Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Grund Fjord

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747235 m.fl.

Lokalitetstype: Eng, lavvandet kyst

Klassifikation: V3, R1

Beskrivelse

Lavvandet fjordarm med udløb i Randers Fjord. I

den østlige del og ved udløbet er der flere rørholme.

Fjorden er omgivet af store rørskove. Mod nord

inddigede marker. Mod syd og øst er der

engarealer, delvis kreaturafgræssede, men en del er

under tilgroning. Nedlagt jernbanespor (nu

veteranbane) på dige langs engene mod syd.

Karakteristik

Ynglende sump- og engfugle; fourageringsområde

for fiskeørn og vandfugle; vigtig yngleplads for

skægmejse og andre rørskovsfugle. Muligvis

ynglende rørdrum. Af international betydning som

rasteplads for sangsvane.

Dækning

Regelmæssige optællinger i hele

undersøgelsesperioden. Ynglefugletælling i 1994

omfatter hele området.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrugsdrift. Rørhøst. Erhvervsfiskeri. Mindre

havneanlæg i Uggelhuse.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv jagt i en del af fjorden. Sejlads. Lystfiskeri

fra båd. Veteranbane.

Tabel på næste side.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2, R1

UTM E: 577500

UTM N: 6259100

Beskrivelse: L.T.- Petersen & P. Lange 10/97

Ekskursionsmål

Selve fjorden kan overskues fra diget mod nord,

som dog ligger langt fra offentlig vej. Den vestlige

del kan overskues fra bådeplads ved Floes (Floes

Holdeplads). Enge og rørskove i østenden kan

overskues fra dige, hvor hovedvejen mod

Allingåbro krydser Alling Å.

Fugletårn eller skjul kunne forbedre overblikket

betydeligt.

Beskyttelsesbehov

Tilgroning af engarealerne bør stoppes.

Kreaturafgræsning af engene bør opretholdes/øges.

Regulering af rørhøst, som nu er meget intensiv.

Regulering af jagt. Opsætning af informationstavler

om naturen.

Litteratur

Falk, Flemming 1977: Grund Fjord. Søravnen 5, s.

16-19.

Bot. Lok. 13a/15-1.

Oplysere

Ole Rygaard, Flemming Falk m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines