Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Drastrup Enge med slambede

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747510 m.fl.

Lokalitetstype: Ager, eng, slampdeponi

Klassifikation: V1, R3

Beskrivelse

Inddigede og opdyrkede arealer ved Randers Fjord.

I den østlige del findes kreaturafgræssede enge,

som ikke er inddigede. Vest herfor er der et

vandfyldt slambed anlagt i 1992. Dette vil på

længere sigt gro til. Flere småskove og krat.

Rørbræmme ud mod fjorden.

Karakteristik

Ynglende eng- og vandfugle. Rastende ande- og

vadefugle.

Dækning

Månedlige rastefugletællinger hele perioden.

Ynglefugletællinger 1993.

Erhvervsudnyttelse

Landbrugsdrift. Slambed.

Rekreativ udnyttelse

Jagt. Lystfiskeri ved fjorden. Lystbådehavn i

Uggelhuse.

Ekskursionsmål

Mindre dele af området kan overskues fra offentlige

veje. Fint udsyn over slambedet og engene

heromkring fra diget omkring slambedet.

Tabel på næste side.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2, R1

UTM E: 572200

UTM N: 6258520

Beskrivelse: L. T.-Petersen & P. Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

De tilbageværende engarealer bør friholdes for evt.

nye slambede. Genetablering af afgræssede enge er

ønskelig på de opdyrkede arealer. Henlæggelse af

affald bør stoppes.

Bedre afgræsning af de bestående enge er ønskelig.

Litteratur

Bot. Lok. 13a/18-3.

Oplysere

John Hansen, Ole Rygaard, Lars Tom-Petersen,

Peter Lange m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines