utg. 2005 • 260 s. • Kr 365,–

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

25


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

26

Gro Sandkjær Hanssen,

Marit Kristine Helgesen, Signy Irene Vabo

Politikk og demokrati

En innføring i stats- og kommunalkunnskap

MASTER

Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og de aktuelle

institusjonene som er knyttet til demokrati og valg, på nasjonalt, regionalt

og kommunalt nivå. Den tar opp alternative veier til politisk innflytelse,

som f.eks. organisasjoner, politiske aksjoner og mediakanalen. Og den diskuterer

og belyser spørsmål knyttet til handlingsrom for sosialfaglige profesjoners

maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, bl.a. økt

brukerinvolvering.

• ISBN 978-82-05-37745-5 • 2. utg. 2007 • 328 s. • Kr 425,–

Erlend Hem, Per Vaglum, Live Fyrand, Per Nerdrum (red.)

Pasienten og sykdommen

Psykiske faktorer ved somatisk sykdom

Psykiske faktorer kan både utløse somatiske sykdommer, forverre forløpet

av dem og gjøre det vanskelig å følge opp behandlingen. En somatisk sykdom

kan også utløse psykiske reaksjoner som kan være mer belastende enn

selve sykdommen.

Denne boken sammenfatter mye av vår kunnskap om psykiske faktorers

betydning ved en rekke forskjellige somatiske sykdommer. Slik kunnskap er

nødvendig hos alle helsearbeidere for å klarlegge og å forstå hvordan psykiske

faktorer spiller inn i forhold til pasientens somatiske sykdom. Og vurderingen

av slike faktorer er ofte en forutsetning for riktig somatisk

diagnose, riktig behandling og god etterlevelse.

Boken egner seg for alle typer helsearbeidere. Den er også en supplerende

lærebok for studenter i medisin og helsefag. Boken har bidrag fra

over 30 sentrale fagpersoner som kommer fra forskjellige profesjoner med

tilknytning til helsearbeid.

• ISBN 978-82-05-37501-7 • 1. utg. 2007 • 299 s. • Kr 345,–

Bjørn Hofmann

Hva er sykdom?

Er kronisk tretthetssyndrom en sykdom? Skal nakkesleng eller fibromyalgi

gi rett til uføretrygd? Å ha en sykdom gir rett til behandling, sykemelding

og sykepenger. Sykdom er avgjørende for hvordan vi mestrer hverdagen og

forstår oss selv.

Denne boken er en filosofisk jakt på sykdomsbegrepet. Hofmann leder

oss gjennom perspektiver fra vitenskapsteori, språkfilosofi, moralfilosofi og

medisinsk historie for å vise sykdomsbegrepets mangfoldighet og foranderlighet.

Boken er skrevet for helsepersonell og gir grunnlag for refleksjon om

samspillet mellom pasienter, helsepersonell, pasientorganisasjoner, myndigheter

og politikere.

• ISBN 978-82-05-35938-3 • 1. utg. 2008 • 180 s. • Kr 265,–

MASTER


Kjell Magne Håkonsen

Innføring i psykologi

NY UTGAVE!

Denne innføringsboken i psykologi fokuserer på de områdene av psykologien

som er av spesiell interesse for helse- og sosialfagene. Revisjonen

fanger opp den nyere utviklingen innenfor psykologi. Boken presenterer

de ulike emnene på en lettfattelig måte og forklarer de psykologiske

faguttrykkene.

• ISBN 978-82-05-39070-6 • 4. utg. • August 2009 • Kr 439,–

Per Jensen

Ansikt til ansikt

Denne nye og reviderte utgaven av Ansikt til ansikt er ikke bare rettet mot

sykepleierutdanningen, men også mot de andre grunnutdanningene i helseog

sosialarbeid, og tverrfaglige utdanninger i disse feltene. Boken er et bidrag

til å bli bedre kjent med hverandres praksis i sammenhenger hvor

samarbeid ofte er avgjørende for et godt resultat.

