12992-Sigma Service BM 1..243

web2.gyldendal.no

12992-Sigma Service BM 1..243

7.8 Hva bestemmer prisen pÔ varer?

Selvkostmetoden

Du skal l×re

^ hva som bestemmer prisen pÔ et produkt

^ hva vi mener med selvkostmetoden, og

hvordan vi kalkulerer prisen pÔ et produkt etter denne metoden

Alle som skal starte egen bedrift, ma˚ kalkulere prisen de skal ta pa˚

produktet sitt. Na˚r prisen skal fastsettes, ma˚ vi ta hensyn til

– at prisen pa˚ varen skal dekke inn alle kostnader bedriften har ved

a˚ selge varen (lønn, husleie, strøm o.l.)

– hva markedet ønsker a˚ betale for varen

Etter selvkostmetoden er det vanlig a˚ dele kostnadene inn i indirekte

og direkte kostnader.

Alle varer bør ha en pris som dekker de kostnadene varen medfører.

I tillegg ønsker vi en rimelig fortjeneste. Det kan gjøres to innvendinger

mot en slik kalkyle:

– Det er umulig a˚ beregne hvor store indirekte kostnader som pa˚løper for

hver enkelt vare i forretningen. Hvordan kan vi avgjøre hvor stor del av

husleie, strøm, kontorutgifter og renter som faller pa˚ hver dvd-spiller

vi har pa˚ lageret, na˚r vi i tillegg ogsa˚ selger andre varetyper?

– De fleste prisene blir ikke fastsatt etter kalkulasjon, men ut fra hva

konkurrentene tar for samme vare eller vare som gjør samme nytte.

Tenk deg at nabobutikken selger samme T-skjorte 100 kroner billigere enn

det du gjør. Hvor tror du kundene ga˚r – til deg eller til nabobutikken?

EKSEMPEL 14

Restauranten God Mat kjøper 200 kg oksefilet. Innkjøpsverdien

for partiet er kr 25 000. I tillegg kommer frakt og transportforsikring

med kr 4200.

a) Hva blir inntakskost for varene?

b) Det kalkuleres med 15 % indirekte kostnader og 10 % fortjeneste.

Hva blir salgsprisen med merverdiavgift?

Løsning:

a) Direkte kostnader ¼ kr 4200

Inntakskost for varen: kr 25 000 þ kr 4200 ¼ kr 29 200

kr 29 200

Inntakskost per kilogram oksefilet: ¼ kr 146

200

KALKULASJON

En oppstilling som viser

hvordan vi har regnet ut

prisen pÔ en vare eller en

tjeneste

Innkjøpsverdi

+ direkte kostnader

= Inntakskost

+ indirekte kostnader

= Selvkost

+ fortjeneste

= Salgsverdi uten mva

+ % mva

= Salgsverdi med mva

Inntakskost

+ avanse

= Salgsverdi uten mva

+ % mva

= Salgsverdi med mva

190 KAPITTEL 7 ÒKONOMI


) Vi regner ut de indirekte kostnadene:

Inntakskost (direkte kostnader): kr 146;00

þ indirekte kostnader: kr 146;00 0;15 ¼ kr 21;90

¼ Selvkost: kr 167;90

þ fortjeneste: kr 167;90 0;10 ¼ kr 16;79

¼ Salgspris uten merverdiavgift: kr 184;69

þ merverdiavgift: kr 184;69 0;13 ¼ kr 24;01

¼ Salgspris med merverdiavgift: kr 208;70

Salgsprisen er kalkulert til kr 208,70. Prisen hos God Mat blir

sikkert ikke kr 208,70. Hva slags pris foresla˚r du?

Vi kan ogsa˚ beregne salgsprisen ved a˚ bruke vekstfaktor:

kr 146;00 1;15 1;10 1;13 ¼ kr 208;70

EKSEMPEL 15

En bedrift kjøper 140 kg laks. Inntakskost er kr 4850. Avansen er

60 %. Finn salgsprisen medregnet 13 % merverdiavgift.

