2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

Undersøkelser

Undersøkelser er grunnlaget for all naturvitenskapelig tenkning. Vi kan

for eksempel undersøke hvordan temperaturen virker inn på yteevnen

til batterier, og vi kan undersøke hvordan kjøttmeisen finner mat om

vinteren. Vi kan også undersøke hva som gjør at vannlopper vi har i et

akvarium, først formerer seg og blir mange, men så plutselig går ned i

antall.

Hypotese

Vi starter med å tenke ut mulige hypoteser, eller antakelser vi har. Et

eksempel på en hypotese kan være at kjøttmeisen gjemmer mat på faste

steder, og at den henter maten fra disse gjemmestedene om vinteren. Et

annet eksempel på en hypotese er at vannloppene i akvariet blir færre

fordi maten tar slutt. Vi tester hypotesene ved hjelp av observasjoner.

Dersom observasjonene våre stemmer med antakelsen vår, hypotesen,

styrker det hypotesen. Dersom observasjonene ikke stemmer med

hypotesen, kan det bety at hypotesen ikke er riktig og må forkastes.

Observasjoner

I undersøkelsene vi gjør, er det viktig at

vi sørger for systematiske observasjoner.

Vi kan for eksempel videofilme en

kjøttmeis mens den leter etter mat, og

registrere nøyaktig hvor den finner

mat.

Vi kan observere hvordan antallet

vannlopper endrer seg ved å ta

vannprøver og ved å telle antallet

individer i prøvene. Vi kan måle ved

hjelp av instrumenter og samle data om

næringsinnholdet, oksygeninnholdet

og andre fysiske forhold i akvariet. Å

samle data er altså det samme som å

gjøre observasjoner. Observasjonene

eller dataene vi samler, må

systematiseres. Framstillinger i tabeller

og diagrammer gjør det ofte lettere å se

sammenhenger i datamaterialet.

naturvitenskap og naturfag

More magazines by this user
Similar magazines