Boken gir en grundig presentasjon av grunnlaget for systemisk tenkning

og praksis. Innføring i kommunikasjonsteori, familielivssyklusteori og den

gode samtalen danner utgangspunkt for boken, og den gir innsyn i strukturell,

narrativ og strategiske tilnærminger til familiebehandling. En rekke

praktikere beskriver med fyldige eksempler praksis fra ulike arbeidsfelt. Det

gis eksempler fra familie- og nettverksarbeid i psykisk helsevern, barnevernet,

parterapi, fra helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri, fra sosialkontor

og fra rusomsorgen. Boken har også med en kritisk gjennomgang av evidensbasert

forskning og praksis i dette fagfeltet.

• ISBN 978-82-05-31150-3 • 2. utg. høsten 2009 • ca. 200 s.

NY UTGAVE!

Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte,

Pål Veiden

Å forstå samfunnsforskning

Vår kunnskap om oss selv og om andre er i stor grad basert

på forskning, men

• hva er forholdet mellom «min lille verden» og den forskningsbaserte

kunnskapen i «den store verden»?

• er vitenskap og forskning det samme?

• hva kjennetegner forskningsprosesser?

• er det mulig å oppnå sannhet i samfunnsforskning?

• hvilke føringer avgjør hva det forskes på?

Forfatterne presenterer stoffet med eksempler fra både hverdagen,

oppslag i media og forskning.

Boken er spesielt beregnet på de som ønsker seg et første møte

med forskning.

• ISBN 978-82-05-35155-4 • 1. utg. 2006 • 119 s. • Kr 199,–

MASTER

Per Jensen

ANSIKT

til ansikt

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

27


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

28

Bengt Karlsson (red.)

Se mennesket

MASTER

Om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie

Boken er en hyllest til psykiatrisk sykepleier og professor Jan Kåre Hummelvoll

for det arbeidet han har gjort i feltet psykisk helse i over 30 år.

Temaet er psykiatrisk sykepleie, og vekten er lagt på klinisk forskning og

hvordan forskning kan gi bidrag til utvikling og endring av praksis. En

rekke fagpersoner bidrar og viser hvordan forskning i psykiatrisk sykepleie

kan begrunnes og utvikles, og ikke minst hvilke mulige kliniske og forskningsmessige

implikasjoner dette kan gi. Vårt håp er at du som leser lar

deg inspirere av bokens kapitler; enten ved systematisk å utforske egen og

andres praksiser, eller ved å starte arbeidet med å implementere kunnskapen

som ligger i de ulike kapitlene - eller begge deler.

• ISBN 978-82-05-38035-6 • 1. utg. 2008 • 220 s. • Kr 260,–

Kari Killen

Profesjonell utvikling og

faglig veiledning

– et fellesfaglig perspektiv

Profesjonell veiledning er nødvendig for alle yrkesgrupper som arbeider

med mellommenneskelige forhold, for å sikre brukeren, klienten, pasienten,

eleven eller pårørende en faglig etisk forsvarlig behandling.

Boken omhandler et felles kompetanseområde i helsefaglig, psykososialt

og pedagogisk arbeid. Forfatteren tar opp utviklings- og veiledningsprosessen,

samt ulike veiledningsmetoder, og formidler en pedagogisk tilnærming

som først og fremst er utviklet innenfor praktisk psykososialt arbeid.

Profesjonell utvikling og faglig veiledning bygger på Killéns tidligere

utgivelse Faglig veiledning, men i denne boken legger hun større vekt på

barneperspektivet, på utviklingsteorier og på relasjonskompetanse.

• ISBN 978-82-05-37642-7• 2. utg 2007 • 274 s. • Kr 345,–

Asbjørn Kjønstad

Helserett

Pasienters og helsearbeideres rettsstilling

I denne boken behandles seks meget viktige helserettslige temaer: Hovedprinsippene

i helseretten, pasientrettighetenes framvekst, retten til å få helsehjelp,

kravet om at behandlingen skal være forsvarlig, helsearbeidernes

taushetsplikt og styringsretten i helsevesenet. Felles for disse temaene er at

de fokuserer på pasientenes og helsearbeidernes rettsstilling. Framstillingen

bygger på analyser av en rekke lovbestemmelser, uttalelser i lovforarbeider,

dommer fra Høyesterett og annet rettskildemateriale. Boken gir en innføring

i de viktigste problemstillingene, grunnbegrepene, hovedprinsippene,

og en grundig behandling av noen hovedtemaer. Boken viser også hvordan

helserettslige resonnementer og argumentasjon kan foretas, og hvordan

konklusjoner kan trekkes. 2. utgave er ajourført per september 2007.

• ISBN 978-82-05-38071-4• 2. utg. 2007 • 387 s. • Kr 440,–


Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse (red.)

Velferdsrett I

Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet, tvang

Velferdsrett II

Barnevern og sosiale tjenester

Velferdsrett I og Velferdsrett II dekker lærerstoffet i juss ved masterstudiet

i rettsvitenskap og de sosialfaglige studieretningene. De

gir videre NAV-ansette, helsearbeidere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger

og andre en god innføring i rettsgrunnlaget

som velferdsstaten og velferdskommunen bygger på.

Disse utgavene er begge ajourført i 2008 når det gjelder lovgivning,

rettspraksis, forskrifter og trygdesatser. Enkelte lover som trer i kraft fra

1. januar 2009, er her behandlet som gjeldende rett.

Velferdsrett I • ISBN 978-82-05-34909-4 • 4. utg. 2008 • 570 s. • Kr 560,–

Velferdsrett II • ISBN 978-82-05-34911-7 • 3. utg. 2008 • 464 s. • Kr 450,–

Knut Inge Klepp, Leif Edvard Aarø (red.)

Ungdom, livsstil og helsefremmende

arbeid

I denne fagboken, som nå foreligger i 3. utgave, beskrives en rekke viktige

temaer og helseproblemer som dagens unge står overfor, bl.a. mobbing,

spiseforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, seksualitet, fysisk aktivitet og kosthold.

Boken tar også opp de utfordringene innen det helsefremmende

arbeidet som er rettet mot innvandrerungdom, ungdom i høyrisikosonen

og unge lesbiske og homofile.

I denne nye utgaven er samtlige kapitler enten nye eller reviderte og

oppdatert med ny kunnskap innen feltet. Boken inneholder en rekke nye

kapitler hvor bl.a. viktige begrep som livsstil og helsefremmende arbeid

diskuteres og problematiseres i forhold til ungdom og deres livssituasjon.

Videre inneholder boken flere nye kapitler om barn og unges helse, både

fysisk og psykisk helse, ulykker, seksualitet, samt om media og dets rolle

i de unges liv.

Boken vil være av interesse for både helsepersonell, ungdomsarbeidere

og andre som er opptatt av helsefremmende arbeid blant de unge.

• ISBN 978-82-05-32552-4 • 3. utg. 2009 • Kr 375,–

NY UTGAVE!

Olav Molven

Helse og jus

Helse og jus gir en grundig innføring i de fleste juridiske emner som

berører den daglige arbeidssituasjonen.

Boken legger vekt på å fremstille hva lovbestemmelsene uttrykker i

forhold til de mest praktiske problemstillingene helsepersonell møter i

hverdagen.

All ny lovgivning og alle lovendringer er inkorporert og ajourført siden

4. utgave. Boken har også fått en full språklig gjennomgang.

• ISBN 978-82-05-35171-4 • 5. utg. 2006 • 392 s. • Kr 469,–

29

Gyldendal Akademisk 09


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

30

Olav Molven

Sykepleie og jus

Boken omhandler de rettsreglene som sykepleiere må forholde seg til

i sin profesjonsutøvelse, og dekker lærestoffet i juridiske emner ved grunnutdanningen

for sykepleiere.

Sykepleie og jus er en oversiktlig fremstilling. Den viser med utgangspunkt

i arbeidshverdagen de ulike rettslige problemstillingene sykepleieren kommer

borti, og hvordan man kan gå frem for å finne løsningene.

Hvert kapittel avsluttes med oppgaver som hjelp til å oppsummere

hovedpunktene i innholdet, og boken er utstyrt med et gjennomarbeidet

stikkordsregister. Videre gir boken en oversikt over relevante lover, forskrifter,

annen litteratur mv.

• ISBN 978-82-05-36551-3 • 2. utg. 2006 • 250 s. • Kr 299,–

Bente Ohnstad

Taushetsplikt, personvern og

informasjonssikkerhet i helseog

sosialsektoren

Boken tar for seg det regelverket som regulerer kommunikasjonen i helseog

sosialsektoren, herunder barnevernet, familievernet, trygdeetaten, barnehagene,

krisesentrene, PP-tjenesten, apotekerne og ambulansepersonellet.

• ISBN 978-82-05-31498-6 • 3. utg. 2003 • 252 s. • Kr 399,–

MASTER

Berit Schei, Leiv S. Bakketeig (red.)

Kvinner lider – menn dør

Folkehelse i et kjønnsperspektiv

Forståelse av kjønn er viktig for at menn og kvinners helsetilstand

blir tatt like alvorlig. I den forstand er det viktig å ta hensyn til både

likheter mellom kjønnene og ulikhetene mellom dem. Forfatterne

trekker fram vesentlige begreper fra folkehelsearbeidet, og målet er å

bidra til et likeverdig folkehelsearbeid der både kvinner og menns helse

ivaretas best mulig.

Boken omhandler folkehelsearbeid i et kulturelt og historisk

perspektiv, og er spesielt egnet for studenter i helse- og sosialfag.

• ISBN 978-82-05-29823-1 • 1. utg. 2007 • 192 s. • Kr 335,–


Marie Louise Seeberg

Velferdsstaten møter verden

Arbeidsplasser i endring

Den norske velferdsstaten møter verden på flere måter. Globaliseringen

merkes i den norske helse- og omsorgssektoren gjennom økt migrasjon,

ved at en økende andel av de ansatte har innvandrerbakgrunn. Samtidig

skjer det en rekke endringer i måten offentlig sektor organiseres på –

det offentlige skal moderniseres, effektiviseres og styres på nye måter.

Reformene blir kalt ny offentlig styring.

Vi får en fremvekst av flerkulturelle arbeidsplasser og nye krav til

kompetanse, effektiv drift, økonomiforvaltning og lederskap. I denne

boken reiser forfatteren både spennende og vanskelige spørsmål

knyttet til denne utviklingen.

• ISBN 978-82-05-36630-5 • 1. utg. 2007 • 144 s. • Kr 249,–

Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke

Psykiatriboken

Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en

psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk

lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne

som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller

miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykisk sykdom,

knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer

og diagnostiske kategorier.

Å beskrive fenomener som psykiske lidelser, åpner språklig mer mot den

subjektive erfaringen av å lide. Slik representerer dette et innenfra-perspektiv.

Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner

mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Det

minner oss om at mange av de psykiske lidelsesformene som omtales i

denne boken, ikke bare er sykdomstilstander, men også livsformer som uttrykker

både personlig identitet og forsøk på mestre komplekse erfaringer.

Boken er en innføring i psykiatri og psykiske lidelser, og er skrevet for

bachelorutdanningene i helse- og sosialfagene.

• ISBN 978-82-05-38027-1 • 1. utg. august 2009.

Mary Ann Stamsø

Velferdsstaten i endring

Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten

av et nytt århundre

NY UTGAVE!

NY UTGAVE!

Boken belyser de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende

i dag og konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene.

Sosial- og helsepolitikk er et bredt, sammensatt fagområde. Det overordnede

siktemålet med boken er å gi et begreps- og kunnskapsmessig

grunnlag for å forstå norsk sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og

samfunnsmessig perspektiv.