Løsning:

Salgspris med merverdiavgift ¼ kr 4850 1;60 1;13 ¼ kr 8768;80

kr 8768;80

Salgsprisen per kilogram fisk: kr 62;63

140

AKTIVITETER

Oppgave 7.37

Prisen pa˚ et par jeans er kr 150 inn pa˚ lager.

Hva blir prisen pa˚ jeansen na˚r vi regner 40 kr

i direkte kostnader, 15 % i indirekte kostnader,

10 % i fortjeneste og 25 % merverdiavgift?

Oppgave 7.38

Innkjøpsverdien for en bakemaskin er kr 500.

Finn salgsprisen med merverdiavgift na˚r vi regner

4 % direkte kostnader, 30 % avanse og 25 %

merverdiavgift.

Oppgave 7.39

Inntakskost for et belte er kr 410.

a) Hvor mange prosent fortjeneste er det kalkulert

med na˚r de direkte kostnadene er 10 % og

salgsverdien uten merverdiavgift er kr 676;50?

b) Hva ma˚ vi betale for beltet i butikken?

Oppgave 7.4 0

Salgsprisen for en vare er kr 450 medregnet

merverdiavgift.

Finn selvkost na˚r det er kalkulert med 20 %

fortjeneste og 25 % merverdiavgift.

Utfordring 7.41

Inntakskost for ei T-skjorte er kr 125.

Hva blir prisen inkludert 25 % merverdiavgift

na˚r det pa˚løper 15 % i indirekte kostnader og

varen ma˚ selges med 10 % tap?

Bruk regneark til a˚ løse oppgaven.

VI REGNER UT

InnkjÖpsverdi: Varepartiets

pris inn pÔ lager

Direkte kostnader:

Kostnader som knyttes direkte

til varekjÖpet (toll, frakt)

Indirekte kostnader:

Kostnader som ikke direkte

knyttes til varekjÖpet

(strÖm, telefon o.l.). Regnes

i prosent av inntakskost

Inntakskost: Varepartiets

kostnad inn pÔ lager

Selvkost: Varens verdi i tillegg

til alle kostnadene som pÔlÖper

varen

Fortjeneste: Det vi skal tjene

pÔ varen. Regnes i prosent av

selvkost

Avanse: Indirekte kostnader

+ fortjeneste. Regnes i prosent

av inntakskost

(Tips: Tap regnes i prosent av selvkost.)

KAPITTEL 7 ÒKONOMI 191


7.9 Hva bestemmer prisen pÔ varer? Bidragsmetoden

Du skal l×re

^ hva vi mener med dekningsbidrag

^ hva vi mener med bidragsmetoden, og hvordan vi kalkulerer prisen pÔ et produkt etter denne metoden

Kalkulasjon etter bidragsmetoden er vanlig na˚r

– kjøperen (markedet) bestemmer prisen

– varen selges i konkurranse med andre

Utgangspunktet for metoden er salgsprisen. Vi kalkulerer forskjellen

mellom det vi fa˚r for et produkt, og det produktet har kostet oss.

Dekningsbidraget skal gi et bidrag til a˚ dekke faste kostnader og eventuell

fortjeneste som en bedrift ma˚tte ha. Gir varen et positivt dekningsbidrag,

sier vi at det er lønnsomt a˚ satse pa˚ varen. Dersom bedriften har valget

mellom flere produkter, lønner det seg a˚ satse pa˚ det produktet som gir

størst dekningsbidrag.

EKSEMPEL 16

Elevene ved Rødskrubben viderega˚ende skole kjøper inn et parti

pa˚ 200 ferdigsmurte rundstykker for til sammen kr 1200.

Henting av varene koster kr 150.

Etter beregning og vurdering kommer elevene fram til et tillegg pa˚

80 % som skal dekke faste kostnader og fortjeneste (dekningsbidrag).

Finn salgsprisen per rundstykke na˚r ungdomsbedriften slipper a˚

betale merverdiavgift.

Løsning:

Vi regner først ut inntakskost for hele varepartiet:

Innkjøpspris: kr 1200

þ direkte kostnader: kr 150

¼ Inntakskost: kr 1350

Prisen per rundstykke blir na˚:

kr 1350

Inntakskost per rundstykke: ¼

200

kr 6;75

þ dekningsbidrag: kr 6;75 0;80 ¼ kr 5;40

¼ Salgspris: kr 12;15

Salgsprisen er kr 12,15, som vi runder av oppover til kr 12,50.

DEKNINGSBIDRAG

Salgspris uten mva inntakskost

Inntakskost (variable kostnader)

er kostnader som varierer med

rÔvarer, lÖnn osv.

Innkjøpspris

+ direkte kostnader

= Inntakskost

+ dekningsbidrag

= Salgspris uten mva

+ % mva

= Salgspris med mva

192 KAPITTEL 7 ÒKONOMI


Pa˚ sikt ma˚ en bedrift sørge for a˚ dekke inn alle kostnader. I kortere

perioder kan bedriften produsere etter bidragsmetoden. Metoden kan

ogsa˚ brukes dersom bedriften fa˚r tilbud om a˚ selge eller produsere en vare

eller et produkt ekstra. I dette tilfellet vil dekningsbidraget bli fortjeneste.

Ved salg av et ekstra produkt har bedriften allerede dekt inn alle sine

kostnader.

EKSEMPEL 17

Et brød blir solgt pa˚ tilbud for kr 4,90. Ra˚varer og produksjonslønn

er beregnet til kr 2,70. Hvor stort dekningsbidrag i kroner gir et brød?

Løsning:

kr 4;90

Salgspris uten mva ¼ ¼ kr 3;92

1;25

Dekningsbidrag ¼ salgspris uten mva direkte kostnader

¼ kr 3;92 kr 2;70 ¼ kr 1;22

Dekningsbidraget er kr 1,22.

AKTIVITETER

Oppgave 7.42

Salgsprisen uten merverdiavgift for ei T-skjorte er

kr 120. Inntakskost er kr 90. Hva blir dekningsbidraget

for T-skjorta?

Oppgave 7.43

Salgspris med merverdiavgift for en kaffekjele er

kr 450. Hva blir dekningsbidraget na˚r inntakskost er

kr 300?

Oppgave 7.44

En baker selger hver dag ferske rundstykker til en

kantine. Pa˚ grunn av konkurransen ma˚ bakeren

selge rundstykkene for kr 1,25 per stykk (medregnet

merverdiavgift). Bakeren har funnet at ra˚varene og

den direkte lønna utgjør kr 260 for 500 rundstykker.

a) Hvor stort blir dekningsbidraget per rundstykke?

b) Hvor stort blir dekningsbidraget per a˚r na˚r

bakeren selger 180 000 rundstykker per a˚r til

kantina?

DrÖfting 7.45

Bedriften MacBurger kalkulerer sine produkter

med 25 % indirekte kostnader og 20 % fortjeneste.

Produktene «pølsemaks», «osteburger» og

«vegetar» er kalkulert slik: Pa˚ grunn av konkurranse

fra Pølsebua kan ikke bedriften ta mer enn kr 26,64

for pølsemaks, kr 46,62 for osteburger og kr 61,05

for vegetar. Eierne av MacBurger mener det vil

være mest lønnsomt a˚ kutte alle tre produktene.

Pølse- Oste- Vegemaks

burger tar

Inntakskost (kr) 20,00 40,00 40,00

+ indirekte kostnader 5,00 10,00 10,00

= Selvkost (kr) 25,00 50,00 50,00

+ fortjeneste 5,00 10,00 10,00

= Salgspris uten mva (kr) 30,00 60,00 60,00

+ mva (kr) 3,90 7,80 7,80

= Salgspris med mva (kr) 33,90 67,80 67,80

a) Er du enig i dette?

b) Hva slags ra˚d vil du gi eierne na˚r det gjelder

stans eller fortsatt salg av de tre produktene?

KAPITTEL 7 ÒKONOMI 193

More magazines by this user
Similar magazines