• ISBN 978-82-05-39360-8• 2. utg. høsten 2009 • ca. 340 s.

Finn Skårderud

Svein Haugsgjerd

Erik Stänicke

Psykiatri

BOKEN

Sykepleie

31

Gyldendal Akademisk 09


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

32

Aslak Syse

Pasientrettighetsloven

med kommentarer

Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oversiktlig presentasjon av

lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter. Loven skal blant annet sikre

retten til nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg. Den oppstiller regler

for pasienters rett til informasjon, medvirkning, samtykke og journalinnsyn.

Loven inneholder viktige klageregler i situasjoner hvor pasienten mener at

rettighetene etter loven ikke er oppfylt.

Boken er et viktig hjelpemiddel for pasienter, pårørende, pasientombud,

pasientorganisasjoner, advokater, sosialarbeidere og andre som skal ivareta

pasienters interesser. Helsepersonell står overfor pasienter er gitt en «rettighetskatalog»

som må respekteres.

• ISBN 978-82-05-31546-4 • 2. utg. 2004 • 419 s. • Kr 649,–

Aslak Syse

Psykisk helsevernloven

med kommentarer

Psykisk helsevernloven ble vedtatt i 1999. Førsteutgaven av denne kommentarutgaven

kom i 2004. Det som har nødvendiggjort en ny og revidert utgave,

er de helt vesentlige endringene som ble foretatt i 2006 og som nå er

i kraft. Endringene omfatter både lovens oppbygging og reguleringsmåter.

Boken imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i

psykisk helsevern, jurister og andre som arbeider med helserettslige

spørsmål på dette feltet.

• ISBN 978-82-05-37235-1 • 2. utg. 2007 • 352 s. • Kr 499,–

Aksel Tjora (red.)

Den moderne pasienten

Denne boken handler om pasienten i dagens norske samfunn, om

hva slags rolle pasientene inntar i forhold til medisinsk behandling

og helsevesenet mer generelt. Den omhandler også hvordan fordeling

av ulike typer kunnskap og makt formes, vedlikeholdes og utfordres i

behandlersituasjoner. Det reflekteres også over hvordan pasienter og

behandlere i sin interaksjon konstruerer ulike sett av premisser for helserelatert

behandling. Boken inneholder bidrag fra en rekke ledende

eksperter.

Aksel Tjora er førsteamanuensis i sosiologi ved NTNU, Norges teknisknaturvitenskapelige

universitet i Trondheim. Gjennom sin forskningsvirksomhet

har han bl.a. vært tilknyttet Nasjonalt senter for telemedisin

(NST) og Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP).

• ISBN 978-82-05-38097-4 • 1. utg 2008 • 254 s. • Kr 345,–


Stephen von Tetzchner, Finn Hesselberg,

Helle Schiørbeck (red.)

Habilitering

Tverrfaglig arbeid for mennesker med

utviklingsmessige funksjonshemninger

Boken gir en innføring i moderne tverrfaglig habiliteringsarbeid. Målet med

habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en

positiv utvikling på alle livsområder hos barn, ungdommer og voksne med

tidlig ervervede og medfødte funksjonshemninger. Det krever en bred

tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder derfor bidrag fra mange

ulike faggrupper.

• ISBN 978-82-05-35193-6 • 1. utg. 2008 • 608 s. • Kr 575,–

Flere aktuelle titler:

Olav Dalland

Pedagogiske utfordringer

for helse- og sosialarbeidere

• ISBN 978-82-00-42293-8 • 1. utg. 1999

• 256 s. • Kr 359,-

Thomas Hylland Eriksen,

Torunn Arntsen Sørheim

Kulturforskjeller i praksis

Perspektiver på det flerkulturelle Norge

• ISBN 978-82-05-31128-2 • 3. utg. 2003

• 291 s. • Kr 385,-

Jan-Erik Hallandvik

Helsetjeneste

og helsepolitikk

• ISBN 978-82-05-29909-2 • 3. utg. • 2002

• 340 s. apple• Kr 449,-

Ulla Holm

Empati

MASTER

Å forstå menneskers følelser

• ISBN 978-82-05-33280-5 • 1. utg. 2005

• 197 s. • Kr 325,-

MASTER

Leiv Opstad

MASTER

Økonomisk styring i

helse- og sosialsektoren

• ISBN 978-82-05-31124-4 • 2. utg. 2003

• 352 s. • Kr 465,-

Eline Thornquist

Klinikk, kommunikasjon,

informasjon

• ISBN 978-82-38719-5 • 2. utg. 2009.

Inger Taasen, Anton Havnes, Per Lauvås

Mappevurdering –

av og for læring

• ISBN 978-82-05-32944-7 • 1. utg. 2004

• 240 s. • Kr 345,-

Inger Aanderaa

Relasjoner i teamarbeid

• ISBN 978-82-41-71065-0 • 1999

• 179 s. • Kr 260,-

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

33


Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

34

Digitale helsefag

er et nettbasert, pedagogisk multimediaprogram som består av e-læringsmoduler

som dekker områdene: • Anatomi • Fysiologi • Sykdomsutvikling

og behandling • Pre-, per- og postoperativ sykepleie

Følgende e-læringsmoduler finner du i programmet:

• Nyrer og urinveier (120 minutter)

• Fordøyelsessystemet (75 minutter)

• Pre-, per- og postoperativ sykepleie (60 minutter)

• Hjerte- og karsystemet (95 minutter)

E-læringsmodulene er varierte og benytter mediets fortinn gjennom:

• Video-opptak fra et norsk sykehus • Instruktive animasjoner • Utstrakt bruk av

stillbilder • Lyd • Tekst • Oppgaver på slutten av hver modul

I tillegg til e-læringsmodulene, finner du følgende på Digitale Helsefag:

• Litteraturhenvisninger • Søkbar ordbok med fagtermer brukt i programmet

• Mediebibliotek (velg selv blant de ulike multimedie-elementene!)

www.gyldendal.no/digitalehelsefag


Kontakt oss!

Har du idéer til bokutgivelser eller prosjekter?

Ønsker du mer informasjon om våre bøker eller nettsteder?

Har du kritiske kommentarer eller råd og tips?

Vi er her for å ta imot dine innspill!

Redaksjonssjef

Astrid R. Bråten

astrid.braaten@gyldendal.no

22 03 43 94

Redaktør

Hallbjørg Almås

hallbjorg.almas@gyldendal.no

22 99 04 42

Redaktør

Bjørg Foss

bjorg.foss@gyldendal.no

907 20 712

Redaktør

Berit Gjendem

berit.gjendem@gyldendal.no

22 03 43 56

Redaktør

Randi Grønseth

randi.gronseth@gyldendal.no

Tlf: 22990402/ 93218171

Redaktør

Ingvil Gaasland (i permisjon)

ingvil.gaasland@gyldendal.no

22 03 43 09

Redaktør

Ragnhild Høisæth

ragnhild.hoisath@gyldendal.no

22 99 04 44 / 926 98 129

Redaktør

Siri Myklebust

siri.myklebust@gyldendal.no

22 99 04 43

Redaksjonskonsulent

Ida Myhre-Nielsen

ida.myhre-nielsen@gyldendal.no

22 03 43 41

Redaksjonskonsulent

Anne Marie Sørlie

anne.marie.sorlie@gyldendal.no

22 03 43 80

Redaksjonskonsulent

Isabell B. Johansen

ibj@gyldendal.no

22 03 42 40

Markedskonsulent

Line Kolstad

line.kolstad@gyldendal.no

22 03 43 62

Sykepleie Gyldendal Akademisk 09

35


Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon +47 22 03 43 00 • Faks +47 22 03 43 05

www.gyldendal.no • akademisk@gyldendal.no

Katalog

Sykepleie

Produksjon: ILIOS kommunikasjon AS. Printed in Norway by Kampen Grafisk AS, Oslo april 2009.

More magazines by this user
Similar magazines